Aan de slag met Power BI DesktopGet started with Power BI Desktop

Welkom bij de gids Aan de slag met Power BI Desktop.Welcome to the getting started guide for Power BI Desktop. Tijdens deze rondleiding ziet u hoe Power BI Desktop werkt, wat u ermee kunt doen en hoe u robuuste gegevensmodellen en fantastische rapporten kunt bouwen om uw business intelligence te versterken.This tour shows you how Power BI Desktop works, what it can do, and how to build robust data models and amazing reports to amplify your business intelligence.

Als u snel een overzicht wilt hebben van hoe Power BI Desktop werkt en hoe u het kunt gebruiken, neem dan een paar minuten de tijd om een blik te werpen op de schermen in deze gids.For a quick overview of how Power BI Desktop works and how to use it, you can scan the screens in this guide in just a few minutes. Voor een uitgebreider inzicht kunt u elke sectie doorlezen, de stappen uitvoeren en uw eigen Power BI Desktop-bestand maken dat u in de Power BI-service kunt plaatsen en met anderen delen.For a more thorough understanding, you can read through each section, perform the steps, and create your own Power BI Desktop file to post on the Power BI service and share with others.

Schermopname van Power BI Desktop met een voorbeeldwerkitem.

U kunt ook de video Aan de slag met Power BI Desktop bekijken en het Excel werkmap - Financieel voorbeeld downloaden om mee te doen met de video.You can also watch the Getting Started with the Power BI Desktop video, and download the Financial Sample Excel workbook to follow along with the video.

Belangrijk

Power BI Desktop wordt maandelijks bijgewerkt en uitgebracht, waarin de feedback van klanten en nieuwe functies zijn verwerkt.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Alleen de meest recente versie van Power BI Desktop wordt ondersteund. Klanten die contact opnemen met de ondersteuning voor Power BI Desktop, wordt gevraagd om een upgrade naar de meest recente versie uit te voeren.Only the most recent version of Power BI Desktop is supported; customers who contact support for Power BI Desktop will be asked to upgrade to the most recent version. U kunt de meest recente versie van Power BI Desktop ophalen uit de Windows Store of als één uitvoerbaar bestand met alle ondersteunde talen die u downloadt en op uw computer installeert.You can get the most recent version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

De werking van Power BI DesktopHow Power BI Desktop works

Met Power BI Desktop kunt u het volgende doen:With Power BI Desktop, you can:

 1. Verbinding maken met gegevens, ook als die uit meerdere gegevensbronnen afkomstig zijn.Connect to data, including multiple data sources.
 2. Vorm geven aan de gegevens met behulp van query's waarmee verhelderende, interessante gegevensmodellen kunnen worden gebouwd.Shape the data with queries that build insightful, compelling data models.
 3. De gegevensmodellen gebruiken om visualisaties en rapporten te maken.Use the data models to create visualizations and reports.
 4. Uw rapportbestanden delen zodat anderen deze kunnen gebruiken, er verder aan kunnen werken en kunnen delen.Share your report files for others to leverage, build upon, and share. U kunt .pbix- -bestanden van Power BI Desktop delen net als andere bestanden, maar de interessantste methode is die waarbij u de bestanden uploadt naar de Power BI-service.You can share Power BI Desktop .pbix files like any other files, but the most compelling method is to upload them to the Power BI service.

In Power BI Desktop zijn beproefde Microsoft-technologieën op het gebied van queryengines, gegevensmodellering en visualisatie met elkaar geïntegreerd.Power BI Desktop integrates proven Microsoft query engine, data modeling, and visualization technologies. Gegevensanalisten en anderen kunnen queryverzamelingen, gegevensverbindingen, modellen en rapporten maken en deze eenvoudig delen met anderen.Data analysts and others can create collections of queries, data connections, models, and reports, and easily share them with others. Dankzij de combinatie van Power BI Desktop en de Power BI-service kunt u nieuwe inzichten op basis van gegevens eenvoudiger modelleren, bouwen, delen en uitbreiden.Through the combination of Power BI Desktop and the Power BI service, new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

Met Power BI Desktop centraliseert, vereenvoudigt en stroomlijnt u het ontwerpen en maken van opslagplaatsen en rapporten voor business intelligence, wat anders een verspreid, ongeorganiseerd en lastig proces kan zijn.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports. Wilt u het proberen?Ready to give it a try? Aan de slag.Let's get started.

Notitie

Voor gegevens die on-premises moeten blijven, is er een afzonderlijke en speciale versie van Power BI met de naam Power BI Report Server.For data and reporting that must remain on-premises, there's a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server. Power BI Desktop Server maakt gebruik van een afzonderlijke en gespecialiseerde versie van Power BI Desktop met de naam Power BI Desktop voor Power BI Report Server, die alleen werkt met de versie Report Server van Power BI.Power BI Report Server uses a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. In dit artikel wordt de standaard Power BI Desktop omschreven.This article describes standard Power BI Desktop.

Power BI Desktop installeren en startenInstall and run Power BI Desktop

Als u Power BI Desktop wilt downloaden, gaat u naar de pagina Power BI Desktop downloaden en selecteert u Gratis downloaden.To download Power BI Desktop, go to the Power BI Desktop download page and select Download Free. Of selecteer Download- of taalopties bekijken voor downloadopties.Or for download options, select See download or language options.

U kunt Power BI Desktop ook uit de Power BI-service downloaden.You can also download Power BI Desktop from the Power BI service. Selecteer het pictogram Downloaden in de bovenste menubalk en selecteer vervolgens Power BI Desktop.Select the Download icon in the top menu bar, and then select Power BI Desktop.

Schermopname van de Power BI-service met de optie Power BI Desktop downloaden.

Selecteer Downloaden op de pagina Microsoft Store en volg de aanwijzingen om Power BI Desktop op uw computer te installeren.On the Microsoft Store page, select Get, and follow the prompts to install Power BI Desktop on your computer. Start Power BI Desktop vanuit het menu Start van Windows of met het pictogram in de Windows-taakbalk.Start Power BI Desktop from the Windows Start menu or from the icon in the Windows taskbar.

De eerste keer dat Power BI Desktop wordt gestart, wordt het welkomstscherm weergegeven.The first time Power BI Desktop starts, it displays the Welcome screen.

