Správcovia: Spravovanie prihlasovacieho formulára aplikácie Power BI DesktopAdministrators: Manage the Power BI Desktop sign-in form

Po prvom spustení aplikácie Power BI Desktop sa zobrazí prihlasovací formulár.The first time Power BI Desktop is launched, a sign-in form is displayed. Informácie už môžu byť vyplnené, prípadne sa používateľ musí prihlásiť do služby Power BI, ak chce pokračovať.Information can be filled in, or sign in to Power BI to continue. Správcovia môžu tento formulár spravovať pomocou kľúča databázy Registry.Administrators manage this form by using a registry key.

Snímka obrazovky úvodného prihlasovacieho formulára aplikácie Power BI Desktop.

Ak chcú správcovia zakázať prihlasovací formulár, môžu použiť nasledujúci kľúč databázy Registry.Administrators use the following registry key to disable the sign-in form. Túto akciu je tiež možné pomocou globálnej politiky rozšíriť na celú organizáciu.This can also be pushed to an entire organization by using global policies.

Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
valueName: ShowLeadGenDialog

Môžete tiež vyskúšať nasledujúci kľúč, ktorý bol pre niektorých zákazníkov užitočný na základe ich konfigurácií:You can also try the following key, which has been successful for some customers based on their configurations:

Key: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
valueName: ShowLeadGenDialog

Hodnotou 0 sa vypne dialógové okno.A value of 0 will disable the dialog.

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa spýtať v komunite Power BITry asking the Power BI Community