Een relatieve datumslicer en -filter in Power BI makenCreating a relative date slicer and filter in Power BI

VAN TOEPASSING OP: neePower BI-service voor consumenten jaPower BI-service voor ontwerpers en ontwikkelaarsjaPower BI DesktopneeEen Pro- of Premium-licentie is vereistAPPLIES TO: noPower BI service for consumers yesPower BI service for designers & developers yesPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

Met de relatieve datumslicer of het relatieve datumfilter kunt u tijdgebaseerde filters toepassen op een datumkolom in het gegevensmodel.With the relative date slicer or relative date filter, you can apply time-based filters to any date column in your data model. U kunt bijvoorbeeld de relatieve datumslicer gebruiken om alleen gegevens weer te geven over verkopen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 30 dagen (of maand, kalendermaanden enzovoort).For example, you can use the relative date slicer to show only sales data that's happened within the last 30 days (or month, calendar months, and so on). Als u de gegevens vernieuwt, wordt de juiste relatieve datumbeperking automatisch toegepast door de relatieve periode.When you refresh the data, the relative time period automatically applies the appropriate relative date constraint.

Schermopname van een rapport met een pijl die wijst naar de relatieve datumslicer.

Voor het delen van uw rapport met een Power BI-collega moeten u beiden beschikken over een afzonderlijke Power BI Pro-licentie of moet het rapport zijn opgeslagen in Premium-capaciteit.To share your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

De slicer voor het relatieve datumbereik makenCreate the relative date range slicer

U kunt de relatieve datumslicer net als elke andere slicer gebruiken.You can use the relative date slicer just like any other slicer. Maak een slicer-visual voor uw rapport en selecteer vervolgens een datumwaarde voor de waarde Veld.Create a slicer visual for your report and then select a date value for the Field value. In de volgende afbeelding selecteerden we het veld OrderDate.In the following image, we selected the OrderDate field.

Schermopname van het deelvenster Visualisaties met pijlen die wijzen op het pictogram voor de slicer en op het Veld.

Selecteer de slicer op uw canvas en vervolgens het dakje in de rechterbovenhoek van de visual van de slicer.Select the slicer on your canvas and then the carat in the upper-right corner of the slicer visual. Als de visual datumgegevens bevat, geeft het menu de optie voor Relatief weer.If the visual has date data, the menu displays the option for Relative.

Schermopname van de slicer-visual met een kader rond het dakje en een pijl die wijst naar Relatief.

Selecteer Relatief voor de relatieve datumslicer.For the relative date slicer, select Relative.

Vervolgens kunt u de instellingen selecteren.You can then select the settings.

Voor de eerste instelling in de relatieve datumslicer hebt u de volgende opties:For the first setting in the relative date slicer, you have the following choices:

Schermopname van de relatieve configuratieopties, waarbij de eerste instelling is gemarkeerd.

 • LaatsteLast

 • VolgendeNext

 • DezeThis

Voor de tweede (middelste) instelling in de relatieve datumslicer kunt u een getal invoeren om het relatieve datumbereik te definiƫren.The second (middle) setting in the relative date slicer lets you enter a number to define the relative date range.

Schermopname van de relatieve configuratieopties, waarbij de tweede instelling is gemarkeerd.

Met de derde instelling kunt u de datummeting kiezen.The third setting lets you pick the date measurement. U hebt de volgende opties:You have the following choices:

Schermopname van de relatieve configuratieopties, waarbij de derde instelling is gemarkeerd.

 • DagenDays

 • WekenWeeks

 • Weken (kalender)Weeks (Calendar)

 • MaandenMonths

 • Maanden (kalender)Months (Calendar)

 • JarenYears

 • Jaren (kalender)Years (Calendar)

Als u Maanden in die lijst selecteert en voor de middelste instelling 2 invoert, gebeurt het volgende:If you select Months from that list, and enter 2 in the middle setting, here's what happens:

 • als het vandaag 20 juli isif today is July 20

 • zullen de gegevens die zijn opgenomen in de visuals die door de slicer zijn beperkt de gegevens weergeven voor de vorige twee maandenthe data included in visuals constrained by the slicer will show data for the previous two months

 • vanaf 21 mei tot 20 juli (de datum van vandaag)starting on May 21 and going through July 20 (today's date)

Ter vergelijking: als u Maanden (kalender) hebt geselecteerd, geven de visuele elementen die worden beperkt gegevens weer van 1 mei tot en met 30 juni (de laatste twee volledige kalendermaanden).In comparison, if you selected Months (Calendar), the visuals constrained would show data from May 1 through June 30 (the last two complete calendar months).

Het relatieve datumbereikfilter makenCreate the relative date range filter

U kunt ook een relatief datumbereikfilter voor uw rapportpagina of het hele rapport maken.You can also create a relative date range filter for your report page or your entire report. Sleep daarvoor een datumveld naar het gebied Filters op paginaniveau of Filters op rapportniveau in het deelvenster Veld:To do so, drag a date field into the Page level filters well or the Report level filters well in the Field pane:

Schermopname van het veld OrderDate dat naar het gebied Filters op paginaniveau wordt gesleept.

U kunt daar het relatieve datumbereik wijzigen.Once there, you can change the relative date range. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop u de relatieve datumslicer kunt aanpassen.It's similar to how you can customize the relative date slicer. Selecteer Relatieve datumfilter in de vervolgkeuzelijst Filtertype.Select Relative date filtering from the Filter Type drop-down.

Schermopname met de vervolgkeuzelijst voor het filtertype en de muisaanwijzer op Relatieve datumfilter.

Als u Relatieve datumfilter hebt geselecteerd, ziet u drie secties die u kunt wijzigen, inclusief een numeriek middelste vak, net als bij de slicer.Once you've selected Relative date filtering, you see three sections to change, including a middle numeric box, just like the slicer.

Schermopname van de filters op rapportniveau, met pijlen die wijzen naar opties voor Items weergeven als de waarde.

Beperkingen en overwegingenLimitations and considerations

De volgende beperkingen en overwegingen zijn momenteel van toepassing op de relatieve datumbereikslicer en het relatieve datumbereikfilter.The following limitations and considerations currently apply to the relative date range slicer and filter.

 • Gegevensmodellen in Power BI bevatten geen informatie over de tijdzone.Data models in Power BI don't include time zone info. De modellen kunnen tijden opslaan, maar er is geen indicatie van de tijdzone waarin ze zich bevinden.The models can store times, but there's no indication of the time zone they're in.

 • De slicer en het filter zijn altijd gebaseerd op de tijd in UTC.The slicer and filter are always based on the time in UTC. Als u een filter in een rapport instelt en het rapport naar een collega in een andere tijdzone stuurt, ziet u beide dezelfde gegevens.If you set up a filter in a report and send it to a colleague in a different time zone, you both see the same data. Tenzij u zich in de UTC-tijdzone bevindt, moeten u en uw collega rekening houden met de verschillen in tijd.Unless you are in the UTC time zone, you and your colleague must account for the time offset you experience.

 • U kunt gegevens die in een lokale tijdzone zijn vastgelegd, omzetten naar UTC met behulp van de Query-editor.You can convert data captured in a local time zone to UTC using the Query Editor.

Volgende stappenNext steps