Vytvorenie prepojenia na konkrétne umiestnenie v mobilných aplikáciách Power BICreate a link to a specific location in the Power BI mobile apps

Prepojenia môžete použiť na priamy prístup ku konkrétnym položkám v službe Power BI: zostava, tabuľa a dlaždica.You can use links to directly access specific items in Power BI: Report, Dashboard, and Tile.

Existujú hlavné dva scenáre používania prepojení v službe Power BI Mobile:There are mainly two scenarios for using links in Power BI Mobile:

 • Ak chcete otvoriť Power BI mimo aplikácie a dostať sa na konkrétny obsah (zostava/tabuľa/aplikácia).To open Power BI from outside of the app, and land on specific content (report/dashboard/app). Zvyčajne ide o scenár integrácie, keď chcete otvoriť Power BI Mobile v inej aplikácii.This is usually an integration scenario, when you want to open Power BI Mobile from other app.
 • Ak chcete navigovať v službe Power BI.To navigate inside Power BI. Zvyčajne je to v prípade, že chcete vytvoriť vlastnú navigáciu v službe Power BI.This is usually when you want to create a custom navigation in Power BI.

Ak používate prepojenie mimo aplikácie Power BI, uistite sa, že sa otvorí aplikáciou, a ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení, potom by sa mala používateľovi zobraziť ponuka na inštaláciu.When you use a link from outside of Power BI app, you want to make sure that it will be opened by the app, and if the app is not installed on the device, then to offer the user to install it. Práve na podporu tohto sme vytvorili sme špeciálny formát prepojenia.We have created a special link format in order to support exactly that. Vďaka tomuto formátu sa môžete uistiť, že zariadenie použije aplikáciu na otvorenie prepojenia, a ak aplikácia nie je nainštalovaná v zariadení, ponúkne používateľovi možnosť prejsť do obchodu a získať ju.This link format, will make sure that the device is using the app to open the link, and if the app is not installed on the device, it will offer the user to go to the store to get it.

Prepojenie by sa malo začínať nasledovneThe link should start with the following

https://app.powerbi.com/Redirect?[**QUERYPARAMS**]

Dôležité

Ak je váš obsah hosťovaný v špeciálnom údajovom centre, ako napríklad Government, China atď. Prepojenie by sa malo začínať správnou adresou služby Power BI, napríklad app.powerbigov.us alebo app.powerbi.cn.If your content is hosted in special datacenter like Government, China, etc. The link should start with the right Power BI address, like app.powerbigov.us or app.powerbi.cn.

Parametre dotazu QUERY PARAMS sú:The QUERY PARAMS are:

 • action (povinné) = OpenApp/OpenDashboard/OpenTile/OpenReport,action (mandatory) = OpenApp / OpenDashboard / OpenTile / OpenReport
 • appId = ak chcete otvoriť zostavu alebo tabuľu, ktorá je súčasťou aplikácie,appId = if you want to open a report or dashboard that are part of an app
 • groupObjectId = ak chcete otvoriť zostavu alebo tabuľu, ktorá je súčasťou pracovného priestoru (neplatí však pre Môj pracovný priestor),groupObjectId = if you want to open a report or dashboard that are part of workspace (but not my workspace)
 • dashboardObjectId = ID objektu tabule (akcia OpenDashboard alebo OpenTile),dashboardObjectId = dashboard object ID (if action is OpenDashboard or OpenTile)
 • reportObjectId = ID objektu zostavy (akcia OpenReport),reportObjectId = report object ID (if action is OpenReport)
 • tileObjectId = ID objektu dlaždice (akcia OpenTile),tileObjectId = tile object ID (if action is OpenTile)
 • reportPage = ak chcete otvoriť konkrétnu sekciu zostavy (akcia OpenReport),reportPage = if you want to open specific report section (if action is OpenReport)
 • ctId = ID organizácie položky (relevantné pre scenár B2B.ctid = item organization ID (relevant for B2B scenario. Dá sa to vynechať, ak položka patrí organizácii používateľa.).This can be omitted if the item belongs to the user's organization).

