Snelstart: Verbinding maken met gegevens in Power BI DesktopQuickstart: Connect to data in Power BI Desktop

In deze snelstart maakt u verbinding met gegevens met behulp van Power BI Desktop. Dit is de eerste stap in het bouwen van gegevensmodellen en het maken van rapporten.In this quickstart, you connect to data using Power BI Desktop, which is the first step in building data models and creating reports.

Power BI Desktop

Als u zich niet hebt geregistreerd voor Power BI, kunt u zich hier aanmelden voor een gratis proefversie voordat u begint.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

VereistenPrerequisites

U hebt de volgende resources nodig om de stappen in dit artikel uit te voeren:To complete the steps in this article, you need the following resources:

  • Download en installeer Power BI Desktop. Dit is een gratis toepassing die wordt uitgevoerd op uw lokale computer.Download and install Power BI Desktop, which is a free application that runs on your local computer. U kunt Power BI Desktop rechtstreeks downloaden of u kunt de toepassing downloaden vanuit de Microsoft Store.You can download Power BI Desktop directly, or you can get it from the Microsoft Store.
  • Download deze Excel-voorbeeldwerkmap en maak een map met de naam C:\PBID-qs waar u het Excel-bestand kunt opslaan.Download this sample Excel workbook, and create a folder called C:\PBID-qs where you can store the Excel file. Bij latere stappen in deze snelstart wordt ervan uitgegaan dat dit de bestandslocatie is voor de gedownloade Excel-werkmap.Later steps in this quickstart assume that is the file location for the downloaded Excel workbook.
  • Voor veel gegevensconnectors in Power BI Desktop is Internet Explorer 10 (of nieuwer) vereist voor verificatie.For many data connectors in Power BI Desktop, Internet Explorer 10 (or newer) is required for authentication.

Power BI Desktop startenLaunch Power BI Desktop

Zodra u Power BI Desktop installeert, start u de toepassing zodat deze wordt uitgevoerd op de lokale computer.Once you install Power BI Desktop, launch the application so it's running on your local computer. U ziet een Power BI-zelfstudie.You're presented with a Power BI tutorial. Volg de zelfstudie of sluit het dialoogvenster om met een leeg canvas te beginnen.Follow the tutorial or close the dialog to start with a blank canvas. Op het canvas kunt u visuals en rapporten maken op basis van uw gegevens.The canvas is where you create visuals and reports from your data.

Power BI Desktop met leeg canvas

Verbinding maken met gegevensConnect to data

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met veel verschillende typen gegevens.With Power BI Desktop, you can connect to many different types of data. Deze bronnen zijn onder andere basisgegevensbronnen, zoals een Microsoft Excel-bestand.These sources include basic data sources, such as a Microsoft Excel file. U kunt verbinding maken met onlineservices die allerlei soorten gegevens bevatten, zoals Salesforce, Microsoft Dynamics, Azure Blob Storage en nog veel meer.You can connect to online services that contain all sorts of data, such as Salesforce, Microsoft Dynamics, Azure Blob Storage, and many more.

Als u verbinding wilt maken met gegevens, selecteert u Gegevens ophalen op het lint Start.To connect to data, from the Home ribbon select Get Data.

Gegevens ophalen op het lint Start

Het venster Gegevens ophalen wordt weergegeven.The Get Data window appears. U kunt kiezen uit veel verschillende gegevensbronnen waarmee Power BI Desktop verbinding kan maken.You can choose from the many different data sources to which Power BI Desktop can connect. In deze snelstart gebruikt u de Excel-werkmap die u hebt gedownload bij Vereisten.In this quickstart, use the Excel workbook that you downloaded in Prerequisites.

Gegevens ophalen uit alle bronnen

Aangezien deze gegevensbron een Excel-bestand is, selecteert u Excel in het venster Gegevens ophalen. Vervolgens selecteert u de knop Verbinden.Since this data source is an Excel file, select Excel from the Get Data window, then select the Connect button.

U wordt gevraagd om de locatie op te geven van het Excel-bestand waarmee verbinding moet worden gemaakt.Power BI prompts you to provide the location of the Excel file to which to connect. Het gedownloade bestand wordt Financieel voorbeeld genoemd.The downloaded file is called Financial Sample. Selecteer dat bestand en selecteer vervolgens Openen.Select that file, and then select Open.

Gegevens ophalen uit Financieel voorbeeld

Vervolgens wordt de werkmap geladen in Power BI Desktop en de inhoud ervan gelezen. Hierna worden de beschikbare gegevens in het bestand weergegeven in het venster Navigator.Power BI Desktop then loads the workbook and reads its contents, and shows you the available data in the file using the Navigator window. In dat venster kunt u kiezen welke gegevens u in Power BI Desktop wilt laden.In that window, you can choose which data you would like to load into Power BI Desktop. Selecteer de tabellen door de selectievakjes in te schakelen naast de tabellen die u wilt importeren.Select the tables by marking the checkboxes beside each table you want to import. Importeer beide beschikbare tabellen.Import both available tables.

Gegevens selecteren in het venster Navigator

Zodra u de selecties hebt gemaakt, selecteert u Laden om de gegevens te laden in Power BI Desktop.Once you've made your selections, select Load to import the data into Power BI Desktop.

Gegevens weergeven in het deelvenster VeldenView data in the Fields pane

Zodra u de tabellen hebt geladen, worden de gegevens weergegeven in het deelvenster Velden.Once you've loaded the tables, the Fields pane shows you the data. U kunt elke tabel uitvouwen door het pijltje naast de naam van de tabel te selecteren.You can expand each table by selecting the arrow beside its name. In de volgende afbeelding is de tabel financiƫnuitgevouwen, waardoor alle velden worden weergegeven.In the following image, the financials table is expanded, showing each of its fields.

Gegevens ophalen

Dat is alles.And that's it! U hebt verbinding gemaakt met de gegevens in Power BI Desktop, de gegevens geladen en nu ziet u alle beschikbare velden in deze tabellen.You've connected to data in Power BI Desktop, loaded that data, and now you can see all the available fields within those tables.

Volgende stappenNext steps

U kunt verschillende dingen doen met Power BI Desktop zodra u verbinding hebt gemaakt met gegevens.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop once you've connected to data. U kunt bijvoorbeeld visuals en rapporten maken.You can create visuals and reports. Bekijk de volgende resource om u te helpen aan de slag te gaan:Take a look at the following resource to get you going: