docs.microsoft.com - Podmienky používania

Schválenie podmienok

Služby, ktoré spoločnosť Microsoft poskytuje, podliehajú nasledujúcim podmienkam používania (ďalej len „PP“). Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať podmienky používania bez predchádzajúceho upozornenia používateľov. Najnovšia verzia podmienok používania je k dispozícii po kliknutí na prepojenie Podmienky používania, ktoré sa nachádza v dolnej časti webových stránok.

Začiatok stránky

Popis služby

Spoločnosť Microsoft poskytuje používateľom prostredníctvom svojej webovej siete prístup k rôznym zdrojom vrátane dokumentácie, vývojárskych nástrojov, sekcií na sťahovanie súborov, komunikačných fór a informácií o produktoch (ďalej súhrnne označovaným ako „služby“). Na služby vrátane aktualizácií, vylepšení, nových funkcií a/alebo na pridanie nových webových vlastností sa vzťahujú podmienky používania.

Začiatok stránky

Obmedzenie osobného a nekomerčného používania

Pokiaľ nie je stanovené inak, služby sa poskytujú iba na súkromné a nekomerčné použitie. Žiadne informácie, softvér, produkty ani služby získané z týchto služieb nesmiete prevádzať ani predávať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft.

Začiatok stránky

Súkromie a ochrana osobných údajov

Ďalšie informácie týkajúce sa zhromažďovania a používania vašich údajov sú uvedené v dokumente Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Začiatok stránky

Oznámenie týkajúce sa softvéru dostupného na tejto webovej lokalite

Na každý softvér dostupný na prevzatie prostredníctvom služieb (ďalej len „softvér“) vlastní autorské práva spoločnosť Microsoft a/alebo jej dodávatelia. Používanie softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy koncového používateľa (ak existuje), ktorá sa dodáva spolu so softvérom, alebo tvorí jeho súčasť (ďalej len „licenčná zmluva“). Koncový používateľ nemôže nainštalovať žiadny softvér, ku ktorému sa dodáva licenčná zmluva, alebo ktorý ju obsahuje, bez predchádzajúceho súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy. Licenciu na kód alebo skripty tretích strán, ktoré prostredníctvom prepojenia odkazujú na túto webovú lokalitu alebo na ktoré sa odkazuje z nej, vám poskytujú tretie strany vlastniace takýto kód, nie spoločnosť Microsoft.

Podľa ustanovení licenčnej zmluvy je softvér k dispozícii na prevzatie výlučne pre koncových používateľov. Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia softvéru, ktorá nie je v súlade s licenčnou zmluvou, je výslovne zákonom zakázaná a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušovatelia budú súdne stíhaní v maximálnom možnom rozsahu.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKOVANIE SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO UMIESTNENIE S CIEĽOM ĎALŠIEHO REPRODUKOVANIA ALEBO REDISTRIBUOVANIA, OKREM SITUÁCIE, KEDY JE TAKÉTO REPRODUKOVANIE ALEBO REDISTRIBUOVANIE VÝSLOVNE POVOLENÉ LICENČNOU ZMLUVOU DODÁVANOU SO SOFTVÉROM.

V PRÍPADE, ŽE SA NA SOFTVÉR POSKYTUJE ZÁRUKA, POSKYTUJE SA LEN V SÚLADE S LICENČNOU ZMLUVOU. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT CORPORATION TÝMTO ODOPIERA S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNEJ ZMLUVE VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TOHTO SOFTVÉRU VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH ALEBO VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONA, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁROKOV ALEBO NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT MÔŽE AKO SÚČASŤ SLUŽIEB ALEBO V RÁMCI SVOJICH SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV SPRÍSTUPNIŤ PRODUKTY, NÁSTROJE A POMÔCKY NA POUŽÍVANIE A/ALEBO PREVZATIE. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI VÝSLEDKOV ALEBO VÝSTUPOV Z POUŽÍVANIA TÝCHTO NÁSTROJOV A POMÔCOK. POUŽÍVATELIA SÚ POVINNÍ REŠPEKTOVAŤ DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO INÝCH OSÔB PRI POUŽÍVANÍ NÁSTROJOV A POMÔCOK, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ALEBO SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV SPOLOČNOSTI MICROSOFT.

