LicentieoverzichtLicensing overview

PowerApps wordt gelicentieerd op gebruikersbasis.PowerApps is licensed on a per-user basis. Elke gebruiker die toegang heeft tot de service voor het maken en uitvoeren van apps, heeft een licentie nodig.Each user who accesses the service to create and run apps needs a license. Office 365- en Dynamics 365-klanten kunnen onmiddellijk profiteren van de mogelijkheden van PowerApps en Microsoft Flow die deze aanbiedingen omvatten.Office 365 and Dynamics 365 customers can immediately benefit from the PowerApps and Microsoft Flow capabilities that these offerings include. Klanten die apps en stromen willen maken die toegang nodig hebben tot gegevensbronnen buiten Office 365 en Dynamics 365, of die aanvullende functionaliteit nodig hebben, kunnen een zelfstandig abonnement voor PowerApps en Flow Microsoft aanschaffen.Customers who want to build apps and flows that access data sources outside Office 365 and Dynamics 365, or need additional functionality, can purchase standalone subscriptions to PowerApps and Microsoft Flow. Er zijn belangrijke verschillen in de functionaliteit tussen deze groepen met licenties.There are important differences in functionality between these groups of licenses.

PrijzenPricing

Raadpleeg de pagina met PowerApps-prijzen voor de meest recente prijsinformatie voor elke PowerApps-licentie.Please see the PowerApps pricing page for the latest pricing information for each PowerApps license. Raadpleeg de pagina met Microsoft Flow-prijzen voor de meest recente prijsinformatie voor elke Microsoft Flow-licentie.Please see Microsoft Flow pricing page for the latest pricing information for each Microsoft Flow license.

LicentiesLicenses

PowerApps voor Office 365 en Dynamics 365PowerApps for Office 365 and Dynamics 365

Met de PowerApps-mogelijkheden voor Office 365 en Dynamics 365 kunnen gebruikers apps maken en gebruiken binnen de context van deze services.PowerApps capabilities for Office 365 and Dynamics 365 enable users to create and run apps within the context of these services. Deze apps kunnen verder worden uitgebreid met de mogelijkheid om gegevens te gebruiken in algemene cloudservices, zoals Box.com, Facebook en nog veel meer.These apps can also be extended to leverage data in common cloud services including Box.com, Facebook, and many more. Gebruikers die PowerApps gebruiken via Office 365 en Dynamics 365 kunnen geen apps maken of uitvoeren voor Microsoft Common Data Service-databases.Users with access to PowerApps through Office 365 and Dynamics 365 can't create or run apps against Microsoft Common Data Service databases. In de volgende lijst met Office 365- en Dynamics 365-abonnementen vindt u de PowerApps-mogelijkheden.The following list of Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps capabilities.

Opgenomen abonnementenIncluded plans
Welke Microsoft Office 365-abonnementen bevatten PowerApps?Which Microsoft Office 365 plans include PowerApps? Deze abonnementen bevatten PowerApps voor Office 365:These plans include PowerApps for Office 365:

Office 365 Business EssentialsOffice 365 Business Essentials
Office 365 Business PremiumOffice 365 Business Premium
Office 365 EducationOffice 365 Education
Office 365 Education PlusOffice 365 Education Plus
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5

Office 365 Enterprise E2 bevat dezelfde mogelijkheden als Office 365 Enterprise E1, en Office 365 Enterprise E4 bevat dezelfde mogelijkheden als Office 365 Enterprise E3.Office 365 Enterprise E2 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E1, and Office 365 Enterprise E4 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E3.

