Functies EndsWith en StartsWith in PowerAppsEndsWith and StartsWith functions in PowerApps

Test of een tekenreeks begint of eindigt met een andere tekenreeks.Tests whether a text string begins or ends another text string.

BeschrijvingDescription

De functie EndsWith test of een tekenreeks eindigt met een andere tekenreeks.The EndsWith function tests whether one text string ends with another.

De functie StartsWith test of een tekenreeks begint met een andere tekenreeks.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.

De tests zijn voor beide functies niet hoofdlettergevoelig.For both functions, the tests are case insensitive. De resulterende waarde van beide is de booleaanse waarde true of false.The return value of both is a Boolean true or false.

Gebruik EndsWith en StartsWith met de functie Filter om te zoeken naar de gegevens in uw app.Use EndsWith and StartsWith with the Filter function to search the data within your app. U kunt ook de operator in of de functie Search gebruiken om ergens in tekenreeksen te zoeken, niet alleen aan het begin of einde.You can also use the in operator or the Search function to look anywhere within text strings, not just at the beginning or end. Uw keuze van functies is afhankelijk van de behoeften van uw app en de functie die kan worden gedelegeerd voor uw specifieke gegevensbron.Your choice of functions will depend on the needs of your app and which function can be delegated for your particular data source. Als een van deze functies kan niet worden gedelegeerd, wordt er tijdens het ontwerpen een blauwe stip weergegeven om u te waarschuwen over deze beperking.If one of these functions can't be delegated, a blue dot will appear at authoring time to warn you of this limitation.

SyntaxisSyntax

EndsWith( Text, EndText )EndsWith( Text, EndText )

  • Text – vereist.Text – Required. De tekst die moet worden getest.The text to test.
  • EndText – Vereist.EndText – Required. De tekst waarnaar moet worden gezocht aan het einde van Text.The text to search for at the end of Text. Als EndText een lege tekenreeks is, geeft EndsWith de uitkomst true.If EndText is an empty string, EndsWith returns true.

StartsWith( Text, StartText )StartsWith( Text, StartText )

  • Text – vereist.Text – Required. De tekst die moet worden getest.The text to test.
  • StartText - vereist.StartText – Required. De tekst waarnaar moet worden gezocht aan het begin van Text.The text to search for at the beginning of Text. Als StartText een lege tekenreeks is, geeft StartsWith de uitkomst true.If StartText is an empty string, StartsWith returns true.

VoorbeeldenExamples

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
EndsWith( "Hallo wereld", "wereld" )EndsWith( "Hello World", "world" ) Test of "Hallo wereld" eindigt met "wereld".Tests whether "Hello World" ends with "world". De test is niet hoofdlettergevoelig.The test is case insensitive. truetrue
EndsWith( "Tot ziens", "tot" )EndsWith( "Good bye", "good" ) Test of "Tot ziens" eindigt met "tot".Tests whether "Good bye" ends with "good". Het EndText-argument ("tot") komt voor in de tekst, maar niet aan het einde.The EndText argument ("good") appears in the text but not at the end. falsefalse
EndsWith( "Zeg altijd hallo", "hallo" )EndsWith( "Always say hello", "hello" ) Test of "Zeg altijd hallo" eindigt met "hallo".Tests whether "Always say hello" ends with "hello". truetrue
Endswith( "Doei doei", "" )Endswith( "Bye bye", "" ) Test of "Doei doei" eindigt met een lege tekenreeks (Len retourneert 0).Tests whether "Bye bye" ends with an empty text string (Len returns 0). EndsWith vereenvoudigt het gebruik ervan in Filter-expressies en is gedefinieerd om in dit geval true te retourneren.Easing its use in Filter expressions, EndsWith is defined to return true in this case. truetrue
FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
StartsWith ("Hallo wereld", "hallo")StartsWith( "Hello World", "hello" ) Test of "Hallo wereld" begint met "hallo".Tests whether "Hello World" begins with "hello". De test is niet hoofdlettergevoelig.The test is case insensitive. truetrue
StartsWith( "Tot ziens", "hallo" )StartsWith( "Good bye", "hello" ) Test of "Tot ziens" begint met "hallo".Tests whether "Good bye" begins with "hello". falsefalse
StartsWith("Zeg altijd hallo", "hallo")StartsWith( "Always say hello", "hello" ) Test of "Zeg altijd hallo" begint met "hallo".Tests whether "Always say hello" begins with "hello". Hoewel "hallo" deel uitmaakt van de tekst, staat het niet aan het begin.Although "hello" appears in the text, it doesn't appear at the beginning. falsefalse
StartsWith( "Doei doei", "" )StartsWith( "Bye bye", "" ) Test of "Doei doei" begint met een lege tekenreeks (Len retourneert 0).Tests whether "Bye bye" starts with an empty text string (Len returns 0). StartsWith vereenvoudigt het gebruik ervan in Filter-expressies en is gedefinieerd om in dit geval true te retourneren.Easing its use in Filter expressions, StartsWith is defined to return true in this case. truetrue

Gebruikerservaring met betrekking tot zoekenSearch user experience

In veel apps kunt u een of meer tekens in een zoekvak typen om een lijst met records in een grote gegevensset te filteren.In many apps, you can type one or more characters into a search box to filter a list of records in a large data set. Terwijl u typt, geeft de lijst alleen die records weer die overeenkomen met de zoekcriteria.As you type, the list shows only those records that match the search criteria.

De voorbeelden in de rest van dit onderwerp tonen de resultaten van het doorzoeken van de lijst genaamd Klanten die deze gegevens bevat:The examples in the rest of this topic show the results of searching a Customers list that contains this data:

Maak een besturingselement Knop en stel de eigenschap OnSelect ervan in op de volgende formule om deze gegevensbron als een verzameling te maken:To create this data source as a collection, create a Button control and set its OnSelect property to this formula:

ClearCollect( Klanten, Table( { Naam: "Fred Garcia", Bedrijf: "Northwind Traders" }, { Naam: "Cole Miller", Bedrijf: "Contoso" }, { Naam: "Glenda Johnson", Bedrijf: "Contoso" }, { Naam: "Mike Collins", Bedrijf: "Adventure Works" }, { Naam: "Colleen Jones", Bedrijf: "Adventure Works" } ) )ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )

Net als in dit voorbeeld kunt u een lijst met records in een galeriebesturingselement onder aan het scherm maken.As in this example, you can show a list of records in a Gallery control at the bottom of a screen. U kunt aan de bovenkant van het scherm een besturingselement Tekstinvoer met de naam Zoekinvoer toevoegen, zodat gebruikers kunnen opgeven in welke records ze geïnteresseerd zijn.Near the top of the screen, you can add a Text input control, named SearchInput, so that users can specify which records interest them.

Wanneer de gebruiker tekens in Zoekinvoer typt, worden de resultaten in de galerie automatisch gefilterd.As the user types characters in SearchInput, the results in the gallery are automatically filtered. In dit geval is de galerie geconfigureerd om records weer te geven waarin de naam van de klant (niet de naam van het bedrijf) begint met de reeks tekens in Zoekinvoer. Als de gebruiker co typt in het zoekvak, toont de galerie deze resultaten:In this case, the gallery is configured to show records for which the name of the customer (not the name of the company) starts with the sequence of characters in SearchInput.If the user types co in the search box, the gallery shows these results:

U kunt filteren op basis van de kolom Naam door de eigenschap Items in het galeriebesturingselement op een van deze formules in te stellen:To filter based on the Name column, set the Items property of the gallery control to one of these formulas:

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Filter( Klanten, StartsWith( Naam, SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) ) Filtert de gegevensbron Klanten voor records waarin de zoektekenreeks aan het begin van de kolom Naam wordt weergegeven.Filters the Customers data source for records in which the search string appears at the start of the Name column. De test is niet hoofdlettergevoelig.The test is case insensitive. Als de gebruiker co in het zoekvak typt, toont de galerie Colleen Jones en Cole Miller.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones and Cole Miller. De galerie toont Mike Collins niet omdat de kolom Naam voor die record niet met de tekenreeks begint.The gallery doesn't show Mike Collins because the Name column for that record doesn't start with the search string.
Filter( Klanten, Zoekinvoer.Text in Naam )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name ) Filtert de gegevensbron Klanten voor records waarin de zoektekenreeks op een willekeurige plaats in de kolom Naam wordt weergegeven.Filters the Customers data source for records in which the search string appears anywhere in the Name column. De test is niet hoofdlettergevoelig.The test is case insensitive. Als de gebruiker co in het zoekvak typt, toont de galerie Colleen Jones, Cole Miller en Mike Collins omdat de zoektekenreeks op een willekeurige plaats in de kolom Naam van al deze records verschijnt.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones, Cole Miller, and Mike Collins because the search string appears somewhere in the Name column of all of those records.
Search( Klanten, SearchInput.Text, "Naam" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" ) De functie Search zoekt, net als de operator in, naar een overeenkomst op een willekeurige plaats in de kolom Naam voor elke record.Similar to using the in operator, the Search function searches for a match anywhere within the Name column of each record. Houd er rekening mee dat u de naam van de kolom tussen dubbele aanhalingstekens moet plaatsen.Note that you must enclose the column name in double quotation marks.

U kunt uw zoekopdracht uitbreiden om de kolom Bedrijf naast de kolom Naam op te nemen:You can expand your search to include the Company column as well as the Name column:

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Filter( Klanten, StartsWith( Naam, SearchInput.Text ) || StartsWith( Bedrijf, SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) ) Filtert de gegevensbron Klanten op records waarin ofwel de kolom Naam ofwel de kolom Bedrijf met de zoektekenreeks (bijvoorbeeld co) begint.Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column starts with the search string (for example, co). De operator || is true als een van beide StartsWith-functies true is.The || operator is true if either StartsWith function is true.
Filter( Klanten, SearchInput.Text in Naam || SearchInput.Text in Bedrijf )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company ) Filtert de gegevensbron Klanten op records waarin ofwel de kolom Naam ofwel de kolom Bedrijf de zoektekenreeks (bijvoorbeeld co) op een willekeurige positie bevat.Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it.
Search( Klanten, SearchInput.Text, "Naam", "Bedrijf" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" ) Net als de operator in zoekt de functie Search in de gegevensbron Klanten naar records waarin ofwel de kolom Naam ofwel de kolom Bedrijf de zoektekenreeks (bijvoorbeeld co) op een willekeurige plaats bevat.Similar to using the in operator, the Search function searches the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it. De functie Search is eenvoudiger te lezen en te schrijven dan Filter als u meerdere kolommen en meerdere in-operators wilt opgeven.The Search function is easier to read and write than Filter if you want to specify multiple columns and multiple in operators. Houd er rekening mee dat u de namen van de kolommen tussen dubbele aanhalingstekens moet plaatsen.Note that you must enclose the names of the columns in double quotation marks.