Aan de slag met Azure PowerShell

Azure PowerShell is ontworpen om Azure-resources te beheren vanaf de opdrachtregel en voor het bouwen van automatiseringsscripts die op basis van Azure Resource Manager werken. U kunt PowerShell in uw browser gebruiken met Azure Cloud Shell, of installeren op uw lokale computer en dan gebruiken in een PowerShell-sessie. Dit artikel helpt u op weg met het gebruik ervan en leert u wat de belangrijkste concepten zijn die eraan ten grondslag liggen.

Verbinding maken

De eenvoudigste manier om te beginnen is door Cloud Shell te openen.

 1. Open Cloud Shell via de bovenste navigatiebalk van de Azure Portal.

  Shell-pictogram

 2. Kies het abonnement dat u wilt gebruiken en maak een opslagaccount.

  Een opslagaccount maken

Zodra de opslag is gemaakt, wordt er door Cloud Shell een PowerShell-sessie geopend in de browser.

Cloud Shell voor PowerShell

U kunt ook Azure PowerShell installeren en lokaal gebruiken in een PowerShell-sessie.

Azure PowerShell installeren

De eerste stap bestaat eruit dat u moet controleren of de nieuwste versie van Azure PowerShell is geïnstalleerd. Zie de opmerkingen bij de release voor meer informatie over de nieuwste release.

 1. Installeer Azure PowerShell.

 2. Voer Get-Module AzureRM -ListAvailable uit vanaf de opdrachtregel om te controleren of de installatie is geslaagd.

Meld u aan bij Azure.

Interactief aanmelden:

 1. Typ Login-AzureRmAccount. U krijgt een dialoogvenster te zien waarin wordt gevraagd naar uw Azure-referenties. Met behulp van de optie '-EnvironmentName' kunt u zich aanmelden bij Azure China of Azure Duitsland.

  bijvoorbeeld: Login-AzureRmAccount - EnvironmentName AzureChinaCloud

 2. Typ het e-mailadres en het wachtwoord die bij uw account horen. Azure verifieert de referentiegegevens en slaat deze op. Vervolgens wordt het venster gesloten.

Nadat u zich hebt aangemeld bij een Azure-account, kunt u de Azure PowerShell-cmdlets gebruiken om toegang te krijgen tot de resources in uw abonnement en om deze te beheren.

Een resourcegroep maken

Nu alles is ingesteld, gaan we Azure PowerShell gebruiken om resources binnen Azure te maken.

Eerst maakt u een resourcegroep. Resourcegroepen in Azure bieden u een manier voor het beheren van meerdere resources die u op een logische wijze wilt groeperen. U kunt bijvoorbeeld een resourcegroep voor een toepassing of project maken, en een virtuele machine, een database en een CDN-service aan deze resourcegroep toevoegen.

Laten we een resourcegroep maken met de naam 'MyResourceGroup' in de Azure-regio Europa West. Typ daartoe de volgende opdracht:

New-AzureRmResourceGroup -Name 'myResourceGroup' -Location 'westeurope'
ResourceGroupName : myResourceGroup
Location     : westeurope
ProvisioningState : Succeeded
Tags       :
ResourceId    : /subscriptions/XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX/resourceGroups/myResourceGroup

Een virtuele Windows-machine maken

Nu deze resourcegroep is gemaakt, maken we een virtuele Windows-machine binnen deze groep. Als we een nieuwe virtuele machine maken, moeten we eerst de vereiste resources maken en deze toewijzen aan een configuratie. Vervolgens gebruiken we die configuratie om de virtuele machine te maken.

De vereiste netwerkresources maken

Eerst moet er een subnetconfiguratie worden gemaakt die wordt gebruikt bij het maken van het virtuele netwerk. We gaan ook een openbaar IP-adres maken, zodat er verbinding met deze virtuele machine kan worden gemaakt. We maken een netwerkbeveiligingsgroep voor beveiligde toegang tot het openbare adres. Ten slotte maken we de virtuele NIC met alle voorgaande resources.