Príklady:Examples:

 • Prepojenie na otvorenie aplikácieOpen app link

  https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=appidguid&ctid=organizationid
  
 • Otvorenie tabule, ktorá je súčasťou aplikácieOpen dashboard that is part of an app

  https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenDashboard&appId=**appidguid**&dashboardObjectId=**dashboardidguid**&ctid=**organizationid**
  
 • Otvorenie zostavy, ktorá je súčasťou pracovného priestoruOpen report that is part of a workspace

  https://app.powerbi.com/Redirect?Action=OpenReport&reportObjectId=**reportidguid**&groupObjectId=**groupidguid**&reportPage=**ReportSectionName**
  

Pokiaľ ide o aplikácie, zostavy a tabule, ktoré sú súčasťou aplikácie, najjednoduchším spôsobom získania prepojenia je prejsť do pracovného priestoru a vybrať položku Aktualizovať aplikáciu.For apps and reports and dashboard that are part of an app, the easiest way to get the link is to go to the workspace and choose "Update app". Tým sa otvorí prostredie Publikovať aplikáciu a na karte Prístup nájdete časť Prepojenia.This will open the "Publish app" experience, and in the Access tab, you will find a Links section. Po rozbalení tejto časti sa zobrazí zoznam aplikácie a všetky jej prepojenia na obsah, ktoré možno použiť na priamy prístup.Expanding that section and you will see list of the app and all its content links that can be used to access them directly.

Prepojenia na publikovanie aplikácií v službe Power BIPower BI publish app links

V prípade zostáv a tabúľ, ktoré nie sú súčasťou aplikácie, potrebujete extrahovať ID z URL adresy položky.For reports and dashboards that are not part of an app, you need to extract the IDs from the item URL.

Ak napríklad chcete nájsť ID objektu tabule pozostávajúce z 36 znakov, prejdite na konkrétnu tabuľu v službe Power BI.For example, to find the 36-character dashboard object ID, navigate to the specific dashboard in the Power BI service

https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/**dashboard guid comes here**?ctid=**organization id comes here**`

Ak chcete nájsť ID objektu zostavy pozostávajúce z 36 znakov, prejdite na konkrétnu zostavu v službe Power BI.To find the 36-character report object ID, navigate to the specific report in the Power BI service. Toto je príklad zostavy z časti Môj pracovný priestorThis is an example of report from "My Workspace"

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/**report guid comes here**/ReportSection3?ctid=**organization id comes here**`

Vyššie uvedená URL adresa obsahuje tiež konkrétnu stránku zostavy ReportSection3.The above URL contains also specific report page "ReportSection3".

Toto je príklad zostavy z pracovného priestoru (neplatí pre Môj pracovný priestor)This is an example of a report from a workspace (not My Workspace)

https://app.powerbi.com/groups/**groupid comes here**/reports/**reportid comes here**/ReportSection1?ctid=**organizationid comes here**

Prepojenia v rámci služby Power BI fungujú v mobilných aplikáciách presne tak, ako v službe Power BI.Links inside Power BI are working in the mobile apps exactly as in Power BI Service.

Ak chcete do zostavy pridať prepojenie, ktoré odkazuje na inú položku služby Power BI, stačí skopírovať URL adresu tejto položky z panela s adresou v prehliadači.If you want to add link to your report that points to another Power BI item, you can just copy that item URL from the browser address bar. Prečítajte si viac o tom, ako pridať hypertextové prepojenie do textového poľa v zostave.Read more about how to add a hyperlink to a text box in a report.

Použitie URL adresy zostavy s filtromUse report URL with filter

Rovnako ako služba Power BI, aj aplikácie Power BI Mobile podporujú URL adresu zostavy, ktorá obsahuje parameter dotazu filtra.Same as Power BI service, Power BI Mobile apps also support report URL that contains a filter query param. V aplikácii Power BI Mobile môžete otvoriť zostavu a filtrovať ju na konkrétny stav.You can open a report in Power BI Mobile app and filter it to specific state. Táto URL adresa otvorí napríklad zostavu predaja a filtruje ju podľa územiaFor example, this URL opens the Sales report and filter it by Territory

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/**report guid comes here**/ReportSection3?ctid=**organization id comes here**&filter=Store/Territory eq 'NC'

Prečítajte si viac o tom, ako vytvoriť parameter dotazu na filtrovanie zostáv.Read more on how to build query param to filter reports.

Ďalšie krokyNext steps

Vaše názory nám pomáhajú pri rozhodovaní o tom, čo implementovať v budúcnosti, a preto nezabudnite hlasovať za ďalšie funkcie, ktoré by ste chceli vidieť v mobilných aplikáciách Power BI.Your feedback helps us decide what to implement in the future, so don't forget to vote for other features you'd like to see in Power BI mobile apps.