Vytvorenie prepojenia na konkrétne umiestnenie v mobilných aplikáciách Power BI

Prepojenia môžete použiť na priamy prístup ku konkrétnemu obsahu služby Power BI, ako je napríklad konkrétna zostava, strana zostavy, tabuľa, dlaždica atď.

V mobilných aplikáciách Power BI existujú dve hlavné možnosti použitia prepojení na prístup k obsahu:

 • Ak chcete otvoriť Power BI mimo mobilnej aplikácie a prejsť na konkrétny obsah. Zvyčajne ide o scenár integrácie, v rámci ktorého otvárate mobilnú aplikáciu Power BI z inej aplikácie.
 • Ak chcete navigovať v službe Power BI. Zvyčajne je to v prípade, že chcete vytvoriť vlastnú navigáciu v službe Power BI.

V tomto článku sú obsiahnuté nasledujúce prípady:

 • Použitie prepojení na otvorenie konkrétneho obsahu služby Power BI mimo mobilnej aplikácie. Popisujú sa dva formáty prepojení. Jeden používa metódu presmerovania a možno ho použiť bez ohľadu na to, kde sa Power BI otvorí. Druhý sa otvorí priamo v mobilnej aplikácii Power BI a bude fungovať iba v mobilných zariadeniach, ktoré majú nainštalovanú mobilnú aplikáciu.
 • Použitie prepojení v službe Power BI na prechod na konkrétny obsah služby Power BI.

Mobilné aplikácie tiež podporujú odovzdávanie parametrov do stránkovaných zostáv prostredníctvom URL adries. Podrobnosti nájdete v téme Odovzdávanie parametra zostavy v URL adrese stránkovanej zostavy.

Ak chcete vytvoriť prepojenie na konkrétnu položku v službe Power BI z miesta mimo mobilnej aplikácie, v závislosti od toho, kde sa bude prepojenie otvárať, existujú dve možnosti:

 • Ak chcete, aby sa prepojenie otváralo správne bez ohľadu na to, či sa naň klikne v prehliadači počítača alebo v mobilnom zariadení, môžete vytvoriť prepojenie, ktoré zabezpečí, že sa správne otvorí bez ohľadu na to, kde sa naň kliklo. Toto prepojenie má špeciálnu syntax presmerovania, ktorá toto inteligentné správanie povoľuje.

 • Ak viete, že prepojenie sa bude otvárať len v mobilnom zariadení, ktoré má nainštalovanú mobilnú aplikáciu Power BI, môžete sa vyhnúť presmerovaniu podľa vyššie uvedenej metódy a použiť inú syntax prepojenia, ktorá otvorí prepojenie priamo v mobilnej aplikácii Power BI v mobilnom zariadení. Je však dôležité poznamenať: keďže toto prepojenie sa vyhýba presmerovaniu podľa prvej metódy, nebude fungovať v prípade, že sa otvorí niekde inde ako v mobilnom zariadení, ktoré má nainštalovanú mobilnú aplikáciu Power BI.

Formát prepojenia popísaný v tejto časti používa presmerovanie, aby sa zabezpečilo, že prepojenie funguje bez ohľadu na to, kde sa naň klikne.

 • Ak na prepojenie kliknete v mobilnom zariadení, formát prepojenia zaistí, aby zariadenie použilo na otvorenie prepojenia mobilnú aplikáciu Power BI. Ak mobilná aplikácia nie je v zariadení nainštalovaná, používateľovi sa zobrazí návrh na prechod do obchodu, kde ju možno získať.
 • Ak na prepojenie kliknete v PC, otvorí sa príslušná položka na webovom portáli služby Power BI.

Prepojenie sa musí začínať špeciálnou predponou, za ktorou nasledujú parametre dotazu:

https://app.powerbi.com/Redirect? [QUERYPARAMETERS]

Dôležité

Ak je váš obsah hosťovaný v špeciálnom údajovom centre, ako je napríklad Government, China atď., prepojenie by sa malo začínať príslušnou adresou služby Power BI, ako napríklad app.powerbigov.us alebo app.powerbi.cn.

