Aanwezigheid van gebruikers in TeamsUser Presence in Teams

Aanwezigheid maakt deel uit van het profiel van een gebruiker in Microsoft Teams (en in Office 365): het geeft de huidige beschikbaarheid en status aan voor andere gebruikers in de organisatie.Presence is part of a user’s profile in Microsoft Teams (and throughout Office 365) – and indicates the user’s current availability and status to other users in the organization. Standaard kan iedereen in uw organisatie die Teams gebruikt, bijna in realtime zien of andere gebruikers online beschikbaar zijn.By default, anyone in your organization using Teams can see – in nearly real time – whether or not other users are available online.

Aanwezigheidsstatussen in TeamsUser Presence in Teams

De volgende aanwezigheidsstatussen voor gebruikers zijn beschikbaar in Teams:The user presence states available in Teams are:

Door gebruiker geconfigureerdUser configured Met app geconfigureerdApp configured
Effen groen vinkje, geeft aanwezigheid Beschikbaar aan BeschikbaarAvailable Effen groen vinkje, geeft aanwezigheid Beschikbaar aan BeschikbaarAvailable
Effen groen vinkje, geeft Beschikbaar, niet aanwezig aan Beschikbaar, niet aanwezigAvailable, Out of Office
Effen rode cirkel, geeft Bezet aan BezetBusy Effen rode cirkel, geeft Bezet aan BezetBusy
Effen rode cirkel, geeft Bezet, in gesprek aan In gesprekIn a call
Effen rode cirkel, geeft Bezet, in een vergadering aan In een vergaderingIn a meeting
Effen rode cirkel, geeft Bezet, niet aanwezig aan In gesprek, niet aanwezigIn a call, out of office
Rode cirkel met witte lijn, geeft Niet Storen aan Niet storenDo not disturb
Rode cirkel met witte lijn, geeft Presenteren aan PresenterenPresenting
Geel klokpictogram, geeft Afwezig aan AfwezigAway Geel klokpictogram, geeft Afwezig aan AfwezigAway
Geel klokpictogram, geeft Afwezig, laatst gezien om tijdstip aanYellow clock icon, indicating away Away Last Seen time
Geel klokpictogram, geeft Afwezig, zo terug aan Zo terugBe right back
Geel klokpictogram, geeft Afwezig, niet op het werk aan Niet op het werkOff Work
Grijze cirkel met x, geeft Offline aan OfflineOffline
Open grijze cirkel, geeft Status onbekend aan Status onbekendStatus unknown
Rode open cirkel met diagonale lijn, geeft Geblokkeerd aan GeblokkeerdBlocked
Paarse cirkel met pijl, geeft Niet aanwezig aan Niet aanwezigOut of Office

Gebruikers kunnen hun huidige aanwezigheidsstatus handmatig op bepaalde opties instellen. De status wordt weergegeven voor alle andere gebruikers.Users can manually set their current presence state to some options, and their state gets reflected to all other users. Extra aanwezigheidsgegevens van gebruikers worden ook automatisch bijgewerkt op basis van gebruikersactiviteit (zoals Beschikbaar of Afwezig), Outlook-agendastatussen (zoals In een vergadering) of Teams-app-statussen (In gesprek, Presenteren), naar statussen die ingesprongen worden weergegeven in de lijst.Additional user presence details are also automatically updated based on user activity (such as Available or Away), Outlook calendar states (such as In a meeting), or Teams app states (In a call, Presenting), to states that are indented in the list.

Er is een time-out van 15 minuten voor inactiviteit. Hierna wordt de huidige aanwezigheidsstatus van uw gebruikers teruggezet naar Afwezig.There is a 15 minute inactivity timeout, after which your users' current presence state will be reset to Away.

Gebruikers kunnen aangeven wie er mag doorbreken (wie er contact met hen mag opnemen door de instelling Niet Storen te negeren).Users can specify who can break through (contact them overriding a Do Not Disturb setting). De volgende instellingen zijn beschikbaar in de app.These settings are available in-app.

Beheerinstellingen in Teams in vergelijking met Skype voor BedrijvenAdmin settings in Teams compared to Skype for Business

De volgende beheerinstellingen van Skype voor Bedrijven verschillen van Teams:The following admin settings Skype for Business are different in Teams:

  • In Teams is aanwezigheidsdeling altijd ingeschakeld voor gebruikers in de organisatie.In Teams, presence sharing is always enabled for users in the organization. Privacy (bepalen wie de aanwezigheid kan zien) kan niet worden geconfigureerd in Teams.Privacy (deciding who can see presence) configuration is not available in Teams.
  • Delen van aanwezigheid met iedereen (met inbegrip van federatieve services) is altijd ingeschakeld voor gebruikers in Teams.Presence sharing with everyone (including Federated services) is always enabled for users in Teams. De lijst met contactpersonen (als ze een lijst met contactpersonen in Skype voor Bedrijven hebben) wordt weergegeven onder Chat > Contactpersonen of onder Gesprekken > Contactpersonen.Their contact list (if they had one in Skype for Business) is visible under Chat > Contacts or under Calls > Contacts.
  • De functies Niet Storen en Doorbreken zijn altijd ingeschakeld voor gebruikers in Teams.Client Do Not Disturb and Breakthrough features are always enabled for users in Teams.
  • Agenda-integratie (omvat afwezigheids- en andere agenda-informatie) is altijd ingeschakeld voor gebruikers in Teams bij integratie met Outlook.Calendar (includes out of office and other calendar information) integration is always enabled for users in Teams if integrated with Outlook.
  • De indicatoren Laatst gezien op of Afwezig sinds (indien in een dubbele omgeving met Skype voor Bedrijven) zijn altijd ingeschakeld voor gebruikers in Teams.The Last seen or Away since (if in a dual environment with Skype for Business) indicator is always enabled for users in Teams.

Notitie

De mogelijkheid van een Teams-beheerder om deze instellingen aan te passen, wordt op dit moment niet ondersteund.The ability of a Teams admin to customize these settings is not currently supported.

Co-existentie met Skype voor BedrijvenCoexistence with Skype for Business

Zie Co-existentie met Skype voor Bedrijven voor informatie over hoe aanwezigheid in Teams functioneert bij co-existentie met Skype voor Bedrijven.See Coexistence with Skype for Business for details on how Teams presence functions when coexisting with Skype for Business.