Gegevens ophalen uit Excel-werkmappenGet data from Excel workbook files

Excel-pictogram

Microsoft Excel is een van de meest gebruikte bedrijfstoepassingen.Microsoft Excel is one of the most widely used business applications around. Het is ook een van de meest gebruikelijke manieren om uw gegevens naar Power BI te versturen.It’s also one of the most common ways to get your data into Power BI.

Welke soorten werkmappen ondersteunt Power BI?What types of workbooks does Power BI support?

Power BI biedt ondersteuning voor het importeren van en verbinding maken met werkmappen die zijn gemaakt in Excel 2007 en hoger.Power BI supports importing or connecting to workbooks created in Excel 2007 and later. Werkmappen moeten als .xlsx- of xlsm-bestand zijn opgeslagen en kleiner dan 1 GB zijn.Workbooks must be saved as .xlsx or .xlsm file type and be under 1 GB. Sommige functies die in dit artikel worden beschreven, zijn alleen beschikbaar in latere versies van Excel.Some features described in this article are only available in later versions of Excel.

Werkmappen met bereiken of tabellen met gegevensWorkbooks with ranges or tables of data

Als uw werkmap eenvoudige werkbladen met gegevensbereiken bevat, kunt u die bereiken het beste opmaken als tabellen zodat u in Power BI alles uit uw gegevens kunt halen.If your workbook has simple worksheets with ranges of data, to get the most out of your data in Power BI, be sure to format those ranges as tables. Op deze manier worden er bij het maken van rapporten in Power BI tabellen en kolommen met naam weergegeven in het deelvenster Velden, waardoor het veel eenvoudiger is om uw gegevens te visualiseren.This way, when creating reports in Power BI, you’ll see named tables and columns in the Fields pane, making it much easier to visualize your data.

Werkmappen met gegevensmodellenWorkbooks with data models

Werkmappen kunnen een gegevensmodel bevatten met een of meer tabellen waarin gegevens zijn geladen met behulp van gekoppelde tabellen, Power Query (Ophalen en Transformeren in Excel 2016) of Power Pivot.Workbooks can contain a data model with one or more tables of data loaded into it by using linked tables, Power Query (Get & Transform in Excel 2016), or Power Pivot. Power BI biedt ondersteuning voor alle eigenschappen van gegevensmodellen, zoals relaties, metingen, hiërarchieën en KPI's.Power BI supports all data model properties such as relationships, measures, hierarchies, and KPIs.

Notitie

Werkmappen met gegevensmodellen kunnen niet worden gedeeld tussen Power BI-tenants.Workbooks with data models cannot be shared across Power BI tenants. Een gebruiker die zich bijvoorbeeld bij Power BI aanmeldt met een contoso.com-account, kan niet een Excel-werkmap delen met een gebruiker die zich aanmeldt met een Power BI-aanmeldingsaccount van woodgrovebank.com.For example, a user who logs in to Power BI using a contoso.com account cannot share an Excel workbook with a user who logs in using a Power BI login account from woodgrovebank.com.

Werkmappen met verbindingen met externe gegevensbronnenWorkbooks with connections to external data sources

Als u Excel gebruikt om verbinding te maken met een externe gegevensbron, kunt u, zodra uw werkmap in Power BI staat, rapporten en dashboards maken die zijn gebaseerd op gegevens van de verbonden gegevensbron.If you use Excel to connect to an external data source, once your workbook is in Power BI, you can create reports and dashboards based on data from that connected data source. U kunt ook Geplande vernieuwing instellen om automatisch direct verbinding met de gegevensbron te maken en updates op te halen.You can also setup Scheduled Refresh to automatically connect right to the data source and get updates. U hoeft dan niet meer handmatig te vernieuwen vanuit het tabblad Gegevens in Excel.You’ll no longer need to refresh manually from the Data ribbon in Excel. Alle visualisaties in rapporten en tegels in dashboards die zijn gebaseerd op gegevens van die gegevensbron, worden automatisch bijgewerkt.Any visualizations in reports and tiles in dashboards based on data from that data source are updated automatically. Zie Gegevens vernieuwen in Power BI voor meer informatie.To learn more, see Data refresh in Power BI.

Werkmappen met Power View-bladen, draaitabellen en grafiekenWorkbooks with Power View sheets, PivotTables and charts

Hoe uw Power View-bladen, draaitabellen en grafieken worden weergegeven (of niet worden weergegeven) in Power BI, is afhankelijk van waar uw werkmap is opgeslagen en hoe u deze in Power BI importeert.How your PowerView sheets and PivotTables and charts appear, or not appear, in Power BI depends on where your workbook file is saved and how you choose to get it into Power BI. Hieronder gaan we daar dieper op in.We'll go into this more below.

GegevenstypenData types

Power BI biedt ondersteuning voor de volgende gegevenstypen: Geheel getal, Decimaal getal, Valuta, Datum, Waar/Onwaar, Tekst.Power BI supports the following data types: Whole Number, Decimal Number, Currency, Date, True/False, Text. Het markeren van gegevens als specifieke gegevenstypen in Excel verbetert uw gebruikservaring met Power BI.Marking data as specific data types in Excel will improve the Power BI experience.

Uw werkmap voorbereiden voor Power BIPrepare your workbook for Power BI

Bekijk deze handige video voor meer informatie over hoe u ervoor zorgt dat uw Excel-werkmappen gereed zijn voor Power BI.Watch this helpful video to learn more about how to make sure your Excel workbooks are ready for Power BI.

Het maakt een verschil waar uw werkmap wordt opgeslagenWhere your workbook file is saved makes a difference

Lokaal: als u de werkmap opslaat op een lokaal station op uw computer of op een andere locatie binnen uw organisatie, kunt u het bestand in Power BI laden.Local - If you save your workbook file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI you can load your file into Power BI. Het bestand blijft op het lokale station staan. Het bestand wordt dus eigenlijk niet echt geïmporteerd in Power BI.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. Wat er wel gebeurt, is dat er een nieuwe gegevensset wordt gemaakt in Power BI en dat de gegevens en het gegevensmodel (indien van toepassing) in de gegevensset worden geladen.What really happens is a new dataset is created in Power BI and data and the data model (if any) from the workbook are loaded into the dataset. Als uw werkmap Power View-werkbladen bevat, worden deze weergegeven op de Power BI-site, onder Rapporten.If your workbook has any Power View sheets, those will appear in your Power BI site under Reports. Excel 2016 heeft ook de functie Publiceren (onder het menu Bestand).Excel 2016 also has the Publish feature (under the File menu). Publiceren doet in feite hetzelfde als wanneer u Gegevens ophalen > Bestanden > Lokaal bestand gebruikt vanuit Power BI, maar het is vaak eenvoudiger om uw gegevensset in Power BI bij te werken als u regelmatig wijzigingen in de werkmap aanbrengt.Using Publish is effectively the same as using Get Data > Files > Local File from Power BI, but is often easier to update your dataset in Power BI if you’re regularly making changes to the workbook.

OneDrive Bedrijven: als u OneDrive voor Bedrijven hebt en zich aanmeldt met hetzelfde account als voor Power BI, is dit verreweg de meest efficiënte manier om uw werk in Excel te houden en uw gegevensset, rapporten en dashboards in Power BI gesynchroniseerd te houden. Omdat zowel Power BI als OneDrive zich in de cloud bevinden, maakt Power BI ongeveer om het uur verbinding met uw werkmap in OneDrive.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your workbook file on OneDrive about every hour. Als er wijzigingen worden gevonden, worden uw gegevensset, rapporten en dashboards in Power BI automatisch bijgewerkt.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI. Net zoals wanneer u uw werkmap op een lokaal station hebt opgeslagen, kunt u Publiceren ook gebruiken om uw gegevensset en rapporten in Power BI onmiddellijk bij te werken. Anders wordt Power BI automatisch gesynchroniseerd, meestal binnen een uur.Just like if you saved your workbook to a local drive, you can also use Publish to update your dataset and reports in Power BI immediately; otherwise Power BI will automatically synchronize, usually within an hour.

OneDrive - Persoonlijk: als u de werkmappen opslaat in uw eigen OneDrive-account, geniet u veelal dezelfde voordelen als met OneDrive voor Bedrijven.OneDrive - Personal – If you save your workbook files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. Het belangrijkste verschil is dat wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het bestand (met Gegevens ophalen > Bestanden > OneDrive - Persoonlijk), u zich bij OneDrive moet aanmelden met uw Microsoft-account. Dit is doorgaans een ander account dan het account dat u gebruikt om u aan te melden bij Power BI.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Wanneer u zich met uw Microsoft-account aanmeldt bij OneDrive, moet u ervoor zorgen dat u het selectievakje Aangemeld blijven inschakelt.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Op deze manier kan er om het uur verbinding via Power BI worden gemaakt met uw werkmap en zorgt u ervoor dat uw gegevensset en rapporten in Power BI worden gesynchroniseerd.This way, Power BI will be able to connect to your workbook file about every hour and make sure your dataset and reports in Power BI are in-sync.

SharePoint - Teamsites: als u uw Power BI Dekstop-bestanden wilt opslaan naar SharePoint - Teamsites, doet u dit op vrijwel dezelfde manier als bij OneDrive voor Bedrijven.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Het grootste verschil is de manier waarop u vanuit Power BI verbinding maakt met het bestand.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. U kunt een URL opgeven of verbinding maken met de hoofdmap.You can specify a URL or connect to the root folder.