VYSVETLENIE POJMU OBMEDZENÝCH PRÁV. Akýkoľvek softvér stiahnutý z týchto služieb pre Spojené štáty americké, ich úrady a/alebo orgány alebo v ich mene (ďalej len „vláda USA“) sa poskytuje s obmedzenými právami. Na používanie, duplikovanie alebo zverejnenie vládou USA sa podľa potreby vzťahujú obmedzenia podľa ustanovení článku 1 písm. c) bodu ii) doložky Rights in Technical Data and Computer Software v dodatkoch DFARS 252.227-7013 alebo článku 1 písm. c) a článku 2 doložky Commercial Computer Software - Restricted Rights v dodatkoch 48 CFR 52.227-19. Výrobcom je spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Začiatok stránky

Oznámenie týkajúce sa dokumentov dostupných na tejto webovej lokalite

Niektorá dokumentácia môže podliehať explicitným licenčným podmienkam poskytovaným samostatne od podmienok uvedených v tomto dokumente. V rozsahu, v akom dochádza k rozporu medzi takýmito podmienkami, sa prednostne uplatňujú príslušné explicitné licenčné podmienky.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA SA NEVYJADRUJÚ K VHODNOSTI INFORMÁCIÍ, KTORÉ SÚ OBSIAHNUTÉ V DOKUMENTOCH A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOCH PUBLIKOVANÝCH AKO SÚČASŤ SLUŽIEB NA ĽUBOVOĽNÝ ÚČEL. VŠETKY TAKÉTO DOKUMENTY A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY V SÚVISLOSTI S TÝMITO INFORMÁCIAMI VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU V DÔSLEDKU KONANIA V RÁMCI ZMLUVY, NEDBALOSTI ALEBO INÉHO PORUŠENIA ZÁKONA, KTORÉ VYPLÝVA Z POUŽÍVANIA ALEBO ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V RÁMCI SLUŽIEB ALEBO S TÝMITO ČINNOSŤAMI SÚVISÍ.

DOKUMENTY A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY PUBLIKOVANÉ V RÁMCI SLUŽIEB MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SA PRAVIDELNE UPRAVUJÚ. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZLEPŠIŤ A/ALEBO UPRAVIŤ PRODUKTY A/ALEBO PROGRAMY V NICH POPISOVANÉ.

Začiatok stránky

Oznámenia týkajúce sa softvéru, dokumentov a služieb dostupných na tejto webovej lokalite

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU V DÔSLEDKU KONANIA V RÁMCI ZMLUVY, NEDBALOSTI ALEBO INÉHO PORUŠENIA ZÁKONA, KTORÉ VYPLÝVA Z POUŽÍVANIA ALEBO ZVEREJŇOVANIA SOFTVÉRU A DOKUMENTOV A POSKYTOVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POSKYTOVANIA SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V RÁMCI SLUŽIEB ALEBO S TÝMITO ČINNOSŤAMI SÚVISÍ.

Začiatok stránky

Členské konto, heslo a zabezpečenie

Ak akákoľvek zo služieb vyžaduje vytvorenie konta, musí sa dokončiť proces registrácie tak, že používateľ spoločnosti Microsoft na základe príslušného registračného formulára poskytne aktuálne, úplné a presné informácie. Používatelia si taktiež zvolia heslo a používateľské meno. Za utajenie svojho hesla a konta úplne zodpovedajú používatelia. Okrem toho nesú používatelia celú zodpovednosť za všetky aktivity v rámci svojho konta. Používatelia vyjadrujú súhlas s tým, že spoločnosť Microsoft okamžite upozornia na akékoľvek neoprávnené použitie svojho konta alebo akékoľvek iné narušenie zabezpečenia. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadnu stratu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku použitia hesla alebo konta používateľa inou osobou, či už s jeho vedomím alebo bez neho. Zodpovednosť za straty vzniknuté spoločnosti Microsoft alebo inej strane z dôvodu použitia svojho používateľského konta alebo hesla inou osobou však nesú používatelia. Bez povolenia vlastníka konta je zakázané používať konto inej osoby.

Začiatok stránky

Zákaz používania na nezákonné alebo zakázané účely

Podmienkou používania služieb je, že sa nebudú používať na žiadne nezákonné alebo iné účely, ktoré sú zakázané v týchto ustanoveniach, podmienkach a upozorneniach. Služby sa nesmú používať žiadnym spôsobom, ktorým by sa mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť akýkoľvek server spoločnosti Microsoft alebo akékoľvek siete pripojené ku ktorémukoľvek serveru spoločnosti Microsoft, alebo ktorým by sa mohlo zasahovať do používania alebo využívania služieb inými osobami. Používateľ sa nesmie pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k žiadnym službám, ďalším kontám, počítačovým systémom ani sieťam, ktoré sú pripojené k serverom alebo službám spoločnosti Microsoft prostredníctvom hakerského postupu, neoprávneného získavania hesiel alebo inými spôsobmi. Používateľ nesmie získavať, ani sa akýmkoľvek spôsobom pokúšať o získanie materiálov alebo informácií, ktoré nie sú zámerne dostupné v rámci služieb.

