De functies DateValue, TimeValue en DateTimeValue in PowerAppsDateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions in PowerApps

Hiermee kunt u een datum, tijd of beide in een tekenreeks converteren naar een datum/tijd-waarde.Converts a date, a time, or both in a string to a date/time value.

BeschrijvingDescription

De functie DateValue converteert een tekenreeks met een datum (bijvoorbeeld "10/01/2014") naar een datum/tijd-waarde.The DateValue function converts a date string (for example, "10/01/2014") to a date/time value.

De functie TimeValue converteert een tekenreeks met een tijd (bijvoorbeeld "12:15 PM") naar een datum/tijd-waarde.The TimeValue function converts a time string (for example, "12:15 PM") to a date/time value.

De functie DateTimeValue converteert een tekenreeks met een datum en tijd (bijvoorbeeld "January 10, 2013 12:13 AM") naar een datum/tijd-waarde.The DateTimeValue functions converts a date and time string (for example, "January 10, 2013 12:13 AM") to a date/time value.

De functie DateValue negeert alle tijdinformatie in de datumreeks, en de functie TimeValue negeert alle datuminformatie in de tijdreeks.The DateValue function ignores any time information in the date string, and the TimeValue function ignores any date information in the time string.

De gebruikte taal is standaard die van de huidige gebruiker, maar u kunt dit overschrijven om ervoor te zorgen dat tekenreeksen correct worden geïnterpreteerd.By default, the language used is that of the current user, but you can override this to ensure that strings are interpreted properly. "10/1/1920" wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als 1 oktober in "en" en als 10 januari in "fr".For example, "10/1/1920" is interpreted as October 1st in "en" and as January 10th in "fr".

Datums moeten in een van de volgende indelingen staan:Dates must be in one of these formats:

 • MM/DD/JJJJMM/DD/YYYY
 • DD/MM/JJJJDD/MM/YYYY
 • DD mnd JJJJDD Mon YYYY
 • Maand DD, JJJJMonth DD, YYYY

Zie de functiesDate en Time om datum, maand en jaar en uur, minuut en seconde van numerieke componenten te converteren.See the Date and Time functions to convert from numeric components date, month, and year, and hour, minute, and second.

Zie ook Werken met datums en tijden voor meer informatie.Also see working with dates and times for more information.

Als u getallen wilt converteren, gebruikt u de functie Value.To convert numbers, see the Value function.

SyntaxisSyntax

DateValue( String [, Language ])DateValue( String [, Language ])
DateTimeValue( String [, Language ])DateTimeValue( String [, Language ])
TimeValue( String [, Language ])TimeValue( String [, Language ])

 • String - vereist.String - Required. Een tekenreeks die een datum, tijd of combinatie van datum en tijd bevat.A text string that contains a date, time, or combination date and time value.
 • Language - optioneel.Language - Optional. Een taaltekenreeks, zoals wordt geretourneerd door de eerste twee tekens uit de functie Language.A language string, such as would be returned by the first two characters from the Language function. Indien niet opgegeven, wordt de taal van de huidige gebruiker gebruikt.If not provided, the language of the current user's client is used.

VoorbeeldenExamples

DateValueDateValue

U typt 11/10/2014 in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Startdatum en stelt vervolgens de eigenschap Text van een label in op deze functie:If you typed 10/11/2014 into a text-input control named Startdate and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateValue(Startdatum.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  Het label toont Saturday, October 11, 2014 als uw computer is ingesteld op de landinstelling en.The label would show Saturday, October 11, 2014, if your computer were set to the en locale.

  Notitie

  U kunt met de DateTimeFormat-parameter verschillende andere opties dan LongDateTime gebruiken.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Als u een lijst van deze opties wilt weergeven, typt u de parameter onmiddellijk gevolgd door een uitroepteken in het functievak.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateValue(Startdatum.Text), "fr"), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)

  Het label toont maandag 10 november 2014.The label would show Monday, November 10, 2014.

Als u hetzelfde deed op 20 oktober 2014:If you did the same thing on October 20, 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdatum.Text), Vandaag())DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())

  Als uw computer is ingesteld op de taal en, toont het label 9, wat het aantal dagen tussen 11 oktober en 20 oktober aangeeft.If your computer were set to the en language, the label would show 9, indicating the number of days between October 11 and October 20. De functie DateDiff kan ook het verschil in maanden, kwartalen of jaar tonen.The DateDiff function can also show the difference in months, quarters, or years.

DateTimeValueDateTimeValue

U typt 10/11/2014 1:50:24.765 PM in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Start en stelt vervolgens de eigenschap Text van een label in op deze functie:If you typed 10/11/2014 1:50:24.765 PM into a text-input control named Start and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Het label toont Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM als uw computer is ingesteld op de landinstelling "en".The label would show Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM if your computer were set to the "en" locale.

  Notitie

  U kunt met de DateTimeFormat-parameter verschillende andere opties dan LongDateTime gebruiken.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Als u een lijst van deze opties wilt weergeven, typt u de parameter onmiddellijk gevolgd door een uitroepteken in het functievak.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Het label toont Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.The label would show Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Het label toont Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM als uw computer is ingesteld op de landinstelling en.The label would show Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM if your computer were set to the en locale.

  Als u de tijd wilt afronden naar de dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een seconde, voert u in de formule hh:mm:ss.f of hh:mm:ss.ff in.As an alternative, you can specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff to round the time to the nearest tenth or hundredth of a second.

TimeValueTimeValue

Noem een besturingselement voor tekstinvoer FinishedAt en stel de eigenschap Text van een label in op deze functie:Name a text-input control FinishedAt, and set the Text property of a label to this function:

Als(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "Gehaald!", "Te laat!")If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "You made it!", "Too late!")

 • Als u 4:59:59.999 PM typt in het besturingselement FinishedAt toont het label "Gehaald!"If you type 4:59:59.999 PM into the FinishedAt control, the label shows "You made it!"
 • Als u 5:00:00.000 PM typt in het besturingselement FinishedAt toont het label "Te laat!"If you type 5:00:00.000 PM into the FinishedAt control, the label shows "Too late!"