Twee manieren om een Excel-werkmap te gebruikenOne Excel workbook – two ways to use it

Als u uw werkmappen naar OneDrive opslaat, kunt u op een aantal manieren uw gegevens in Power BI verkennenIf you save your workbook files to OneDrive, you'll have a couple of ways you can explore your data in Power BI

Schermopname van OneDrive voor Bedrijven, met de optie voor het importeren van of verbinding maken met Excel-gegevens.

Excel-gegevens importeren in Power BIImport Excel data into Power BI

Als u Importeren kiest, worden alle ondersteunde gegevens in tabellen en/of een gegevensmodel in een nieuwe gegevensset in Power BI geïmporteerd.When you choose Import, any supported data in tables and/or a data model are imported into a new dataset in Power BI. Als u Power View-werkbladen hebt, worden deze opnieuw gemaakt in Power BI als rapporten.If you have any Power View sheets, those will be re-created in Power BI as reports.

U kunt uw werkmap blijven bewerken.You can continue editing your workbook. Wanneer uw wijzigingen worden opgeslagen, worden ze gesynchroniseerd met de gegevensset in Power BI, meestal binnen een uur.When your changes are saved, they’ll be synchronized with the dataset in Power BI, usually within about an hour. Als u sneller resultaat nodig hebt, kunt u Opnieuw publiceren selecteren zodat uw wijzigingen direct worden geëxporteerd.If you need more immediate gratification, you can just click Publish again, and your changes are exported right then and there. Alle visualisaties in uw rapporten en dashboards worden ook bijgewerkt.Any visualizations you have in reports and dashboards will be updated, too.

Kies deze optie als u gegevens ophalen en transformeren of Power Pivot hebt gebruikt om gegevens in een gegevensmodel te laden, of als uw werkmap Power View-bladen bevat met visualisaties die u in Power BI wilt weergeven.Choose this option if you’ve used Get & Transform data or Power Pivot to load data into a data model, or if your workbook has Power View sheets with visualizations you want to see in Power BI.

In Excel 2016 kunt u ook Publiceren > Exporteren gebruiken.In Excel 2016, you can also use Publish > Export. Dit werkt eigenlijk hetzelfde.It's pretty much the same thing. Zie Vanuit Excel 2016 publiceren naar Power BI voor meer informatie.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Excel verbinden, beheren en weergeven in Power BIConnect, manage and view Excel in Power BI

Wanneer u de optie Verbinden kiest, wordt uw werkmap weergegeven in Power BI, precies zoals in Excel Online.When you choose Connect, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Maar anders dan in Excel Online hebt u een aantal handige functies waarmee u elementen uit uw werkbladen direct aan uw dashboards kunt vastmaken.But, unlike Excel Online, you’ll have some great features to help you pin elements from your worksheets right to your dashboards.

U kunt uw werkmap niet in Power BI bewerken.You can’t edit your workbook in Power BI. Maar als u wijzigingen wilt aanbrengen, kunt u op Bewerken klikken en uw werkmap vervolgens bewerken in Excel Online of openen in Excel op uw computer.But if you need to make some changes, you can click Edit, and then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. Eventuele wijzigingen worden opgeslagen in de werkmap op OneDrive.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive.

Selecteer deze optie als er alleen gegevens in de werkbladen staan of als u bereiken, draaitabellen en grafieken hebt die u op dashboards wilt vastmaken.Choose this option if you only have data in worksheets, or you have ranges, PivotTables and charts you want to pin to dashboards.

In Excel 2016 kunt u ook Publiceren > Uploaden gebruiken.In Excel 2016, you can also use Publish > Upload. Dit werkt eigenlijk hetzelfde.It's pretty much the same thing. Zie Vanuit Excel 2016 publiceren naar Power BI voor meer informatie.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Een Excel-werkmap importeren of ermee verbinding maken vanuit Power BIImport or connect to an Excel workbook from Power BI

  1. Klik in Power BI in het navigatievenster op Gegevens ophalen.In Power BI, in the nav pane, click Get Data.

    Schermopname van Gegevens ophalen, met de knop in het navigatiedeelvenster.

  2. Klik in Bestanden op Ophalen.In Files, click Get.

    Schermopname van het dialoogvenster Bestanden met de knop Ophalen.

  3. Zoek het bestand.Find your file.

    Schermopname van vier tegels om het bestand te vinden, waarin de tegels Lokaal bestand, OneDrive voor Bedrijven, OneDrive - Persoonlijk en SharePoint worden weergegeven.

  4. Als uw werkmap op OneDrive of SharePoint - Teamsites staat, kiest u Importeren of Verbinden.If your workbook file is on OneDrive or SharePoint - Team Sites, choose Import or Connect.