In het welkomstscherm kunt u gegevens ophalen, recente bronnen bekijken, recente rapporten openen, andere rapporten openen of andere koppelingen selecteren.From the Welcome screen, you can Get data, see Recent sources, open recent reports, Open other reports, or select other links. U kunt ook kiezen of u wilt dat het welkomstscherm bij het opstarten altijd wordt weergegeven.You can also choose whether to always show the Welcome screen at startup. Selecteer het pictogram Sluiten om het welkomstscherm te sluiten.Select the close icon to close the Welcome screen.

Schermopname van Power BI Desktop met het Welkomstscherm.

Aan de linkerkant van Power BI Desktop bevinden zich pictogrammen voor de drie weergaven van Power BI Desktop: Rapport, Gegevens en Relaties.Along the left side of Power BI Desktop are icons for the three Power BI Desktop views: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. De huidige weergave wordt aangeduid met de gele balk aan de linkerkant. U kunt van weergave veranderen door een van de pictogrammen te selecteren.The current view is indicated by the yellow bar along the left, and you can change views by selecting any of the icons.

Schermopname van Power BI Desktop met de pictogrammen voor Rapport, Gegevens en Relaties.

De standaardweergave is Rapport.Report view is the default view.

Schermopname van Power BI Desktop met de standaardweergave.

Power BI Desktop bevat ook de Power Query-editor, die in een afzonderlijk venster wordt geopend.Power BI Desktop also includes the Power Query Editor, which opens in a separate window. In de Power Query-editor kunt u query's maken en gegevens transformeren, en het verfijnde gegevensmodel vervolgens in Power BI Desktop laden om rapporten te maken.In Power Query Editor, you can build queries and transform data, then load the refined data model into Power BI Desktop to create reports.

Verbinding maken met gegevensConnect to data

Nu Power BI Desktop is geïnstalleerd, kunt u verbinding maken met de steeds verder uitbreidende wereld van gegevens.With Power BI Desktop installed, you're ready to connect to the ever-expanding world of data. Voor een overzicht van de verschillende soorten gegevensbronnen die beschikbaar zijn, selecteert u Gegevens ophalen > Meer op het tabblad Start in Power BI Desktop, en bladert u in het venster Gegevens ophalen door de lijst met alle gegevensbronnen.To see the many types of data sources available, select Get Data > More in the Power BI Desktop Home tab, and in the Get Data window, scroll through the list of All data sources. In deze korte rondleiding gaat u verbinding maken met een aantal verschillende webgegevensbronnen.In this quick tour, you connect to a couple of different Web data sources.

Schermopname van Power BI Desktop met het hulpprogramma Gegevens ophalen.

Stel dat u een gegevensanalist bent die werkt voor een detailhandel in zonnebrillen.Imagine you're a data analyst working for a sunglasses retailer. U wilt uw klant helpen zich te richten op de markten met de meeste zonuren.You want to help your client target sunglasses sales where the sun shines most frequently. De pagina Best and worst states for retirement (De beste en slechtste staten om na uw pensionering te wonen) bevat interessante gegevens over dit onderwerp.The Bankrate.com Best and worst states for retirement page has interesting data on this subject.

Selecteer op het tabblad Start in Power BI Desktop de optie Gegevens ophalen > Web om verbinding te maken met een webgegevensbron.On the Power BI Desktop Home tab, select Get Data > Web to connect to a web data source.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Internet van het hulpprogramma Gegevens ophalen.

Plak in het dialoogvenster Van web het adres https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ in het veld URL en selecteer OK.In the From Web dialog box, paste the address https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ into the URL field, and select OK.

Schermopname van Power BI Desktop met het dialoogvenster Van internet.

Als u hierom wordt gevraagd, klikt u in het scherm Webinhoud openen op Verbinding maken om anonieme toegang te gebruiken.If prompted, on the Access Web Content screen, select Connect to use anonymous access.

De queryfunctionaliteit van Power BI Desktop gaat aan de slag en maakt verbinding met de webresource.The query functionality of Power BI Desktop goes to work and contacts the web resource. In het venster Navigator wordt weergegeven wat er op de webpagina is gevonden, in dit geval een tabel met de naam Ranking of best and worst states for retirement (Classificatie van de beste en slechtste staten om na uw pensionering te wonen) en een document.The Navigator window returns what it found on the web page, in this case a table called Ranking of best and worst states for retirement, and a document. U bent geïnteresseerd in de tabel, dus u selecteert deze om er een voorbeeld van te zien.You're interested in the table, so select it to see a preview.

Op dit punt kunt u Laden selecteren om de tabel te laden, of Gegevens transformeren om wijzigingen in de tabel aan te brengen voordat u deze laadt.At this point you can select Load to load the table, or Transform data to make changes in the table before you load it.

Schermopname van Power BI Desktop met een tabelweergave van geïmporteerde gegevens.

Wanneer u Gegevens transformeren selecteert, wordt de Power Query-editor gestart, met een representatieve weergave van de tabel.When you select Transform data, Power Query Editor launches, with a representative view of the table. Het deelvenster Queryinstellingen bevindt zich aan de rechterkant, of u kunt het altijd weergeven door Queryinstellingen te selecteren op het tabblad Weergeven van de Power Query-editor.The Query Settings pane is on the right, or you can always show it by selecting Query Settings on the View tab of Power Query Editor.

Schermopname van Power BI Desktop, waarin de Power Query-editor met Queryinstellingen wordt weergegeven.

Zie Verbinding maken met gegevens in Power BI Desktop voor meer informatie over het verbinding maken met gegevens.For more information about connecting to data, see Connect to data in Power BI Desktop.

Gegevens vormgevenShape data

Nu u verbinding met een gegevensbron hebt gemaakt, kunt u de gegevens aan uw behoeften aanpassen.Now that you're connected to a data source, you can adjust the data to meet your needs. Als u vorm wilt geven aan gegevens, geeft u de Power Query-editor stapsgewijze instructies voor het aanpassen van de gegevens tijdens het laden en weergeven ervan.To shape data, you provide Power Query Editor with step-by-step instructions for adjusting the data while loading and presenting it. Door gegevens vorm te geven, wordt de oorspronkelijke gegevensbron niet beïnvloed, alleen deze specifieke weergave van de gegevens.Shaping doesn't affect the original data source, only this particular view of the data.