Office 365 Enterprise F1 bevat PowerApps voor Office 365 Enterprise F1.Office 365 Enterprise F1 includes PowerApps for Office 365 Enterprise F1.
Welke Microsoft Dynamics 365-apps en ‑abonnementen bevatten PowerApps?Which Microsoft Dynamics 365 apps and plans include PowerApps? Deze apps bevatten PowerApps voor Dynamics 365:These apps include PowerApps for Dynamics 365:

Dynamics 365 for Sales, Enterprise editionDynamics 365 for Sales, Enterprise edition
Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise editionDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Operations, Enterprise editionDynamics 365 for Operations, Enterprise edition
Dynamics 365 for Field Service, Enterprise editionDynamics 365 for Field Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise editionDynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise edition
Dynamics 365 for Team Members, Enterprise editionDynamics 365 for Team Members, Enterprise edition
Dynamics 365 for Financials, Business editionDynamics 365 for Financials, Business edition
Dynamics 365 for Team Members, Business editionDynamics 365 for Team Members, Business edition

Deze abonnementen bevatten PowerApps-abonnement 2:These plans include PowerApps Plan 2:

Dynamics 365, Enterprise Edition, abonnement 1Dynamics 365, Enterprise edition, Plan 1
Dynamics 365, Enterprise Edition, abonnement 2Dynamics 365, Enterprise edition, Plan 2

PowerApps voor Dynamics 365 is ook opgenomen in bestaande CRM Online Enterprise-, Professional-, Basic- en Essential-abonnementen.PowerApps for Dynamics 365 is also included in existing CRM Online Enterprise, Professional, Basic, and Essential subscriptions.

PowerApps voor Office 365 Enterprise F1PowerApps for Office 365 Enterprise F1

PowerApps is opgenomen in Office 365 Enterprise F1, waarmee gebruikers apps kunnen uitvoeren en werkstromen kunnen automatiseren.PowerApps is included with Office 365 Enterprise F1, with which users can run apps and automate workflows. Gebruikers kunnen echter geen apps maken met dit abonnement (zoals dat kan met abonnementen zoals Office 365 E1, E3 en E5).However, users can't create apps with this plan (as they can with plans such as Office 365 E1, E3, and E5). Deze tabel bevat specifieke informatie over wat gebruikers kunnen doen met PowerApps voor Office 365 Enterprise F1:This table contains specifics about what users can do with PowerApps for Office 365 Enterprise F1:

FunctionaliteitenFunctionalities PowerApps voor Office 365 Enterprise F1PowerApps for Office 365 Enterprise F1
Apps maken en uitvoerenCreate and run apps
Apps uitvoerenRun apps JaYes
Apps makenCreate apps NeeNo
Apps delenShare apps NeeNo
CapaciteitCapacity
Stroomuitvoeringen per maand (per gebruiker)Flow runs per month (per user) 750750
Gegevensopslag in Common Data Service (per gebruiker)Data storage in the Common Data Service (per user) -
Bestandsopslag in Common Data Service (per gebruiker)File storage in the Common Data Service (per user) -
ConnectiviteitConnectivity
Verbinding maken met Office 365, Dynamics 365 en vergelijkbare gegevensbronnenConnect to Office 365, Dynamics 365, and similar data sources JaYes
Verbinding maken met Azure SQL Server, Dropbox, Twitter en verschillende andere cloudservicesConnect to Azure SQL Server, Dropbox, Twitter, and many other cloud-based services JaYes
Verbinding maken met Salesforce, DB2 en verschillende andere gegevensbronnen via premium-connectorsConnect to Salesforce, DB2, and many other data sources through premium connectors NeeNo
Toegang tot on‐premises gegevens via een gatewayAccess on‐premises data by using a gateway NeeNo
Aangepaste connectors maken om gegevens in uw eigen systemen te beherenCreate custom connectors to manage data in your own systems NeeNo
Common Data ServiceCommon Data Service
Apps maken en uitvoeren in Common Data ServiceCreate and run apps on the Common Data Service NeeNo
Uw gegevens modelleren in Common Data ServiceModel your data in the Common Data Service NeeNo
Een database maken in Common Data ServiceCreate a database in the Common Data Service NeeNo
BeheerManagement
Ondersteunt gegevensbeleid dat door de Office 365-beheerder is bepaaldSupports data policies that the Office 365 administrator establishes JaYes
Collega's als omgevingsmakers en -beheerders toevoegenAdd co-workers as environment makers and admins NeeNo
Collega's aan de databaserollen toevoegenAdd co-workers to the database roles NeeNo
Gegevensbeleid voor omgevingen opstellenEstablish data policies for environments NeeNo

