Migrácia zo systému Dynamics CRM (lokálna verzia) do systému Dynamics 365

Spoločnosť Microsoft poskytuje poradenstvo k migrácii databázy systému Dynamics CRM (lokálna verzia) do systému Dynamics 365 a služby Microsoft Dataverse. Poskytujeme vám poradenstvo vo forme nástrojov a dokumentácie a vykonávania úloh konfigurácie, keď je to potrebné a vhodné. Je k dispozícii pre všetkých oprávnených zákazníkov so službami Dynamics 365, ktorí boli pozvaní do tohto programu.

Výhoda centra FastTrack Center zahŕňa poskytovanie poradenstva pri migrácii zdrojového prostredia do systému Dynamics 365 a služby Dataverse.

Poznámka

 • Údaje migrované prostredníctvom služieb FastTrack možno prenášať, uchovávať a spracúvať všade tam, kde má spoločnosť Microsoft svoje prevádzkové zariadenia (pokiaľ nie je pre vaše konkrétne využívanie služieb FastTrack dohodnuté inak). Služby FastTrack nie sú navrhnuté ani určené pre údaje, na ktoré sa vzťahujú špeciálne právne či regulačné požiadavky.
 • Na vykonanie migrácie musí byť vaším zdrojovým prostredím verzia Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015 alebo Dynamics CRM 2016 a SQL Server musí mať verziu SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014 alebo SQL Server 2016, pričom verzia systému Dynamics CRM aj SQL Server musí byť v súlade s vyhláseniami o podpore verzií uvedenými v dokumentácii.
 • Nepredvídateľné udalosti (napríklad nečitateľné alebo poškodené položky v zdrojovom prostredí) môžu brániť migrácii niektorých položiek.
 • Zákazník je zodpovedný za zmiernenie alebo opravu nepodporovaných prispôsobení alebo zmien na úrovni SQL Server, ktoré by mohli blokovať migráciu databázy touto metódou.

V nasledujúcej tabuľke nájdete opis očakávaní v súvislosti s migráciou v existujúcom zdrojovom prostredí.

Aktivita Očakávanie v rámci zdrojového prostredia
Migrácia do systému Dynamics 365 (online) Podporované (lokálne) verzie systému Dynamics CRM – Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016.
Podporované verzie servera SQL Server – SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016.
Verzia systému Dynamics CRM a SQL Server musia byť v súlade s vyhláseniami o podpore verzií uvedenými v dokumentácii.
Všetky údaje servera SQL Server musia byť v jednom súbore .mdf a jednom súbore .ldf.
Používatelia patria do jednej domény.
Po spustení projektu migrácie sa uplatnia ďalšie predpoklady servera SQL Server, ktoré sa dajú spracovať v priebehu migrácie.

Migrácia do služby Microsoft Dataverse

Povolenie migrácie

Ak na migráciu údajov používate riešenia od spoločnosti Microsoft, môžeme vám poradiť, ako povoliť migráciu pre službu Microsoft Dataverse aj zdrojové prostredie. V závislosti od zdroja môžeme vykonať rôzne kroky umožňujúce takéto povolenie. Poskytujeme vám poradenstvo prostredníctvom rôznych nástrojov a dokumentácie a vykonávania úloh konfigurácie, keď je to potrebné a vhodné.

Na uskutočnenie niektorých aktivít musíte spoločnosti Microsoft poskytnúť primeraný prístup a povolenia.

Zásady a kroky súvisiace s migráciou

 • Technické zosúladenie migrácie sa uskutočňuje prostredníctvom nástrojov na hostiteľskom systéme v rámci portálu Dynamics 365 Lifecycle Services. Microsoft vám sprístupní portál Dynamics 365 Lifecycle Services na základe zmluvy o používaní nástrojov migrácie na účely riadenia procesu migrácie.
 • Všetky migrácie si vyžadujú primeraný prístup do zdrojového prostredia a súvisiace povolenia.

Konečný stav

Očakávaný konečný stav po dávke migrácie zahŕňa:

 • Prostredie systému Dynamics CRM z náležite naplánovaných a kvalifikovaných zdrojov v zdrojovom prostredí sa migruje do služby Microsoft Dataverse.
 • Spoločnosť Microsoft poskytne pre prostredie migrácie hlásenie po migrácii.