Notitie

De tabelgegevens die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen in de loop van de tijd veranderen.The table data used in this guide might change over time. Daarom kunnen de stappen die u moet volgen enigszins anders zijn. U zult dus creatief moeten zijn in het aanpassen van de stappen of resultaten; maar dat maakt het leren alleen maar leuker.As such, the steps you need to follow might vary, requiring you to be creative about how you adjust steps or outcomes, which is all part of the fun of learning.

Vormgeven kan betekenen de gegevens transformeren, zoals het hernoemen van kolommen of tabellen, het verwijderen van rijen of kolommen of het wijzigen van gegevenstypen.Shaping can mean transforming the data, such as renaming columns or tables, removing rows or columns, or changing data types. De Power Query-editor legt deze stappen op volgorde vast onder Toegepaste stappen in het deelvenster Queryinstellingen.Power Query Editor captures these steps sequentially under Applied Steps in the Query Settings pane. Steeds wanneer deze query verbinding maakt met de gegevensbron, worden die stappen uitgevoerd zodat de gegevens altijd op de door u opgegeven manier worden vormgegeven.Each time this query connects to the data source, those steps are carried out, so the data is always shaped the way you specify. Dit proces vindt plaats wanneer u de query in Power BI Desktop gebruikt, of als iemand gebruikmaakt van de door u gedeelde query, bijvoorbeeld in de Power BI-service.This process occurs when you use the query in Power BI Desktop, or when anyone uses your shared query, such as in the Power BI service.

Zoals u ziet, worden er bij Toegepaste stappen in Query-instellingen al een aantal stappen vermeld.Notice that the Applied Steps in Query Settings already contain a few steps. U kunt elke afzonderlijke stap selecteren om het effect ervan in de Power Query-editor te bekijken.You can select each step to see its effect in the Power Query Editor. Eerst hebt u een webbron opgegeven en vervolgens een voorbeeld van de tabel in het venster Navigator bekeken.First, you specified a web source, and then you previewed the table in the Navigator window. Tijdens de derde stap, Gewijzigd type, herkende Power BI bij het importeren numerieke gegevens in de vorm van gehele getallen en wijzigde Power BI het oorspronkelijke webgegevenstype Tekst in het gegevenstype Gehele getallen.In the third step, Changed type, Power BI recognized whole number data when importing it, and automatically changed the original web Text data type to Whole numbers.

Schermopname van Power BI Desktop, waarin de Power Query-editor met het deelvenster Queryinstellingen wordt weergegeven, met de drie toegepaste stappen.

Als u een gegevenstype wilt wijzigen, selecteert u de kolom of kolommen die u wilt wijzigen.If you need to change a data type, select the column or columns to change. Houd de Shift-toets ingedrukt om meerdere aangrenzende kolommen te selecteren of houd CTRL ingedrukt om niet-aangrenzende kolommen te selecteren.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop, selecteer Type wijzigen en kies een nieuw gegevenstype in het menu, of open de vervolgkeuzelijst naast Gegevenstype en selecteer een nieuw gegevenstype in de groep Transformeren op het tabblad Start.Either right-click a column header, select Change Type, and choose a new data type from the menu, or drop down the list next to Data Type in the Transform group of the Home tab, and select a new data type.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Gegevenstype wijzigen.

Notitie

De Power Query-editor in Power BI Desktop maakt voor beschikbare taken gebruik van het lint of de contextmenu's.The Power Query Editor in Power BI Desktop uses the ribbon or the right-click menus for available tasks. De meeste taken die u kunt selecteren op de tabbladen Start of Transformeren van het lint zijn ook beschikbaar als u met de rechtermuisknop op een item klikt en een keuze maakt in het menu dat verschijnt.Most of the tasks you can select on the Home or Transform tabs of the ribbon are also available by right-clicking an item and choosing from the menu that appears.

U kunt nu uw eigen wijzigingen en transformaties toepassen op de gegevens en deze weergeven in Toegepaste stappen.You can now apply your own changes and transformations to the data and see them in Applied Steps.

Bijvoorbeeld: voor de verkoop van zonnebrillen bent u het meest geïnteresseerd in lijstjes met de kwaliteit van het weer, dus besluit u om de tabel te sorteren op de kolom Weer in plaats van Algehele positionering.For example, for sunglasses sales you're most interested in the weather ranking, so you decide to sort the table by the Weather column instead of by Overall rank. Klik op de pijl naast de kop Weer en selecteer Oplopend sorteren.Drop down the arrow next to the Weather header, and select Sort ascending. De gegevens worden nu weergegeven gesorteerd op weerkwaliteit en de stap Rijen gesorteerd wordt weergegeven in Toegepaste stappen.The data now appears sorted by weather ranking, and the step Sorted Rows appears in Applied Steps.

Schermopname van Power BI Desktop waarin Rijen gesorteerd worden weergegeven in Toegepaste stappen.

U bent niet geïnteresseerd in het verkopen van zonnebrillen in de staten met het slechtste weer, dus u besluit om deze uit de tabel te verwijderen.You're not very interested in selling sunglasses to the worst weather states, so you decide to remove them from the table. Selecteer in de groep Rijen verminderen op het tabblad Start Rijen verwijderen > Onderste rijen verwijderen.From the Reduce Rows group of the Home tab, select Remove Rows > Remove Bottom Rows. Voer in het dialoogvenster Onderste rijen verwijderen 10 in en selecteer vervolgens OK.In the Remove Bottom Rows dialog box, enter 10, and then select OK.

Schermopname van Power BI Desktop met het dialoogvenster Onderste rijen verwijderen.

De onderste tien rijen met staten met het slechtste weer worden verwijderd uit de tabel en de stap Onderste rijen verwijderd wordt weergegeven in Toegepaste stappen.The bottom 10 worst weather rows are removed from the table, and the step Removed Bottom Rows appears in Applied Steps.

U vindt dat de tabel meer informatie bevat dan u nodig hebt en besluit om de kolommen Betaalbaarheid, Criminaliteit, Cultuur en Welzijn te verwijderen.You decide the table has too much extra information for your needs, and to remove the Affordability, Crime, Culture, and Wellness columns. Selecteer de kolomkop van elke kolom die u wilt verwijderen.Select the header of each column that you want to remove. Houd de Shift-toets ingedrukt om meerdere aangrenzende kolommen te selecteren of houd CTRL ingedrukt om niet-aangrenzende kolommen te selecteren.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns.