K parametrom dotazu patrí:

Parameter Hodnota Popis
akcia (povinné) OpenApp
OpenReport
OpenDashboard
OpenTile
appID 36-znakový identifikátor GUID Treba zadať, ak chcete otvoriť zostavu alebo tabuľu, ktorá je súčasťou aplikácie.
Príklad: appId=baf4b16d-b5bd-4360-8a3a-51d11242c09b
groupObjectId 36-znakový identifikátor GUID Určuje pracovný priestor, v ktorom chcete otvoriť zostavu alebo tabuľu, ktorá nepatrí do časti Môj pracovný priestor.
Príklad: groupObjectId=9a3841c6-74b3-46f1-85fd-bdd78f27b30e
dashboardObjectId 36-znakový identifikátor GUID ID objektu tabule (ak akcia je OpenDashboard alebo OpenTile)
Príklad: dashboardObjectId=033bb049-5b68-4392-b3ef-ae9a43738a4a
reportObjectId 36-znakový identifikátor GUID ID objektu zostavy (ak akcia je OpenReport)
Príklad: reportObjectId=6114cec7-78E1-4926-88ff-0bc5338452cf
tileObjectId 36-znakový identifikátor GUID ID objektu dlaždice (ak akcia je OpenTile)
Príklad: tileObjectId=a845dcb8-a289-43a8-94ea-67a8c0a068f9
reportPage ReportSection<num> Názov strany, ak chcete otvoriť konkrétnu stranu zostavy. (ak akcia je OpenReport)
Príklad: reportPage=ReportSection6
bookmarkGuid 36-znakový identifikátor GUID ID záložky, ak chcete otvoriť konkrétne zobrazenie označené záložkou. (ak akcia je OpenReport)
Príklad: bookmarkGuid=18e8872f-6db8-4cf8-8298-3b2ab254cc7f
ctid 36-znakový identifikátor GUID ID organizácie položky (relevantné pre scenáre B2B, dá sa vynechať, ak položka patrí organizácii používateľa).
Príklad: ctId=5367c770-09d0-4110-bf6a-d760cb5ef681.

Príklady:

V nasledujúcich príkladoch sú zástupné objekty pre hodnoty parametrov zvýraznené tučným písmom. Ak chcete získať skutočné hodnoty, prejdite na službu Power BI, otvorte položku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, a extrahujte potrebné hodnoty z URL adresy položky.

 • Otvorenie aplikácie

  https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId= <appid-guid> &ctid= <ctid-guid>

 • Otvorenie tabule, ktorá je súčasťou aplikácie

  https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenDashboard&appId= <appid-guid> &dashboardObjectId= <dashboardid-guid> &ctid= <ctid-guid>

 • Otvorenie zostavy, ktorá je súčasťou iného pracovného priestoru ako Môj pracovný priestor

  https://app.powerbi.com/Redirect?Action=OpenReport&reportObjectId= <reportid-guid> &groupObjectId= <groupobjectid-guid> &reportPage=ReportSection<num>

Pokiaľ ide o aplikácie, zostavy a tabule, ktoré sú súčasťou aplikácie, najjednoduchším spôsobom získania prepojenia je prejsť do pracovného priestoru aplikácie a vybrať položku Aktualizovať aplikáciu. Otvorí sa prostredie na publikovanie aplikácie. Otvorte kartu povolení a rozbaľte sekciu prepojení, aby sa zobrazili prepojenia na aplikáciu a všetok jej obsah. Tieto prepojenia môžete použiť mimo služby Power BI na priamy prístup k aplikácii a k jej obsahu.

Prepojenia na publikovanie aplikácií v službe Power BI

V prípade zostáv a tabúľ, ktoré nie sú súčasťou aplikácie, potrebujete extrahovať ID objektu z URL adresy položky. Prejdite do služby Power BI, následne na položku, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie, a vyhľadajte požadované hodnoty v URL adrese, ktorá sa zobrazuje na paneli s adresou v prehliadači.

