Entiteitsgegevens openen in ExcelOpen entity data in Excel

Als u entiteitsgegevens opent in Microsoft Excel, kunt u snel en eenvoudig gegevens weergeven en bewerken met behulp van de Excel-invoegtoepassing van Microsoft PowerApps.By opening entity data in Microsoft Excel, you can quickly and easily view and edit data by using the Microsoft PowerApps Excel Add-in. Voor de Excel-invoegtoepassing van PowerApps is Microsoft Excel 2016 vereist.The PowerApps Excel Add-in requires Microsoft Excel 2016.

Notitie

Als uw AAD-tenant (Microsoft Azure Active Directory) is geconfigureerd voor het gebruik van ADFS (Active Directory Federation Services), controleer dan of de update van mei 2016 is toegepast, zodat u zich met de Excel-invoegtoepassing op de juiste wijze kunt aanmelden.If your Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tenant is configured to use Active Directory Federation Services (AD FS), you must make sure that the May 2016 update has been applied, so that the Excel Add-in can correctly sign you in.

Entiteitsgegevens openen in ExcelOpen entity data in Excel

 1. Vouw op powerapps.com de sectie Common Data Service uit en klik of tik op Entiteiten in het linkernavigatiedeelvenster.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Alle entiteiten worden weergegeven.All the entities are shown.
 2. Klik op de drie puntjes (...) aan de rechterkant van de entiteit waarin u geĆÆnteresseerd bent.Click the ellipsis (...) to the right of the entity that you're interested in.
 3. Klik op Openen in Excel en open de werkmap die is gegenereerd.Click Open in Excel, and then open the workbook that is generated. De werkmap bevat bindende informatie voor de entiteit, een verwijzing naar de omgeving en een verwijzing naar de Excel-invoegtoepassing van PowerApps.This workbook has binding information for the entity, a pointer to your environment, and a pointer to the PowerApps Excel Add-in.
 4. Klik in Excel op Bewerken inschakelen om de Excel-invoegtoepassing van PowerApps uit te kunnen voeren.In Excel, click Enable editing to enable the PowerApps Excel Add-in to run. De Excel-invoegtoepassing wordt uitgevoerd in een deelvenster aan de rechterkant van het Excel-venster.The Excel Add-in runs in a pane on the right side of the Excel window.
 5. Als u de Excel- invoegtoepassing van PowerApps voor het eerst uitvoert, klikt u op Deze invoegtoepassing vertrouwen om de Excel-invoegtoepassing uit te kunnen voeren.If this is the first time that you've run the PowerApps Excel Add-in, click Trust this Add-in to allow the Excel Add-in to run.
 6. Als u wordt gevraagd u aan te melden, klikt u op Aanmelden en meldt u zich aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt voor powerapps.com. De Excel-invoegtoepassing maakt gebruik van een vorige context voor aanmelden en meldt u automatisch aan als dat mogelijk is.If you're prompted to sign in, click Sign in, and then sign in by using the same credentials that you used on powerapps.com. The Excel Add-in will use a previous sign-in context and automatically sign you in if it can. Controleer daarom de gebruikersnaam rechtsboven in de Excel-invoegtoepassing.Therefore, verify the user name in the upper right of the Excel Add-in.

De gegevens voor de door u gekozen entiteit worden automatisch gelezen.The Excel Add-in automatically reads the data for the entity that you selected. Houd er rekening mee dat de werkmap geen gegevens bevat totdat deze door de Excel-invoegtoepassing worden ingelezen.Note that there will be no data in the workbook until the Excel Add-in reads it in.

Entiteitsgegevens in Excel weergeven en vernieuwenView and refresh entity data in Excel

Nadat de entiteitsgegevens in de werkmap zijn gelezen, kunt u de gegevens altijd bijwerken door in de Excel-invoegtoepassing op Vernieuwen te klikken.After the Excel Add-in reads entity data into the workbook, you can update the data at any time by clicking Refresh in the Excel Add-in.

Entiteitsgegevens bewerken in ExcelEdit entity data in Excel

U kunt de entiteitsgegevens naar wens wijzigen en ze opnieuw publiceren door in de Excel-invoegtoepassing op Publiceren te klikken.You can change entity data as you require and then publish it back by clicking Publish in the Excel Add-in.

Als u een record wilt bewerken, selecteert u een cel in de werkmap en wijzigt u de waarde ervan.To edit a record, select a cell in the worksheet, and then change the cell value.

Voer een van de volgende stappen uit als u een nieuwe record wilt toevoegen:To add a new record, follow one of these steps:

 • Klik in het werkblad en vervolgens op Nieuw in de Excel-invoegtoepassing.Click anywhere in the worksheet, and then click New in the Excel Add-in.
 • Klik in de laatste rij van het werkblad en druk vervolgens op de Tab-toets totdat de cursor uit de laatste kolom van die rij wordt verplaatst en een nieuwe rij wordt gemaakt.Click in the last row of the worksheet, and then press the Tab key until the cursor moves out of the last column of that row, and a new row is created.
 • Klik in de rij direct onder het werkblad en begin met het invoeren van gegevens in een cel.Click in the row immediately below the worksheet, and start to enter data in a cell. Wanneer u de focus buiten die cel verplaatst, wordt het werkblad uitgebreid met de nieuwe rij.When you move the focus out of that cell, the worksheet expands to include the new row.

Voer een van de volgende stappen uit als u een nieuwe record wilt verwijderen:To delete a record, follow one of these steps:

 • Klik met de rechtermuisknop op het rijnummer naast de rij in het werkblad die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.Right-click the row number next to the worksheet row to delete, and then click Delete.
 • Klik met de rechtermuisknop op de rij in het werkblad die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen > Tabelrijen.Right-click in the worksheet row to delete, and then click Delete > Table Rows.

Kolommen toevoegen of verwijderenAdd or remove columns

Met de ontwerpfunctie kunt u de kolommen aanpassen die automatisch aan het werkblad worden toegevoegd.You can use the designer to adjust the columns that are automatically added to the worksheet.

 1. Schakel de ontwerpfunctie van de gegevensbron in de Excel-invoegtoepassing in door op de knop Opties (het tandwielsymbool) te klikken en het selectievakje Enable design in te schakelen.Enable the data source designer of the Excel Add-in by clicking the Options button (the gear symbol) and then selecting the Enable design check box.
 2. Klik op Design in de Excel-invoegtoepassing.Click Design in the Excel Add-in. Alle gegevensbronnen worden weergegeven.All the data sources are listed.
 3. Klik naast de gegevensbron op de knop Bewerken (het potloodsymbool).Next to the data source, click the Edit button (the pencil symbol).
 4. Pas de lijst naar wens aan in het veld Geselecteerde velden:Adjust the list in the Selected fields field as you require:
  • Als u een veld wilt toevoegen vanuit het veld Beschikbare velden in het veld Geselecteerde velden, klik op het veld en vervolgens op Toevoegen.To add a field from the Available fields field to the Selected fields field, click the field, and then click Add. U kunt ook op het veld dubbelklikken.Alternatively, double-click the field.
  • Als u veld wilt verwijderen uit het veld Geselecteerde velden, klikt u op het veld en vervolgens op Verwijderen.To remove a field from the Selected fields field, click the field, and then click Remove. U kunt ook op het veld dubbelklikken.Alternatively, double-click the field.
  • Als u de volgorde van de velden wilt wijzigen, klikt u in het betreffende veld in het veld Geselecteerde velden en vervolgens op Omhoog of Omlaag.To change the order of fields, click the field in the Selected fields field, and then click Up or Down.
 5. Pas de wijzigingen op de gegevensbron toe door op Bijwerken te klikken en vervolgens op Gereed.Apply your changes to the data source by clicking Update, and then click Done to exit the designer. Als u een veld (kolom) hebt toegevoegd, klikt u op Vernieuwen om een bijgewerkte set gegevens op te halen.If you added a field (column), click Refresh to pull in an updated set of data.

Problemen oplossenTroubleshooting

Bepaalde problemen kunnen worden opgelost via een paar eenvoudige stappen.There are a few issues that can be resolved through some easy steps.

 • Als u tijdens het laden van de metagegevens een bericht krijgt met de tekst 'Forbidden', dan betekent dat dat het account waarmee bij de Excel-invoegtoepassing is aangemeld, geen rechten heeft om de betreffende Common Data Service-database te gebruiken.If you receive a "Forbidden" message while the Excel Add-in is loading metadata, the account that is signed in to the Excel Add-in doesn't have permission to use the targeted Common Data Service database. U kunt dit probleem oplossen door te controleren of de juiste gebruikersnaam rechtsboven in de Excel-toepassing wordt weergegeven.To resolve this issue, verify that the correct user name appears in the upper right of the Excel Add-in. Klik zo nodig op de gebruikersnaam rechtsboven in de Excel-invoegtoepassing, meld u af en meld u opnieuw aan.As required, click the user name in the upper right of the Excel Add-in, sign out, and then sign back in.
 • Als tijdens het aanmeldingsproces een lege webpagina wordt geopend, dan is ADFS voor het account vereist, maar de versie van Excel waarin de invoegtoepassing wordt uitgevoerd, is niet recent genoeg om een aanmeldingsdialoogvenster te kunnen laden.If a blank webpage opens during the sign-in process, the account requires AD FS, but the version of Excel that is running the Add-in isn't recent enough to load the sign-in dialog box. Werk zo nodig de versie van Excel bij die u gebruikt.As required, update the version of Excel that you're using. Als u de Excel-versie wilt bijwerken, gebruikt u het Office-implementatieprogramma om van het uitgestelde kanaal naar het huidige kanaal te gaan.To update the version of Excel, use the Office deployment tool to move from the deferred channel to the current channel.

Als u een probleem ondervindt dat hier niet wordt beschreven, neemt u dan contact met ons op via de ondersteuningspagina.If you encounter an issue that isn't described here, contact us via the support pages.

Volgende stappenNext steps