Ga vervolgens naar de groep Kolommen beheren van het tabblad Start en selecteer Kolommen verwijderen.Then, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Columns. U kunt ook met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde kolomkoppen klikken en Kolommen verwijderen in het menu selecteren.You can also right-click one of the selected column headers and select Remove Columns from the menu. De geselecteerde kolommen worden verwijderd en de stap Verwijderde kolommen wordt weergegeven in Toegepaste stappen.The selected columns are removed, and the step Removed Columns appears in Applied Steps.

Schermopname van Power BI Desktop waarin wordt weergegeven dat Kolommen verwijderen is toegevoegd aan Toegepaste stappen.

Maar nu u er eens goed over nadenkt, is Betaalbaarheid misschien toch relevant voor de verkoop van zonnebrillen.On second thought, Affordability might be relevant to sunglasses sales after all. U wilt die kolom terughalen.You'd like to get that column back. U kunt de laatste stap in het deelvenster Toegepaste stappen eenvoudig ongedaan maken door het pictogram voor verwijderen X naast de stap te selecteren.You can easily undo the last step in the Applied Steps pane by selecting the X delete icon next to the step. Voer de stap nu opnieuw uit en selecteer alleen de kolommen die u wilt verwijderen.Now redo the step, selecting only the columns you want to delete. Voor meer flexibiliteit kunt u elke kolom als een afzonderlijke stap verwijderen.For more flexibility, you could delete each column as a separate step.

U kunt met de rechtermuisknop op een willekeurige stap in het deelvenster Toegepaste stappen klikken om deze te verwijderen, de naam ervan te wijzigen, de stap omhoog of omlaag te verplaatsen in de rangorde, of om stappen na een stap toe te voegen of te verwijderen.You can right-click any step in the Applied Steps pane and choose to delete it, rename it, move it up or down in the sequence, or add or delete steps after it. Power BI Desktop waarschuwt u bij tussenliggende stappen als de wijziging invloed kan hebben op latere stappen en uw query onderbreekt.For intermediate steps, Power BI Desktop will warn you if the change could affect later steps and break your query.

Schermopname van Power BI Desktop waarin de wijzigingsopties voor Toegepaste stappen worden weergegeven.

Als u bijvoorbeeld niet meer wilt dat de tabel wordt gesorteerd op Weer, kunt u de stap Rijen gesorteerd proberen te verwijderen.For example, if you no longer wanted to sort the table by Weather, you might try to delete the Sorted Rows step. Power BI Desktop waarschuwt u dat het verwijderen van deze stap ertoe kan leiden dat de query wordt onderbroken.Power BI Desktop warns you that deleting this step could cause your query to break. U hebt de onderste tien rijen verwijderd nadat u had gesorteerd op weer, dus als u de sortering verwijdert, worden andere rijen verwijderd.You removed the bottom 10 rows after you sorted by weather, so if you remove the sort, different rows will be removed. U ontvangt ook een waarschuwing als u de stap Gesorteerde rijen hebt geselecteerd en probeert een nieuwe tussenliggende stap op dat punt toe te voegen.You also get a warning if you select the Sorted Rows step and try to add a new intermediate step at that point.

Schermopname van Power BI Desktop met het dialoogvenster Stap verwijderen.

Ten slotte wijzigt u de titel van de tabel in iets dat verwijst naar de verkoop van zonnebrillen in plaats van naar pensioen.Finally, you change the table title to be about sunglass sales instead of retirement. Vervang onder Eigenschappen in het deelvenster Queryinstellingen de oude titel door Beste staten voor verkoop van zonnebrillen.Under Properties in the Query Settings pane, replace the old title with Best states for sunglass sales.

De voltooide query voor de door u vormgegeven gegevens ziet er als volgt uit:The finished query for your shaped data looks like this:

Schermopname van Power BI Desktop met de voltooide query voor vormgegeven gegevens.

Zie Gegevens vormgeven en combineren in Power BI Desktop voor meer informatie over het vormgeven van gegevens.For more information about shaping data, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Gegevens combinerenCombine data

De gegevens over de verschillende staten is interessant en nuttig voor aanvullende analyses en query's.The data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Maar er is wel één probleem: de meeste van die gegevens gebruiken de tweeletterige afkorting als code voor staten, niet de volledige namen van de staten.But there's one problem: most data out there uses two-letter abbreviations for state codes, not the full names of the states. Om die gegevens te kunnen gebruiken, hebt u een manier nodig om namen van staten te koppelen aan hun afkortingen.To use that data, you need some way to associate your state names with their abbreviations.

U hebt geluk.You're in luck. Dat is nu precies wat een andere openbare gegevensbron doet. Er moet echter nog behoorlijk wat aandacht worden besteed aan het vormgeven van de gegevens voordat u deze kunt combineren met uw zonnebrillentabel.Another public data source does just that, but the data will need a fair amount of shaping before you can combine it with your sunglass table.

Als u de afkortingen voor de staten in de Power Query-editor wilt importeren, selecteert u Nieuwe bron > Web in de groep Nieuwe query op het tabblad Start van het lint.To import the state abbreviations data into Power Query Editor, select New Source > Web from the New Query group on the Home tab of the ribbon.

Schermopname van Power BI Desktop met de Power Query-editor waarin Internet is geselecteerd in Nieuwe bron.

Voer in het dialoogvenster Van web de URL in van de site met de afkortingen voor de staten: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.In the From Web dialog box, enter the URL for the state abbreviations site: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.

Selecteer in het venster Navigator de tabel Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions en selecteer vervolgens OK.In the Navigator window, select the table Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions, and then select OK. De tabel wordt geopend in de Power Query-editor.The table opens in Power Query Editor.

Verwijder alle kolommen behalve Name and status of region, Name and status of region2 en ANSI.Remove all columns except for Name and status of region, Name and status of region2, and ANSI. Als u alleen deze kolommen wilt behouden, houdt u CTRL ingedrukt en selecteert u de kolommen.To keep only these columns, hold down Ctrl and select the columns. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op een van de kolomkoppen en selecteert u Overige kolommen verwijderen of selecteert u in de groep Kolommen beheren op het tabblad Start de optie Overige kolommen verwijderen.Then, either right-click one of the column headers and select Remove Other Columns, or, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Other Columns.