Nižšie uvedené príklady ukazujú, kde nájdete potrebné ID v URL adresách položiek, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

 • Ak chcete vyhľadať 36-znakové ID objektu tabule, prejdite na konkrétnu tabuľu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie v službe Power BI, a nájdite ID objektu tabule a všetky ostatné požadované ID na miestach uvedených nižšie:

  https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/ <dashboard-object-id> ?ctid= <org-object-id>

 • Ak chcete vyhľadať 36-znakové ID objektu zostavy, prejdite na konkrétnu zostavu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie v službe Power BI, a nájdite potrebné ID, ako je znázornené nižšie. Všimnite si, že tento príklad obsahuje odkaz na konkrétnu stranu zostavy a konkrétnu záložku.

  https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ <report-object-id> /ReportSection<num> ?bookmarkGuid= <bookmark-id>

 • Ak chcete vytvoriť prepojenie na položku v inom pracovnom priestore ako Môj pracovný priestor, musíte extrahovať ID objektu skupiny. V tomto príklade sa zobrazuje zostava z iného pracovného priestoru ako Môj pracovný priestor.

  https://app.powerbi.com/groups/ <group-object-id> /reports/ <report-object-id> /ReportSection<report-section-num> ?ctid= <org-object-id>

Formát prepojenia popísaný v tejto sekcii odkazuje na konkrétne umiestnenie v rámci mobilných aplikácií Power BI na všetkých mobilných platformách: zariadenia so systémom iOS, Android a Windows 10. Tento formát prepojenia otvorí umiestnenie priamo bez presmerovania, ktoré je súčasťou metódy popísanej v predchádzajúcej časti. Tento formát je možné otvoriť iba v mobilných zariadeniach, ktoré majú nainštalovanú mobilnú aplikáciu Power BI.

Prepojenia tohto formátu môžu smerovať priamo na tabule, dlaždice a zostavy. Cieľ priameho prepojenia určuje jeho formát. Podľa týchto krokov vytvoríte priame prepojenia na rôzne umiestnenia.

 • Otvorenie mobilnej aplikácie Power BI

  Mobilnú aplikáciu Power BI otvoríte v ľubovoľnom zariadení pomocou tohto prepojenia:

  mspbi://app/

 • Otvorenie konkrétnej tabule

  Toto prepojenie otvorí v mobilnej aplikácii Power BI konkrétnu tabuľu:

  mspbi://app/OpenDashboard?DashboardObjectId= <36-character-dashboard-id>

  Ak chcete získať 36-znakové ID objektu tabule, prejdite na konkrétnu tabuľu v službe Power BI a extrahujte ho z URL adresy. ID objektu tabule je zvýraznené napríklad v nasledujúcej URL adrese zo služby Power BI:

  https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/ <61b7e871-cb98-48ed-bddc-6572c921e270>

  Ak tabuľa nie je v časti Môj pracovný priestor, musíte pridať ID objektu skupiny, a to buď pred ID tabule, alebo zaň. Nižšie uvedené priame prepojenie obsahuje parameter ID objektu skupiny pridaný za ID objektu tabule:

  mspbi://app/OpenDashboard?DashboardObjectId=e684af3a-9e7f-44ee-b679-b9a1c59b5d60&GroupObjectId=8cc900cc-7339-467f-8900-fec82d748248

  Všimnite si znak & medzi dvoma parametrami.

 • Otvorenie so zameraním na konkrétnu dlaždicu

  Toto prepojenie otvorí mobilnú aplikáciu Power BI v režime zamerania na konkrétnu dlaždicu:

  mspbi://app/OpenTile?DashboardObjectId= <36-character-dashboard-id> &TileObjectId= <36-character-tile-id>

  Ak chcete nájsť 36-znakové ID objektu tabule a dlaždice, prejdite na konkrétnu tabuľu v službe Power BI a otvorte režim zamerania na dlaždicu. V príklade nižšie sú ID tabule a dlaždice zvýraznené.

  https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/3784f99f-b460-4d5e-b86c-b6d8f7ec54b7/tiles/565f9740-5131-4648-87f2-f79c4cf9c5f5/infocus

  Ak chcete túto dlaždicu otvoriť priamo, prepojenie bude takéto:

  mspbi://app/OpenTile?DashboardObjectId=3784f99f-b460-4d5e-b86c-b6d8f7ec54b7&TileObjectId=565f9740-5131-4648-87f2-f79c4cf9c5f5

  Všimnite si znak & medzi dvoma parametrami.