Očakávaný konečný stav po dokončení všetkých migrácií zahŕňa:

 • Údaje z oprávneného zdroja sa migrujú do služby Microsoft Dataverse v súlade s definíciou v nasledujúcej tabuľke.
 • Typ údajov, ktoré sa majú migrovať, závisí od zdrojového prostredia v súlade s opisom v nasledujúcej tabuľke.
Zdrojové prostredie Typ migrácie Čo sa bude migrovať Čo sa nebude migrovať
Systém Dynamics CRM (lokálna verzia) Inovácia a migrácia Všetky údaje Zakázaní používatelia sa nebudú migrovať.
Vlastníctvo Kód integrácie sa nemigruje.
Zdieľanie Integrácie sa nemigrujú.
História auditov Synchronizácia s programom Outlook
Metaúdaje Synchronizácia so serverom Exchange

Microsoft vykoná počas migrácií tieto úlohy:

 • Uskutoční workshop s podrobným postupom migrácie, ktorý sa venuje samotnému procesu a prístupu k vybratému scenáru migrácie.
 • Poskytne požiadavky na nástroje hodnotenia a migrácie, ktoré sú vhodné pre daný scenár.
 • Poskytne požiadavky na prístup k zdrojovému a cieľovému prostrediu pre tím migrácie na účely hodnotenia a migrácie.
 • Zákazníkom sprístupní portál Dynamics 365 Lifecycle Services a nástroj na migráciu Dynamics CRM On-premises do systému Dynamics 365 Online, a to v súlade s podmienkami a požiadavkami takéhoto používania.
 • Poskytne pomoc pri spustení nástrojov hodnotenia a migrácie (v prípade potreby).
 • Nakonfiguruje infraštruktúru migrácie v rámci prípravy na migráciu obsahu (v prípade potreby).
 • Vykoná obmedzenú testovaciu migráciu s cieľom overiť infraštruktúru migrácie a povinné požiadavky.
 • Vykoná jednu pilotnú migráciu pred migráciou výrobného systému CRM.
 • Poskytne poradenstvo týkajúce sa plánovania migrácie pre vybratý scenár.
 • Zapojí sa do určovania priority problémov s migráciou a poskytne poradenstvo v súvislosti s potenciálnymi možnosťami opravy.
 • Pre jednotlivé migrácie poskytne konečné hlásenie o migrácii.
 • Poskytne pomoc po migrácii počas testovania prijatia používateľmi, a to po dobu piatich dní po dokončení migrácie.

Vy vykonáte počas migrácií tieto úlohy:

 • Poskytnete projektové zdroje odporúčané pre aktivity hodnotenia a migrácie. Tieto aktivity zahŕňajú:
  • Riadenie projektov.
  • Testovanie prijatia používateľmi.
  • Správcovia zodpovední za zdrojové a cieľové obsahové platformy.
 • Poskytnete požiadavky infraštruktúry na aktivity hodnotenia a migrácie (ak sa vyžadujú).
 • Pracovníkom spoločnosti Microsoft poskytnete prístup a povolenia súvisiace s pracovnými a cieľovými prostrediami na vykonanie aktivít migrácie (ak sa vyžadujú).
 • Dokončíte aktivity zhromažďovania údajov hodnotenia (v prípade potreby).
 • Dokončíte aktivity opravy vymedzené v hlásení o oprave zo služby FastTrack (v prípade potreby).
 • Poskytnete plán migrácie použitím šablón a poradenstva zo služby FastTrack.
 • Vykonáte kontrolu kvality migrácie a testovanie prijatia používateľmi.
 • Vykonáte opravu po migrácii (v prípade potreby).
 • Naplánujete a implementujete riadenie zmien a komunikáciu s používateľmi (v prípade potreby).
 • Administrujete a nakonfigurujete všetky zmeny v zdrojovom systéme a zariadeniach, ktoré sú nevyhnutné na úspešné dokončenie aktivít hodnotenia a migrácie.

Poznámka

Migrácie využívajú len kontá, ktoré vyhovujú požiadavkám zabezpečenia definovaným počas zaraďovania. Ak takéto kontá nepoužívate, môže dôjsť k oneskoreniam migrácie.