De functies Collect, Clear en ClearCollect in PowerAppsCollect, Clear, and ClearCollect functions in PowerApps

Maakt en wist verzamelingen en voegt records toe aan elke gegevensbron.Creates and clears collections and adds records to any data source.

BeschrijvingDescription

CollectCollect

De functie Collect voegt records toe aan een gegevensbron.The Collect function adds records to a data source. De volgende items kunnen worden toegevoegd:The items to be added can be:

 • Een enkele waarde: de waarde wordt geplaatst in het veld Value van een nieuwe record.A single value: The value is placed in the Value field of a new record. Alle andere eigenschappen blijven leeg.All other properties are left blank.
 • Een record: elke benoemde eigenschap wordt in de bijbehorende eigenschap van een nieuwe record geplaatst.A record: Each named property is placed in the corresponding property of a new record. Alle andere eigenschappen blijven leeg.All other properties are left blank.
 • Een tabel: elke record van de tabel wordt toegevoegd als een afzonderlijke record van de gegevensbron, zoals hierboven beschreven.A table: Each record of the table is added as a separate record of the data source as described above. De tabel wordt niet als een geneste tabel aan een record toegevoegd.The table is not added as a nested table to a record. Om dit te doen, pakt u de tabel eerst in een record in.To accomplish this, wrap the table in a record first.

Wanneer gebruikt in combinatie met een verzameling, worden er indien nodig aanvullende kolommen gemaakt.When used with a collection, additional columns will be created as needed. De kolommen voor andere gegevensbronnen worden vastgezet door de gegevensbron en er kunnen geen nieuwe kolommen worden toegevoegd.The columns for other data sources are fixed by the data source and new columns cannot be added.

Als de gegevensbron nog niet bestaat, wordt er een verzameling gemaakt.If the data source doesn't already exist, a collection is created.

Verzamelingen worden soms gebruikt om globale variabelen te bewaren of een tijdelijke kopie van een gegevensbron te maken.Collections are sometimes used to hold global variables or make a temporary copy of a data source. PowerApps zijn gebaseerd op formules die automatisch opnieuw worden berekend terwijl de gebruiker de app gebruikt.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Verzamelingen bieden dit voordeel niet en het gebruik ervan kan uw app moeilijker te ontwikkelen en te begrijpen maken.Collections do not enjoy this benefit and their use can make your app harder to create and understand. Raadpleeg Werken met variabelen voordat u een collectie op deze manier gebruikt.Before using a collection in this manner, review working with variables.

U kunt ook de functie Patch gebruiken om records in een gegevensbron te maken.You can also use the Patch function to create records in a data source.

Collect retourneert de gewijzigde gegevensbron als een tabel.Collect returns the modified data source as a table. Collect kan alleen worden gebruikt in een gedragsformule.Collect can only be used in a behavior formula.

ClearClear

De functie Clear verwijdert alle records van een verzameling.The Clear function deletes all the records of a collection. De kolommen van de verzameling worden behouden.The columns of the collection will remain.

Clear werkt alleen bij verzamelingen en niet bij andere gegevensbronnen.Note that Clear only operates on collections and not other data sources. U kunt hiervoor RemoveIf( DataSource, true ) gebruiken.You can use RemoveIf( DataSource, true ) for this purpose. Wees voorzichtig met deze formule. Hiermee worden alle records uit de opslag van de gegevensbron verwijderd, wat van invloed kan zijn op andere gebruikers.Use caution as this will remove all records from the data source's storage and can affect other users.

U kunt de functie Remove gebruiken om specifieke records te verwijderen.You can use the Remove function to selectively remove records.

Clear heeft geen retourwaarde.Clear has no return value. Het kan alleen worden gebruikt in een gedragsformule.It can only be used in a behavior formula.

