Queryoverzicht in Power BI Desktop

Met Power BI Desktop kunt u verbinding maken met de wereld van gegevens, overtuigende en gefundeerde rapporten maken en uw resultaten delen met anderen, die verder kunnen bouwen op uw werk en hun business intelligence-activiteiten kunnen uitbreiden.

U kunt kiezen uit drie weergaven in Power BI Desktop:

 • Rapport: gebruik query's om overtuigende visualisaties te maken, gerangschikt zoals u dat wilt, met meerdere pagina's die u met anderen kunt delen
 • Gegevens: bekijk de gegevens in uw rapport in de indeling van een gegevensmodel waarmee u metingen kunt toevoegen, nieuwe kolommen kunt maken en relaties kunt beheren
 • Relaties: maak een grafische weergave van de relaties die zijn vastgelegd in uw gegevensmodel, en beheer of wijzig deze zo nodig.

Open deze weergaven door een van de drie pictogrammen aan de linkerkant van Power BI Desktop te selecteren. In de volgende afbeelding is de weergave Rapport geselecteerd. Dit is te zien aan de gele band naast het pictogram.

Screenshot of Power B I Desktop showing Report view selected.

Power BI Desktop wordt ook geleverd bij Power Query-editor. Gebruik Power Query-editor om verbinding te maken met een of meer gegevensbronnen, de gegevens naar behoefte vorm te geven en te transformeren, en dat model vervolgens in Power BI Desktop te laden.

Dit document geeft een overzicht van het werken met gegevens in de Power Query-editor, maar er is meer te leren. U vindt aan het einde van dit document koppelingen naar gedetailleerde richtlijnen over ondersteunde gegevenstypen. Ook vindt u hier informatie over het maken van verbinding met gegevens, het vormgeven van gegevens, het maken van relaties en hoe u kunt beginnen.

Maar laten we eerst kennismaken met Power Query-editor.

Power Query-editor

Als u naar Power Query Editor wilt gaan, selecteert u Gegevens transformeren op het tabblad Start van Power BI Desktop.

Screenshot of Power BI Desktop showing Power Query Editor Home tab.

Zonder gegevensverbindingen wordt Power Query-editor weergegeven als een leeg venster dat gereed is voor gegevens.

Screenshot of Power B I Desktop showing Power Query Editor with no data connections.

Nadat een query is geladen, wordt het venster van Power Query-editor een stuk interessanter. Als we verbinding maken met de volgende webgegevensbron, wordt er in Power Query-Editor informatie over de gegevens geladen. Vervolgens kunt u deze gaan vormgeven:

https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/

Power Query-editor ziet er ongeveer als volgt uit zodra een gegevensverbinding tot stand is gebracht:

 1. In het lint zijn veel knoppen actief om de gegevens in de query te gebruiken.

 2. In het linkerdeelvenster worden query's vermeld die beschikbaar zijn om te worden geselecteerd, weergegeven en vormgegeven.

 3. In het middelste deelvenster worden gegevens uit de geselecteerde query weergegeven en geactiveerd voor weergave.

 4. Het deelvenster Queryinstellingen wordt weergegeven, waarin de eigenschappen van de query en de toegepaste stappen worden weergegeven.

  Screenshot of Power B I Desktop showing the Query Settings pane in Power Query Editor.

We kijken naar elk van deze vier gebieden: het lint, het deelvenster Query's, de weergave Gegevens en het deelvenster Queryinstellingen.

Het lint in Query-editor

Het lint in Power Query Editor bestaat uit vier tabbladen: Start,Transformeren,Kolom toevoegen,Weergave,Hulpprogramma'sen Help.

Het tabblad Start bevat de algemene querytaken.

Screenshot of Power B I Desktop showing the Power Query Editor query ribbon.

Selecteer Nieuwe bron om een verbinding met gegevens te maken en te beginnen met het opbouwen van een query. Er verschijnt een menu met de meestvoorkomende gegevensbronnen.

Screenshot of Power B I Desktop showing New Source button.

Zie Gegevensbronnen voor meer informatie over beschikbare gegevensbronnen. Zie Verbinding maken met gegevens voor meer informatie over het maken van verbindingen met gegevens, inclusief voorbeelden en stappen.

Het tabblad Transformeren biedt toegang tot algemene taken voor gegevenstransformatie, zoals:

 • Kolommen toevoegen of verwijderen
 • Gegevenstypen wijzigen
 • Kolommen splitsen
 • Andere gegevensgestuurde taken

Screenshot of Power B I Desktop showing Home tab.

Zie voor meer informatie over het transformeren van gegevens, inclusief voorbeelden, Zelfstudie: Gegevens vormgeven en combineren in Power BI Desktop.

Het tabblad Kolom toevoegen bevat aanvullende taken die zijn gekoppeld aan het toevoegen van een kolom, het opmaken van kolomgegevens en het toevoegen van aangepaste kolommen. De volgende afbeelding toont het tabblad Kolom toevoegen.