Klik op de pijl naast de kolomkop Name and status of region2 en selecteer Filters > Is gelijk aan.Drop down the arrow next to the Name and status of region2 column header, and select Filters > Equals. In het dialoogvenster Rijen filteren opent u de vervolgkeuzelijst voor het veld Typ of selecteer een waarde naast Is gelijk aan en selecteert u Staat.In the Filter Rows dialog box, drop down the Enter or select a value field next to equals and select State.

Selecteer Of en selecteer naast het tweede veld Is gelijk aan de optie State ("Commonwealth") .Select Or, and next to the second equals field, select State ("Commonwealth"). Selecteer OK.Select OK.

Schermopname van Power BI Desktop waarin het queryvak Rijen filteren van de Power Query-editor wordt weergegeven.

Nu u extra waarden als Federal district en island hebt verwijderd, beschikt u over een lijst met de 50 staten en hun officiële tweeletterige afkortingen.With extra values like Federal district and island removed, you now have a list of the 50 states and their official two-letter abbreviations. Omwille van de duidelijkheid kunt u de namen van de kolommen wijzigen, bijvoorbeeld in Naam van staat, Staat en Afkorting, door met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken en Naam wijzigen te selecteren.You can rename the columns to make more sense, for example State name, Status, and Abbreviation, by right-clicking the column headers and selecting Rename.

Zoals u ziet worden al deze stappen vastgelegd bij Toegepaste stappen in het deelvensterQueryinstellingen.Note that all of these steps are recorded under Applied Steps in the Query Settings pane.

De door u vormgegeven voorbeeldtabel ziet er nu als volgt uit:Your shaped table now looks like this:

Schermopname van Power BI Desktop, waarin de Power Query-editor met het deelvenster Queryinstellingen wordt weergegeven, met de drie toegepaste stappen.

Geef de tabel de nieuwe titel Codes voor staten in het veld Eigenschappen bij Queryinstellingen.Retitle the table to State codes in the Properties field of Query Settings.

Nu u de tabel Codes voor staten hebt vormgegeven, kunt u deze twee tabellen tot één tabel combineren.With the State codes table shaped, you can combine these two tables into one. Omdat de tabellen die u nu hebt een resultaat zijn van de query's die u hebt toegepast op de gegevens, worden deze ook query's genoemd.Since the tables you now have are a result of queries you applied to the data, they're also called queries. Query's worden voornamelijk op twee manieren gecombineerd: door ze samen te voegen en door ze aan elkaar toe te voegen.There are two primary ways of combining queries: merge and append.

Wanneer u een of meer kolommen hebt die u wilt toevoegen aan een andere query gaat u de query’s samenvoegen.When you have one or more columns you'd like to add to another query, you merge the queries. Wanneer u extra rijen met gegevens hebt die u aan een bestaande query wilt toevoegen, gaat u de query toevoegen.When you have additional rows of data you'd like to add to an existing query, you append the query.

In dit geval wilt u de query Codes voor staten samenvoegen met de query Beste staten voor zonnebrillen.In this case, you want to merge the State codes query into the Best states for sunglasses query. Als u de query's wilt samenvoegen, gaat u naar de query Beste staten voor zonnebrillen door deze te selecteren in het deelvenster Query's aan de linkerkant van de Power Query-editor.To merge the queries, switch to the Best states for sunglasses query by selecting it from the Queries pane on the left side of Power Query Editor. Selecteer vervolgens Query's samenvoegen in de groep Combineren op het tabblad Start van het lint.Then select Merge Queries from the Combine group in the Home tab of the ribbon.

In het venster Samenvoegen opent u de vervolgkeuzelijst voor het veld om Codes voor staten te selecteren uit de andere query's die beschikbaar zijn.In the Merge window, drop down the field to select State codes from the other queries available. Selecteer de kolom van elke tabel die overeen moet komen, in dit geval is dat Staat in de query Beste staten voor zonnebrillen en Naam staat in de query Codes voor staten.Select the column to match from each table, in this case State from the Best states for sunglasses query and State name from the State codes query.

Als u een dialoogvenster Privacyniveaus ziet, selecteert u Controles van privacyniveaus voor dit bestand negeren en selecteert u vervolgens Opslaan.If you get a Privacy levels dialog, select Ignore privacy levels checks for this file and then select Save. Selecteer OK.Select OK.

Schermopname van Power BI Desktop met het venster Query's samenvoegen.

Er wordt een nieuwe kolom Codes voor staten weergegeven rechts van de tabel Beste staten voor verkoop van zonnebrillen.A new column called State codes appears on the right of the Best states for sunglass sales table. Deze bevat de query Code voor staten die u hebt samengevoegd met de query Beste staten voor verkoop van zonnebrillen.It contains the state code query that you merged with the best states for sunglass sales query. Alle kolommen van de samengevoegde tabel zijn gecomprimeerd tot de kolom Codes voor staten.All the columns from the merged table are condensed into the State codes column. U kunt de samengevoegde tabel uitvouwen en ervoor zorgen dat alleen de door u gewenste kolommen worden opgenomen.You can expand the merged table and include only the columns you want.

Schermopname van Power BI Desktop met de kolom Codes voor staten.

Als u de samengevoegde tabel wilt uitvouwen en wilt aangeven welke kolommen u wilt opnemen, selecteert u het uitvouwpictogram in de kolomkop.To expand the merged table and select which columns to include, select the Expand icon in the column header. Selecteer in het dialoogvenster Uitvouwen alleen de kolom Afkorting.In the Expand dialog box, select only the Abbreviation column. Schakel het selectievakje bij Oorspronkelijke kolomnaam als voorvoegsel gebruiken uit en selecteer vervolgens OK.Deselect Use original column name as prefix, and then select OK.

Schermopname van Power BI Desktop met de kolom Afkorting van Codes voor staten.