Začiatok stránky

Používanie služieb

Služby môžu obsahovať e-mailové služby, služby BBS, oblasti konverzácie, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre, fotoalbumy, kabinety súborov a/alebo iné nástroje na odosielanie správ a komunikačné prostriedky na komunikáciu s ostatnými (ďalej len „komunikačná služba“ a súhrnne „komunikačné služby“). Používatelia súhlasia s použitím komunikačných služieb výhradne na zverejňovanie, odosielanie a prijímanie vhodných správ a materiálov, ktoré, podľa okolností, súvisia s konkrétnou komunikačnou službou. Používatelia okrem iného súhlasia s tým, že pri používaní komunikačných služieb nebudú:

 • používať komunikačné služby v súvislosti s vykonávaním prieskumov, so súťažami, pyramídovými hrami, reťazovými listami, nevyžiadanou poštou a jej odosielaním alebo akýmikoľvek duplicitnými alebo nevyžiadanými správami (komerčnými alebo inými),
 • ohovárať, zneužívať, obťažovať, sledovať, ohrozovať ani inak porušovať zákonné práva (napríklad právo na súkromie a ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch) ostatných,
 • publikovať, zverejňovať, odosielať, distribuovať ani rozširovať žiadne nevhodné, zneucťujúce, hanlivé, obscénne, nemravné alebo nezákonné témy, názvy, materiály či informácie,
 • odosielať ani inak sprístupňovať súbory, ktoré obsahujú obrázky, fotografie, softvér alebo iné materiály chránené zákonmi na ochranu práv duševného vlastníctva, okrem iného vrátane autorských zákonov alebo zákonov na ochranu ochranných známok (alebo práv na súkromie a ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch), pokiaľ nevlastnia príslušné práva alebo nimi inak nedisponujú, alebo nezískali všetky potrebné súhlasy s takýmto konaním,
 • používať akékoľvek materiály alebo informácie vrátane obrázkov alebo fotografií, ktoré sú sprístupnené v rámci týchto služieb, takým spôsobom, ktorým sa porušujú akékoľvek práva na ochranu autorských práv, ochranných známok, patentov, obchodného tajomstva alebo iné vlastnícke práva ľubovoľnej strany,
 • odosielať súbory, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, rušiace roboty (cancelbot), poškodené súbory alebo akýkoľvek iný podobný softvér alebo programy, ktoré môžu poškodiť činnosť cudzieho počítača alebo cudzie vlastníctvo,
 • inzerovať alebo ponúkať na predaj alebo kúpu akýkoľvek tovar alebo akékoľvek služby na obchodné účely, pokiaľ takéto komunikačné služby výslovne nepovoľujú takéto správy,
 • sťahovať akékoľvek súbory uverejnené iným používateľom komunikačnej služby, o ktorých vedia alebo môžu dôvodne predpokladať, že ich reprodukovanie, zobrazovanie, verejné používanie a/alebo distribuovanie takýmto spôsobom je nelegálne,
 • falšovať ani odstraňovať akékoľvek informácie slúžiace na ochranu autorských práv, ako sú napríklad označenia autorov, právne alebo iné príslušné oznámenia, označenia vlastníka, značky pôvodu alebo zdroja softvéru či iné materiály obsiahnuté v odosielanom súbore,
 • obmedzovať ostatných používateľov pri používaní komunikačných služieb alebo im v tom zabraňovať,
 • porušovať akékoľvek pravidlá správania alebo iné predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na ktorúkoľvek konkrétnu komunikačnú službu,
 • získavať alebo inak zhromažďovať informácie o ostatných používateľoch vrátane e-mailových adries,
 • porušovať akékoľvek platné zákony alebo nariadenia,
 • vytvárať falošnú identitu na účely zavádzania ostatných,
 • používať, preberať alebo inak kopírovať alebo poskytovať (zdarma alebo za poplatok) inej osobe alebo inému subjektu akýkoľvek adresár používateľov týchto služieb alebo iné informácie o ostatných používateľoch a používaní alebo ich akúkoľvek časť.

Spoločnosť Microsoft nie je povinná monitorovať komunikačné služby. Spoločnosť Microsoft si však vyhradzuje právo na kontrolu materiálov zverejnených prostredníctvom komunikačných služieb a na ich odstránenie na základe vlastného uváženia. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prístup používateľa k akýmkoľvek alebo všetkým komunikačným službám bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu.

