Prehľad postupov obchodných procesovBusiness process flows overview

Vytvorením postupu obchodného procesu môžete zabezpečiť, aby používatelia konzistentne zadávali údaje a postupovali rovnakým spôsobom zakaždým, keď pracujú so zákazníkom.You can help ensure that people enter data consistently and follow the same steps every time they work with a customer by creating a business process flow. Môžete napríklad vytvoriť postup obchodného procesu, ktorý zabezpečí, aby všetci pracovali rovnakým spôsobom so žiadosťami o služby od zákazníkov, alebo vyžadovať, aby si používatelia pred odoslaním objednávky nechali schváliť faktúru.For example, you might want to create a business process flow to have everyone handle customer service requests the same way, or to require that people get approval for an invoice before submitting an order. Postupy obchodných procesov používajú rovnakú základnú technológiu ako iné procesy, ale funkcie, ktoré poskytujú, sú veľmi odlišné od iných funkcií, ktoré používajú procesy.Business process flows use the same underlying technology as other processes, but the capabilities that they provide are very different from other features that use processes. Ak chcete zistiť, ako vytvoriť alebo upraviť postup obchodného procesu, pozrite si tému Vytvorenie postupu obchodného procesu.To learn how to create or edit a business process flow, see Create a business process flow.

Pozrite si krátke video (4:49) o postupoch obchodných procesov.Watch a short video (4:49) about business process flows.

Prečo používať postupy obchodných procesov?Why use business process flows?

Postupy obchodných procesov poskytujú používateľom návod na dokončenie práce.Business process flows provide a guide for people to get work done. Poskytujú zjednodušené používateľské rozhranie, ktoré používateľov sprevádza procesmi, ktoré sú v ich spoločnosti definované na interakciu a ktorými je potrebné úplne prejsť, aby sa dosiahol určitý výsledok.They provide a streamlined user experience that leads people through the processes their organization has defined for interactions that need to be advanced to a conclusion of some kind. Toto používateľské rozhranie je možné prispôsobiť tak, aby používatelia s rôznymi rolami zabezpečenia mohli používať funkcie, ktoré im pri práci najviac vyhovujú.This user experience can be tailored so that people with different security roles can have an experience that best suites the work they do.

Pomocou postupov obchodných procesov môžete pre používateľov definovať skupinu krokov, ktorých dodržanie povedie k požadovanému výsledku.Use business process flows to define a set of steps for people to follow to take them to a desired outcome. Tieto kroky predstavujú vizuálny indikátor, ktorý používateľov informuje o tom, v ktorej časti obchodného procesu sa práve nachádzajú.These steps provide a visual indicator that tells people where they are in the business process. Postupy obchodných procesov znižujú nároky na školenia, pretože noví používatelia sa nemusia zaoberať otázkou, ktorú entitu je potrebné použiť.Business process flows reduce the need for training because new users don’t have to focus on which entity they should be using. Môžu sa jednoducho nechať viesť procesom.They can let the process guide them. Postupy obchodných procesov môžete nakonfigurovať tak, aby podporovali bežné spôsoby predaja, ktoré vašim predajným skupinám pomôžu dosahovať lepšie výsledky.You can configure business process flows to support common sales methodologies that can help your sales groups achieve better results. V skupinách zameraných na poskytovanie služieb môžu postupy obchodných procesov pomôcť novým zamestnancom rýchlejšie sa zapracovať a vyhnúť sa chybám, ktoré by mohli mať za následok nespokojných zákazníkov.For service groups, business process flows can help new staff get up-to-speed more quickly and avoid mistakes that could result in unsatisfied customers.

Čo robia postupy obchodných procesov?What can business process flows do?

Pomocou postupov obchodných procesov môžete definovať skupinu fáz a krokov, ktoré sa následne zobrazia v ovládacom prvku v hornej časti formulára.With business process flows, you define a set of stages and steps that are then displayed in a control at the top of the form.

