Uw gegevensbron beheren - importeren/geplande vernieuwingManage your data source - Import/scheduled refresh

Notitie

Onlangs hebben we de documentatie voor de on-premises gegevensgateway herzien. De documenten zijn nu onderverdeeld in specifieke inhoud voor Power BI en algemene inhoud die op alle services van toepassing is en die door de gateway wordt ondersteund.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. U bevindt zich momenteel in de Power BI-inhoud.You're currently in the Power BI content. Scroll naar de onderkant van dit artikel om feedback te geven op dit artikel of op de algehele gatewaydocumentenervaring.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Nadat u de on-premises gegevensgateway hebt geïnstalleerd, moet u gegevensbronnen toevoegen die met de gateway kunnen worden gebruikt.After you install the on-premises data gateway, you need to add data sources that can be used with the gateway. In dit artikel wordt beschreven hoe u werkt met gateways en gegevensbronnen die worden gebruikt voor geplande vernieuwing in plaats van DirectQuery of liveverbindingen.This article looks at how to work with gateways and data sources that are used for scheduled refresh as opposed to DirectQuery or live connections.

Een gegevensbron toevoegenAdd a data source

Zie Een gegevensbron toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van een gegevensbron.For more information about how to add a data source, see Add a data source. Selecteer een gegevensbrontype.Select a data source type.

Alle vermelde gegevensbrontypen kunnen worden gebruikt voor geplande vernieuwing met de on-premises gegevensgateway.All of the data source types listed can be used for scheduled refresh with the on-premises data gateway. Analysis Services, SQL Server en SAP HANA kunnen worden gebruikt voor geplande vernieuwing of DirectQuery/liveverbindingen.Analysis Services, SQL Server, and SAP HANA can be used for either scheduled refresh or DirectQuery/live connections.

De gegevensbron selecteren

Vul vervolgens de informatie over de gegevensbron in, zoals de brongegevens en referenties voor toegang tot de gegevensbron.Then fill in the information for the data source, which includes the source information and credentials that are used to access the data source.

Notitie

Alle query's voor de gegevensbron worden uitgevoerd met deze referenties.All queries to the data source run by using these credentials. Zie Versleutelde referenties opslaan in de cloud voor meer informatie over het opslaan van referenties.To learn more about how credentials are stored, see Store encrypted credentials in the cloud.

De gegevensbroninstellingen invullen

Zie lijst met beschikbare gegevensbrontypen voor een lijst met gegevensbrontypen die kunnen worden gebruikt met geplande vernieuwing.For a list of data source types that can be used with scheduled refresh, see List of available data source types.

Nadat u alles hebt ingevuld, selecteert u Toevoegen.After you fill in everything, select Add. U kunt deze gegevensbron nu gebruiken voor geplande vernieuwing met uw on-premises gegevens.You can now use this data source for scheduled refresh with your on-premises data. De tekst Verbinding gemaakt wordt weergegeven als deze bewerking is geslaagd.You see Connection Successful if it succeeded.

De verbindingsstatus weergeven

Geavanceerde instellingenAdvanced settings

U kunt optioneel het privacyniveau voor uw gegevensbron configureren.Optionally, you can configure the privacy level for your data source. Met deze instelling bepaalt u hoe gegevens kunnen worden gecombineerd.This setting controls how data can be combined. Deze wordt alleen gebruikt voor geplande vernieuwing.It's only used for scheduled refresh. Zie privacyniveaus (Power query)voor meer informatie over privacyniveaus voor uw gegevensbron.To learn more about privacy levels for your data source, see Privacy levels (Power Query).

Het privacyniveau instellen

De gegevensbron gebruiken voor geplande vernieuwingUse the data source for scheduled refresh

Nadat u de gegevensbron hebt gemaakt, is deze beschikbaar voor gebruik met zowel DirectQuery-verbindingen als via geplande vernieuwing.After you create the data source, it's available to use with either DirectQuery connections or through scheduled refresh.

Notitie

De servernaam en databasenaam die worden gebruikt voor Power BI Desktop en de gegevensbron in de on-premises gegevensgateway moeten overeenkomen.The server and database names must match between Power BI Desktop and the data source within the on-premises data gateway.

De koppeling tussen uw gegevensset en de gegevensbron in de gateway is gebaseerd op de servernaam en databasenaam.The link between your dataset and the data source within the gateway is based on your server name and database name. Deze namen moeten overeenkomen.These names must match. Als u bijvoorbeeld een IP-adres gebruikt als servernaam in Power BI Desktop, moet u dit IP-adres ook gebruiken voor de gegevensbron in de gatewayconfiguratie.For example, if you supply an IP address for the server name within Power BI Desktop, you must use the IP address for the data source within the gateway configuration. Als u in Power BI Desktop SERVER\EXEMPLAAR gebruikt, moet u daarvan ook gebruik maken in de gegevensbron die u voor de gateway configureert.If you use SERVER\INSTANCE in Power BI Desktop, you also must use it within the data source configured for the gateway.

Als u wordt vermeld op het tabblad Gebruikers voor de gegevensbron die is geconfigureerd in de gateway en als de server- en databasenaam overeenkomen, wordt de gateway als optie vermeld om te gebruiken bij geplande vernieuwing.If you're listed in the Users tab of the data source configured within the gateway and the server name and database name match, you see the gateway as an option to use with scheduled refresh.

De gebruikers weergeven

Waarschuwing

Als de gegevensset meerdere gegevensbronnen bevat, moet elke gegevensbron aan de gateway worden toegevoegd.If your dataset contains multiple data sources, each data source must be added within the gateway. Als een of meer gegevensbronnen niet aan de gateway zijn toegevoegd, wordt de gateway niet weergegeven omdat deze niet beschikbaar is voor geplande vernieuwing.If one or more data sources aren't added to the gateway, you won't see the gateway as available for scheduled refresh.

BeperkingenLimitations

OAuth wordt niet ondersteund als verificatieschema voor de on-premises gegevensgateway.OAuth isn't a supported authentication scheme with the on-premises data gateway. U kunt geen gegevensbronnen toevoegen waarvoor OAuth vereist is.You can't add data sources that require OAuth. Als uw gegevensset een gegevensbron bevat waarvoor OAuth vereist is, kunt u de gateway niet gebruiken voor geplande vernieuwing.If your dataset has a data source that requires OAuth, you can't use the gateway for scheduled refresh.

Volgende stappenNext steps

Nog vragen?More questions? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weet.Try the Power BI Community.