Notitie

U kunt een beetje experimenteren met hoe u de tabel Codes voor staten kunt gaan gebruiken.You can play around with how to bring in the State codes table. U kunt wat experimenteren en als de resultaten u niet bevallen, kunt u die stap gewoon verwijderen uit de lijst Toegepaste stappen in het deelvenster Queryinstellingen.Experiment a bit, and if you don't like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane. U kunt dit zo vaak doen als u wilt, totdat u met het uitvouwproces het gewenste resultaat hebt bereikt.It's a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Zie Gegevens vormgeven en combineren in Power BI Desktop voor een gedetailleerde beschrijving van de stappen voor het vormgeven en combineren van gegevens.For a more complete description of the shape and combine data steps, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

U hebt nu één querytabel waarin twee gegevensbronnen met elkaar zijn gecombineerd, die elk volgens uw wensen zijn vormgegeven.You now have a single query table that combines two data sources, each of which has been shaped to meet your needs. Deze query kan fungeren als basis voor een groot aantal aanvullende, interessante gegevensverbindingen, zoals demografische gegevens, inkomensniveaus of recreatieve mogelijkheden in de respectievelijke staten.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections, such as demographics, wealth levels, or recreational opportunities in the states.

Schermopname van Power BI Desktop met de Power Query-editor met vormgegeven en gecombineerde query's.

U hebt nu voldoende gegevens om een interessant rapport in Power BI Desktop te maken.For now, you have enough data to create an interesting report in Power BI Desktop. Omdat het hier om een mijlpaal gaat, moet u de wijzigingen in de Power Query-editor toepassen en deze in Power BI Desktop laden door Sluiten en toepassen te selecteren op het tabblad Start van het lint.Since this is a milestone, apply the changes in Power Query Editor and load them into Power BI Desktop by selecting Close & Apply from the Home tab of the ribbon. U kunt ook alleen Toepassen selecteren om de query in de Power Query-editor open te houden terwijl u in Power BI Desktop werkt.You can also select just Apply to keep the query open in Power Query Editor while you work in Power BI Desktop.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Sluiten en wijzigingen toepassen.

U kunt nog wijzigingen aanbrengen in een tabel nadat deze in Power BI Desktop is geladen, en het model opnieuw laden om de wijzigingen toe te passen die u aanbrengt.You can make more changes to a table after it is loaded into Power BI Desktop, and reload the model to apply any changes you make. Als u de Power Query-editor vanuit Power BI Desktop opnieuw wilt openen, selecteert u Query's bewerken op het tabblad Start van het lint in Power BI Desktop.To reopen Power Query Editor from Power BI Desktop, select Edit Queries on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

Rapporten makenBuild reports

In de weergave Rapport van Power BI Desktop kunt u visualisaties en rapporten maken.In Power BI Desktop Report view, you can build visualizations and reports. De weergave Rapport bevat zes hoofdgebieden:The Report view has six main areas:

Schermopname van Power BI Desktop met de weergave Rapport.

 1. Het lint bovenaan, waarop de algemene taken worden weergegeven die betrekking hebben op rapporten en visualisaties.The ribbon at the top, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Het canvasgebied in het midden, waar visualisaties worden gemaakt en gerangschikt.The canvas area in the middle, where visualizations are created and arranged.
 3. Het tabblad Pagina's onderaan, waar u rapportpagina's kunt selecteren of toevoegen.The pages tab area at the bottom, which lets you select or add report pages.
 4. Het deelvenster Filters, waarin u gegevensvisualisaties kunt filteren.The Filters pane, where you can filter data visualizations.
 5. Het deelvenster Visualisaties, waar u visualisaties kunt toevoegen, wijzigen of aanpassen, en drillthrough kunt toepassen.The Visualizations pane, where you can add, change, or customize visualizations, and apply drillthrough.
 6. Het deelvenster Velden, waarin de beschikbare velden in uw query's worden weergegeven.The Fields pane, which shows the available fields in your queries. U kunt deze velden naar het canvas slepen, naar het deelvenster Filters of naar het deelvenster Visualisaties om visualisaties te maken of te wijzigen.You can drag these fields onto the canvas, the Filters pane, or the Visualizations pane to create or modify visualizations.

U kunt de deelvensters Filters, Visualisaties en Velden uitvouwen en samenvouwen door de pijlen boven in de deelvensters te selecteren.You can expand and collapse the Filters, Visualizations, and Fields panes by selecting the arrows at the tops of the panes. Als u de deelvensters samenvouwt, beschikt u over meer ruimte op het canvas om fraaie visualisaties te bouwen.Collapsing the panes provides more space on the canvas to build cool visualizations.

Schermopname van Power BI Desktop met het deelvenster Velden.

Als u een eenvoudige visualisatie wilt maken, selecteert u een willekeurig veld in de lijst met velden of sleept u het veld vanuit de lijst Velden naar het canvas.To create a simple visualization, just select any field in the fields list, or drag the field from the Fields list onto the canvas. Sleep bijvoorbeeld het veld Staat van Beste staten voor verkoop van zonnebrillen naar het canvas en kijk wat er gebeurt.For example, drag the State field from Best states for sunglass sales onto the canvas, and see what happens.

Schermopname van Power BI Desktop met het veld Staat slepen om een kaartvisualisatie te maken.

Kijk wat er gebeurt.Look at that! Power BI Desktop heeft herkend dat het veld Staat geolocatiegegevens bevat en heeft daarom automatisch een visualisatie gemaakt op basis van een kaart.Power BI Desktop recognized that the State field contained geolocation data and automatically created a map-based visualization. De visualisatie toont gegevenspunten voor de 40 staten van uw gegevensmodel.The visualization shows data points for the 40 states from your data model.

In het deelvenster Visualisaties ziet u informatie over de visualisatie. U kunt deze hier wijzigen.The Visualizations pane shows information about the visualization and lets you modify it.

Schermopname van Power BI Desktop met het deelvenster Visualisatie.

 1. De pictogrammen bevatten het type visualisatie dat is gemaakt.The icons show the type of visualization created. U kunt het type van een geselecteerde visualisatie wijzigen door een ander pictogram te selecteren, of u kunt een nieuwe visualisatie maken door een pictogram te selecteren zonder dat er een bestaande visualisatie is geselecteerd.You can change the type of a selected visualization by selecting a different icon, or create a new visualization by selecting an icon with no existing visualization selected.
 2. Met de optie Velden in het deelvenster Visualisatie kunt u gegevensvelden naar Legenda en andere veldbronnen in het deelvenster slepen.The Fields option in the Visualization pane lets you drag data fields to Legend and other field wells in the pane.
 3. Met de optie Opmaak kunt u opmaak en andere besturingselementen op visualisaties toepassen.The Format option lets you apply formatting and other controls to visualizations.

