Snelle metingen gebruiken voor algemene berekeningenUse quick measures for common calculations

U kunt snelle metingen gebruiken om snel en eenvoudig algemene, krachtige berekeningen uit te voeren.You can use quick measures to quickly and easily perform common, powerful calculations. Met een snelle meting wordt achter de schermen een reeks DAX-opdrachten (Data Analysis Expressions; expressies voor gegevensanalyse) uitgevoerd; vervolgens worden de resultaten weergegeven die u in uw rapport kunt gebruiken.A quick measure runs a set of Data Analysis Expressions (DAX) commands behind the scenes, then presents the results for you to use in your report. U hoeft de DAX-opdracht niet te schrijven, dit gebeurt automatisch op basis van de informatie die u in een dialoogvenster invoert.You don't have to write the DAX, it's done for you based on input you provide in a dialog box. Er zijn veel beschikbare categorieën voor berekeningen en manieren om elke berekening naar wens aan te passen.There are many available categories of calculations and ways to modify each calculation to fit your needs. Bovendien kunt u de DAX bekijken die door de snelle meting wordt uitgevoerd en zo uw eigen kennis van DAX uitbreiden.Perhaps best of all, you can see the DAX that's executed by the quick measure and jump-start or expand your own DAX knowledge.

Een snelle meting makenCreate a quick measure

Als u een snelle meting in Power BI Desktop wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op of selecteert u het beletselteken ... naast een item in het deelvenster Velden en selecteert u Nieuwe snelle meting in het menu dat wordt weergegeven.To create a quick measure in Power BI Desktop, right-click or select the ellipsis ... next to any item in the Fields pane, and select New quick measure from the menu that appears.

Nieuwe snelle meting selecteren

U kunt ook met de rechtermuisknop klikken of de vervolgkeuzepijl naast een waarde in de bron Waarden voor een bestaande visual selecteren en Nieuwe snelle meting in het menu selecteren.You can also right-click or select the drop-down arrow next to any value in the Values well for an existing visual, and select New quick measure from the menu.

Wanneer u Nieuwe snelle meting selecteert, wordt het venster Snelle metingen weergegeven. Hier kunt u de gewenste berekening en de velden waarop de berekening moet worden uitgevoerd, selecteren.When you select New quick measure, the Quick measures window appears, letting you select the calculation you want and the fields to run the calculation against.

Selecteer het veld Een berekening selecteren voor een lange lijst met beschikbare snelle metingen.Select the Select a calculation field to see a long list of available quick measures.

Beschikbare berekeningen voor snelle metingen

De vijf berekeningstypen voor snelle metingen, en de bijbehorende berekeningen, zijn:The five quick measure calculation types, with their calculations, are:

 • Samenvoegen per categorieAggregate per category
  • Gemiddelde per categorieAverage per category
  • Afwijking per categorieVariance per category
  • Maximum per categorieMax per category
  • Minimum per categorieMin per category
  • Gewogen gemiddelde per categorieWeighted average per category
 • FiltersFilters
  • Gefilterde waardeFiltered value
  • Verschil met gefilterde waardeDifference from filtered value
  • Percentageverschil met gefilterde waardePercentage difference from filtered value
  • Verkopen van nieuwe klantenSales from new customers
 • Time intelligenceTime intelligence
  • Totaal van jaar tot hedenYear-to-date total
  • Totaal van kwartaal tot hedenQuarter-to-date total
  • Totaal van maand tot hedenMonth-to-date total
  • Jaar-tot-jaarwijzigingYear-over-year change
  • Kwartaal-tot-kwartaalwijzigingQuarter-over-quarter change
  • Wijziging maand na maandMonth-over-month change
  • Voortschrijdend gemiddeldeRolling average
 • TotalenTotals
  • Voorlopig totaalRunning total
  • Totaal voor de categorie (filters toegepast)Total for category (filters applied)
  • Totaal voor de categorie (filters niet toegepast)Total for category (filters not applied)
 • Wiskundige bewerkingenMathematical operations
  • OptellingAddition
  • AftrekkingSubtraction
  • VermenigvuldigingMultiplication
  • DelingDivision
  • PercentageverschilPercentage difference
  • CorrelatiecoëfficiëntCorrelation coefficient
 • TekstText
  • SterwaarderingStar rating
  • Samengevoegde lijst met waardenConcatenated list of values

Voor het indienen van uw ideeën over nieuwe snelle metingen die u wilt zien, onderliggende DAX-formules of ideeën voor andere snelle metingen, gaat u naar het einde van dit artikel.To submit your ideas about new quick measures you'd like to see, underlying DAX formulas, or other quick measures ideas for consideration, see the end of this article.

