Rechtstreeks gegevens in Power BI Desktop invoerenEnter data directly into Power BI Desktop

Met Power BI Desktop kunt u gegevens rechtstreeks invoeren en die gegevens gebruiken in uw rapporten en visualisaties.With Power BI Desktop, you can enter data directly and use that data in your reports and visualizations. U kunt bijvoorbeeld delen van een werkmap of webpagina kopiëren en vervolgens in Power BI Desktop plakken.For example, you can copy portions of a workbook or web page, then paste it into Power BI Desktop.

Als u gegevens rechtstreeks in Power bi Desktop wilt invoeren in de vorm van een nieuwe tabel, selecteert u Gegevens invoeren op het lint Start.To enter data directly into Power BI Desktop in the form of a new table, select Enter Data from the Home ribbon.

Selecteer in Start de optie Gegevens invoeren

Er kan, indien van toepassing, geprobeerd worden kleine transformaties aan de gegevens aan te brengen, net zoals bij het laden van gegevens vanuit een andere bron.Power BI Desktop may attempt to make minor transformations on the data, if appropriate, just like it does when you load data from any source. In het volgende voorbeeld is de eerste rij met gegevens naar de koppen verplaatst.For example, in the following case it promoted the first row of data to headers.

Gegevens met de eerste rij als kolomtitels

Als u de gegevens wilt vormgeven die u hebt ingevoerd of geplakt, selecteert u Bewerken om Query-editor te openen.If you want to shape the data you entered or pasted, select Edit to open Query Editor. U kunt de gegevens vormgeven en transformeren vóórdat u ze verplaatst naar Power BI Desktop.You can shape and transform the data before bringing it into Power BI Desktop. Selecteer Laden om de gegevens te importeren zoals deze worden weergegeven.Select Load to import the data as it appears.

Als u Laden selecteert, wordt er een nieuwe tabel van de gegevens gemaakt, die in het deelvenster Velden wordt weergegeven.When you select Load, Power BI Desktop creates a new table from your data, and makes it available in the Fields pane. In de volgende afbeelding is mijn nieuwe tabel, Table1 genoemd, zichtbaar in Power BI Desktop, samen met de twee velden die in deze tabel zijn gemaakt.In the following image, Power BI Desktop shows my new table, called Table1, and the two fields within that table that were created.

Velden geladen in Power BI Desktop

En dat is alles.And that’s it. Zo eenvoudig is het om gegevens in te voeren in Power BI Desktop.It's that easy to enter data into Power BI Desktop.

U bent nu klaar om de gegevens te gebruiken in Power BI Desktop.You're now ready to use the data in Power BI Desktop. U kunt visuals of rapporten maken, of werken met andere gegevens waarmee u verbinding wilt maken en die u wilt importeren, zoals Excel-werkmappen, databases of andere gegevensbronnen.You can create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as Excel workbooks, databases, or any other data source.

Volgende stappenNext steps

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met allerlei andere gegevens.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over gegevensbronnen:For more information on data sources, check out the following resources: