Functies SaveData en LoadData in PowerAppsSaveData and LoadData functions in PowerApps

Hiermee wordt een verzameling opgeslagen en opnieuw geladen.Saves and re-loads a collection.

BeschrijvingDescription

De functie SaveData slaat een verzameling voor later gebruik op onder een naam.The SaveData function stores a collection for later use under a name.

Met de functie LoadData wordt een verzameling die eerder is opgeslagen met SaveData, opnieuw geladen aan de hand van de naam van de verzameling.The LoadData function re-loads a collection by name that was previously saved with SaveData. U kunt deze functie niet gebruiken om een verzameling van een andere bron te laden.You can't use this function to load a collection from another source.

LoadData maakt de verzameling niet. Deze functie vult enkel een bestaande verzameling.LoadData doesn't create the collection; the function only fills an existing collection. U moet eerst de verzameling met de juiste kolommen maken met behulp van Verzamelen.You must first create the collection with the correct columns by using Collect.

De opslag wordt gecodeerd en bevindt zich op een persoonlijke locatie op het lokale apparaat, geïsoleerd van andere gebruikers en andere apps.Storage is encrypted and in a private location on the local device, isolated from other users and other apps.

SyntaxisSyntax

SaveData( Collection, Name )SaveData( Collection, Name )
LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])

  • Collection - vereist.Collection - Required. De verzameling die moet worden opgeslagen of geladen.Collection to be stored or loaded.
  • Name - vereist.Name - Required. De naam van de opslag.Name of the storage. U moet dezelfde naam gebruiken om dezelfde set gegevens op te slaan en te laden.You must use the same name to save and load the same set of data. De naamruimte wordt niet gedeeld met andere apps of gebruikers.The name space isn't shared with other apps or users.
  • IgnoreNonexistentFile - optioneel.IgnoreNonexistentFile - Optional. Booleaanse waarde (true/false) die aangeeft of de functie LoadData fouten moet weergeven of negeren wanneer een overeenkomend bestand niet wordt gevonden.Boolean (true/false) value that indicates whether LoadData function should display or ignore errors when it can't locate a matching file. Als u false opgeeft, worden fouten weergegeven.If you specify false, errors will be displayed. Als u true opgeeft, worden fouten genegeerd, wat nuttig is voor offlinescenario's.If you specify true, errors will be ignored, which is useful for offline scenarios. Met SaveData kan een bestand worden gemaakt als het apparaat offline is (als Connection.Connected de status false heeft).SaveData may create a file if the device is offline (that is, if the Connection.Connected status is false).

VoorbeeldenExamples

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true))If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true)) Als het apparaat is verbonden, wordt de verzameling LocalTweets uit de Twitter-service geladen. Anders wordt de verzameling uit de lokale bestandscache geladen.If the device is connected, load the LocalTweets collection from the Twitter service; otherwise, load the collection from the local file cache. De inhoud wordt weergegeven, ongeacht of het apparaat online of offline is.The content is rendered whether the device is online or offline.
SaveData(LocalTweets, "Tweets")SaveData(LocalTweets, "Tweets") De verzameling LocalTweets wordt als lokale bestandscache op het apparaat opgeslagen.Save the LocalTweets collection as a local file cache on the device. Gegevens worden lokaal opgeslagen, zodat LoadData in een verzameling kan laden.Data is saved locally so that LoadData can load it into a collection.