Notitie

Wanneer u SSAS-liveverbindingen (SQL Server Analysis Services) gebruikt, zijn alleen bepaalde snelle metingen beschikbaar.When using SQL Server Analysis Services (SSAS) live connections, some quick measures are available. In Power BI Desktop worden alleen de snelle metingen weergegeven die worden ondersteund voor de versie van SSAS waarmee u verbinding maakt.Power BI Desktop displays only the quick measures that are supported for the version of SSAS you're connecting to. Als u bent verbonden met een SSAS-livegegevensbron en bepaalde snelle metingen niet in de lijst ziet staan, komt dit omdat de SSAS-versie waarmee u verbinding hebt gemaakt geen ondersteuning biedt voor DAX-opdrachten die zijn gebruikt om die snelle metingen te implementeren.If you're connected to a SSAS live data source and don't see certain quick measures in the list, it's because the SSAS version you're connected to doesn't support the DAX commands used to implement those quick measures.

Nadat u de berekeningen en gewenste velden voor uw snelle meting hebt geselecteerd, selecteert u OK.After you select the calculations and fields you want for your quick measure, select OK. De nieuwe snelle meting wordt weergegeven in het deelvenster Velden en de onderliggende DAX-formule wordt weergegeven in de formulebalk.The new quick measure appears in the Fields pane, and the underlying DAX formula appears in the formula bar.

Voorbeeld van een snelle metingQuick measure example

We gaan kijken naar een snelle meting in actie.Let's take a look at a quick measure in action.

In de volgende matrixvisual ziet u een verkooptabel voor verschillende producten.The following matrix visual shows a sales table for various products. Het is een basistabel die de totale verkoop voor elke categorie bevat.It's a basic table that includes the sales totals for each category.

Matrixvisual met een verkooptabel

Zorg ervoor dat de matrixvisual is geselecteerd en selecteer de vervolgkeuzepijl naast TotalSales in de bron Waarden en selecteer Nieuwe snelle meting.With the matrix visual selected, select the drop-down arrow next to TotalSales in the Values well, and select New quick measure.

In het venster Snelle metingen, onder Berekening, selecteert u Gemiddelde per categorie.In the Quick measures window, under Calculation, select Average per category.

Sleep Gemiddelde eenheidsprijs van het deelvenster Velden naar het veld Basiswaarde.Drag Average Unit Price from the Fields pane into the Base value field. Laat Categorie in het veld Categorie en selecteer OK.Leave Category in the Category field, and select OK.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Filters in het deelvenster Velden.

Wanneer u OK selecteert, gebeuren er een aantal interessante dingen.When you select OK, several interesting things happen.

Nieuwe snelle meting in de visual, formulebalk en de lijst Velden

 1. De matrixvisual bevat een nieuwe kolom met daarin de berekende Gemiddelde eenheidsprijs per categorie.The matrix visual has a new column that shows the calculated Average Unit Price average per Category.

 2. De DAX-formule voor de nieuwe snelle meting wordt weergegeven in de formulebalk.The DAX formula for the new quick measure appears in the formula bar. Zie de volgende sectie voor meer informatie over de DAX-formule.See the next section for more about the DAX formula.

 3. De nieuwe snelle meting wordt geselecteerd en gemarkeerd weergegeven in het deelvenster Velden.The new quick measure appears selected and highlighted in the Fields pane.

De nieuwe snelle meting is beschikbaar voor elke visual in het rapport, niet alleen voor de visual waarvoor u het rapport hebt gemaakt.The new quick measure is available to any visual in the report, not just the visual you created it for. In de volgende afbeelding ziet u een beknopte kolomgrafiekvisual die met behulp van het veld voor de nieuwe snelle meting is gemaakt.The following image shows a quick column chart visual created by using the new quick measure field.

Nieuwe visual met staafdiagram op basis van het veld voor de snelle meting

DAX leren kennen door snelle metingen te gebruikenLearn DAX by using quick measures

Een van de grootste voordelen van snelle metingen is dat u hiermee de DAX-formule kunt zien waarmee de meting wordt geïmplementeerd.A great advantage of quick measures is that they show you the DAX formula that implements the measure. Wanneer u een snelle meting in het deelvenster Velden selecteert, wordt de formulebalk weergegeven, met daarin de DAX-formule die door Power BI is gemaakt om de meting te implementeren.When you select a quick measure in the Fields pane, the Formula bar appears, showing the DAX formula that Power BI created to implement the measure.

Formule voor snelle meting in de formulebalk

De formulebalk toont niet alleen de formule achter de meting, maar laat u, en dat is misschien belangrijker, zien hoe u onderliggende snelle metingen voor de DAX-formules maakt.The formula bar not only shows you the formula behind the measure, but perhaps more importantly, lets you see how to create the DAX formulas underlying quick measures.

U wilt bijvoorbeeld een jaar-op-jaarberekening uitvoeren, maar u weet niet hoe u de DAX-formule moet opbouwen of waar u moet beginnen.Imagine you need to do a year-over-year calculation, but you're not sure how to structure the DAX formula, or you have no idea where to start. In plaats van naar het scherm te staren, kunt u een snelle meting maken met behulp van de berekening Wijziging jaar na jaar en zien hoe deze wordt weergegeven in uw visual en hoe de DAX-formule werkt.Instead of banging your head on the desk, you can create a quick measure using the Year-over-year change calculation, and see how it appears in your visual and how the DAX formula works. Vervolgens kunt u rechtstreeks wijzigingen in de DAX-formule aanbrengen, of een vergelijkbare meting maken die aan uw behoeften en verwachtingen voldoet.Then you can either make changes directly to the DAX formula, or create a similar measure that meets your needs and expectations. Het is alsof u een leraar hebt die onmiddellijk op uw wat-als-vragen reageert in maar een paar klikken.It's like having a teacher that immediately responds to what-if questions you ask with a few clicks.

U kunt altijd snelle metingen uit uw model verwijderen als u niet tevreden bent over deze metingen.You can always delete quick measures from your model if you don't like them. Dit is net zo eenvoudig als op de rechtermuisknop klikken of de ... naast de meting te selecteren en Verwijderen te kiezen.That's as easy as right-clicking or selecting the ... next to the measure and selecting Delete. U kunt ook de naam van een snelle meting wijzigen in wat u maar wilt, door Naam wijzigen in het menu te selecteren.You can also rename a quick measure whatever you like by selecting Rename from the menu.

Een snelle meting verwijderen of hernoemen

Beperkingen en overwegingenLimitations and considerations

Er zijn enkele beperkingen en overwegingen waar u rekening mee moet houden.There are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • U kunt snelle metingen die aan het deelvenster Velden zijn toegevoegd gebruiken in combinatie met elke visual in het rapport.You can use quick measures added to the Fields pane with any visual in the report.
 • U kunt altijd de DAX zien die aan een snelle meting is gekoppeld door de meting in de lijst Velden te selecteren en de formule in de formulebalk te bekijken.You can always see the DAX associated with a quick measure by selecting the measure in the Fields list and looking at the formula in the formula bar.
 • Snelle metingen zijn alleen beschikbaar als u het model kunt aanpassen.Quick measures are only available if you can modify the model. Dat is niet het geval wanneer u met een aantal liveverbindingen werkt.That isn't the case when you're working with some Live connections. Liveverbindingen voor tabellaire SSAS worden ondersteund, zoals eerder is beschreven.SSAS tabular live connections are supported, as previously described.
 • U kunt geen snelle time intelligence-meetwaarden maken wanneer u in de DirectQuery-modus werkt.You can't create time intelligence quick measures when working in DirectQuery mode. De DAX-functies die worden gebruikt in deze snelle meetwaarden hebben gevolgen voor de prestaties wanneer u ze omzet in de T-SQL-instructies die naar uw gegevensbron worden verzonden.The DAX functions used in these quick measures have performance implications when translated into the T-SQL statements that are sent to your data source.

Belangrijk

Voor DAX-instructies voor snelle metingen worden alleen komma's als scheidingstekens voor argumenten gebruikt.DAX statements for quick measures use only commas for argument separators. Als u in een taalversie van Power BI Desktop werkt die komma's als decimaaltekens gebruikt, werken snelle metingen niet goed.If your version of Power BI Desktop is in a language that uses commas as decimal separators, quick measures will not work properly.

Time intelligence en snelle metingenTime intelligence and quick measures

U kunt uw eigen aangepaste datumlabels gebruiken met snelle metingen met time intelligence.You can use your own custom date tables with time intelligence quick measures. Als u een extern tabellair model gebruikt, is het essentieel dat tijdens het maken van het model de primaire datumkolom in de tabel als datumtabel is gemarkeerd, zoals beschreven in Specify Mark as Date Table for use with time-intelligence (Als datumtabel markeren opgeven voor gebruik met time intelligence).If you're using an external tabular model, make sure that when the model was built, the primary date column in the table was marked as a date table, as described in Specify Mark as Date Table for use with time-intelligence. Als u uw eigen datumtabel importeert, moet u deze als datumtabel markeren, zoals beschreven in Datumtabellen instellen en gebruiken in Power BI Desktop.If you're importing your own date table, make sure to mark it as a date table, as described in Set and use date tables in Power BI Desktop.

Aanvullende informatie en voorbeeldenAdditional information and examples

Hebt u een idee voor een nieuwe snelle meting?Have an idea for a quick measure that isn't already provided? Mooi!Great! Controleer de pagina Power BI Ideas en dien uw ideeën en DAX-formules voor snelle metingen in die u in Power BI Desktop wilt zien.Check out the Power BI Ideas page, and submit your ideas and DAX formulas for quick measures you'd like to see in Power BI Desktop. We overwegen deze bij een toekomstige release aan de lijst met snelle metingen toe te voegen.We'll consider adding them to the quick measures list in a future release.