Pripojenie k súborom CSV v aplikácii Power BI Desktop

Pripojenie k súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) z aplikácie Power BI Desktop je dosť podobné pripojeniu k excelovému zošitu. Oba spôsoby sú jednoduché, pričom v tomto článku sa uvádza postup pripojenia k ľubovoľnému súboru CSV, ku ktorému máte prístup.

Ak chcete začať, z Power BI Desktop vyberte položku Získať > dátový text/CSV na páse s nástrojmi Domov.

Snímka obrazovky ponuky Získať údaje.

V zobrazenom dialógovom okne Otvoriť vyberte súbor CSV.

Snímka obrazovky dialógového okna Otvoriť.

Po výbere položky Otvoriť získa aplikácia Power BI Desktop prístup k súboru a určí niektoré atribúty súboru, napríklad pôvod súboru, typ oddeľovača a počet riadkov, ktoré sa majú použiť na zistenie typov údajov v súbore.

Tieto atribúty súboru a možnosti sú zobrazené v rozbaľovacej ponuke v hornej časti dialógového okna Import – CSV, ktoré je zobrazené nižšie. Výberom inej možnosti z ktoréhokoľvek rozbaľovacieho selektora môžete manuálne zmeniť akékoľvek z týchto zistených nastavení.

Snímka obrazovky dialógového okna importu do CSV.

Ak ste s výberom spokojní, môžete vybrať položku Načítať a importovať súbor do Power BI Desktop, alebo môžete vybrať položku Upraviť na otvorenie Editora power query a ďalšie tvarovanie alebo transformáciu údajov pred importom.

Po načítaní údajov do aplikácie Power BI Desktop sa na table Polia, napravo od zobrazenia zostavy v aplikácii Power BI Desktop, zobrazí tabuľka so stĺpcami (ktoré sa v aplikácii Power BI Desktop zobrazujú ako polia).

Snímka obrazovky okna aplikácie Power BI Desktop znázorňujúca tablu Polia.

Nič viac robiť nemusíte. Údaje zo súboru CSV sa už nachádzajú v aplikácii Power BI Desktop.

Údaje v aplikácii Power BI Desktop môžete používať na vytváranie vizuálov, zostáv alebo na interakciu s ostatnými údajmi, ku ktorým sa môžete chcieť pripojiť a ktoré môžete chcieť importovať, ako sú napríklad excelové zošity, databázy alebo iné zdroje údajov.

Dôležité

Keď importujete súbor CSV, aplikácia Power BI Desktop vygeneruje stĺpce=x (kde x je počet stĺpcov v súbore CSV počas počiatočného importu) ako krok v editore Power Query. Ak následne pridáte ďalšie stĺpce a zdroj údajov je nastavený na možnosť obnovenia, všetky stĺpce presahujúce počiatočný počet x stĺpcov sa neobnovia.

Ďalšie kroky

Pomocou aplikácie Power BI Desktop môžete pripojiť najrôznejšie údaje. Ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete tu: