De functie Validate in PowerAppsValidate function in PowerApps

De functie Validate controleert of de waarde van één kolom of een volledige record geldig is voor een gegevensbron.The Validate function checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

BeschrijvingDescription

Voordat een gebruiker een gegevenswijziging doorvoert, kunt u direct feedback geven over de geldigheid van die bijdrage, wat resulteert in een betere gebruikerservaring.Before a user submits a data change, you can provide immediate feedback on the validity of that submission, resulting in a better user experience.

Gegevensbronnen kunnen informatie bieden over wat geldige waarden binnen een record zijn.Data sources can provide information on what constitutes valid values within a record. Deze informatie kan bestaan uit diverse beperkingen, zoals deze voorbeelden:This information can include many constraints, such as these examples:

  • of een kolom een waarde vereistwhether a column requires a value
  • hoe lang een tekenreeks mag zijnhow long a string of text can be
  • hoe hoog en hoe laag een getal mag zijnhow high and low a number can be
  • hoe vroeg en hoe laat een datum mag zijnhow early and late a date can be

De functie Validate gebruikt deze informatie om te bepalen of een waarde geldig is en moet een geschikt foutbericht retourneren als dat niet het geval is.The Validate function uses this information to determine whether a value is valid and to return an appropriate error message if not. U kunt de functie DataSourceInfo gebruiken om dezelfde informatie weer te geven die Validate gebruikt.You can use the DataSourceInfo function to view the same information that Validate uses.

Gegevensbronnen variëren in de hoeveelheid validatie-informatie die ze leveren en soms leveren ze deze informatie helemaal niet.Data sources vary in how much validation information they provide, including not providing any at all. Validate kan alleen waarden verifiëren op basis van deze informatie.Validate can only verify values based on this information. Zelfs als Validate geen probleem vindt, kan het toepassen van de gegevenswijziging mislukken.Even if Validate doesn't find a problem, applying the data change may still fail. U kunt de functie Errors gebruiken om informatie over de fout te verkrijgen.You can use the Errors function to obtain information about the failure.

Als Validate een probleem vindt, retourneert de functie een foutbericht dat u kunt weergeven aan de gebruiker van de app.If Validate finds a problem, the function returns an error message that you can show to the user of the app. Als alle waarden geldig zijn, retourneert Validate de waarde leeg.If all values are valid, Validate returns blank. Wanneer u werkt met een verzameling die geen validatie-informatie bevat, zijn waarden altijd geldig.When you work with a collection that has no validation information, values are always valid.

SyntaxisSyntax

Validate( DataSource, Column, Value )Validate( DataSource, Column, Value )

  • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron waarmee moet worden gevalideerd.The data source to validate with.
  • Column - vereist.Column – Required. De kolom die moet worden gevalideerd.The column to validate.
  • Value - vereist.Value – Required. De waarde die voor de geselecteerde kolom moet worden gevalideerd.The value for the selected column to be validated.

Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron waarmee moet worden gevalideerd.The data source to validate with.
  • OriginalRecord - vereist.OriginalRecord - Required. De record waarvan updates moeten worden gevalideerd.The record to which updates are to be validated.
  • Updates - vereist.Updates - Required. De wijzigingen die worden toegepast op de oorspronkelijke record.The changes to apply to the original record.

VoorbeeldenExamples

Voor deze voorbeelden moeten de waarden in de kolom Percentage van de gegevensbron Scores een getal tussen 0 en 100 inclusief zijn.For these examples, values in the Percentage column of the Scores data source must be between 0 and 100, inclusive. De functie retourneert leeg als de gegevens slagen voor de validatie.If the data passes validation, the function returns blank. Anders retourneert de functie een foutbericht.Otherwise, the function returns an error message.

Valideren met één kolomValidate with a single column

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Validate( Scores, Percentage, 10 )Validate( Scores, Percentage, 10 ) Controleert of 10 een geldige waarde is voor de kolom Percentage in de gegevensbron Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. leegblank
Validate( Scores, Percentage, 120 )Validate( Scores, Percentage, 120 ) Controleert of 120 een geldige waarde is voor de kolom Percentage in de gegevensbron Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. "Waarden moeten tussen 0 en 100 liggen.""Values must be between 0 and 100."

Valideren met een volledige recordValidate with a complete record

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Controleert of 10 een geldige waarde is voor de kolom Percentage in de gegevensbron Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. leegblank
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Controleert of 120 een geldige waarde is voor de kolom Percentage in de gegevensbron Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. "Waarden moeten tussen 0 en 100 liggen.""Values must be between 0 and 100."