Klanten uw apps laten uitproberen op AppSourceLet customers test drive your apps on AppSource

Houdt u van het bouwen van apps in PowerApps?Are you passionate about building apps in PowerApps? Hebt u een app die u met klanten wilt delen?Do you have an app you would like to share with customers? We ondersteunen nu PowerApps Test Drive-oplossingen op AppSource.com, zodat u apps met klanten kunt delen en leads voor uw bedrijf kunt genereren.We now support PowerApps Test Drive solutions on AppSource.com as a way for you to share apps with customers, and generate leads for your business.

Wat is een Test Drive-oplossing?What is a Test Drive solution?

Met een Test Drive-oplossing kunt u uw klanten een echte app laten uitproberen zonder dat ze zich hoeven aan te melden voor een PowerApps-abonnement of dat ze toepassingen hoeven te installeren.A Test Drive solution enables your customers to try out a real app, without signing up for a PowerApps plan or installing any applications. Klanten melden zich gewoon aan bij AppSource.com met hun Azure Active Directory (AAD)-account en voeren de app uit in een webbrowser.Customers just sign into AppSource.com using their Azure Active Directory (AAD) account and run the app in a web browser. Zonder Test Drive kunnen klanten alleen over de app lezen of een video met een beschrijving ervan bekijken.Without Test Drive, customers can only read about your app or watch a video that describes it. Met Test Drive krijgen klanten een beter idee van wat de oplossing inhoudt en welke functionaliteit de app bevat.With Test Drive, customers get a better idea of what your solution is and what functionality your app has. En ze kunnen de app zelf uitproberen.And they have the experience of actually using the app. Klanten kunnen er niet achter komen hoe de app feitelijk werkt, dus uw intellectueel eigendom is beschermd.Customers won't be able to look under the hood to see how your app is built, so your intellectual property is protected. Wij verzamelen en delen informatie over leads voor gebruikers die uw Test Drive-app uitproberen, zodat uw bedrijf kan groeien.We collect and share lead information for users that launch your Test Drive app to help you grow your business.

Hier ziet u een voorbeeld van een app-beschrijving op AppSource.com:Here is the example of an app listing on AppSource.com:

<span data-ttu-id="f5b7e-116">Voorbeeld van een beschrijving op AppSource</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="f5b7e-116">Sample AppSource listing</span></span>

Als de gebruiker de koppeling Gratis proefversie in de bovenstaande app-beschrijving selecteert, wordt de eraan gekoppelde PowerApps Test Drive-app rechtstreeks vanuit de browser gestart:Selecting the Free Trial link from the app listing above launches the associated PowerApps Test Drive app directly within the user's browser:

Voorbeeld van app-webspeler

Hoe bouw ik een Test Drive-oplossing?How do I build a Test Drive solution?

Het bouwen van een Test Drive-oplossing werkt net zo als die van andere apps in PowerApps, maar u gebruikt ingesloten gegevens in plaats van externe gegevensverbindingen.Building an app for a Test Drive solution is just like building any app in PowerApps, but you use embedded data instead of external data connections. Het gebruik van ingesloten gegevens verlaagt de drempel voor het implementeren van de app voor uw klant. Niets staat hen dus meer in de weg om de app uit te proberen. De volledige oplossing die u ten slotte onder klanten distribueert, omvat gewoonlijk gegevensverbindingen, maar ingesloten gegevens werken prima voor een Test Drive-oplossing.Using embedded data reduces the barrier of deploying the app to your customer, so there is zero friction for them to try it out. The full solution that you ultimately distribute to customers typically includes data connections, but embedded data works well for a Test Drive solution.

PowerApps ondersteunt het bouwen van apps met ingesloten gegevens, dus u hebt alleen maar voorbeeldgegevens voor de app nodig.PowerApps natively supports building apps with embedded data, so you just need sample data for your app to use. Deze gegevens moeten als een of meer tabellen in een Excel-bestand worden geplaatst.This data should be captured in an Excel file as one or more tables. In PowerApps haalt u vervolgens de gegevens uit de tabel om er in de app mee te werken. U gebruikt dus geen externe verbinding.In PowerApps, you then pull the data from the Excel tables into the app and work with it there, rather than through an external connection. Het onderstaande driestapsproces laat zien hoe u gegevens uit een Excel-bestand haalt en in de app gebruikt.The three-step process below shows you how to pull data in and use that data in your app.

Stap 1: gegevens in de app importerenStep 1: Import data into the app

Stel dat u een Excel-bestand hebt met twee tabellen: SiteInspector en SitePhotos.Assume you have an Excel file with two tables: SiteInspector and SitePhotos.

Te importeren Excel-tabellen

Importeer deze twee tabellen in PowerApps met de optie Statische gegevens toevoegen aan uw app.Import these two tables into PowerApps by using the option Add static data to your app.

