Gasttoegang in Microsoft TeamsGuest access in Microsoft Teams

Gasttoegang is een van de functies waar klanten het vaakst om vroegen.Guest access is one of the features customers asked for the most. Zo kunt u onze voortgang met betrekking tot gasttoegang volgen en ons uw mening laten weten:Here’s how you can keep up with our progress on guest access and tell us your thoughts:

Overzicht van gasttoegangGuest access overview

Met gasttoegang kunnen teams in uw organisatie samenwerken met mensen buiten uw organisatie, door hen toegang te verlenen tot bestaande teams en kanalen op een of meer van uw tenants.Guest access allows teams in your organization to collaborate with people outside your organization by granting them access to existing teams and channels on one or more of your tenants. Iedereen met een e-mailaccount voor bedrijven of consumenten, zoals Outlook, Gmail, etc., kan als gast deelnemen aan Teams met volledige toegang tot teamchats, vergaderingen en bestanden.Anyone with a business or consumer email account, such as Outlook, Gmail, or others, can participate as a guest in Teams with full access to team chats, meetings, and files.

Gasttoegang is inbegrepen in alle abonnementen van Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise en Office 365 Education, zonder aanvullende licentievoorwaarden.Guest access is included with all Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise, and Office 365 Education subscriptions with no additional licensing requirement. U kunt maximaal 5 gasten per gelicentieerde gebruiker op uw tenant hebben.You can have up to 5 guests per licensed user on your tenant. Zie Azure Active Directory B2B-licentieregistratie voor samenwerking voor meer informatie over licenties.For more information about licensing, see Azure Active Directory B2B collaboration licensing guidance.

De gasttoegang is een instelling op tenant-niveau in Microsoft Teams. Ze is standaard uitgeschakeld.Guest access is a tenant-level setting in Microsoft Teams and is turned off by default. Gasttoegang is onderhevig aan Azure AD- en Office 365-servicelimieten.Guest access is subject to Azure AD and Office 365 service limits.

Notitie

Gebruikers in uw organisatie die alleen op zichzelf staande Office 365-abonnementen hebben, zoals Exchange Online Plan 2, kunnen niet als gasten in uw organisatie worden uitgenodigd, omdat Teams deze als gebruikers van dezelfde organisatie beschouwt.Users in your organization who have standalone Office 365 subscription plans only, such as Exchange Online Plan 2, cannot be invited as guests to your organization because Teams considers these users to belong to the same organization. Als deze gebruikers Teams willen gebruiken, moeten ze een abonnement op Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise of Office 365 Education krijgen toegewezen.For these users to use Teams, they must be assigned an Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise, or Office 365 Education subscription.

Wie is een gast?Who is a guest?

Een gast is iemand die geen werknemer, student of lid van uw organisatie is.A guest is someone who isn't an employee, student, or member of your organization. Gasten hebben geen school- of werkaccount bij uw organisatie.They don't have a school or work account with your organization. Gasten zijn bijvoorbeeld partners, leveranciers of consultants.For example, guests may include partners, vendors, suppliers, or consultants. Iedereen die geen deel uitmaakt van uw organisatie kan als gast in Teams worden toegevoegd.Anyone who is not part of your organization can be added as guest in Teams. Dit betekent dat iedereen met een zakelijke account (dat wil zeggen een Azure Active Directory-account) of een privé e-mailaccount (met Outlook.com, Gmail.com of anderen) als gast in Teams kan deelnemen, met volledige toegang tot teams en kanaalervaringen.This means that anyone with a business account (that is, an Azure Active Directory account) or consumer email account (with Outlook.com, Gmail.com or others) can participate as a guest in Teams, with full access to teams and channel experiences. (U kunt lezen over gastbeperkingen in Gasttoegang autoriseren in Microsoft Teams.) Alle gasten in Teams vallen onder dezelfde compliance- en auditbescherming als de rest van Office 365 en kunnen veilig worden beheerd binnen Azure AD.(You can read about guest restrictions in Authorize guest access in Microsoft Teams.) All guests in Teams are covered by the same compliance and auditing protection as the rest of Office 365, and can be managed securely within Azure AD.

