Verbinding maken met gegevensbronnen in Power BI DesktopConnect to data sources in Power BI Desktop

Met Power BI Desktop kunt u eenvoudig verbinding maken met de zich almaar uitbreidende wereld van gegevens.With Power BI Desktop, you can easily connect to the ever expanding world of data. Als u niet beschikt over Power BI Desktop, kunt u het downloaden en installeren.If you don’t have Power BI Desktop, you can download and install it.

In Power BI Desktop zijn allerlei verschillende gegevensbronnen beschikbaar.There are all sorts of data sources available in Power BI Desktop. In de volgende afbeelding ziet u hoe u verbinding met gegevens maakt door Gegevens ophalen > Overig > Internet te selecteren.The following image shows how to connect to data, by selecting Get Data > Other > Web.

Gegevens ophalen van internet

Voorbeeld van het verbinding maken met gegevensExample of connecting to data

In dit voorbeeld maken we verbinding met een gegevensbron op het web.For this example, we'll connect to a Web data source.

Stel dat u met pensioen gaat.Imagine you’re retiring. U verlangt naar veel zon, lage belastingen en goede zorg.You want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care. of...Or… u bent een gegevensanalist en u wilt deze informatie om uw klanten te helpen, bijvoorbeeld om een fabrikant van regenjassen verkoopdoelen te laten behalen op een plek waar het veel regent.perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers, as in, help your raincoat manufacturing client target sales where it rains a lot.

Hoe dan ook, u vindt een bron op het web met interessante gegevens over onder meer deze onderwerpen:Either way, you find a Web resource that has interesting data about those topics, and more:

https://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Selecteer Gegevens ophalen > Overig > Internet.Select Get Data > Other > Web. Voer in Vanuit internet het adres in.In From Web, enter the address.

Een webbronadres invoeren

Als u OK selecteert, gaat de Query-functionaliteit van Power BI Desktop aan de slag.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. Er wordt contact opgenomen met de webbron en in het venster Navigator worden de resultaten geretourneerd die op deze website zijn gevonden.Power BI Desktop contacts the Web resource, and the Navigator window returns the results of what it found on that Web page. In dit geval zijn een tabel en het hele document gevonden.In this case, it found a table and the overall Document. We zijn alleen geïnteresseerd in de tabel, dus we selecteren die in de lijst.We're interested in the table, so we select it from the list. In het venster Navigator wordt een voorbeeld weergegeven.The Navigator window displays a preview.

Voorbeeld van gegevens in Navigator

Nu kunt u de query bewerken voordat u de tabel laadt. Selecteer hiervoor Gegevens transformeren onderaan het venster of laadt de tabel.At this point, you can edit the query before loading the table, by selecting Transform Data from the bottom of the window, or just load the table.

Selecteer Gegevens transformeren om de tabel te laden en Power Query-editor te starten.Select Transform Data to load the table and launch Power Query Editor. Het deelvenster Query-instellingen wordt weergegeven.The Query Settings pane is displayed. Als dat niet het geval is, selecteert u Weergave op het lint en vervolgens Query-instellingen om het deelvenster Query-instellingen weer te geven.If it's not, select View from the ribbon, then Query Settings to display the Query Settings pane. Het geheel ziet er als volgt uit.Here’s what that looks like.

Power Query-editor met queryinstellingen

De vermeldingen tekst willen we omzetten in getallen.All those scores are text rather than numbers, and we need them to be numbers. Geen probleem.No problem. U hoeft alleen met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken en Type wijzigen > Geheel getal te selecteren om ze om te zetten.Just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change them. Als u meer dan één kolom wilt selecteren, selecteert u eerst een kolom en houdt u Shift ingedrukt, selecteert u extra aangrenzende kolommen en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop op een kolomkop om alle geselecteerde kolommen te wijzigen.To choose more than one column, first select a column then hold down Shift, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Gebruik Ctrl als u kolommen wilt kiezen die niet aangrenzend zijn.Use Ctrl to choose columns that aren't adjacent.

Gegevenstype wijzigen in Geheel getal

In Queryinstellingen wordt onder TOEGEPASTE STAPPEN aangegeven of er wijzigingen zijn aangebracht.In Query Settings, the APPLIED STEPS will reflect any changes that were made. Terwijl u aanvullende wijzigingen aan de gegevens aanbrengt, worden de wijzigingen in de sectie TOEGEPASTE STAPPEN geregistreerd, waar u ze nog eens kunt bekijken, aanpassen, herschikken of verwijderen.As you make additional changes to the data, Power Query Editor will record those changes in the APPLIED STEPS section, which you can adjust, revisit, rearrange, or delete as necessary.

Toegepaste stappen

Nadat de gegevens zijn geladen kunt u nog steeds wijzigingen aan de tabel aanbrengen, maar voorlopig is dit voldoende.Additional changes to the table can still be made after it's loaded, but for now this will do. Selecteer Sluiten en toepassen in het lint Start wanneer u klaar bent. De wijzigingen worden toegepast en Power Query-editor wordt afgesloten.When you're done, select Close & Apply from the Home ribbon, and Power BI Desktop applies the changes and closes Power Query Editor.

Sluiten en toepassen

Als het gegevensmodel is geladen, kunnen we in de rapportweergave in Power BI Desktop visuele elementen gaan maken door velden naar het canvas te slepen.With the data model loaded, in Report view in Power BI Desktop, we can begin creating visualizations by dragging fields onto the canvas.

Een waarde naar het canvas slepen

Dit is uiteraard slechts een eenvoudig model met één gegevensverbinding.Of course, this model is simple, with a single data connection. De meeste Power BI Desktop-rapporten hebben verbindingen naar verschillende gegevensbronnen die aan uw wensen zijn aangepast en met relaties die een uitgebreid gegevensmodel produceren.Most Power BI Desktop reports will have connections to different data sources, shaped to meet your needs, with relationships that produce a rich data model.

Volgende stappenNext steps

U kunt allerlei handelingen uitvoeren met Power BI Desktop.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie over de vele mogelijkheden:For more information on its capabilities, check out the following resources:

Wilt u feedback geven?Want to give us feedback? Mooi!Great! Gebruik het menu-item Een idee indienen in Power BI Desktop of ga naar Feedback van de community.Use the Submit an Idea menu item in Power BI Desktop or visit Community Feedback. We horen graag van u!We look forward to hearing from you!

Een idee verzenden