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie s cieľom dodržať platné zákony, nariadenia, právne postupy alebo vládne požiadavky, alebo upraviť, odmietnuť poslať či odstrániť všetky informácie alebo materiály, či už kompletné alebo ich časť, a to na základe výhradného uváženia spoločnosti Microsoft.

Pri odovzdávaní informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu používateľa alebo jeho detí v rámci komunikačných služieb je potrebné vždy zachovávať opatrnosť. Spoločnosť Microsoft nekontroluje a neschvaľuje obsah, správy ani informácie v rámci komunikačných služieb, a preto spoločnosť Microsoft osobitne odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s komunikačnými službami a akýmikoľvek činnosťami vyplývajúcimi z účasti používateľov na komunikačných službách. Manažéri a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami spoločnosti Microsoft a ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.

Na materiály odovzdané do komunikačných služieb sa môžu vzťahovať zverejnené obmedzenia týkajúce sa používania, reprodukcie a/alebo rozširovania. Ak používatelia prevezmú akékoľvek materiály, stávajú sa zodpovednými za dodržiavanie týchto obmedzení.

Začiatok stránky

Materiály poskytnuté spoločnosti Microsoft alebo uverejnené na ľubovoľnej webovej lokalite

Spoločnosť Microsoft si neuplatňuje nároky na vlastníctvo materiálov, ktoré jej poskytnú používatelia (vrátane odozvy a návrhov), alebo ktoré uverejnia, odovzdajú, zadajú alebo odošlú do služieb alebo s nimi súvisiacich služieb na účely kontroly verejnosťou alebo členmi akejkoľvek verejnej alebo súkromnej komunity (ďalej a súhrnne len „odoslané údaje“ ). Uverejnením, odovzdaním, zadaním, poskytnutím alebo odoslaním (ďalej len „zverejnenie“) svojich odoslaných údajov udeľujú používatelia spoločnosti Microsoft, jej sesterským spoločnostiam a príslušným subdodávateľom licencií povolenie používať odoslané údaje používateľov v súvislosti s ich internetovým podnikaním (okrem iného všetkých služieb spoločnosti Microsoft) vrátane okrem iného licenčných práv na: kopírovanie, distribúciu, prenos, verejné zobrazovanie, verejnú prezentáciu, reprodukovanie, úpravu, prekladanie a zmenu formátu odoslaných údajov používateľov; na zverejnenie mena používateľa v spojení s odoslanými údajmi; a právo na sublicencovanie takýchto práv akýmkoľvek dodávateľom služieb.

V súvislosti s používaním vašich odoslaných údajov sa nebude platiť žiadna kompenzácia, ako je to uvedené v tomto dokumente. Na spoločnosť Microsoft sa nevzťahuje povinnosť publikovať alebo používať akékoľvek odoslané údaje poskytnuté používateľom a spoločnosť Microsoft môže takéto odoslané údaje kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť.

Zverejnením odoslaných údajov používatelia zaručujú a potvrdzujú, že vlastnia alebo inak riadia všetky práva na svoje odoslané údaje podľa popisu v týchto podmienkach používania vrátane, bez obmedzenia, všetkých práv, ktoré používateľ potrebuje na poskytovanie, zverejňovanie, odovzdávanie, zadávanie alebo odosielanie odoslaných údajov.

Okrem záruky a prehlásenia uvedeného vyššie používatelia zverejnením odoslaných údajov, ktoré obsahujú obrázky, fotografie, obrazové materiály alebo iné údaje, ktoré sú celé alebo čiastočne grafickými materiálmi (ďalej len „obrázky“), zaručujú a potvrdzujú, že: a) majú autorské práva na takéto obrázky, alebo že osoba vlastniaca autorské práva na dané obrázky im udelila povolenie na ich používanie a okrem nich aj na akýkoľvek obsah a/alebo obrázky obsiahnuté v takýchto obrázkoch na účely použitia používateľom a v súlade s týmito podmienkami používania, b) majú práva na udeľovanie licencií a sublicencií, ktoré sú opísané v týchto podmienkach používania, a c) každá osoba zobrazená na obrázkoch, ak taká je, vyjadrila súhlas s použitím obrázkov, ako je to stanovené v týchto podmienkach používania, vrátane napríklad a okrem iného distribúcie, verejného zobrazovania a reprodukovania takýchto obrázkov. Zverejnením obrázkov používateľ udeľuje a) všetkým členom súkromnej komunity (za každý obrázok, ktorý je k dispozícii členom súkromnej komunity) a/alebo b) verejnosti (za každý obrázok k dispozícii kdekoľvek v rámci služieb mimo súkromných komunít) povolenie na používanie obrázkov v súvislosti s použitím akýchkoľvek služieb povoleným na základe týchto podmienok používania (vrátane napríklad okrem iného tlačenia a výroby darčekových predmetov, ktoré dané obrázky obsahujú) vrátane napríklad, bez obmedzenia, nevýhradnej, celosvetovej licencie bez licenčného poplatku na: kopírovanie, distribúciu, prenos, verejné zobrazovanie, verejnú prezentáciu, reprodukciu, úpravu, preklad a zmenu formátu obrázkov používateľa bez uvedenia jeho mena na takýchto obrázkoch a právo na udeľovanie sublicencií na tieto práva akýmkoľvek dodávateľom služieb. Licencie udelené k obrázkom, o ktorých sa písalo vyššie, prestanú platiť po úplnom odstránení obrázkov zo služieb za predpokladu, že takéto ukončenie nebude mať vplyv na licencie udelené v súvislosti s týmito obrázkami pred úplným odstránením obrázka. V súvislosti s používaním obrázkov sa nebude platiť žiadna kompenzácia.

Začiatok stránky

Oznámenia a postupy pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia autorských práv

Podľa zákona č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, paragraf 512 odsek 2 písm. c), je potrebné oznámenia o porušení autorských práv odoslať určenému zástupcovi poskytovateľa služieb. NA OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S NASLEDUJÚCIMI POSTUPMI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT REAGOVAŤ.

Podrobnosti nájdete na stránke [Oznámenia a postupy pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia autorských práv] (http://www.microsoft.com/info/cpyrtinfrg.aspx).

Začiatok stránky

Prepojenia na lokality tretích strán

TÁTO LOKALITA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREPOJENIA, KTORÉ SMERUJÚ MIMO LOKALITY SPOLOČNOSTI MICROSOFT. PREPOJENÉ LOKALITY NIE SÚ SPRAVOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT A SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZODPOVEDÁ ZA ICH OBSAH, PREPOJENIA NA TAKÝCHTO LOKALITÁCH A ANI ZA ZMENY ALEBO AKTUALIZÁCIE NA TAKÝCHTO LOKALITÁCH. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZODPOVEDÁ ZA WEBOVÉ VYSIELANIE ANI INÚ FORMU PRENOSU Z AKEJKOĽVEK PREPOJENEJ LOKALITY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT POSKYTUJE POUŽÍVATEĽOM TIETO PREPOJENIA IBA AKO POMOC, NEZNAMENÁ TO VŠAK, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT TIETO LOKALITY AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PODPORUJE.

Začiatok stránky

Zásady zaobchádzania so zaslanými nevyžiadanými nápadmi

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ ZAMESTNANCI NEPRIJÍMAJÚ ANI NEZVAŽUJÚ NEVYŽIADANÉ NÁPADY VRÁTANE NÁPADOV NA NOVÉ REKLAMNÉ KAMPANE, NOVÉ PROPAGAČNÉ AKCIE, NOVÉ PRODUKTY ALEBO TECHNOLÓGIE, PROCESY, MATERIÁLY, MARKETINGOVÉ PLÁNY ALEBO NOVÉ NÁZVY PRODUKTOV. NIE JE PRETO POTREBNÉ, ABY JEJ POUŽÍVATELIA ODOSIELALI AKÉKOĽVEK ORIGINÁLNE VÝTVARNÉ NÁVRHY, VZORKY, UKÁŽKY ALEBO INÉ PRÁCE. VÝHRADNÝM ÚČELOM TEJTO ZÁSADY JE ZABRÁNIŤ MOŽNÝM NEDOROZUMENIAM ALEBO SPOROM V PRÍPADOCH, KEDY SA MÔŽU ZDAŤ TECHNOLÓGIE ALEBO MARKETINGOVÉ STRATÉGIE SPOLOČNOSTI MICROSOFT PODOBNÉ NÁPADOM ODOSLANÝM SPOLOČNOSTI MICROSOFT. PRETO SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VYZÝVA POUŽÍVATEĽOV, ABY JEJ ANI ZAMESTNANCOM SPOLOČNOSTI MICROSOFT NEODOSIELALI NEVYŽIADANÉ NÁPADY. AK POUŽÍVATELIA SVOJE NÁPADY A MATERIÁLY ODOŠLÚ NAPRIEK TEJTO ŽIADOSTI O NEODOSIELANIE, MUSIA SI BYŤ VEDOMÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPREBERÁ ŽIADNE ZÁRUKY ZA TO, ŽE S ICH NÁPADMI A MATERIÁLMI SA BUDE ZAOBCHÁDZAŤ AKO S DÔVERNÝMI ALEBO PATENTOVANÝMI.

Začiatok stránky