Zelfstandig PowerApps Plan 1 en Plan 2PowerApps standalone Plan 1 and Plan 2

Met een zelfstandig, volledig PowerApps-abonnement kunnen gebruikers ook apps maken en uitvoeren op gegevensbronnen buiten Office 365 en Dynamics 365, zoals Salesforce en on-premises gegevensbronnen, en Common Data Service van Microsoft.Full-featured standalone PowerApps plans provide users the ability to create and run apps across data sources that extend beyond Office 365 and Dynamics 365, such as Salesforce and on-premises data sources, as well as Microsoft’s Common Data Service. Deze abonnementen bevatten ook functies die niet beschikbaar zijn in een Office 365- en Dynamics 365-abonnement.These subscriptions also include features not available in Office 365 and Dynamics 365 plans.

  • Een abonnement op Microsoft PowerApps Plan 2 is bedoeld voor gebruikers en beheerders die over alle mogelijkheden willen beschikken voor het maken en uitvoeren van apps.Microsoft PowerApps Plan 2 subscriptions are for users and administrators who need full create and run capabilities. Deze gebruikers hebben toegang tot belangrijke beheermogelijkheden, zoals het bekijken van gebruiksgegevens en het instellen van beleidsopties.These users have access to important management capabilities like viewing usage and setting policy. Gebruikers van PowerApps Plan 2 kunnen gegevens modelleren in de Common Data Service.PowerApps Plan 2 users can model data in the Common Data Service.
  • Een abonnement op Microsoft PowerApps Plan 1 is bedoeld voor gebruikers die voornamelijk apps willen uitvoeren.Microsoft PowerApps Plan 1 subscriptions are for users who primarily run apps. Deze gebruikers kunnen ook apps en stromen maken, maar ze kunnen geen gegevens modelleren in Common Data Service en geen beheertaken uitvoeren.These users can still create apps and flows, but they can't model data in the Common Data Service or perform management tasks.

Gratis proefversie van PowerApps Plan 2PowerApps Plan 2 free trial

Er is geen gratis PowerApps-account beschikbaar, maar gebruikers kunnen PowerApps Plan 2 wel 90 dagen gratis uitproberen.PowerApps doesn't offer a free account, but users can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. Tijdens de evaluatieperiode hebben gebruikers toegang tot alle functies in PowerApps Plan 2.During the trial, users have access to all of the features in PowerApps Plan 2. Voor informatie over hoe u zich aanmeldt, raadpleegt u Aanmelding voor PowerApps via selfservice.For information about how to sign up, see Self-service signup for PowerApps.

Wanneer de evaluatieperiode is verlopen, hebben gebruikers de volgende opties:When the trial expires, users have these options:

  • Gebruikers die PowerApps of Microsoft Flow gebruiken via Office 365 of Dynamics 365, kunnen PowerApps of Microsoft Flow blijven gebruiken.Users who have access to PowerApps or Microsoft Flow through Office 365 or Dynamics 365 can still access PowerApps or Microsoft Flow. Deze gebruikers hebben echter geen toegang meer tot alle functies die uitsluitend behoren tot Plan 2, zoals is beschreven op de pagina met PowerApps-prijzen.However, those users will lose access to any features that are exclusive to Plan 2, as outlined on the PowerApps pricing page.
  • Gebruikers die PowerApps niet gebruiken via Office 365 of Dynamics 365, kunnen een verlenging van de evaluatieperiode aanvragen of ze kunnen een zelfstandig abonnement aanschaffen.Users who don't have access through Office 365 or Dynamics 365 can request to extend the trial, or they can purchase a stand-alone plan. Voor meer informatie raadpleegt u PowerApps aanschaffen voor uw organisatie.For more information, see Purchase PowerApps for your organization.