Wat is het nut van gasttoegang?Why use guest access?

Met gasttoegang kunnen organisaties die Teams gebruiken externe toegang bieden tot teams, documenten in kanalen, bronnen, chats en applicaties aan hun partners, terwijl ze de volledige controle behouden over hun eigen bedrijfsgegevens.With guest access, organizations that use Teams can provide external access to teams, documents in channels, resources, chats, and applications to their partners, while maintaining complete control over their own corporate data. Alle gasten in Teams vallen onder dezelfde nalevings- en controlebescherming als de rest van Office 365. Bovendien kunnen ook gasten veilig worden beheerd in Azure AD.All guests in Teams are covered by the same compliance and auditing protection as the rest of Office 365, and guests can be managed securely within Azure AD.

Teams zijn gebaseerd op Office 365-groepen en bieden een nieuwe manier om toegang te krijgen tot gedeelde items voor een Office 365-groep.Teams is built on Office 365 Groups and provides a new way to access shared assets for an Office 365 group. Teams is de beste oplossing voor permanente chat voor groeps-/teamleden.Teams is the best solution for persistent chat among group/team members. Office 365 Groepen is een service waarmee lidmaatschap van meerdere toepassingen mogelijk is voor een reeks gedeelde teamactiva, zoals een SharePoint-site of een Power BI-dashboard, zodat het team op een doeltreffende en veilige manier kan samenwerken.Office 365 Groups is a service that provides cross-application membership for a set of shared team assets, like a SharePoint site or a Power BI dashboard, so that the team can collaborate effectively and securely.

Hoe verhoudt gasttoegang zich tot externe toegang (federatie)?How does guest access compare to external access (federation)?

Externe toegang (federatie) en gasttoegang verschillen van elkaar:External access (federation) and guest access are different:

  • Gasttoegang biedt toegang aan een persoon.Guest access gives access permission to an individual. Externe toegang biedt toegang aan een heel domein.External access gives access permission to an entire domain.

  • Gasttoegang, eenmaal verleend door een teameigenaar, geeft een gast toegang tot resources, zoals kanaaldiscussies en bestanden voor een specifiek team. De gast kan chatten met andere gebruikers in het team waarvoor ze zijn uitgenodigd.Guest access, once granted by a team owner, allows a guest to access resources, such as channel discussions and files, for a specific team, and chat with other users in the team they have been invited to. Bij externe toegang (gefedereerde chat) hebben de externe chatdeelnemers geen toegang tot de team- of teamresources van de uitnodigende organisatie.With external access (federated chat), the external chat participants have no access to the inviting organization’s teams or team resources. Ze kunnen alleen deelnemen aan een direct gefedereerd chatgesprek.They can only participate in one-on-one federated chat. Tenantbeheerders kunnen kiezen tussen de twee communicatieopties, afhankelijk van welk samenwerkingsniveau wenselijk is met de externe partij.Tenant admins can choose between the two communication options depending on which level of collaboration is desirable with the external party. Beheerders kunnen kiezen voor een of beide opties, afhankelijk van de behoeften van hun organisatie. We raden aan om gasttoegang in te schakelen voor een volledigere Teams-ervaring met een betere samenwerking.Admins can choose either approaches or both, depending on their organizational needs, but we recommend enabling guest access for a fuller, collaborative Teams experience.

Zie voor een gedetailleerde vergelijking externe toegang beheren.For a detailed comparison, see Manage external access.

Meer informatieMore information

Contact opnemen met de ondersteuning voor zakelijke producten - Help voor beheerdersContact support for business products - Admin Help
Gasttoegang in Office 365-groepenGuest access in Office 365 Groups

Inleiding tot gasttoegangIntroduction to to guest access
Gasttoegang in detail bekekenDeep dive into guest access
Gasten aan Microsoft Teams toevoegenAdding guests in Microsoft Teams