Obchodný proces s fázamiBusiness process with stages

Každá fáza obsahuje skupinu krokov.Each stage contains a group of steps. Každý krok predstavuje pole na zadanie údajov.Each step represents a field where data can be entered. Používatelia prejdú do ďalšej fázy pomocou tlačidla Ďalšia fáza.People advance to the next stage by using the Next Stage button. Môžete nastaviť, aby bol daný krok povinný – používatelia tak budú musieť zadať údaje do zodpovedajúceho poľa, aby mohli prejsť do ďalšej fázy.You can make a step required so that people must enter data for the corresponding field before they can proceed to the next stage. Takémuto postupu sa bežne hovorí „stage-gating“.This is commonly called ”stage-gating”.

Postupy obchodných procesov sú v porovnaní s inými typmi procesov relatívne jednoduché, pretože okrem jednoduchého rozhrania na zadávanie údajov a riadenie prístupu do fáz neobsahujú žiadnu podmienenú obchodnú logiku ani automatizáciu.Business process flows appear relatively simple compared to other types of processes because they do not provide any conditional business logic or automation beyond providing the streamlined experience for data entry and controlling entry into stages. Ak ich však skombinujete s inými procesmi a prispôsobeniami, môžu zohrávať dôležitú úlohu a ušetriť používateľom čas, znížiť náklady na školenia a zlepšiť prijatie produktov používateľmi.However, when you combine them with other processes and customizations, they can play an important role in saving people time, reducing training costs, and increasing user adoption.

Postupy obchodných procesov integrované s inými prispôsobeniamiBusiness process flows integrated with other customizations

Keď vy alebo používateľ zadáte údaje pomocou postupov obchodného procesu, zmeny údajov sa prejavia aj v poliach formulára, vďaka čomu možno okamžite použiť akúkoľvek automatizáciu zabezpečovanú obchodnými pravidlami alebo skriptami vo formulári.When you or your user enters data using business process flows, the data changes are also applied to form fields so that any automation provided by business rules or form scripts can be applied immediately. Môžete pridať kroky, ktoré nastavia hodnoty polí, ktoré vo formulári nie sú prítomné. Tieto polia sa pridajú do objektového modelu Xrm.Page používaného pre skripty vo formulároch.Steps can be added that set values for fields that are not present in the form and these fields will be added to the Xrm.Page object model used for form scripts. Všetky pracovné postupy, ktoré sú iniciované zmenami polí zahrnutých do postupu obchodného procesu, sa použijú pri uložení údajov vo formulári.Any workflows that are initiated by changes to fields included in a business process flow will be applied when the data in the form is saved. Pri použití automatizácie pomocou pracovného postupu v reálnom čase sa zmeny používateľovi zobrazia hneď, ako po uložení záznamu aktualizuje údaje vo formulári.If the automation is applied by a real-time workflow, the changes will be immediately visible to the user when the data in the form is refreshed after the record is saved.

Hoci ovládací prvok postupu obchodného procesu vo formulári neposkytuje žiadne priame programovanie na strane klienta, zmeny vykonané pomocou obchodných pravidiel alebo skriptov vo formulároch sa automaticky použijú v ovládacích prvkoch postupu obchodného procesu.Although the business process flow control in the form does not provide any direct client-side programmability, changes applied by business rules or form scripts are automatically applied to business process flow controls. Ak skryjete pole vo formulári, skryje sa aj v ovládacom prvku postupu obchodného procesu.If you hide a field in a form, that field will also be hidden in the business process flow control. Ak nastavíte hodnotu pomocou obchodných pravidiel alebo skriptov vo formulároch, daná hodnota sa nastaví v rámci postupu obchodného procesu.If you set a value by using business rules or form scripts, that value will be set within the business process flow.

Súbežné postupy procesuConcurrent process flows

Súbežné postupy obchodných procesov umožňujú používateľom, ktorí vykonávajú prispôsobenie, nakonfigurovať viacero obchodných procesov a priradiť ich k rovnakému počiatočnému záznamu.Concurrent business process flows let customizers configure multiple business processes and associate them with the same starting record. Používatelia môžu prepínať medzi viacerými obchodnými procesmi, ktoré sú spustené súbežne, a pokračovať v práci vo fáze v procese, v ktorej predtým skončili.Users can switch between multiple business processes running concurrently, and resume their work at the stage in the process that they were on.

Systémové postupy obchodných procesovSystem business process flows

K dispozícii sú nasledujúce postupy obchodných procesov.The following business process flows are included. Ak chcete pochopiť, ako postupy obchodných procesov fungujú, mali by ste sa oboznámiť s týmito systémovými postupmi obchodných procesov:To understand how business process flows work, review these system business process flows:

 • Predajný proces od potenciálneho zákazníka po príležitosťLead to Opportunity Sales Process

 • Predajný proces príležitostiOpportunity Sales Process

 • Proces od telefonátu po prípadPhone to Case Process

Viaceré entity v postupoch obchodných procesovMultiple entities in business process flows

Postup obchodného procesu môžete použiť pre jednu entitu alebo môžete zahrnúť viacero entít.You can use a business process flow for a single entity or span multiple entities. Môžete mať napríklad proces, ktorý začína príležitosťou, pokračuje k ponuke a objednávke, potom smeruje k faktúre a nakoniec sa vráti a príležitosť uzavrie.For example, you may have a process that begins with an opportunity, then continues to a quote, an order, and then an invoice, before finally returning to close the opportunity.

Môžete navrhnúť postupy obchodných procesov, ktoré zviažu záznamy až piatich rôznych entít do jedného procesu tak, aby sa používatelia aplikácie mohli zamerať na postup svojho procesu a nemuseli sledovať, s ktorou entitou práve pracujú.You can design business process flows that tie together the records for up to five different entities into a single process so that people using the app can focus on the flow of their process rather than on which entity they are working in. Môžu tak jednoducho prechádzať medzi záznamami súvisiacej entity.They can more easily navigate between related entity records.

Pre jednu entitu možno použiť viacero postupov obchodného procesuMultiple business process flows are available per entity

Nie všetci používatelia v organizácii môžu postupovať podľa rovnakého procesu a v rôznych podmienkach môže byť potrebné použiť rôzne procesy.Not every user in an organization may follow the same process and different conditions may require that a different process be applied. Na jednu entitu môžete mať až 10 aktívnych postupov obchodného procesu, čo vám umožní používať vhodné procesy pre rôzne situácie.You can have up to 10 active business process flows per entity to provide appropriate processes for different situations.

Riadenie použitia postupov obchodných procesovControl which business process flow will be applied

Postupy obchodných procesov môžete priradiť k rolám zabezpečenia, aby ich mohli zobraziť alebo používať iba osoby s danými rolami zabezpečenia.You can associate business process flows with security roles so that only people with those security roles can see or use them. Môžete tiež nastaviť poradie postupov obchodného procesu a určiť, ktorý postup obchodného procesu sa nastaví ako predvolený.You can also set the order of the business process flows so that you can control which business process flow will be set by default. Tento postup funguje rovnako ako definovanie viacerých formulárov pre entitu.This works in the same way that multiple forms for an entity are defined.

Ak niekto vytvorí nový záznam entity, zoznam dostupných definícií aktívnych obchodných procesov sa vyfiltruje podľa roly zabezpečenia používateľa.When someone creates a new entity record, the list of available active business process definition is filtered by the user’s security role. Prvá definícia aktivovaného obchodného procesu dostupná pre rolu zabezpečenia používateľa podľa poradového zoznamu procesov je tá, ktorá sa použije v predvolenom nastavení.The first activated business process definition available for the user’s security role according to the process order list is the one applied by default. Ak je k dispozícii viacero definícií aktívnych obchodných procesov, používatelia môžu načítať inú definíciu v dialógovom okne Prepnúť proces.If more than one active business process definitions is available, users can load another from the Switch Process dialog. Pri každom prepnutí procesu prejde aktuálne zobrazený proces do pozadia a nahradí sa vybraným procesom, zachová si však svoj stav a možno ho prepnúť späť.Whenever processes are switched, the one currently rendered goes to the background and is replaced by the selected one, but it maintains its state and can be switched back. Každý záznam môže mať viacero priradených inštancií procesu (každú pre inú definíciu postupu obchodného procesu, až do celkového počtu 10).Each record can have multiple process instances associated (each for a different business process flow definition, up to a total of 10). Pri načítaní formulára sa zobrazí len jeden postup pracovného procesu.On form load, only one business process flow is rendered. Keď používateľ použije iný proces, tento proces sa môže predvolene načítať iba pre daného používateľa.When any user applies a different process, that process may only load by default for that particular user.

Ak chcete zabezpečiť, že sa obchodný proces predvolene načíta pre všetkých používateľov (ekvivalent správania k „pripnutiu“ procesu), pri načítaní formulára možno pridať vlastný skript rozhrania API klienta (webový prostriedok), ktorý načíta konkrétnu existujúcu inštanciu obchodného procesu na základe ID definície obchodného procesu.To make sure a business process is loaded by default for all user (behavior equivalent to “pinning” the process), a custom Client API script (web resource) can be added on form load that specifically loads an existing business process instance based on the business process definition ID.

Dôležité informácie týkajúce sa postupov obchodných procesovBusiness process flow considerations

Postupy obchodných procesov možno definovať iba pre entity, ktoré ich podporujú.You can define business process flows only for those entities that support them. Mali by ste poznať aj obmedzenie počtu procesov, fáz a krokov, ktoré možno pridať.You also need to be aware of the limits for the number of processes, stages, and steps that can be added.

Postupy obchodných procesov, ktoré volajú pracovný postupBusiness process flows that call a workflow

Pracovné postupy na požiadanie možno volať z postupu obchodného procesu.You can call on-demand workflows from inside a business process flow. Takéto volanie možno nakonfigurovať pomocou nového návrhára postupu obchodného procesu presunutím súčasti pracovného postupu do fázy procesu alebo do sekcie Globálne pracovné postupy.You can configure this from the new business process flow designer by dragging a workflow component to a process stage or to the Global Workflows section. Ďalšie informácie o používaní pracovných postupov v tokoch obchodného procesu nájdete v téme Blog: Automatizácia tokov obchodných procesov v službe Dynamics 365.For more information about using workflows in business process flows, see Blog: Business process flow automation in Dynamics 365.

Keď zahrniete pracovný postup, ktorý chcete spustiť po ukončení fázy v postupe obchodného procesu, pričom daná fáza je poslednou fázou postupu, návrhár vzbudzuje dojem, že pracovný postup sa aktivuje po dokončení danej fázy.When you include a workflow that you want to trigger on Stage Exit of a stage in your business process flow, and that stage is the last stage in the flow, the designer gives the impression that the workflow will be triggered when that stage is completed. Pracovný postup sa však nespustí, pretože nedôjde k prechodu fázy.However, the workflow will not be triggered because a stage transition does not take place. Nezobrazí sa upozornenie ani chyba, ktorá by vám zabránila v zahrnutí pracovného postupu do fázy.You will not receive a warning or error preventing you from including the workflow on the stage. Keď používateľ pracuje s postupom obchodného procesu, ukončenie alebo opustenie procesu nemá za následok prechod fázy, a preto sa pracovný postup neaktivuje.When a user interacts with the business process flow, finishing or abandoning the process does not result in a stage transition, and therefore the workflow is not triggered. Zvážte nasledujúce príklady:Consider the following examples:

 • Vytvoríte postup obchodného procesu s dvomi fázami. Fáza F1 sa pripája k fáze F2, fáza F2 obsahuje pracovný postup a udalosť aktivácie nastavíte na Výstup z fázy.You create a business process flow with two stages, S1 connects to S2, with a workflow on stage S2 and set the trigger to Stage Exit.

 • Vytvoríte postup obchodného procesu s tromi fázami. Fáza F1 sa pripája k fáze F2 a fáza F2 sa potom rozvetvuje do fázy F3.You create a business process flow with three stages, S1 connect to S2, then S2 branches to S3. Vložíte pracovný postup do fázy F2 a udalosť aktivácie nastavíte na Výstup z fázy.You include a workflow on S2 and set the trigger to Stage Exit.

