Pripojenie k Adobe Analytics v Power BI DesktopConnect to Adobe Analytics in Power BI Desktop

V aplikácii Power BI Desktop sa môžete pripojiť k službe Adobe Analytics a využívať jej základné údaje, rovnako ako iné zdroje údajov v aplikácii Power BI Desktop.In Power BI Desktop, you can connect to Adobe Analytics and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

Získanie údajov zo služby Adobe Analytics

Pripojenie k údajom služby Adobe AnalyticsConnect to Adobe Analytics data

Ak chcete pripojiť údaje služby Adobe Analytics, vyberte položku Získať údaje na páse s nástrojmi Domov v aplikácii Power BI Desktop.To connect to Adobe Analytics data, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. Spomedzi kategórií vľavo vyberte možnosť Online služby a zobrazí sa Konektor služby Adobe Analytics.Select Online Services from the categories on the left, and you see Adobe Analytics connector.

Získanie údajov zo služby Adobe Analytics

V zobrazenom okne Adobe Analytics vyberte tlačidlo Prihlásiť sa a zadajte svoje poverenia na prihlásenie do konta Adobe Analytics.In the Adobe Analytics window that appears, select the Sign in button, and provide your credentials to sign in to your Adobe Analytics account. Zobrazí sa prihlasovacie okno Adobe vyobrazené na nasledujúcom obrázku.The Adobe sign in window appears, as shown in the following image.

Prihlásenie do služby Adobe Analytics

Keď sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo.When prompted, put in your username and password. Po vytvorení pripojenia môžete zobraziť ukážku a vybrať viacero rozmerov a opatrení v dialógovom okne Navigátora služby Power BI umožňujúcom vytvorenie jednotného tabuľkového výstupu.Once the connection is established, you can preview and select multiple dimensions and measures within the Power BI Navigator dialog to create a single tabular output. Taktiež môžete zadať potrebné vstupné parametre pre vybraté položky.You can also provide any necessary input parameters required for the selected items.

Výber údajov pomocou Navigátora

Môžete Načítať vybratú tabuľku a vložiť ju tak celú do aplikácie Power BI Desktop alebo Upraviť dotaz, čím otvoríte Editor dotazov umožňujúci filtrovať a spresniť súbor údajov, ktorý chcete použiť, a následne tento spresnený súbor údajov načítať do aplikácie Power BI Desktop.You can Load the selected table, which brings the entire table into Power BI Desktop, or you can Edit the query, which opens Query Editor so you can filter and refine the set of data you want to use, and then load that refined set of data into Power BI Desktop.

Načítanie alebo úprava údajov v Navigátore

Ďalšie krokyNext steps

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete pripojiť najrôznejšie údaje.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete tu:For more information on data sources, check out the following resources: