Entity v prehľadoch cieľových skupín

Po nakonfigurovaní zdrojov údajov prejdite na stránku Entity a vyhodnoťte kvalitu údajov, ktoré boli prijaté. Entity sa považujú za množiny údajov. Ďalšie funkcie služby Dynamics 365 Customer Insights súvisia s týmito entitami. Ich dôkladná revízia vám môže pomôcť overiť výstup týchto funkcií.

Stránka Entity uvádza entity a obsahuje niekoľko stĺpcov:

  • Názov: Názov entity údajov. Ak sa vedľa názvu entity zobrazí výstražný symbol, znamená to, že údaje pre danú entitu sa nenačítali úspešne.
  • Zdroj: Typ zdroja údajov, ktorý prijímala entita
  • Autor: Meno osoby, ktorá vytvorila entitu
  • Vytvorené: Dátum a čas vytvorenia entity
  • Aktualizoval používateľ: Meno osoby, ktorá aktualizovala entitu
  • Naposledy aktualizované: Dátum a čas poslednej aktualizácie entity
  • Posledné obnovenie: Dátum a čas posledného obnovenia údajov

Skúmanie údajov konkrétnej entity

Vyberte entitu a preskúmajte rôzne polia a záznamy zahrnuté v tejto entite.

Vyberte entitu

  • Karta Údaje je predvolene vybratá a zobrazuje tabuľku so zoznamom podrobností o jednotlivých záznamoch entity.

Tabuľka Polia

  • Karta Polia zobrazuje tabuľku na kontrolu podrobností vybratej entity, ako sú napríklad názvy polí, typy údajov a typy. Stĺpec Typ zobrazuje typy asociované s modelom Common Data Model, ktoré sú buď automaticky identifikované systémom alebo manuálne priradené používateľmi. Ide o sémantické typy, ktoré sa môžu odlišovať od typov údajov atribútov, napríklad pole E-mail nižšie má typ údajov Text, ale jeho (sémantický) typ modelu Common Data Model môže byť E-mail alebo EmailAddress.

Poznámka

Obidve tabuľky zobrazujú iba vzorku údajov entity. Ak chcete zobraziť celú množinu údajov, prejdite na stránku Zdroje údajov, vyberte entitu, vyberte položku Upraviť a potom zobrazte údaje tejto entity pomocou editora Power Query, ako je vysvetlené v zdrojoch údajov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o údajoch prijatých v entite, stĺpec Súhrn vám poskytuje niektoré dôležité vlastnosti údajov, ako sú napríklad hodnoty null, chýbajúce údaje, jedinečné hodnoty, počty a rozdelenia, ktoré sa vzťahujú na vaše dáta.

Ak chcete zobraziť súhrn údajov, vyberte ikonu grafu.

Súhrnný symbol

Nasledujúci krok

Pozrite si tému Zjednotenie, kde sa dozviete ,ako mapovať, zosúladiť a zlúčiť prijaté údaje.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).