# Variables for common values
$resourceGroup = "myResourceGroup"
$location = "westeurope"
$vmName = "myWindowsVM"

# Create a subnet configuration
$subnetConfig = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name mySubnet1 -AddressPrefix 192.168.1.0/24

# Create a virtual network
$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
 -Name MYvNET1 -AddressPrefix 192.168.0.0/16 -Subnet $subnetConfig

# Create a public IP address and specify a DNS name
$publicIp = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
 -Name "mypublicdns$(Get-Random)" -AllocationMethod Static -IdleTimeoutInMinutes 4
$publicIp | Select-Object Name,IpAddress

# Create an inbound network security group rule for port 3389
$nsgRuleRDP = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name myNetworkSecurityGroupRuleRDP -Protocol Tcp `
 -Direction Inbound -Priority 1000 -SourceAddressPrefix * -SourcePortRange * -DestinationAddressPrefix * `
 -DestinationPortRange 3389 -Access Allow

# Create a network security group
$nsg = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
 -Name myNetworkSecurityGroup1 -SecurityRules $nsgRuleRDP

# Create a virtual network card and associate with public IP address and NSG
$nic = New-AzureRmNetworkInterface -Name myNic1 -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
 -SubnetId $vnet.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId $publicIp.Id -NetworkSecurityGroupId $nsg.Id

De virtuele machine maken

Eerst hebben we een set referenties nodig voor het besturingssysteem.

# Create user object
$cred = Get-Credential -Message "Enter a username and password for the virtual machine."

Nu we de vereiste resources hebben, kunnen we de virtuele machine maken. Voor deze stap maken we een VM-configuratieobject. Vervolgens gebruiken we de configuratie om de virtuele machine te maken.

# Create a virtual machine configuration
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName $vmName -VMSize Standard_D1 |
 Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName $vmName -Credential $cred |
 Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName MicrosoftWindowsServer -Offer WindowsServer -Skus 2016-Datacenter -Version latest |
 Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nic.Id

# Create a virtual machine
New-AzureRmVM -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location -VM $vmConfig

De opdracht New-AzureRmVM produceert resultaten wanneer de virtuele machine geheel klaar is en gereed is voor gebruik.

RequestId IsSuccessStatusCode StatusCode ReasonPhrase
--------- ------------------- ---------- ------------
             True     OK OK

Meld u nu aan bij uw nieuwe virtuele Windows Server-machine en gebruik daarvoor Extern bureaublad en het openbare IP-adres van de virtuele machine. Met de volgende opdracht kan het openbare IP-adres worden weergegeven dat in het vorige script is gemaakt.

$publicIp | Select-Object Name,IpAddress
Name         IpAddress
----         ---------
mypublicdns1400512543 xx.xx.xx.xx

Als u met een Windows-computer werkt, kunt u dit vanaf de opdrachtregel doen met de mstsc-opdracht:

mstsc /v:xx.xxx.xx.xxx

Gebruik om u aan te melden dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die u hebt gebruikt toen u de virtuele machine maakte.

Een virtuele Linux-machine maken

Als we een nieuwe virtuele Linux-machine maken, moeten we eerst de vereiste resources maken en deze toewijzen aan een configuratie. Vervolgens gebruiken we die configuratie om de virtuele machine te maken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u de resourcegroep al hebt gemaakt zoals eerder is getoond. Er moet zich ook een openbare SSH-sleutel met de naam id_rsa.pub in de map .ssh van uw gebruikersprofiel bevinden.

De vereiste netwerkresources maken

Eerst moet er een subnetconfiguratie worden gemaakt die wordt gebruikt bij het maken van het virtuele netwerk. We gaan ook een openbaar IP-adres maken, zodat er verbinding met deze virtuele machine kan worden gemaakt. We maken een netwerkbeveiligingsgroep voor beveiligde toegang tot het openbare adres. Ten slotte maken we de virtuele NIC met alle voorgaande resources.