Note

Als u PowerApps wilt aanschaffen voor een organisatie, moet u een Office 365 Global-beheerder of factureringsbeheerder van een tenant zijn, of moet u een tenant maken.To purchase PowerApps for an organization, you must be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

PowerApps Community-abonnementPowerApps Community Plan

Als u vaardigheden wilt opdoen en meer informatie wilt over PowerApps, Microsoft Flow en Common Data Service, is het PowerApps Community-abonnement het juiste abonnement voor u.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. Het PowerApps Community-abonnement biedt een gratis ontwikkelingsomgeving voor individueel gebruik om te leren werken met alle functies van Microsoft PowerApps.The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use to learn with full functionality of PowerApps. Kijk hier voor informatie over een PowerApps Community-abonnement.See here for PowerApps Community Plan.

PowerApps bevat FlowPowerApps includes Flow

PowerApps-licenties omvatten altijd Microsoft Flow-mogelijkheden.PowerApps licenses always include Microsoft Flow capabilities. Behalve dat Microsoft Flow is opgenomen in PowerApps-licenties, is Microsoft Flow ook beschikbaar als een zelfstandige service.In addition to being included in PowerApps licenses, Microsoft Flow is also available as a standalone service. Zie de pagina met PowerApps-prijzen voor meer informatie over de specifieke Microsoft Flow-mogelijkheden die elke PowerApps-licentie bevat.See PowerApps pricing page for more information on the specific Microsoft Flow capabilities that each PowerApps license includes.

Elke licentie bevat resourcecapaciteitResource capacity is included with each license

De bovenstaande gebruikerslicenties worden geleverd inclusief capaciteit voor resources die worden gebruikt wanneer een app of stroom wordt uitgevoerd.The per-user licenses above come with included capacity for resources used when an app or flow is executed. Dit zijn resources voor gegevensopslag, bestandsopslag en stroomuitvoeringen.These resources include data storage, file storage, and flow runs. De capaciteiten in de licenties per gebruiker worden gegroepeerd op tenantniveau. Wanneer de capaciteit van de tenant is uitgeput, kunnen klanten extra capaciteit aanschaffen via invoegtoepassingslicenties.The capacities included in the per-user licenses are pooled at the tenant level and, when the tenant’s capacity is exhausted, customers may purchase additional capacity through add-on licenses. De maximale capaciteit voor de Common Data Service is 10 GB per database en 5 TB voor bestandsopslag per omgeving.The maximum capacity for the Common Data Service is 10 GB per database and 5 TB for file storage per environment. Als u extra capaciteit koopt en de beschikbare capaciteit (met licenties en invoegtoepassingen) groter is dan de maximale capaciteit, kunt u de totale hoeveelheid in meerdere omgevingen gebruiken.If you buy additional capacity and the available capacity (with licenses and add-ons combined) is more than the maximum capacity, you can use the total amount across multiple environments. Raadpleeg de pagina met PowerApps-prijzen voor de capaciteitshoeveelheden van elke PowerApps-licentie.See the PowerApps pricing page for the capacity quantities that each PowerApps license includes.

Voorbeelden van PowerApps-licentiesPowerApps licensing examples

Een voorbeeld.Let’s take a look at an example. ABC Inc. heeft 1000 werknemers. 700 werknemers hebben een licentie voor Office 365 Enterprise 3.ABC Inc. has 1,000 employees, of which 700 employees are licensed with Office 365 Enterprise 3. Eerder heeft een hoofdgebruiker een line-of-business-toepassing gemaakt die de manier vereenvoudigt waarop klantorders kunnen worden gevolgd.Early on, a power user creates a line-of-business application that simplifies how customer orders are tracked. Later werkt de HR-afdeling samen met IT aan de invoering van een app voor het rapporteren van vrije dagen en afwezigheid, en die app is gebouwd op Common Data Service.Later, the HR department works with IT to roll out an app for reporting time off and absences, and the app is built on the Common Data Service.

App voor het bijhouden van ordersOrder-tracking app

ABC Inc. begint met het ontwikkelen van apps voor gebruikers met een Office 365-licentie.ABC Inc. starts by developing an app for its Office 365 licensed users. De app koppelt klant- en productconfiguratiegegevens die zijn opgeslagen in Office 365 SharePoint-lijsten aan klantorderdocumenten, die in Box.com zijn opgeslagen. Omdat deze app alleen gebruikmaakt van gegevens die zijn opgeslagen in Office 365 en een algemene cloudservice met een standaardconnector, wordt het maken en gebruiken van deze app gedekt door de Office 365-licenties waarover ze al beschikken.The app brings together customer and product configuration data stored in Office 365 SharePoint lists with customer-order documents, which they store in Box.com. Because this app only accesses data stored in Office 365 and a common cloud service covered with a standard connector, the Office 365 licenses they already have cover both creation and usage of this app.

Vereiste licenties: de 700 licenties voor Office 365 Enterprise 3 die ze al hebben, zijn voldoende.Licenses required: The 700 Office 365 Enterprise 3 licenses they already have are sufficient.

Tijd- en afwezigheids-appTime and absence app

Naar aanleiding van de snelheid en eenvoud waarmee de app voor het volgen van orders werd gelanceerd, roept de HR-afdeling van ABC de hulp in van IT om een app te maken voor de registratie van tijd en afwezigheid, die moet worden ingevoerd in het hele bedrijf.Based on how quickly and easily the order-tracking app was launched, ABC’s Human Resources group enlists the help of IT to create a time and absence reporting app that will be rolled out across the entire company. Alle medewerkers moeten deze app gaan gebruiken om hun uren, vakantie en ziektedagen te registreren.All employees will be required to use this app to report their hours, vacations, and sick days.

Voor deze app selecteert IT de Common Data Service als het systeem om de tijd- en afwezigheidsgegevens in op te slaan.For this app, IT selects the Common Data Service as the system in which to store time and absence data. De Common Data Service biedt de beveiligings- en gegevensbeleidsmogelijkheden die IT voor werknemersgegevens vereist.The Common Data Service provides the security and data-policy capabilities that IT requires for information related to employees. Ze wijzen twee IT-medewerkers aan het project toe om de database te maken en de gegevens voor de tijd- en afwezigheids-app in de Common Data Service te modelleren.They assign two IT employees to the project to create the database and model the time and absence app data in the Common Data Service. Deze werknemers zijn ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het app-gebruik en het tot stand brengen van het beleid dat op deze gegevens moet worden toegepast.These employees are also responsible for tracking app usage and establishing the policy applied to this data.

Benodigde licenties:Licenses required:

  • PowerApps Plan 2 – 10 licenties: de 10 IT-beheerders die de omgevingen voor het bedrijf instellen om de toepassing te testen en te implementeren, de gegevens in de Common Data Service te modelleren en een gegevensbeveiligingsbeleid in te stellen, hebben allemaal PowerApps Plan 2 nodig om deze functies uit te voeren.PowerApps Plan 2 – 10 licenses: The 10 IT administrators who will set up the environments for the company to test and deploy their application, model data in the Common Data Service, and establish data-security policies will each require PowerApps Plan 2 to perform these functions.
  • PowerApps Plan 1 – 990 licenties: de 700 Office 365-gebruikers hebben een licentie nodig voor PowerApps Plan 1, omdat deze app gebruikmaakt van gegevens die zijn opgeslagen buiten Office 365 (namelijk in de Common Data Service).PowerApps Plan 1 – 990 licenses: The 700 Office 365 users will need to be licensed with PowerApps Plan 1 because this app relies on data stored outside Office 365 (that is, in the Common Data Service). De andere 290 gebruikers die geen Office 365- of PowerApps Plan 2-licentie hebben, hebben deze licentie nodig om de app te kunnen uitvoeren.The other 290 users who don’t have Office 365 or the PowerApps Plan 2 license will need this license to have rights to run the app.