De beschikbare opties in de gebieden Velden en Opmaak zijn afhankelijk van het type visualisatie en gegevens die u hebt.The options available in the Fields and Format areas depend on the type of visualization and data you have.

U wilt dat in de kaartvisualisatie alleen de top 10 van staten met het beste weer wordt weergeven.You want your map visualization to show only the top 10 weather states. Als u wilt dat alleen de top 10 van staten met het beste weer wordt weergegeven in het deelvenster Filters, plaatst u de muisaanwijzer op Staat is (Alle) en klikt u op de pijl die wordt weergegeven.To show only the top 10 states, in the Filters pane, hover over State is (All) and expand the arrow that appears. Open de vervolgkeuzelijst voor Filtertype en selecteer Bovenste N. Selecteer onder Items weergeven de optie Onderste, omdat u de items die numeriek het laagst scoren wilt weergeven, en voer 10 in het volgende veld in.Under Filter type, drop down and select Top N. Under Show items, select Bottom, because you want to show the items with the lowest numerical ranks, and enter 10 in the next field.

Sleep het veld Weer vanuit het deelvenster Velden naar het veld Op waarde en selecteer Filter toepassen.Drag the Weather field from the Fields pane into the By value field, and then select Apply filter.

Schermopname van Power BI Desktop met het filter Weer.

U ziet in de kaartvisualisatie nu alleen de top 10 van staten met het beste weer.You now see only the top 10 weather states in the map visualization.

Wijzig de titel van uw visualisatie door het pictogram Opmaak te selecteren in het deelvenster Visualisatie, selecteer Titel en typ vervolgens Top 10 van staten met beste weer onder Titeltekst.Retitle your visualization by selecting the Format icon in the Visualization pane, selecting Title, and typing Top 10 weather states under Title text.

Schermopname van Power BI Desktop met het veld Titel wijzigen in het deelvenster Visualisatie.

Als u een visualisatie wilt toevoegen waarin de namen van de tien staten met het beste weer en hun rangorde van 1 tot 10 worden weergegeven, selecteert u een leeg gebied in het canvas en selecteert u vervolgens het pictogram Kolomdiagram in het deelvenster Visualisatie.To add a visualization that shows the names of the top 10 weather states and their ranks from 1 to 10, select a blank area of the canvas and then select the Column chart icon from the Visualization pane. Selecteer in het deelvenster Velden de items Staat en Weer.In the Fields pane, select State and Weather. Een kolomdiagram toont de 40 staten in uw query, gerangschikt op hun numerieke waarde van hoog naar laag, of van staat met het slechtste naar staat met het beste weer.A column chart shows the 40 states in your query, ranked from highest to lowest numerical rank, or worst to best weather.

Schermopname van Power BI Desktop met de kaartvisualisatie Kolom.

Als u de rangorde wilt wijzigen zodat nummer 1 het eerst wordt weergegeven, selecteert u het beletselteken van Meer opties in de rechterbovenhoek van de visualisatie en selecteert u Oplopend sorteren in het menu.To switch the order of the ranking so that number 1 appears first, select the More options ellipsis at the upper right of the visualization, and select Sort ascending from the menu.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Oplopend sorteren.

Als u de tabel wilt beperken tot de bovenste tien staten, past u hetzelfde filter toe dat u voor de onderste tien staten hebt gebruikt, net zoals u voor de kaartvisualisatie hebt gedaan.To limit the table to the top 10 states, apply the same bottom 10 filter as you did for the map visualization.

Wijzig de titel van de visualisatie zodat deze gelijk is aan de titel van de kaartvisualisatie.Retitle the visualization the same way as for the map visualization. Wijzig ook in de sectie Opmaak van het deelvenster Visualisatie Y-as > Astitel van Weer in Weerkwaliteit om alles begrijpelijker te maken.Also in the Format section of the Visualization pane, change Y axis > Axis title from Weather to Weather ranking to make it more understandable. Schakel vervolgens de Y-as-selector Uit en schakel Gegevenslabels in.Then, turn the Y axis selector to Off, and turn Data labels to On.

Nu worden de tien staten met het beste weer op volgorde weergegeven, samen met het getal dat hun positie in de rangorde aangeeft.Now, the top 10 weather states appear in ranked order along with their numerical rankings.

Schermopname van Power BI Desktop met de voltooide kaartvisualisatie.

U kunt vergelijkbare of andere visualisaties maken voor de velden Betaalbaarheid en Algehele positionering, of verschillende velden samenvoegen tot één visualisatie.You can make similar or other visualizations for the Affordability and Overall ranking fields, or combine several fields into one visualization. U kunt allerlei interessante rapporten en visualisaties maken.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create. In deze visualisaties in de vorm van tabellen en lijndiagrammen en gegroepeerde kolomdiagrammen worden de tien staten met het beste weer weergegeven, samen met betaalbaarheid en hun algehele positionering:These Table and Line and clustered column chart visualizations shows the top 10 weather states along with their affordability and overall rankings:

Schermopname van Power BI Desktop met de visualisaties Tabel, Lijn en Geclusterde kolom.

U kunt verschillende visualisaties op verschillende rapportpagina's weergeven.You can show different visualizations on different report pages. Als u een nieuwe pagina wilt toevoegen, selecteert u het symbool + naast de bestaande pagina's op de paginabalk of selecteert u Invoegen > Nieuwe pagina op het tabblad Start van het lint.To add a new page, select the + symbol next to the existing pages on the pages bar, or select Insert > New Page in the Home tab of the ribbon. Als u de naam van een pagina wilt wijzigen, dubbelklikt u op de paginanaam in de paginabalk of klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Naam van de pagina wijzigen en typt u de nieuwe naam.To rename a page, double-click the page name in the pages bar, or right-click it and select Rename Page, and then type the new name. Als u naar een andere pagina van het rapport wilt gaan, selecteert u de pagina in de paginabalk.To go to a different page of the report, select the page from the pages bar.

Schermopname van Power BI Desktop met de balk Pagina's.

U kunt tekstvakken, afbeeldingen en knoppen toevoegen aan uw rapportpagina vanuit de groep Invoegen op het tabblad Start. Als u opmaakopties voor visualisaties wilt instellen, selecteert u een visualisatie en selecteert u vervolgens het pictogram Opmaak in het deelvenster Visualisaties.You can add text boxes, images, and buttons to your report pages from the Insert group of the Home tab. To set formatting options for visualizations, select a visualization and then select the Format icon in the Visualizations pane. Als u paginaformaten, achtergronden en andere pagina-informatie wilt configureren, selecteert u het pictogram Opmaak zonder dat er een visualisatie is geselecteerd.To configure page sizes, backgrounds, and other page information, select the Format icon with no visualization selected.