Statische gegevens toevoegen aan uw app

De tabellen zijn nu als gegevensbronnen in de app aanwezig.You now have the tables as data sources in your app.

Excel-tabellen als geïmporteerde gegevensbronnen

Stap 2: omgaan met alleen-lezen- en lezen/schrijvenscenario'sStep 2: Handling read-only and read-write scenarios

De gegevens die u importeert zijn statisch en dus alleen-lezen.The data you imported is static, therefore read-only. Als uw app alleen-lezen is (dat wil zeggen dat de gegevens alleen voor de gebruiker worden weergegeven), verwijst u rechtstreeks vanuit de app naar de tabellen.If your app is read-only (i.e. it only displays data to the user), reference the tables directly in the app. Als u bijvoorbeeld toegang wilt hebben tot het veld Titel in de tabel SiteInspector, gebruikt u SiteInspector.Title in uw formule.For example, if you want to access the Title field in the SiteInspector table, use SiteInspector.Title in your formula.

Als uw app lezen/schrijven is, importeert u de gegevens uit de tabellen eerst in een verzameling, een gegevensstructuur in tabelvorm in PowerApps.If your app is read-write, first pull the data from each table into a collection, which is a tabular data structure in PowerApps. Werk vervolgens verder met de verzameling in plaats van de tabel.Then work with the collection rather than the table. Ga als volgt te werk als u gegevens wilt halen uit de tabellen SiteInspector en SitePhotos en in de verzamelingen SiteInspectorCollect en SitePhotosCollect importeren:To pull data from the SiteInspector and SitePhotos tables into the SiteInspectorCollect and SitePhotosCollect collections:

ClearCollect(SiteInspectorCollect,SiteInspector); ClearCollect(SitePhotosCollect,SitePhotos)

Met de formule worden beide verzamelingen gewist, waarna de gegevens vervolgens vanuit elke tabel in de bijbehorende verzameling worden geplaatst:The formula clears both collections, then collects data from each table into the appropriate collection:

Als u nu toegang wilt tot het veld Titel, gebruikt u SiteInspectorCollect.Title in uw formule.Now if you want to access the Title field, use SiteInspectorCollect.Title in your formula.

Stap 3: gegevens aan de app toevoegen, gegevens bijwerken en verwijderenStep 3: Add, update, and delete data in your app

U hebt gezien hoe gegevens zowel rechtstreeks als vanuit een verzameling kunnen worden gelezen. Nu zult u zien hoe u gegevens aan een verzameling toevoegt, ze bijwerkt en verwijdert:You've seen how to read data directly and from a collection; now we'll show you how to add, update, and delete data in a collection:

Als u een rij aan een verzameling wilt toevoegen, gebruikt u Collect( DataSource, Item, ... ):To add a row to a collection, use Collect( DataSource, Item, ... ):

Collect(SiteInspectorCollect,{ID:Value(Max(SiteInspectorCollect, ID)+1),
    Title:TitleText.Text,SubTitle:SubTitleText.Text,Description:DescriptionText.Text)

Als u een rij in een verzameling wilt bijwerken, gebruikt u UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):To update a row in a collection, use UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):

UpdateIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID,
    {Title:TitleEditText.Text,SubTitle:SubTitleEditText.Text,Description:DescriptionEditText.Text)

Als u een rij uit een verzameling wilt verwijderen, gebruikt u RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):To delete a row from a collection, use RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):

RemoveIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID)

Notitie

Verzamelingen houden de gegevens alleen vast als de app wordt uitgevoerd; eventuele wijzigingen worden genegeerd als de app wordt gesloten.Collections hold data only while the app is running; any changes are discarded when the app is closed.

In het kort komt het er op neer dat u een versie van uw app kunt maken met ingesloten gegevens. Deze simuleren het verbinden van de app aan externe gegevens.In summary, you can create a version of your app with embedded data, which simulates the experience of your app connecting to external data. Als de gegevens zijn ingesloten, kunt u de app publiceren als een Test Drive-oplossing op AppSource.com.After the data is embedded, you will be ready to publish this app as a Test Drive solution on AppSource.com.

Hoe vermeld ik mijn Test Drive-oplossing op AppSource.com?How do I list my Test Drive solution on AppSource.com?

Als de app klaar is, kan deze worden gepubliceerd op AppSource.com. Als u dit proces wilt starten, vul dan het aanmeldingsformulier in op PowerApps.com.Now that your app is ready, it's time to publish it to AppSource.com. In order to start this process, please complete the application form on PowerApps.com.

Als u zich hebt aangemeld, ontvangt u een e-mail met instructies voor het indienen van de app voor publicatie op AppSource.com. De inleidende documentatie waarin het volledige proces is vastgelegd, kan ook hier worden gedownload.Once you apply you will receive an email with instructions on how to submit your app to be published on AppSource.com. The onboarding documentation that captures the full end-to-end process can also be downloaded here.