Veelgestelde vragenFrequently asked questions

Doelgroep en strategieAudience and strategy

Wat is Power Automate?What is Power Automate?

Power Automate is een op de cloud gebaseerde service waarmee toepassingsgebruikers op een praktische en eenvoudige manier werkstromen kunnen maken waarmee tijdrovende zakelijke taken en processen in toepassingen en services kunnen worden geautomatiseerd.Power Automate is a cloud-based service that makes it practical and simple for line-of-business users to build workflows that automate time-consuming business tasks and processes across applications and services.

Wat is de doelgroep voor Power Automate?Who is the intended audience for Power Automate?

Power Automate heeft twee verschillende doelgroepen:Power Automate has two distinct audiences:

 • Line-of-business 'Citizen Integrators' in enterprise-organisaties die samenwerken met IT om de verantwoordelijkheid voor zakelijke oplossingen dichter naar het bedrijf zelf te verplaatsen.Line-of-business “Citizen Integrators” in enterprise organizations who partner with IT to move responsibility for business solutions closer to the business itself.
 • IT-besluitvormers die het voor line-of-business-partners mogelijk willen maken hun eigen oplossingen te maken, zodat IT-professionals en integratiespecialisten zich met al hun ervaring kunnen concentreren op meer geavanceerde integratiehulpprogramma's, zoals Azure Logic Apps.IT decision makers who want to empower line-of-business partners to create their own solutions so IT professionals and integration specialists can focus their expertise on more advanced integration tools, such as Azure Logic Apps.

Hoe zijn Power Automate en Logic Apps met elkaar verbonden?How do Power Automate and Logic Apps relate to each other?

Power Automate bevat functies waarmee line-of-business-gebruikers geautomatiseerde werkstromen kunnen maken.Power Automate provides features that help line-of-business users create automated workflows. Logic Apps is een Azure-service die dezelfde handige functies als Power Automate biedt, plus functies zoals integratie met Azure Resource Manager en de Azure Portal, PowerShell en xPlat CLI, Visual Studio en aanvullende connectors.Logic Apps is an Azure service that provides the same great features of Power Automate, plus features such as integration with Azure Resource Manager and the Azure Portal, PowerShell and xPlat CLI, Visual Studio, and additional connectors. Meer informatie over Logic Apps.Learn more about Logic Apps.

Hoe past Power Automate binnen de algehele strategie van Microsoft’s zakelijke toepassingenplatform?How does Power Automate fit in Microsoft’s overall business application platform strategy?

Power Automate maakt deel uit van een krachtig en aanpasbaar platform voor bedrijfsapplicaties met Power Apps, Common Data Service, Dynamics 365 en Office 365.Power Automate is part of a powerful and adaptable business application platform that includes Power Apps, Common Data Service, Dynamics 365, and Office 365. Met dit platform kunnen onze klanten, partners en ISV-partners doelgericht oplossingen maken voor hun bedrijf of sector, voor functionele rollen en zelfs voor hun specifieke geografie.This platform allows our customers, our partners, and our ISV partners to create purpose-built solutions for their own companies, their industry, for functional roles or even for specific geographies. Line-of-business-gebruikers, die het beste de behoeften van hun bedrijf begrijpen, kunnen nu eenvoudig gegevens en processen analyseren, opstellen en stroomlijnen.Line-of-business users, who understand their business needs best, can now easily analyze, compose, and streamline data and processes. Professionele ontwikkelaars kunnen de line-of-business-benadering eenvoudig uitbreiden naar automatisering, analyse en apps om gebruik te maken van Azure-services zoals Functions, App Service en Logic Apps.Professional developers can easily extend the automation, analytics and apps line-of-business to leverage Azure services like Functions, App Service, and Logic Apps. Dankzij API-connectors, gateways en Common Data Service kan beter gebruik worden gemaakt van services of gegevens die al in gebruik zijn, zowel in de cloud als on-premises.API connectors, gateways, and Common Data Service make it possible to get more value out of services or data already in use, either in the cloud or on-premises.

FunctionaliteitFunctionality

Wat heb ik nodig om Power Automate te gebruiken?What do I need to use Power Automate?

Als u Power Automate wilt gebruiken, hebt u alleen een webbrowser en een e-mailadres nodig.To use Power Automate, all you need is a web browser and an email address.

Welke browsers en apparaten kan ik gebruiken met Power Automate?What browsers and devices can I use with Power Automate?

U kunt Power Automate uitvoeren op alle moderne apparaten en browsers.You can run Power Automate on all modern devices, and browsers.