Wanneer u klaar bent met het maken van uw pagina's en visualisaties, selecteert u Bestand > Opslaan om het rapport op te slaan.When you finish creating your pages and visualizations, select File > Save and save your report.

Schermopname van Power BI Desktop met de voltooide rapportpagina.

Zie Rapportweergave in Power BI Desktop voor meer informatie over rapporten.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

Uw werk delenShare your work

Nu u een Power BI Desktop rapport hebt, kunt u het met anderen delen.Now that you have a Power BI Desktop report, you can share it with others. Er zijn een aantal manieren om uw werk te delen.There are a few ways to share your work. U kunt het .pbix-rapportbestand net als elk ander bestand distribueren, u kunt het .pbix-bestand uit de Power BI-service uploaden of u kunt het rechtstreeks vanuit Power BI Desktop publiceren naar de Power BI-service.You can distribute the report .pbix file like any other file, you can upload the .pbix file from the Power BI service, or you can publish directly from Power BI Desktop to the Power BI service. U moet een Power BI-account hebben om rapporten te kunnen publiceren of uploaden naar de Power BI-service.You must have a Power BI account to be able to publish or upload reports to Power BI service.

Selecteer Publiceren op het tabblad Start van het lint als u vanuit Power BI Desktop naar de Power BI-service wilt publiceren.To publish to the Power BI service from Power BI Desktop, from the Home tab of the ribbon, select Publish.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Publiceren.

U wordt mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Power BI of om een bestemming te selecteren.You may be prompted to sign in to Power BI, or to select a destination.

Als het publiceren is voltooid, ziet u het volgende dialoogvenster:When the publish process is complete, you see the following dialog:

Schermopname van Power BI Desktop met het bericht Publiceren voltooid.

Wanneer u de koppeling selecteert om het rapport te openen in Power BI, wordt uw rapport geopend op de Power BI-site onder Mijn werkruimte > Rapporten.When you select the link to open the report in Power BI, your report opens in your Power BI site under My workspace > Reports.

Een andere manier om uw werk te delen, is om het te laden vanuit de Power BI-service.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Ga naar https://app.powerbi.com om Power BI in een browser te openen.Go to https://app.powerbi.com to open Power BI in a browser. Selecteer Gegevens ophalen links onder op de Startpagina van Power BI om het laden van uw Power BI Desktop-rapport te starten.On your Power BI Home page, select Get data at lower left to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Gegevens ophalen.

Selecteer op de volgende pagina de optie Ophalen in de sectie Bestanden.On the next page, select Get from the Files section.

Schermopname van Power BI Desktop met het scherm Gegevens ophalen.

Selecteer op de volgende pagina Lokaal bestand.On the next page, select Local File. Blader naar en selecteer uw .pbix-bestand van Power BI Desktop en selecteer Openen.Browse to and select your Power BI Desktop .pbix file, and select Open.

Nadat het bestand is geïmporteerd, wordt dit weergeven onder Mijn werkruimte > Rapporten in het linkerdeelvenster van de Power BI-service.After the file imports, you can see it listed under My workspace > Reports in the left pane of the Power BI service.

Schermopname van Power BI Desktop met een bestand dat is geïmporteerd in Power BI.

Als u het bestand selecteert, wordt de eerste pagina van het rapport weergegeven.When you select the file, the first page of the report appears. U kunt andere pagina's selecteren via de tabbladen links van het rapport.You can select different pages from the tabs at the left of the report.

U kunt wijzigingen aanbrengen in een rapport in de Power BI-service door bovenaan het rapportcanvas Meer opties > Bewerken te selecteren.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting More options > Edit from the top of the report canvas. Selecteer Een kopie opslaan om uw wijzigingen op te slaan.To save your changes, select Save a copy.

Schermopname van Power BI Desktop met de opties Bewerken en Opslaan.

U kunt allerlei interessante visuals maken vanuit uw rapport in de Power BI-service, die u aan een dashboard kunt vastmaken.There are all sorts of interesting visuals you can create from your report in the Power BI service, which you can pin to a dashboard. Als u meer informatie wilt over dashboards in de Power BI-service, bekijkt u Tips voor het ontwerpen van een geweldig dashboard.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard. Zie Een dashboard delen voor meer informatie over het maken, delen en wijzigen van dashboards.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

Als u een rapport of dashboard wilt delen, selecteert u Delen bovenaan de pagina met het geopende rapport of dashboard, of selecteert u het pictogram Delen naast de naam van het rapport of het dashboard in de lijsten Mijn werkruimte > Rapporten of Mijn werkruimte > Dashboards.To share a report or dashboard, select Share at the top of the open report or dashboard page, or select the Share icon next to the report or dashboard name in the My workspace > Reports or My workspace > Dashboards lists.

Vul het scherm Rapport delen of Dashboard delen in om een e-mail de verzenden of een koppeling te ontvangen waarmee u uw rapport met anderen kunt delen.Complete the Share report or Share dashboard screen to send an email or get a link to share your report or dashboard with others.

Schermopname van Power BI Desktop met het scherm Rapport delen.

U kunt veel interessante aan gegevens gerelateerde combinaties en visualisaties maken met Power BI Desktop en met de Power BI-service.There are many compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop and the Power BI service.

Volgende stappenNext steps

Power BI Desktop ondersteunt verbindingen met een poort voor diagnostische gegevens.Power BI Desktop supports connecting to a diagnostics port. Via de poort voor diagnostische gegevens kunt u verbinding maken met andere hulpprogramma's en traceringen uitvoeren voor diagnostische doeleinden.The diagnostics port allows other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. Als de poort voor diagnostische gegevens wordt gebruikt, wordt het aanbrengen van wijzigingen in het model niet ondersteund. Wijzigingen in het model kunnen leiden tot beschadiging en verlies van gegevens.When using the diagnostics port, making any changes to the model is not supported. Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Raadpleeg de volgende resources voor meer informatie over de vele mogelijkheden die Power BI Desktop biedt:For more information on the many capabilities of Power BI Desktop, check out the following resources: