Power Automate en Power BIPower Automate and Power BI

Power Automate is een SaaS-aanbieding voor het automatiseren van werkstromen voor het groeiende aantal apps en SaaS-services waarvan zakelijke gebruikers afhankelijk zijn.Power Automate is a SaaS offering for automating workflows across the growing number of applications and SaaS services that business users rely on. Met Power Automate kunt u taken automatiseren door uw favoriete apps en services (inclusief Power BI) te integreren om meldingen te ontvangen, bestanden te synchroniseren, gegevens te verzamelen, en meer.With Power Automate, you can automate tasks by integrating your favorite apps and services (including Power BI) to get notifications, synchronize files, collect data, and more. U kunt eenvoudig herhalende taken uitvoeren door de werkstroom te automatiseren.Repetitive tasks become easy with workflow automation.

Ga direct aan de slag met Power Automate.Get started using Power Automate now.

Kijk hoe in Sirui een Power Automate-stroom wordt gemaakt waarmee een gedetailleerde e-mail naar collega's wordt verzonden wanneer een Power BI-waarschuwing is geactiveerd.Watch Sirui create a Power Automate flow that sends a detailed email to colleagues when a Power BI alert is triggered. Gebruik vervolgens de stapsgewijze instructies onder de video om het zelf te proberen.Then follow the step-by-step instructions below the video to try it out yourself.

Een stroom maken die wordt geactiveerd door een Power BI-gegevensmeldingCreate a flow that is triggered by a Power BI data alert

VereistenPrerequisites

In deze zelfstudie wordt uitgelegd hoe u twee verschillende stromen maakt: een stroom op basis van een sjabloon en een compleet nieuwe stroom.This tutorial will show you how to create two different flows; one from a template and one from scratch. Als u alles op de voet wilt volgen, maakt u een gegevensmelding in Power BI, maakt u een gratis Slack-account en meldt u zich aan voor Power Automate (gratis).To follow along, create a data alert in Power BI, create a free Slack account, and sign up for Power Automate (it's free!).

Een stroom maken die gebruikmaakt van Power BI - op basis van een sjabloonCreate a flow that uses Power BI - from a template

In deze taak gebruiken we een sjabloon om een eenvoudige stroom te maken die wordt geactiveerd via een Power BI-gegevenswaarschuwing (melding).In this task, we use a template to create a simple flow that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Meld u aan bij Power Automate (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Selecteer Mijn stromen.Select My flows.

  Power Automate-menubalk

 3. Selecteer Maken op basis van sjabloon.Select Create from template.

  Menubalk Mijn stromen

 4. Gebruik het zoekvak om Power BI-sjablonen te zoeken en selecteer Een e-mail versturen naar een doelgroep wanneer een waarschuwing met betrekking tot Power BI-gegevens wordt geactiveerd.Use the Search box to find Power BI templates and select Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered > Continue.

  Zoekresultaten

De stroom bouwenBuild the flow

Deze sjabloon bevat één trigger (Power BI-gegevenswaarschuwing voor nieuwe Olympische medaille voor Ierland) en één actie (een e-mail versturen).This template has one trigger (Power BI data alert for new Olympic medals for Ireland) and one action (send an email). Wanneer u een veld selecteert, wordt in Power Automate dynamische inhoud weergegeven die u kunt opnemen.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include. In dit voorbeeld hebben we de waarde en de URL van de tegel opgenomen in de berichttekst.In this example, we include the tile value and the tile URL in the message body.

Stroomsjabloon

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst met triggers een Power BI-gegevenswaarschuwing.From the trigger dropdown, select a Power BI data alert. Selecteer Nieuwe medaille voor Ierland.Select New medal for Ireland. Zie Gegevenswaarschuwingen in Power BI als u wilt weten hoe een waarschuwing maakt.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  Vervolgkeuzelijst met waarschuwingen

 2. Voer één of meer geldige e-mailadressen in en selecteer vervolgens Bewerken (hieronder weergegeven) of Dynamische inhoud toevoegen.Enter one or more valid email addresses and then select Edit (shown below) or Add dynamic content.