Pracovný postup sa neaktivuje ani v jednom prípade.The workflow will not trigger in either case. Ak chcete tento problém vyriešiť, môžete pridať globálny pracovný postup a pridať do neho pracovný postup, ktorý chcete aktivovať, takže pracovný postup sa aktivuje pre obchodný proces, a nie pre fázu procesu.To work around this issue, you can add a Global Workflow and add the workflow you want to trigger to it so that the workflow is triggered for the business process rather than a stage of the process. Udalosť aktivácie pre globálny pracovný postup môžete nastaviť na Proces bol prerušený alebo Proces bol dokončený, čím sa pracovný postup aktivuje, keď používateľ opustí alebo dokončí obchodný proces.You can set the trigger for a Global workflow to Process Abandoned or Process Completed to cause the workflow to trigger when a user abandons or completes the business process.

Entity, ktoré môžu používať postupy obchodných procesovEntities that can use business process flows

Postupy obchodných procesov môžu používať všetky entity,All custom entities can use business process flows. ako aj nasledujúce štandardné entity:The following standard entities can also use business process flows:

 • Obchodný vzťahAccount
 • Plánovaná činnosťAppointment
 • KampaňCampaign
 • Aktivita kampaneCampaign Activity
 • Odpoveď na kampaňCampaign Response
 • KonkurentCompetitor
 • KontaktContact
 • E-mailEmail
 • NárokEntitlement
 • FaxFax
 • PrípadCase
 • FaktúraInvoice
 • Potenciálny zákazníkLead
 • ListLetter
 • Marketingový zoznamMarketing List
 • PríležitosťOpportunity
 • Telefonický hovorPhone Call
 • ProduktProduct
 • Položka cenníkaPrice List Item
 • Cenová ponukaQuote
 • Opakovaná plánovaná činnosťRecurring Appointment
 • Predajná dokumentáciaSales Literature
 • Aktivita v sociálnej sietiSocial Activity
 • ObjednávkaOrder
 • PoužívateľUser
 • ÚlohaTask
 • TímTeam

Ak chcete povoliť vlastnú entitu pre postupy obchodného procesu, začiarknite políčko Postupy obchodného procesu (pole sa vytvorí) v definícii entity.To enable a custom entity for business process flows, select the Business process flows (fields will be created) check box in the entity definition. Upozorňujeme, že táto akcia je nevratná.Note that you can’t undo this action.

Poznámka

Ak prejdete do fázy postupu obchodného procesu obsahujúcej entitu Social Activity a vyberiete tlačidlo Ďalšia fáza, zobrazí sa možnosť Vytvoriť.If you navigate to the business process flow stage that contains the Social Activity entity and choose the Next Stage button, you’ll see the Create option. Po vybratí tlačidla Vytvoriť sa načíta formulár Aktivita v sociálnej sieti.When you choose Create, the Social Activity form loads. Keďže však Social Activity nie je platná hodnota pre možnosť Create v používateľskom rozhraní aplikácie, formulár nebude možné uložiť a zobrazí sa chybové hlásenie: „Neočakávaná chyba.“However, because Social Activity isn’t valid for Create from the app user interface, you won’t be able to save the form and you’ll see the error message: “Unexpected error.”

Maximálny počet procesov, fáz a krokovMaximum number of processes, stages, and steps

Ak chcete zabezpečiť prijateľný výkon a použiteľnosť používateľského rozhrania, existujú určité obmedzenia, ktoré by ste pri plánovaní postupov obchodného procesu mali poznať:To ensure acceptable performance and the usability of the user interface, there are some limitations you need to be aware of when you plan to use business process flows:

 • Pre jednu entitu môžete mať najviac 10 aktivovaných postupov obchodného procesu.There can be no more than 10 activated business process flow processes per entity.

 • Každý proces môže obsahovať najviac 30 fáz.Each process can contain no more than 30 stages.

 • Procesy s viacerými entitami môžu obsahovať najviac päť entít.Multi-entity processes can contain no more than five entities.

Podpora prispôsobenia entít postupov obchodných procesovBusiness process flow entity customization support

Od sprístupnenia verzie 9.0 služieb Dynamics 365 (online) sa entity postupov obchodných procesov môžu zobraziť v systéme tak, aby údaje záznamu entity mohli byť k dispozícii v mriežkach, zobrazeniach, grafoch a na tabuliach.Introduced in the Dynamics 365 (online), version 9.0 update, business process flow entities can appear in the system so that entity record data can be made available in grids, views, charts, and dashboards.