Ondersteunde apparatenSupported devices

Power Automate werkt geweldig op moderne apparaten.Power Automate runs great on modern devices. Als u Power Automate moet beheren vanaf een mobiel apparaat, wordt aanbevolen de mobiele Power Automate-app te proberen die beschikbaar is op iPhone, Android en Windows Phone.If you need to manage Power Automate from a mobile device, try the Power Automate mobile app that's available on iPhone, Android, and Windows Phone.

Ondersteunde browsersSupported browsers

U wordt aangeraden om de meest recente browser te gebruiken die compatibel is met het besturingssysteem.We recommend that you use the most up-to-date browser that's compatible with your operating system. De volgende browsers worden ondersteund:We support the following browsers:

 • Microsoft EdgeMicrosoft Edge
 • Internet Explorer 11Internet Explorer 11
 • SafariSafari
 • ChromeChrome
 • FirefoxFirefox

Welke e-mailadressen worden ondersteund?Which email addresses are supported?

Power Automate biedt ondersteuning voor alle e-mailadressen, behalve adressen die op .gov en .mil eindigen.Power Automate supports email addresses that end with anything except .gov and .mil.

Is Power Automate on-premises is beschikbaar?Is Power Automate available on-premises?

Power Automate is puur een openbare-cloudservice.Power Automate is a public cloud service only. U kunt echter veilig verbinding maken met uw eigen lokale services via de on-premises gegevensgateway.However, you can securely connect to your own on-premises services through the on-premises data gateway.

Met welke diensten kan Power Automate verbinding maken?What services can Power Automate connect to?

U kunt met Power Automate standaard verbinding maken met meer dan honderd gegevensbronnen. Hieraan worden voortdurend nieuwe bronnen toegevoegd.Power Automate connects to more than 100 data sources out of the box, and we’re adding more all the time. Enkele voorbeelden van gegevensbronnen en -services zijn:Some examples of data sources and services include the following:

 • SharePointSharePoint
 • Dynamics 365Dynamics 365
 • OneDriveOneDrive
 • OneDrive voor BedrijvenOneDrive for Business
 • Google DriveGoogle Drive
 • Google heetsGoogle Sheets
 • TrelloTrello
 • TwitterTwitter
 • BoxBox
 • FacebookFacebook
 • SalesForce.comSalesForce.com
 • MailchimpMailchimp
 • API’s van klantenCustomer APIs

Een volledige lijst met beschikbare connectors vindt u hier.You can find a full list of available connectors here.

Via de on-premises gegevensgateway krijgt u toegang tot gegevensbronnen in uw eigen IT-infrastructuur.You can access data sources in your own IT infrastructure through the on-premises data gateway.

Wat zijn sjablonen?What are templates?

Sjablonen zijn ingebouwde stromen voor populaire en veelvoorkomende scenario's.Templates are pre-built flows for popular and common scenarios. Als u een sjabloon gebruikt, hebt u alleen toegang tot de services in de sjabloon nodig en hoeft u alleen de vereiste instellingen in te vullen.Using a template only requires you to have access to the services in the template and to fill out any required settings.

Met welke gegevensbronnen kan ik verbinding maken?What data sources will I be able to connect to?

U kunt verbinding maken met meer dan honderd standaardservices van Microsoft en derden, waaronder Office 365, Twitter, SharePoint, OneDrive, Dropbox en SQL Server.You can connect to more than 100 standard services from Microsoft and third parties, such Office 365, Twitter, SharePoint, OneDrive, Dropbox, SQL Server, and more. U kunt ook verbinding maken met premiumservices zoals Salesforce en Common Data Service.You can also connect to premium services such as Salesforce and Common Data Service.

Hoe kan ik verbinding maken met een REST API in mijn stroom?How do I connect to a REST API in my flow?

Door een aangepaste connector te maken, kunt u verbinding maken met een REST API die gebruikmaakt van JSON en ondersteuning biedt voor ten minste één van de meer dan tien ondersteunde verificatiemethoden.You can connect to any REST API that uses JSON and supports at least one of more than 10 authentication methods by creating a custom connector.

Hoe kan ik verbinding maken met SQL Server en andere on-premises gegevensbronnen?How do I connect to SQL Server and other on-premises data sources?

Met de lokale gegevensgateway kunt u verbinding maken met services in uw lokale netwerk.You can connect to services on your local network using the on-premises data gateway.

Kan ik de stromen delen die ik maak?Can I share the flows I create?

