De functie Value in PowerAppsValue function in PowerApps

Converteert een tekenreeks naar een getal.Converts a string of text to a number.

BeschrijvingDescription

De functie Value converteert een tekenreeks met numerieke tekens naar een getal.The Value function converts a string of text that contains number characters to a number value. Gebruik deze functie wanneer u berekeningen wilt uitvoeren met getallen die door een gebruiker zijn ingevoerd als tekst.Use this function when you need to perform calculations on numbers that were entered as text by a user.

Verschillende talen interpreteren , en .Different languages interpret , and . verschillend.differently. Standaard wordt de tekst geïnterpreteerd in de taal van de huidige gebruiker.By default, the text is interpreted in the language of the current user. U kunt opgeven welke taal u wilt gebruiken met een taalcode, waarbij u dezelfde codes gebruikt die worden geretourneerd door de functie Language.You can specify the language to use with a language tag, using the same language tags that are returned by the Language function.

Opmerkingen bij de notatie van de tekenreeks:Notes on the format of the string:

  • De tekenreeks kan worden voorafgegaan door het valutasymbool voor de huidige taal.The string may be prefixed with the currency symbol for the current language. Het valutasymbool wordt genegeerd.The currency symbol is ignored. Valutasymbolen voor andere talen worden niet genegeerd.Currency symbols for other languages are not ignored.
  • De tekenreeks kan een procentteken (%) aan het einde bevatten om aan te geven dat het een percentage is.The string may be include a percent sign (%) at the end, indicating that it is a percentage. Het getal wordt gedeeld door 100 voordat het wordt geretourneerd.The number will be divided by 100 before being returned. Percentages en valutasymbolen kunnen niet worden gecombineerd.Percentages and currency symbols cannot be mixed.
  • De tekenreeks heeft mogelijk een wetenschappelijke notatie, waarbij 12 x 103 wordt uitgedrukt als '12e3'.The string may be in scientific notation, with 12 x 103 expressed as "12e3".

Als het getal niet de juiste notatie heeft, retourneert Value de waarde leeg.If the number is not in a proper format, Value will return blank.

Als u datum- en tijdwaarden wilt omzetten, gebruikt u de functie DateValue, TimeValue of DateTimeValue.To convert date and time values, use the DateValue, TimeValue, or DateTimeValue functions.

SyntaxisSyntax

Value( Tekenreeks [, Taalcode ])Value( String [, LanguageTag ] )

  • String - vereist.String - Required. De tekenreeks die u wilt converteren naar een numerieke waarde.String to convert to a numeric value.
  • LanguageTag - optioneel.LanguageTag - Optional. De code van de taal waarin de tekenreeks moet worden geparseerd.The language tag in which to parse the string. Als de code niet is opgegeven, wordt de taal van de huidige gebruiker gebruikt.If not specified, the language of the current user is used.

VoorbeeldenExamples

De gebruiker die deze formules uitvoert, bevindt zich in de Verenigde Staten en Engels is geselecteerd als taal.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. De functie Taal retourneert "en-US".The Language function is returning "en-US".

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Value( "123.456" )Value( "123.456" ) De standaardtaal 'en-US' wordt gebruikt, waarin een punt als decimaalteken wordt gebruikt.The default language of "en-US" will be used, which uses a period as the decimal separator. 123.456123.456
Value("123.456", "es-ES")Value( "123.456", "es-ES" ) 'es-ES' is de taalcode voor Spaans in Spanje."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. In Spanje wordt een punt gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen.In Spain, a period is a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456" )Value( "123,456" ) De standaardtaal 'en-US' wordt gebruikt, waarin een komma wordt gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen.The default language of "en-US" will be used, which uses a comma as a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456", "es-ES" )Value( "123,456", "es-ES" ) 'es-ES' is de taalcode voor Spaans in Spanje."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. In Spanje is de komma het decimaalteken.In Spain, a comma is the decimal separator. 123.456123.456
Value( "12.34%" )Value( "12.34%" ) Het procentteken aan het einde van de tekenreeks geeft aan dat dit een percentage is.The percentage sign at the end of the string indicates that this is a percentage. 0.12340.1234
Value( "$ 12.34" )Value( "$ 12.34" ) Het valutasymbool voor de huidige taal wordt genegeerd.The currency symbol for the current language is ignored. 12.3412.34
Value( "24e3" )Value( "24e3" ) Wetenschappelijke notatie voor 12 x 103.Scientific notation for 12 x 103. 2400024000