ClearCollectClearCollect

De functie ClearCollect verwijdert alle records uit een verzameling en voegt vervolgens een andere set records toe aan dezelfde verzameling.The ClearCollect function deletes all the records from a collection and then adds a different set of records to the same collection. ClearCollect biedt de combinatie van Clear en Collect in één functie.With a single function, ClearCollect offers the combination of Clear and then Collect.

ClearCollect retourneert de gewijzigde verzameling als een tabel.ClearCollect returns the modified collection as a table. ClearCollect kan alleen worden gebruikt in een gedragsformule.ClearCollect can only be used in a behavior formula.

SyntaxisSyntax

Collect( DataSource, Item, ... )Collect( DataSource, Item, ... )

 • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron waaraan u gegevens wilt toevoegen.The data source that you want to add data to. Als deze nog niet bestaat, wordt er een nieuwe verzameling gemaakt.If it does not already exist, a new collection is created.
 • Item(s) - vereist.Item(s) - Required. Een of meer records of tabellen die u wilt toevoegen aan de gegevensbron.One or more records or tables to add to the data source.

Clear( Collection )Clear( Collection )

 • Collection - vereist.Collection – Required. De verzameling die u wilt wissen.The collection that you want to clear.

ClearCollect( Verzameling, Item, ... )ClearCollect( Collection, Item, ... )

 • Collection - vereist.Collection – Required. De verzameling die u wilt wissen en vervolgens gegevens aan wilt toevoegen.The collection that you want to clear and then add data to.
 • Item(s) - vereist.Item(s) - Required. Een of meer records of tabellen die u wilt toevoegen aan de gegevensbron.One or more records or tables to add to the data source.

VoorbeeldenExamples

Records wissen en toevoegen aan een gegevensbronClearing and adding records to a data source

In deze voorbeelden gaat u records wissen en toevoegen aan een verzameling met de naam IJs.In these examples, you'll erase and add to a collection that's named IceCream. De gegevensbron begint met deze inhoud:The data source begins with these contents:

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
ClearCollect ( IJs, { Smaak: "Aardbei", Hoeveelheid: 300 } )ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } ) Hiermee wist u alle gegevens van de verzameling IJs en voegt u vervolgens een record toe die een hoeveelheid voor aardbeienijs bevat.Clears all data from the IceCream collection and then adds a record that includes a quantity of strawberry ice cream.

De gegevensbron IJs is ook gewijzigd.The IceCream data source has also been modified.
Collect( IJs, { Smaak: "Pistache", Hoeveelheid: 40 }, { Smaak: "Sinaasappel", Hoeveelheid: 200 } )Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 } ) Hiermee worden twee records toegevoegd aan de verzameling IJs die hoeveelheden voor pistache- en sinaasappelijs bevatten.Adds two records to the IceCream collection that includes a quantity of pistachio and Orange ice cream.

De gegevensbron IJs is ook gewijzigd.The IceCream data source has also been modified.
Clear( IJs )Clear( IceCream ) Hiermee verwijdert u alle records uit de verzameling IJs.Removes all records from the IceCream collection.

De gegevensbron IJs is ook gewijzigd.The IceCream data source has also been modified.

Stap voor stapStep by step

 1. Voeg een knop toe en stel de eigenschap OnSelect ervan in op deze functie:Add a button, and set its OnSelect property to this function:
  Collect(Producten, "Europa", "Ganymede", "Callisto")Collect(Products, "Europa", "Ganymede", "Callisto")

  Deze functie maakt een verzameling met de naam Producten die een rij bevat voor elk van de drie productnamen.This function creates a collection that's named Products that contains a row for each of three product names.

 2. Druk op F5, klik op de knop en druk op Esc om terug te keren naar de ontwerpwerkruimte.Press F5, click the button, and then press the Esc key to return to the design workspace.
 3. Optioneel: als u een voorbeeld wilt weergeven van de verzameling die u hebt gemaakt, klikt u op Verzamelingen op het tabblad Inhoud.(optional) To display a preview of the collection that you created, click Collections on the Content tab.