  Ak tabuľa nie je v časti Môj pracovný priestor, pridajte parameter GroupObjectId, napríklad &GroupObjectId=<36-character-group-id>

 • Otvorenie konkrétnej zostavy

  Toto prepojenie otvorí v mobilnej aplikácii Power BI konkrétnu zostavu:

  mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId= <36-character-report-id>

  Ak chcete nájsť 36-znakové ID objektu zostavy, prejdite na konkrétnu zostavu v službe Power BI. Nasledujúca URL adresa zo služby Power BI ilustruje ID zostavy, ktoré by ste potrebovali extrahovať.

  https://app.powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300

  Ak zostava nie je v časti Môj pracovný priestor, je potrebné pridať aj parameter &GroupObjectId=<36-character-group-id> , a to buď pred ID zostavy, alebo zaň. V tomto prípade by napríklad priame prepojenie bolo takéto:

  mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=e684af3a-9e7f-44ee-b679-b9a1c59b5d60&GroupObjectId=8cc900cc-7339-467f-8900-fec82d748248

  Všimnite si znak & medzi dvoma parametrami.

 • Otvorenie konkrétnej strany zostavy

  Toto prepojenie otvorí v mobilnej aplikácii Power BI konkrétnu stranu zostavy:

  mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId= <36-character-report-id> &reportPage=ReportSection<number>

  Strana zostavy sa označuje slovným spojením ReportSection, za ktorým nasleduje číslo. Ak chcete vyhľadať potrebné hodnoty, otvorte zostavu v službe Power BI, prejdite na konkrétnu stranu zostavy a extrahujte potrebné hodnoty z URL adresy. Zvýraznené časti tejto URL adresy napríklad predstavujú hodnoty, ktoré by ste potrebovali, ak chcete otvoriť konkrétnu stranu zostavy:

  https://app.powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300/ReportSection11

 • Otvorenie v režime zobrazenia na celej obrazovke (len pre zariadenia s Windowsom)

  V prípade zariadení s Windowsom môžete tiež pridať parameter openFullScreen, aby sa konkrétna zostava otvorila v režime zobrazenia na celej obrazovke. V nasledujúcom príklade sa otvorí strana zostavy v režime zobrazenia na celej obrazovke:

  mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=500217de-50f0-4af1-b345-b81027224033&openFullScreen=true

 • Pridanie kontextu (voliteľné)

  Do reťazca môžete pridať aj kontext. Ak nás potom budete kontaktovať, môžeme pomocou tohto kontextu filtrovať naše údaje a nájsť v nich tie, ktoré sú relevantné pre vašu aplikáciu. Ak chcete pridať kontext, pridajte do prepojenia parameter context=<app-name> :

  Nasledujúci príklad zobrazuje prepojenie, ktoré obsahuje parameter kontextu:

  mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=e684af3a-9e7f-44ee-b679-b9a1c59b5d60&GroupObjectId=8cc900cc-7339-467f-8900-fec82d748248&context=SlackDeepLink

V mobilných aplikáciách Power BI môžu prepojenia v rámci služby Power BI fungovať rovnako ako v službe Power BI.

Ak chcete do zostavy pridať prepojenie, ktoré smeruje na inú položku služby Power BI, stačí skopírovať URL adresu tejto položky z panela s adresou v prehliadači. Prečítajte si viac o tom, ako pridať hypertextové prepojenie do textového poľa v zostave.

Ďalšie kroky

Vaše názory nám pomáhajú pri rozhodovaní o tom, čo implementovať v budúcnosti, a preto nezabudnite hlasovať za ďalšie funkcie, ktoré by ste chceli vidieť v mobilných aplikáciách Power BI.