# Variables for common values
$resourceGroup = "myResourceGroup"
$location = "westeurope"
$vmName = "myLinuxVM"

# Definer user name and blank password
$securePassword = ConvertTo-SecureString ' ' -AsPlainText -Force
$cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("azureuser", $securePassword)

# Create a subnet configuration
$subnetConfig = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name mySubnet2 -AddressPrefix 192.168.2.0/24

# Create a virtual network
$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
 -Name MYvNET2 -AddressPrefix 192.168.0.0/16 -Subnet $subnetConfig

# Create a public IP address and specify a DNS name
$publicIp = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
 -Name "mypublicdns$(Get-Random)" -AllocationMethod Static -IdleTimeoutInMinutes 4
$publicIp | Select-Object Name,IpAddress

# Create an inbound network security group rule for port 22
$nsgRuleSSH = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name myNetworkSecurityGroupRuleSSH -Protocol Tcp `
 -Direction Inbound -Priority 1000 -SourceAddressPrefix * -SourcePortRange * -DestinationAddressPrefix * `
 -DestinationPortRange 22 -Access Allow

# Create a network security group
$nsg = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
 -Name myNetworkSecurityGroup2 -SecurityRules $nsgRuleSSH

# Create a virtual network card and associate with public IP address and NSG
$nic = New-AzureRmNetworkInterface -Name myNic2 -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
 -SubnetId $vnet.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId $publicIp.Id -NetworkSecurityGroupId $nsg.Id

De virtuele machine maken

Nu we de vereiste resources hebben, kunnen we de virtuele machine maken. Voor deze stap maken we een VM-configuratieobject. Vervolgens gebruiken we de configuratie om de virtuele machine te maken.

# Create a virtual machine configuration
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName $vmName -VMSize Standard_D1 |
 Set-AzureRmVMOperatingSystem -Linux -ComputerName $vmName -Credential $cred -DisablePasswordAuthentication |
 Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName Canonical -Offer UbuntuServer -Skus 14.04.2-LTS -Version latest |
 Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nic.Id

# Configure SSH Keys
$sshPublicKey = Get-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa.pub"
Add-AzureRmVMSshPublicKey -VM $vmConfig -KeyData $sshPublicKey -Path "/home/azureuser/.ssh/authorized_keys"

# Create a virtual machine
New-AzureRmVM -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location -VM $vmConfig

Nu de virtuele machine is gemaakt, kunt u zich aanmelden bij uw nieuwe virtuele Linux-machine via SSH, met het openbare IP-adres van de virtuele machine die u hebt gemaakt:

ssh xx.xxx.xxx.xxx
Welcome to Ubuntu 14.04.4 LTS (GNU/Linux 3.19.0-65-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/

 System information as of Sun Feb 19 00:32:28 UTC 2017

 System load: 0.31       Memory usage: 3%  Processes:    89
 Usage of /: 39.6% of 1.94GB  Swap usage:  0%  Users logged in: 0

 Graph this data and manage this system at:
  https://landscape.canonical.com/

 Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest:
  http://www.ubuntu.com/business/services/cloud

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

my-login@MyLinuxVM:../../..$

Andere resources in Azure maken

We hebben u nu laten zien welke stappen u moet uitvoeren om een resourcegroep, een virtuele Linux-machine en een virtuele Windows Server-machine te maken. U kunt ook nog vele andere typen Azure-resources maken.

Als we bijvoorbeeld een Azure Network Load Balancer willen maken die we vervolgens gaan koppelen aan de nieuwe virtuele machines, kunnen we daarvoor de volgende opdracht gebruiken:

New-AzureRmLoadBalancer -Name MyLoadBalancer -ResourceGroupName myResourceGroup -Location westeurope

We kunnen voor onze infrastructuur ook een nieuw privé virtueel netwerk (dat binnen Azure doorgaans 'VNet' wordt genoemd) maken en wel met de volgende opdracht:

$subnetConfig = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name mySubnet2 -AddressPrefix 10.0.0.0/16
$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName myResourceGroup -Location westeurope `
 -Name MYvNET3 -AddressPrefix 10.0.0.0/16 -Subnet $subnetConfig

Wat Azure en Azure PowerShell zo krachtig maakt, is dat ze niet alleen kunnen worden gebruikt in de cloudinfrastructuur, maar ook voor het maken van beheerde platformservices. De beheerde platformservices kunnen bovendien worden gecombineerd met de infrastructuur om nog krachtigere oplossingen te maken.

U kunt bijvoorbeeld Azure PowerShell gebruiken om een Azure AppService te maken. Azure AppService is een beheerde platformservice die uitstekend kan worden gebruikt om web-apps te hosten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de infrastructuur. Nadat de Azure AppService is gemaakt, kunt u binnen de AppService twee nieuwe Azure-web-apps maken en wel met de volgende opdrachten:

# Create an Azure AppService that we can host any number of web apps within
New-AzureRmAppServicePlan -Name MyAppServicePlan -Tier Basic -NumberofWorkers 2 -WorkerSize Small -ResourceGroupName myResourceGroup -Location westeurope

# Create Two Web Apps within the AppService (note: name param must be a unique DNS entry)
New-AzureRmWebApp -Name MyWebApp43432 -AppServicePlan MyAppServicePlan -ResourceGroupName myResourceGroup -Location westeurope
New-AzureRmWebApp -Name MyWebApp43433 -AppServicePlan MyAppServicePlan -ResourceGroupName myResourceGroup -Location westeurope

Geïmplementeerde resources in een lijst weergeven

U kunt de cmdlet Get-AzureRmResource gebruiken om de resources weer te geven die in Azure worden uitgevoerd. In het volgende voorbeeld worden de resources weergegeven die we zojuist in de nieuwe resourcegroep hebben gemaakt.

Get-AzureRmResource |
 Where-Object ResourceGroupName -eq myResourceGroup |
  Select-Object Name,Location,ResourceType
Name                         Location  ResourceType
----                         --------  ------------
myLinuxVM_OsDisk_1_36ca038791f642ba91270879088c249a  westeurope Microsoft.Compute/disks
myWindowsVM_OsDisk_1_f627e6e2bb454c72897d72e9632adf9a westeurope Microsoft.Compute/disks
myLinuxVM                       westeurope Microsoft.Compute/virtualMachines
myWindowsVM                      westeurope Microsoft.Compute/virtualMachines
myWindowsVM/BGInfo                  westeurope Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions
myNic1                        westeurope Microsoft.Network/networkInterfaces
myNic2                        westeurope Microsoft.Network/networkInterfaces
myNetworkSecurityGroup1                westeurope Microsoft.Network/networkSecurityGroups
myNetworkSecurityGroup2                westeurope Microsoft.Network/networkSecurityGroups
mypublicdns245369171                 westeurope Microsoft.Network/publicIPAddresses
mypublicdns779537141                 westeurope Microsoft.Network/publicIPAddresses
MYvNET1                        westeurope Microsoft.Network/virtualNetworks
MYvNET2                        westeurope Microsoft.Network/virtualNetworks
micromyresomywi032907510               westeurope Microsoft.Storage/storageAccounts

Resources verwijderen

Als u uw Azure-account wilt opschonen, moet u de resources verwijderen die in dit voorbeeld zijn gemaakt. U kunt de cmdlets Remove-AzureRm* gebruiken om de resources te verwijderen die u niet meer nodig hebt. Als u de virtuele Windows-machine wilt verwijderen die we hebben gemaakt, gebruikt u de volgende opdracht:

Remove-AzureRmVM -Name myWindowsVM -ResourceGroupName myResourceGroup

U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de resource wilt verwijderen.

Confirm
Are you sure you want to remove resource group 'myResourceGroup'
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

U kunt ook een opdracht gebruiken om veel resources in één keer te verwijderen. Met de volgende opdracht wordt bijvoorbeeld de volledige resourcegroep 'MyResourceGroup' verwijderd die we hebben gebruikt in alle voorbeelden in deze Aan de slag-zelfstudie. Hiermee verwijdert u de resourcegroep en alle resources die deze bevat.

Remove-AzureRmResourceGroup -Name myResourceGroup
Confirm
Are you sure you want to remove resource group 'myResourceGroup'
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

Dit kan enkele minuten in beslag nemen.

Voorbeelden ophalen

Voor meer informatie over het gebruik van Azure PowerShell kunt u onze meest voorkomende scripts voor virtuele Linux-machines, virtuele Windows-machines, Web Apps en SQL Databases raadplegen.

Volgende stappen