Lokale Excel-werkmappenLocal Excel workbooks

U kunt ook een lokaal Excel-bestand gebruiken en deze naar Power BI uploaden.You can also use a local Excel file and upload it into Power BI. Selecteer in het vorige menu Lokaal bestand en navigeer vervolgens naar de locatie waar u uw Excel-werkmappen hebt opgeslagen.Simply select Local File from the previous menu, then navigate to where you have your Excel workbooks saved.

Schermopname van de tegel Lokaal bestand, waarin wordt weergegeven hoe u moet navigeren om de Excel-werkmappen te selecteren.

Zodra u de locatie heb geselecteerd, kiest u voor Uw bestand uploaden naar Power BI.Once selected, choose to Upload your file into Power BI.

Schermopname van het dialoogvenster Lokaal bestand, waarin Uw Excel-bestand uploaden naar Power BI is geselecteerd.

Wanneer de werkmap is geüpload, ontvangt u een melding dat de werkmap gereed is.Once your workbook is uploaded, you get a notification that the workbook is ready.

Schermopname van de melding waarin wordt weergegeven dat uw werkmap gereed is.

Als de werkmap klaar is, kunt u deze vinden in het gedeelte Rapporten van Power BI.Once the workbook is ready, you can find it in the Reports section of Power BI.

Schermopname van de sectie Rapporten waarin het geselecteerde rapport met de Excel-gegevens wordt weergegeven.

Van Excel 2016 naar uw Power BI-site publicerenPublish from Excel 2016 to your Power BI site

De functie Publiceren naar Power BI in Excel 2016 werkt vrijwel hetzelfde als wanneer u Gegevens ophalen in Power BI gebruikt om uw bestand te importeren of ermee verbinding te maken.Using the Publish to Power BI feature in Excel 2016 is effectively the same as using Get Data in Power BI to import or connect to your file. We gaan er hier niet diep op in, maar u kunt Vanuit Excel 2016 publiceren naar Power BI bekijken voor meer informatie.We won't go into the details here, but you can see Publish to Power BI from Excel 2016 to learn more.

Problemen oplossenTroubleshooting

Is de werkmap te groot?Workbook file too big? Zie De grootte van een Excel-werkmap reduceren voor weergave in Power BI.Check out Reduce the size of an Excel workbook to view it in Power BI.

Wanneer u Importeren kiest, importeert Power BI momenteel alleen gegevens die deel uitmaken van een tabel of gegevensmodel met een naam.Currently, when you choose Import, Power BI only imports data that is part of a named table or a data model. Dit betekent dat als de werkmap geen tabellen, Power View-bladen of Excel-gegevensmodellen met naam bevat, er mogelijk de volgende fout wordt weergegeven: We couldn't find any data in your Excel workbook (We kunnen geen gegevens in uw Excel-werkmap vinden).As a result, if the workbook contains no named tables, Power View sheets, or Excel data models, you might see this error: "We couldn't find any data in your Excel workbook". In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw werkmap kunt herstellen en opnieuw importeren.This article explains how to fix your workbook and re-import it.

Volgende stappenNext steps

Verken uw gegevens: wanneer u gegevens en rapporten uit het bestand in Power BI hebt geïmporteerd, kunt u ze verkennen.Explore your data - Once you get data and reports from your file into Power BI, it's time to explore. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe gegevensset en klik op Verkennen.Just right-click the new dataset and then click Explore. Als u bij stap 4 verbinding hebt gemaakt met een werkmap op OneDrive, wordt uw werkmap in Rapporten weergegeven.If you chose to connect to a workbook file on OneDrive in step 4, your workbook will appear in Reports. Wanneer u erop klikt, wordt deze in Power BI geopend, net zoals wanneer deze in Excel Online zou staan.When you click on it, it will open in Power BI, just as it would if it were in Excel Online.

Vernieuwen plannen: als uw Excel-werkmap verbinding met externe gegevensbronnen maakt, of u vanaf een lokaal station hebt geïmporteerd, kunt u gepland vernieuwen instellen om ervoor te zorgen dat uw gegevensset of rapport altijd actueel is.Schedule refresh - If your Excel workbook file connects to external data sources, or you imported from a local drive, you can setup scheduled refresh to make sure your dataset or report is always up-to-date. In de meeste gevallen is het instellen van geplande vernieuwing eenvoudig, maar de uitleg hiervan valt buiten het bereik van dit artikel.In most cases, setting up scheduled refresh is quite easy to do, but going into the details is outside the scope of this article. Zie Gegevens vernieuwen in Power BI voor meer informatie.See Data refresh in Power BI to learn more.

Vanuit Excel 2016 publiceren naar Power BIPublish to Power BI from Excel 2016

Gegevens vernieuwen in Power BIData refresh in Power BI