De functies Remove en RemoveIf in PowerAppsRemove and RemoveIf functions in PowerApps

Hiermee verwijdert u records uit een gegevensbron.Removes records from a data source.

BeschrijvingDescription

De functie RemoveRemove function

Gebruik de functie Remove als u een of meer specifieke records uit een gegevensbron wilt verwijderen.Use the Remove function to remove a specific record or records from a data source.

Voor verzamelingen moet de hele record overeenkomen.For collections, the entire record must match. U kunt het argument All gebruiken om alle exemplaren van een record te verwijderen. Anders wordt slechts één exemplaar van de record verwijderd.You can use the All argument to remove all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is removed.

De functie RemoveIfRemoveIf function

Gebruik de functie RemoveIf om een of meer records te verwijderen op basis van een voorwaarde of een reeks voorwaarden.Use the RemoveIf function to remove a record or records based on a condition or a set of conditions. Elke voorwaarde kan elke formule zijn die resulteert in true of false en kan verwijzen naar kolommen in de gegevensbron, waarbij de naam van de kolom wordt gebruikt.Each condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. Elke voorwaarde wordt afzonderlijk geëvalueerd voor elke record en de record wordt verwijderd als alle voorwaarden true zijn.Each condition is evaluated individually for each record, and the record is removed if all conditions evaluate to true.

Remove en RemoveIf retourneren de gewijzigde gegevensbron als een tabel.Remove and RemoveIf return the modified data source as a table. U kunt beide functies alleen in gedragsformules gebruiken.You can use both functions only in behavior formulas.

U kunt ook de functie Clear gebruiken om alle records uit een gegevensbron te verwijderen.You can also use the Clear function to remove all of the records in a data source.

DelegeringDelegation

Deze functies kunnen niet worden gedelegeerd bij gebruik met een gegevensbron.When used with a data source, these functions can't be delegated. Alleen het eerste gedeelte van de gegevensbron wordt opgehaald, waarna de functie op dat gedeelte wordt toegepast.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Het resultaat geeft daardoor mogelijk geen volledig beeld.The result may not represent the complete story. U ziet tijdens het maken van de app een blauwe stip om u te herinneren aan deze beperking, zodat u waar mogelijk nog kunt overschakelen naar delegeerbare alternatieven.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.For more information, see the delegation overview.

SyntaxisSyntax

Remove( DataSource, Record1 [, Record2, ... ] [, All ] )Remove( DataSource, Record1 [, Record2, ... ] [, All ] )

 • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron met de record of records die u wilt verwijderen.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Record(s) - vereist.Record(s) – Required. De record of records die u wilt verwijderen.The record or records to remove.
 • All - optioneel.All – Optional. In een verzameling kan een record meerdere keren voorkomen.In a collection, the same record may appear more than once. U kunt het argument All toevoegen als u alle exemplaren van de record wilt verwijderen.You can add the All argument to remove all copies of the record.

Remove( DataSource, Table [, All ] )Remove( DataSource, Table [, All ] )

 • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron met de records die u wilt verwijderen.The data source that contains the records that you want to remove.
 • Table - vereist.Table – Required. Een tabel met records die moeten worden verwijderd.A table of records to remove.
 • All - optioneel.All – Optional. In een verzameling kan een record meerdere keren voorkomen.In a collection, the same record may appear more than once. U kunt het argument All toevoegen als u alle exemplaren van de record wilt verwijderen.You can add the All argument to remove all copies of the record.

RemoveIf( DataSource, Condition [, ... ] )RemoveIf( DataSource, Condition [, ... ] )

 • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron met de record of records die u wilt verwijderen.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Condition(s) - vereist.Condition(s) – Required. Een formule die evalueert als true voor de records die u wilt verwijderen.A formula that evaluates to true for the record or records to remove. U kunt kolomnamen uit de DataSource gebruiken in de formule.You can use column names from the DataSource in the formula. Als u meerdere Conditions opgeeft, moeten alle voorwaarden evalueren als true voor de record of records die u wilt verwijderen.If you specify multiple Conditions, all must evaluate to true for the record or records to be removed.

VoorbeeldenExamples

In deze voorbeelden verwijdert u een of meer records in een gegevensbron genaamd IJs die begint met de gegevens in deze tabel:In these examples, you'll remove a record or records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Remove( IJs,
First( Filter ( IJs, Smaak="Chocolade" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Hiermee verwijdert u de record Chocolade uit de gegevensbron.Removes the Chocolate record from the data source.

De gegevensbron IJs is gewijzigd.The IceCream data source has been modified.
Remove( IJs,
First( Filter( IJs, Smaak="Chocolade" ) ) First( Filter( IJs, Smaak="Aardbeien" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Verwijdert twee records uit de gegevensbron.Removes two records from the data source.

De gegevensbron IJs is gewijzigd.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IJs, Aantal > 150)RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 ) Hiermee verwijdert u records waarvan Aantal groter is dan 150.Removes records that have a Quantity that's greater than 150.

De gegevensbron IJs is gewijzigd.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IJs, Aantal > 150, Left( Smaak, 1 ) = "S" )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" ) Hiermee verwijdert u records waarvan Aantal groter is dan 150 en Smaak begint met een S.Removes records that have a Quantity that's greater than 150 and Flavor starts with an S.


De gegevensbron IJs is gewijzigd.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IJs, true )RemoveIf( IceCream, true ) Verwijdert alle records uit de gegevensbron.Removes all records from the data source.

De gegevensbron IJs is gewijzigd.The IceCream data source has been modified.

Stap voor stapStep by step

 1. Importeer of maak een verzameling met de naam Inventaris en geef deze weer in een galerie, zoals wordt beschreven in Gegevens weergeven in een galerie.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. In de galerie, stelt u de eigenschap OnSelect van de afbeelding in op deze expressie:In the gallery, set the OnSelect property of the image to this expression:
  Remove(Inventaris, ThisItem)Remove(Inventory, ThisItem)
 3. Druk op F5 en selecteer vervolgens een afbeelding in de galerie.Press F5, and then select an image in the gallery.
  Het item wordt verwijderd uit de galerie en de verzameling.The item is removed from the gallery and the collection.