  Scherm E-mail verzenden

 3. In Power Automate worden een titel en een bericht gemaakt, die u kunt behouden of bewerken.Power Automate creates a title and message for you, which you can keep or modify. Alle waarden die u hebt ingesteld toen u de waarschuwing in Power BI maakte, zijn beschikbaar voor uw gebruik. Plaats uw cursor en selecteer de waarden in het grijs gemarkeerde gebied.All the values you set when you created the alert in Power BI are available for your use -- just place your cursor and select from the gray highlighted area.

  Scherm E-mail verzenden

 4. Als u bijvoorbeeld een waarschuwingstitel in Power BI hebt gemaakt voor We hebben nog een medaille gewonnen, kunt u Waarschuwingstitel selecteren om die tekst toe te voegen aan het onderwerpsveld van uw e-mailbericht.For example, if you created an alert title in Power BI of We won another medal, you can select Alert title to add that text to your email Subject field.

  De e-mailtekst maken

  En u kunt het standaard e-mailbericht behouden of uw eigen bericht maken.And, you can accept the default Email body or create your own. Het bovenstaande voorbeeld bevat enkele wijzigingen in het bericht.The example above contains a few modifications to the message.

 5. Zodra u bent klaar bent, selecteert u Stroom maken of Stroom opslaan.When you're done, select Create flow or Save flow. De stroom is gemaakt en geëvalueerd.The flow is created and evaluated. Als er fouten worden aangetroffen, ontvangt u een melding in Power Automate.Power Automate lets you know if it finds errors.

 6. Als er fouten worden aangetroffen, selecteert u Stroom bewerken om ze te corrigeren. Selecteer anders Gereed om de nieuwe stroom uit te voeren.If errors are found, select Edit flow to fix them, otherwise, select Done to run the new flow.

  Het bericht Geslaagd

 7. Wanneer de gegevenswaarschuwing wordt geactiveerd, wordt er een e-mail verzonden naar de door u opgegeven adressen.When the data alert is triggered, an email will be sent to the addresses you indicated.

  Waarschuwings-e-mail

Een Power Automate maken die gebruikmaakt van Power BI - compleet nieuw (leeg)Create a Power Automate that uses Power BI - from scratch (blank)

In deze taak maken we een eenvoudige maar volledig nieuwe stroom die wordt geactiveerd via een Power BI-gegevenswaarschuwing (melding).In this task, we create a simple flow from scratch that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Meld u aan bij Power Automate.Sign in to Power Automate.

 2. Selecteer Mijn stromen > Nieuwe stroom maken.Select My flows > Create from blank.

  Bovenste Power Automate-menubalk

 3. Gebruik het zoekvak om een Power BI-trigger te zoeken en selecteer Power BI - wanneer gegevensgebaseerde waarschuwing wordt geactiveerd.Use the Search box to find a Power BI trigger and select Power BI - when a data driven alert is triggered.

Uw stroom bouwenBuild your flow

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de naam van de waarschuwing.From the dropdown, select the name of your alert. Zie Gegevenswaarschuwingen in Power BI als u wilt weten hoe een waarschuwing maakt.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  De naam van de waarschuwing selecteren

 2. Selecteer Nieuwe stap > Een actie toevoegen.Select New step > Add an action.

  Een nieuwe stap toevoegen

 3. Zoek Outlook en selecteer Gebeurtenis maken.Search for Outlook and select Create event.

  De stroom bouwen

 4. Vul de gebeurtenisvelden in.Fill in the event fields. Wanneer u een veld selecteert, wordt in Power Automate dynamische inhoud weergegeven die u kunt opnemen.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include.

  Doorgaan met het bouwen van de stroom

 5. Als u klaar bent, selecteert u Stroom maken.Select Create flow when done. De stroom wordt opgeslagen en geëvalueerd in Power Automate.Power Automate saves and evaluates the flow. Als er geen fouten zijn, selecteert u Gereed om de stroom uit te voeren.If there are no errors, select Done to run this flow. De nieuwe stroom wordt toegevoegd aan de pagina Mijn stromen.The new flow is added to your My flows page.

  De stroom voltooien

 6. Wanneer de stroom wordt geactiveerd door uw Power BI-gegevenswaarschuwing, ontvangt u een Outlook-gebeurtenismelding die vergelijkbaar is met de volgende.When the flow is triggered by your Power BI data alert, you'll receive an Outlook event notification similar to this one.

  In Power Automate wordt een Outlook-melding geactiveerd

Volgende stappenNext steps