Používanie záznamov entít postupov obchodných procesov s mriežkami, zobrazeniami, grafmi a tabuľamiUse business process flow entity records with grids, views, charts, and dashboards

S postupmi obchodných procesov, ktoré sú k dispozícii ako entity, teraz môžete používať rozšírené vyhľadávania, zobrazenia, grafy a tabule, ktoré boli vytvorené z údajov postupov obchodných procesov danej entity, ako je napríklad potenciálny zákazník alebo príležitosť.With business processes flows available as an entity, you can now use advanced finds, views, charts, and dashboards sourced from business process flow data for a given entity, such as a lead or opportunity. Správcovia systému a používatelia vykonávajúci úpravy môžu vytvoriť vlastné mriežky, zobrazenia, grafy a tabule postupu obchodného procesu podobné tým, ktoré sa vytvárajú pomocou akejkoľvek inej entity.System administrators and customizers can create custom business process flow grids, views, charts, and dashboards similar to those created with any other entity.

Postupy obchodného procesu, ako je napríklad Predajný proces od potenciálneho zákazníka po príležitosť, sa zobrazia ako prispôsobiteľná entita v Prieskumníkovi riešení.Business process flows, such as Lead To Opportunity Sales Process, appear as a customizable entity in solution explorer.

Prieskumník riešení s entitou procesu od potenciálneho zákazníka po príležitosť

Ak chcete získať prístup k zobrazeniu postupu obchodného procesu, otvorte Prieskumníka riešení, rozbaľte položky Entity > rozbaľte požadovaný proces, napríklad Predajný proces od potenciálneho zákazníka po príležitosť, vyberte položku Zobrazenia a potom vyberte požadované zobrazenie.To access a default business process flow view, open solution explorer, expand Entities > expand the process that you want, such as Lead To Opportunity Sales Process, select Views, and then select the view that you want.

K dispozícii je niekoľko predvolených zobrazení, ktoré môžete zobraziť ako graf, ako je napríklad zobrazenie Predajný proces aktívnej príležitosti.Several default views are available that you can view as a chart, such as the Active Opportunity Sales Process view.

Zobrazenie Predajný proces aktívnej príležitosti

Práca s entitou postupu obchodného procesu z pracovného postupuInteract with the business process flow entity from a workflow

S entitami postupu pracovného procesu môžete pracovať aj z pracovného postupu.You can also interact with business process flow entities from a workflow. Môžete napríklad vytvoriť pracovný postup pre záznam entity postupu pracovného postupu, ktorý zmení aktívnu fázu pri aktualizovaní poľa v zázname entity príležitosti.For example, you can create a workflow for the Business Process Flow entity record to change the Active Stage when a field on the Opportunity entity record is updated. Ďalšie informácie o postupe nájdete v téme Automatizácia fáz postupu obchodného procesu pomocou pracovných postupov.For more information about how to do this, see Automate business process flow stages using workflows.

Obmedzenia použitia entít postupov obchodných procesovLimitations of using business process flow entities

 • V súčasnosti nie je možné vytvárať vlastné formuláre pre entity, ktoré sú založené na postupe obchodného procesu.Currently, you can’t create custom forms for entities based on a business process flow.
 • Ak riešenie zahŕňa entitu postupu obchodného procesu, pred exportovaním riešenia je danú entitu potrebné manuálne pridať do riešenia.If a solution includes a business process flow entity, the business process flow entity must be manually added to the solution before you export it. V opačnom prípade sa entita postupu obchodného procesu nezahrnie do balíka riešenia.Otherwise, the business process flow entity will not be included in the solution package. Ďalšie informácie: Pridanie súčastí riešeniaMore information: Add solution components

Ďalšie krokyNext steps

Krátke video (4:49) o postupoch obchodných procesov Watch a short video (4:49) about business process flows
Vytvorenie postupu obchodného procesu Create a business process flow
Vylepšenie postupov obchodných procesov s vetvenímEnhance business process flows with branching
Technická dokumentácia: Povolenie procesov pomocou služby Dynamics 365Whitepaper: Process Enablement with Dynamics 365