U kunt stromen op een van de volgende manieren delen:You can share flows in either of these ways:

 • U kunt collega's of groepen als eigenaren van stromen in uw organisatie toevoegen, zodat de gebruikers de stroom ook kunnen bewerken en beheren.You can add co-workers or groups in your organization as owners on your flows, so they can also edit and manage the flow.
 • Voor stromen die handmatig kunnen worden uitgevoerd, kunt u andere personen of groepen in uw organisatie ook toestemming geven om de stroom alleen uit te voeren.For flows that can be run manually, you can also grant other people or groups in your organization permission to just run the flow.

Hoeveel stromen kan ik hebben?How many flows can I have?

U kunt een onbeperkt aantal stromen maken, afhankelijk van het type licentie dat u hebt.You can create an unlimited number of flows, depending on the type of license you hold.

Hoe kan ik aan de slag gaan met Power Automate?Where do I get started with Power Automate?

Aan de slag met de volgende resources:Get started with the following resources:

Welke besturingssystemen worden ondersteund door de mobiele Power Automate-app?What operating systems does the mobile app for Power Automate support?

De mobiele Power Automate-app is beschikbaar op Android, iOS of Windows Phone.The Power Automate mobile app is available on Android, iOS, or Windows Phone.

Kunnen stromen worden uitgezet of uitgeschakeld?Can flows be turned off or disabled?

Ja, elke stroom heeft een aan/uit-schakelaar, waarmee u het verwerken van aanvragen door de stroom kan stopzetten.Yes, each flow has an on/off switch that enables you to stop the flow from processing requests.

In de volgende tabel kunt u zien hoe uw stroom reageert wanneer deze opnieuw wordt ingeschakeld.See the following table to understand how your flow responds when it's turned back on.

Type triggerTrigger type BeschrijvingDescription
Polling, zoals de trigger voor herhalingPolling, such as the Recurrence trigger Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld, worden alle gebeurtenissen verwerkt die onverwerkt of in behandeling zijn.When the flow is turned on again, all unprocessed/pending events are processed. Verwijder de stroom als u in behandeling zijnde items niet wilt verwerken.Delete your flow if you don't want to process pending items.
WebhookWebhook Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld, worden hierdoor alleen nieuwe gebeurtenissen verwerkt die worden gegenereerd nadat de stroom is ingeschakeld.When the flow is turned on again, it only processes new events that are generated after the flow is turned on.

Welke regio's en talen ondersteunt Power Automate?What regions and languages does Power Automate support?

Power Automate is beschikbaar in 42 talen en in zes regio's.Power Automate is available in 42 languages and six regions.

Hoe werkt Power Automate in vergelijking met SharePoint Designer 2013?How does Power Automate compare to SharePoint Designer 2013?

Voor veel gangbare bedrijfsscenario, zoals goedkeuringen, documentrevisie en onboarding/offboarding, is Power Automate de opvolger van SharePoint Designer.Power Automate is the successor to SharePoint Designer for many common business scenarios such as approvals, document review, and onboarding/offboarding. Het wordt in de toekomst het standaardhulpprogramma voor zakelijke automatisering in SharePoint.It will be the default tool for building business automation in SharePoint moving forward.

Hoe zorgt Power Automate ervoor dat bedrijfsgegevens niet per ongeluk terechtkomen bij sociale mediaservices?How does Power Automate ensure that corporate data isn't accidentally released to social media services?

Beheerders kunnen een beleid ter preventie van gegevensverlies maken om ervoor te zorgen dat in Power Automate alleen goedgekeurde services worden gebruikt.Administrators can create data loss prevention policies to ensure that only sanctioned services are used in Power Automate.

Ondersteunt Power Automate serviceaccounts?Does Power Automate support service accounts?

Hoewel u met een serviceaccount stromen kunt maken, wordt afgeraden dit te doen als de referenties voor de serviceaccount worden gedeeld.While you can create flows with a service account, we don't recommend doing so if the credentials for the service account are shared.

LicentiesLicensing

Blijft de gratis versie of proefversie behouden voor Power Automate?Will Power Automate still have a free or trial option?

Ja.Yes. U kunt een gratis versie met beperkte gebruikersrechten gebruiken, of u kunt zich registreren voor een gratis proefversie van Power Automate van 90 dagen.You can use our free offering, which has limited user rights, or you can sign up for a free 90-day trial of Power Automate. U kunt op elk moment tijdens de proefperiode uw abonnement activeren.You can activate your subscription at any time during your trial.

Wat is de prijsstelling voor abonnementen?What pricing plans do you offer?

Power Automate heeft zowel gratis als betaalde serviceniveaus.Power Automate offers both free and paid service levels. Meer informatie over prijzen.Learn more about pricing.

Meer informatieLearn more