Gegevens uit bestanden ophalen voor Power BIGet data from files for Power BI

Het Excel-, Power BI Desktop- en CSV-pictogram

Power BI ondersteunt drie soorten bestanden waarmee verbinding kan worden gemaakt of waaruit gegevens en rapporten kunnen worden geïmporteerd.In Power BI, you can connect to or import data and reports from three types of files.

  • Microsoft Excel (.xlsx of .xlsm)Microsoft Excel (.xlsx or .xlsm)
  • Power BI Desktop (.pbix)Power BI Desktop (.pbix)
  • Door komma's gescheiden waarden (.csv)Comma Separated Value (.csv)

Wat betekent gegevens ophalen uit een bestand eigenlijk?What does get data from a file really mean?

De gegevens die u verkent in Power BI zijn afkomstig uit een gegevensset.In Power BI the data you explore comes from a dataset. Maar om een gegevensset te maken, moet u wel eerst wat gegevens hebben.But in order to have a dataset, you first need to get some data. In dit artikel besteden we aandacht aan het ophalen van gegevens uit bestanden.For this article, we're going to focus on getting data from files.

Om het belang van gegevenssets beter te begrijpen, en hoe we gegevens voor ze ophalen, maken we de vergelijking met een auto.To better understand the importance of datasets, and how we get data for them, let’s look at an automobile. Ga lekker zitten in uw auto en kijk naar het dashboard.Take a seat in your car and look at the dashboard. In een moderne auto heeft dat wel wat weg van het zitten achter uw computer terwijl u naar een dashboard in Power BI kijkt.That’s a lot like sitting in front of your computer looking at a dashboard in Power BI. Het dashboard laat alle dingen zien die uw auto doet; het toerental van de motor, de temperatuur, de gekozen versnelling, de rijsnelheid, enzovoort.The dashboard shows you all the things your car is doing; how fast the engine is revving, temperature, what gear you’re in, your speed, etc.

In Power BI is een gegevensset vergelijkbaar met de motor in uw auto.In Power BI, a dataset is like the engine in your car. De gegevensset bevat de gegevens, metrische gegevens en informatie die worden weergegeven in uw Power BI-dashboard.The dataset provides the data, metrics, and information that’s displayed in your Power BI dashboard. Natuurlijk heeft uw motor, of gegevensset, brandstof nodig en in Power BI bestaat die brandstof uit gegevens.Of course your engine, or dataset, needs fuel, and in Power BI, that fuel is data. Uw auto heeft een brandstoftank die de brandstof voor de motor bevat.Your car has a fuel tank that provides gas to the engine. Zo werkt het ook in Power BI. Daar bevat de brandstoftank de gegevens waarmee u de gegevensset kunt vullen.Much the same in Power BI, you need a fuel tank that has data you can feed to your dataset. In ons geval is die brandstoftank een Power BI Desktop-bestand, een Excel-werkmapbestand of een CSV-bestand.In our case, that fuel tank is a Power BI Desktop file, an Excel workbook file, or a .CSV file.

We kunnen zelfs nog een stapje verder gaan.We can even take it one step further. Een brandstoftank in een auto moet met brandstof worden gevuld.A fuel tank in a car has to be filled with gas. De brandstof voor ons Power BI Desktop-, Excel- of CSV-bestand bestaat uit gegevens uit een andere gegevensbron.The gas for our Power BI Desktop, Excel, or .CSV file is data from another data source. We halen gegevens op uit een andere gegevensbron en plaatsen deze in een Excel-, Power BI Desktop- of CSV-bestand.We get data from another data source and put it into an Excel, Power BI Desktop, or .CSV file. Als het een Excel-werkmap of CSV-bestand is, kunnen we handmatig rijen met gegevens invoeren.If it's an Excel workbook or .CSV file, we can manually enter rows of data. We kunnen ook verbinding maken met een externe gegevensbron om gegevens op te vragen en in ons bestand te laden.Or, we can connect to an external data source to query and load data into our file. Als we een bestand met gegevens hebben, kunnen we dat als een gegevensset overbrengen naar Power BI.Once we have a file with some data, we can get it into Power BI as a dataset.

Notitie

Gegevens in Excel-werkmappen moeten in een tabel staan, of in het gegevensmodel, om te kunnen worden geïmporteerd door Power BI.Data in Excel workbooks must be in a table, or in the data model, to be imported by Power BI.

Waar uw bestand wordt opgeslagen maakt het verschilWhere your file is saved makes a difference

Lokaal: Als u het bestand opslaat op een lokaal station op uw computer of op een andere locatie binnen uw organisatie, kunt het bestand importeren in Power BI.Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Het bestand blijft op het lokale station staan. Het bestand wordt dus eigenlijk niet echt geïmporteerd in Power BI.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. Wat er wel gebeurt, is dat er een nieuwe gegevensset wordt gemaakt in uw Power BI-site en dat de gegevens, en in sommige gevallen het gegevensmodel, in de gegevensset worden geladen.What really happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Als uw bestand rapporten bevat, worden deze weergegeven in de Power BI-site, onder Rapporten.If your file has any reports, those will appear in your Power BI site under Reports.

Onedrive voor bedrijven: als u Onedrive voor bedrijven hebt en zich aanmeldt met het account waarmee u zich aanmeldt bij Power bi, is dit de meest efficiënte manier om uw werk in Excel, Power bi desktop of een te houden. CSV-bestand en uw gegevensset, rapporten en dash boards in Power BI gesynchroniseerd. Omdat zowel Power BI als OneDrive zich in de cloud bevinden, Power BI via elk uur verbinding maken met uw bestand in OneDrive.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel, Power BI Desktop, or a .CSV file and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Als er wijzigingen worden gevonden, worden uw gegevensset, rapporten en dashboards in Power BI automatisch bijgewerkt.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.

OneDrive - Persoonlijk Als u de bestanden opslaat in uw eigen OneDrive-account, geniet u veelal dezelfde voordelen als met OneDrive voor Bedrijven.OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. Het belangrijkste verschil is dat wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het bestand (met Gegevens ophalen > Bestanden > OneDrive - Persoonlijk), u zich bij OneDrive moet aanmelden met uw Microsoft-account. Dit is doorgaans een ander account dan het account dat u gebruikt om u aan te melden bij Power BI.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Wanneer u zich met uw Microsoft-account aanmeldt bij OneDrive, moet u ervoor zorgen dat u het selectievakje Aangemeld blijven inschakelt.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Op deze manier kan er om het uur verbinding via Power BI worden gemaakt met uw bestand en zorgt u ervoor dat uw gegevensset in Power BI wordt gesynchroniseerd.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.

SharePoint - Teamsites: als u uw Power BI Dekstop-bestanden wilt opslaan naar SharePoint - Teamsites, doet u dit op vrijwel dezelfde manier als bij OneDrive voor Bedrijven.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Het grootste verschil is de manier waarop u vanuit Power BI verbinding maakt met het bestand.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. U kunt een URL opgeven of verbinding maken met de hoofdmap.You can specify a URL or connect to the root folder.

Klaar om te beginnen?Ready to get started?

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over het ophalen van bestanden in Power BI.See the following articles to learn more about getting your file into Power BI.