Screenshot of Power B I Desktop showing Add Column tab.

Het tabblad Weergeven van het lint wordt gebruikt om te bepalen of bepaalde deelvensters of vensters worden weergegeven. Het wordt ook gebruikt om de geavanceerde editor weer te geven. De volgende afbeelding toont het tabblad Weergeven.

Screenshot of Power B I Desktop showing View tab.

Veel taken in het lint zijn overigens ook beschikbaar door met de rechtermuisknop te klikken op een kolom, of andere gegevens, in het middelste deelvenster.

Het linkerdeelvenster (Query's)

In het linkerdeelvenster of het deelvenster Query's wordt het aantal actieve query's en de naam van de query weergegeven. Wanneer u een query selecteert in het linkerdeelvenster, worden de bijbehorende gegevens weergegeven in het middelste deelvenster, waar u de gegevens naar behoefte kunt vormgeven en transformeren. De volgende afbeelding toont het linkerdeelvenster met een query.

Screenshot of Power B I Desktop showing Queries in left pane.

Het middelste deelvenster (Gegevens)

In het middelste deelvenster, het deelvenster Gegevens, worden de gegevens van de geselecteerde query weergegeven. In dit deelvenster worden veel taken van de queryweergave uitgevoerd.

In de volgende afbeelding ziet u de verbinding met de webgegevens die eerder tot stand is gebracht. De kolom Algehele score is geselecteerd en er wordt met de rechtermuisknop op de header geklikt om de beschikbare menu-items weer te geven. U ziet dat veel van deze snelmenu-items hetzelfde zijn als knoppen in de linttabbladen.

Screenshot of Power B I Desktop showing Data in center pane.

Als u een snelmenu-item (of een knop op het lint) selecteert, past de query de stap toe op de gegevens. Ook wordt de stap opgeslagen als onderdeel van de query zelf. De stappen worden vastgelegd in het deelvenster Query-instellingen in sequentiële volgorde, zoals beschreven in de volgende sectie.

Het rechterdeelvenster (Query-instellingen)

In het rechterdeelvenster, of het deelvenster Query-instellingen, worden alle stappen weergegeven die zijn gekoppeld aan een query. Zo ziet u in de volgende afbeelding van de sectie Toegepaste stappen van het deelvenster Query-instellingen dat we zojuist het type van de kolom Totale score hebben gewijzigd.

Screenshot of Power B I Desktop showing Query Settings in right pane.

Als u aanvullende vormgevingsstappen toepast op de query, worden deze vastgelegd in de sectie Toegepaste stappen.

Het is belangrijk te weten dat de onderliggende gegevens niet zijn gewijzigd. In plaats daarvan wordt de weergave van de gegevens in Power Query-editor aangepast en beïnvloed. Ook wordt de weergave van elke interactie met de onderliggende gegevens die plaatsvinden op basis van de gewijzigde en aangepaste weergave van Power Query-editor van die gegevens beïnvloed en aangepast.

In het deelvenster Query-instellingen kunt u de namen van stappen wijzigen, stappen verwijderen of de volgorde van de stappen naar wens aanpassen. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op een stap in de sectie Toegepaste stappen en kiest u een optie in het snelmenu. De querystappen worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze worden weergegeven in het deelvenster Toegepaste stappen.

Screenshot of Power B I Desktop showing Query Settings Properties and Applied Steps filters.

Geavanceerde editor

Met de Geavanceerde editor kunt u de code zien die Power Query-editor maakt bij elke stap. U kunt ook uw eigen bepalende code maken. Om de geavanceerde editor te starten, selecteert u Weergave in het lint en vervolgens Geavanceerde Editor. Er verschijnt een venster met de bestaande querycode.
Screenshot of Power B I Desktop showing Advanced Editor dialog box.

U kunt de code rechtstreeks bewerken in het venster Geavanceerde editor. Om het venster te sluiten, selecteert u knop Gereed of Annuleren.

Uw werk opslaan

Wanneer uw query is waar u wilt, selecteert u Toepassen sluiten in Power Query menu Bestand van de editor. Met deze actie worden de wijzigingen toegepast en wordt de editor gesloten.
Screenshot of Power B I Desktop showing Close and Apply option under File tab.

In Power BI Desktop wordt de voortgangsstatus in een dialoogvenster aangegeven.
Screenshot of Power B I Desktop showing Applied Query Changes confirmation dialog box.

Als u klaar bent, kan Power BI Desktop uw werk opslaan in de vorm van een pbix-bestand.

Als u uw werk wilt opslaan, kiest u BestandOpslaan (of BestandOpslaan als), zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.
Screenshot of Power B I Desktop showing Power Query Editor File tab.

Volgende stappen

U kunt allerlei handelingen uitvoeren met Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over de vele mogelijkheden: