Wat is Power BI Report Server?What is Power BI Report Server?

Power BI Report Server is een on-premises rapportserver met een webportal waarin u rapporten en KPI's kunt weergeven en beheren.Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal in which you display and manage reports and KPIs. De server bevat de hulpprogramma's om Power BI-rapporten, gepagineerde rapporten, mobiele rapporten en KPI's te maken.Along with it come the tools to create Power BI reports, paginated reports, mobile reports, and KPIs. Uw gebruikers hebben op verschillende manieren toegang tot deze rapporten: ze kunnen ze in een webbrowser of op een mobiel apparaat bekijken of als een e-mailbericht in hun Postvak IN.Your users can access those reports in different ways: viewing them in a web browser or mobile device, or as an email in their in-box.

De webportal van Power BI Report Server

Power BI Report Server vergelijkenComparing Power BI Report Server

Power BI Report Server lijkt op zowel SQL Server Reporting Services als de online Power BI-service, maar er zijn verschillen.Power BI Report Server is similar to both SQL Server Reporting Services and the Power BI online service, but in different ways. Net als de Power BI-service host Power BI Report Server Power BI-rapporten (PBIX), Excel-bestanden en gepagineerde rapporten (RDL).Like the Power BI service, Power BI Report Server hosts Power BI reports (.pbix), Excel files, and paginated reports (.rdl). Power BI Report Server wordt net als Reporting Services on-premises uitgevoerd.Like Reporting Services, Power BI Report Server is on premises. De functies van Power BI Report Server zijn een uitbreiding op de functies van Reporting Services: alles wat u kunt doen in Reporting Services, kunt u doen met Power BI Report Server. Daarnaast biedt het ondersteuning voor Power BI-rapporten.Power BI Report Server features are a superset of Reporting Services: everything you can do in Reporting Services, you can do with Power BI Report Server, along with support for Power BI reports. Zie Comparing Power BI Report Server and the Power BI service (Power BI Report Server vergelijken met de Power BI-service) voor meer informatie.See Comparing Power BI Report Server and the Power BI service for details.

Licenties voor Power BI Report ServerLicensing Power BI Report Server

Power BI Report Server is beschikbaar via twee verschillende licenties: Power BI Premium en SQL Server Enterprise Edition met Software Assurance.Power BI Report Server is available through two different licenses: Power BI Premium and SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance. Zie Microsoft Volume Licensing voor meer informatie.See Microsoft Volume Licensing for details. Met een licentie voor Power BI Premium kunt u een hybride implementatie maken waarin de cloud en uw on-premises omgeving gemengd zijn.With a Power BI Premium license, you can create a hybrid deployment mixing cloud and on-premises.

Als u Power BI-rapporten publiceert naar Power BI Report Server, hebt u ook een Power BI Pro-licentie nodig.If you publish Power BI reports to Power BI Report Server, you also need a Power BI Pro license. U hebt geen Power BI Pro-licentie nodig om Power BI-rapporten op Power BI Report Server weer te geven en ermee te werken.You don't need a Power BI Pro license to view and interact with Power BI reports on Power BI Report Server.

Notitie

Bij Power BI Premium is de Power BI Report Server alleen opgenomen in P-SKU's.For Power BI Premium, Power BI Report Server is only included with P SKUs. Deze is niet opgenomen in EM-SKU's.It is not included with EM SKUs.

WebportalWeb portal

Het toegangspunt voor Power BI Report Server is een veilige webportal die u in een moderne browser kunt bekijken.The entry point for Power BI Report Server is a secure web portal you can view in any modern browser. Hier hebt u toegang tot al uw rapporten en KPI's.Here, you access all your reports and KPIs. De inhoud op de webportal is in een traditionele mappenhiërarchie gerangschikt.The content on the web portal is organized in a traditional folder hierarchy. In uw mappen wordt inhoud per type gegroepeerd: Power BI-rapporten, mobiele rapporten, gepagineerde rapporten, KPI's en Excel-werkmappen.In your folders, content is grouped by type: Power BI reports, mobile reports, paginated reports, KPIs, and Excel workbooks. Gedeelde gegevenssets en gedeelde gegevensbronnen staan in hun eigen mappen en kunnen worden gebruikt als bouwstenen voor uw rapporten.Shared datasets and shared data sources are in their own folders, to use as building blocks for your reports. U kunt uw favorieten taggen, zodat u ze in één map kunt bekijken.You tag favorites to view them in a single folder. En u kunt KPI's rechtstreeks in de webportal maken.And you create KPIs right in the web portal.

De webportal van Power BI Report Server

Afhankelijk van uw machtigingen kunt de inhoud van de webportal beheren.Depending on your permissions, you can manage the content in the web portal. U kunt rapportverwerking inplannen, rapporten op aanvraag openen en u abonneren op gepubliceerde rapporten.You can schedule report processing, access reports on demand, and subscribe to published reports. U kunt ook uw eigen aangepaste huisstijl toepassen op uw webportal.You can also apply your own custom branding to your web portal.

Meer informatie over de webportal van Power BI Report Server (Engelstalig).More about the Power BI Report Server web portal.

Power BI-rapportenPower BI reports

U maakt Power BI-rapporten (PBIX) met de versie van Power BI Desktop die voor de rapportserver is geoptimaliseerd.You create Power BI reports (.pbix) with the version of Power BI Desktop optimized for the report server. Vervolgens publiceert u ze en bekijkt u ze in de webportal in uw eigen omgeving.Then you publish them and view them in the web portal in your own environment.

Power BI-rapporten in Power BI Report Server

Een Power BI-rapport biedt een meervoudige weergave in een gegevensmodel, met visualisaties die andere bevindingen en inzichten uit dat gegevensmodel voorstellen.A Power BI report is a multi-perspective view into a data model, with visualizations that represent different findings and insights from that data model. Een rapport kan één visualisatie of pagina's vol visualisaties bevatten.A report can have a single visualization or pages full of visualizations. Afhankelijk van uw functie kunt u rapporten lezen en verkennen of ze voor andere personen maken.Depending on your role, you may read and explore reports, or you may create them for others.

Lees hier meer over het installeren van Microsoft Power BI Desktop.Read about installing Microsoft Power BI Desktop.

Gepagineerde rapportenPaginated reports

Gepagineerde rapporten (RDL) zijn rapporten in documentstijl met visualisaties, waarin tabellen horizontaal en verticaal kunnen worden uitgebreid om alle gegevens weer te geven, eventueel doorlopend op volgende pagina's.Paginated reports (.rdl) are document-style reports with visualizations, in which tables expand horizontally and vertically to display all their data, continuing from page to page as needed. Ze zijn ideaal voor het genereren van documenten met een perfecte vaste indeling die zijn geoptimaliseerd voor afdrukken, zoals PDF- en Word-bestanden.They're great for generating fixed-layout, pixel-perfect documents optimized for printing, such as PDF and Word files.

Gepagineerde rapporten in Power BI Report Server

U kunt gepagineerde rapporten maken met Report Builder of Report Designer in SQL Server Data Tools (SSDT).You can create paginated reports using Report Builder or Report Designer in SQL Server Data Tools (SSDT).

Mobiele rapporten van Reporting ServicesReporting Services mobile reports

Mobiele rapporten maken verbinding met on-premises gegevens en hebben een responsieve indeling die wordt aangepast aan verschillende apparaten en de wijze waarop deze worden vastgehouden.Mobile reports connect to on-premises data and have a responsive layout that adapts to different devices and the different ways you hold them. U maakt ze met SQL Server Mobile Report Publisher.You create them with SQL Server Mobile Report Publisher.

Meer informatie over Mobiele rapporten van Reporting Services.More about Reporting Services mobile reports.

Programmeerfuncties van Report ServerReport Server programming features

Maak gebruik van de programmeerfuncties van Power BI Report Server zodat u uw rapporten kunt uitbreiden en aanpassen met API's voor het integreren of uitbreiden van gegevens en het verwerken van rapporten in aangepaste toepassingen.Take advantage of Power BI Report Server programming features to extend and customize your reports, with APIs to integrate or extend data and report processing in custom applications.

Meer ontwikkelaarsdocumentatie voor Report Server.More Report Server developer documentation.

Volgende stappenNext steps

Power BI Report Server installerenInstall Power BI Report Server
Report Builder downloadenDownload Report Builder

Hebt u nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weetTry asking the Power BI Community