Pridanie stĺpca z príkladov v aplikácii Power BI Desktop

Funkcia Pridať stĺpec z príkladov v Editore Power Query umožňuje pridávať nové stĺpce do dátového modelu zadaním jednej alebo viacerých vzorových hodnôt pre nové stĺpce. Príklady pre nové stĺpce môžete vytvoriť z výberu alebo zadaním vstupných hodnôt vychádzajúcich zo všetkých existujúcich stĺpcov v tabuľke.

Snímka obrazovky Editora Power Query zobrazujúca, ako pridať stĺpec z príkladov v aplikácii Power B I Desktop.

Pridanie stĺpca z príkladov vám umožňuje rýchlo a jednoducho vytvoriť nové stĺpce a je výhodné v týchto situáciách:

 • Viete, aké údaje chcete mať v novom stĺpci, ale nie ste istí, ktorou transformáciou alebo súborom transformácii sa k nim dopracujete.
 • Viete, aké transformácie potrebujete, ale nie ste istí, akú položku vybrať v používateľskom rozhraní.
 • Presne viete, aké transformácie potrebujete s použitím výrazu Vlastný stĺpec v jazyku M vykonať, ale jeden alebo viacero z týchto výrazov nie je v používateľskom rozhraní k dispozícii.

Pridanie stĺpca z príkladov je jednoduché. V nasledujúcich sekciách uvidíte, aké je to ľahké.

Pridanie nového stĺpca z príkladov

Ak chcete získať vzorové údaje z Wikipédie, vyberte položky Načítať údaje > Web z karty Domov na páse s nástrojmi aplikácie Power BI Desktop.

Načítanie údajov z webu

Do zobrazeného dialógového okna prilepte nasledujúcu URL adresu a vyberte položku OK:

https://wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_States

V dialógovom okne Navigátor vyberte tabuľku States of the United States of America (Štáty Spojených štátov) a potom vyberte položku Transformovať údaje. Tabuľka sa otvorí v Editore Power Query.

Ak chcete v súbore otvoriť už načítané údaje zo Power BI Desktop, vyberte na páse s nástrojmi položku Transformovať údaje na karte Domov. Údaje sa otvoria v Editore Power Query.

Vyberte položku Transformovať údaje zo Power BI Desktop

Po otvorení vzorových údajov v Editore Power Query vyberte na páse s nástrojmi kartu Pridať stĺpec a potom vyberte položku Stĺpec z príkladov. Výberom samotnej ikony Stĺpec z príkladov vytvoríte stĺpec zo všetkých existujúcich stĺpcov. Keď vyberiete rozbaľovaciu šípku, budete si môcť vybrať z možností Zo všetkých stĺpcov alebo Z výberu. V tomto návode sa používa možnosť Zo všetkých stĺpcov.

Výber položky sa pridanie stĺpca z príkladov

Tabla Pridať stĺpec z príkladov

Po výbere položiek Pridať stĺpec > Stĺpec z príkladov sa v hornej časti tabuľky otvorí tabla Pridať stĺpec z príkladov. Napravo od existujúcich stĺpcov sa zobrazí nový Stĺpec 1 (možno sa budete musieť posunúť, aby sa zobrazili všetky). Keď do prázdnych buniek Stĺpca 1 zadáte vzorové hodnoty, Power BI vytvorí pravidlá a transformácie zodpovedajúce príkladom a použije ich na vyplnenie zvyšku stĺpca.

Všimnite si, že Stĺpec z príkladov sa zobrazí aj ako použitý krok na table Nastavenia dotazu. Editor Power Query bude ako vždy zaznamenávať vaše kroky transformácie a použije ich v uvedenom poradí na dotaz.

Tabla Pridať stĺpec z príkladov

Pri zadávaní príkladu do nového stĺpca zobrazí Power BI ukážku toho, ako bude na základe vytvorených transformácií vyzerať zvyšok stĺpca. Príklad: Do prvého riadku napíšete slovo Alabama, ktoré zodpovedá hodnote Alabama v prvom stĺpci tabuľky. Keď stačíte kláves Enter, Power BI vyplní zvyšok nového stĺpca na základe prvej hodnoty stĺpca a vytvorí názov stĺpca Name & postal abbreviation[12] – kópia (Názov a poštová skratka[12] – kópia).

Teraz prejdite na riadok Massachusetts[E] nového stĺpca a odstráňte časť [E] reťazca. Služba Power BI zistí zmenu a použije príklad na vytvorenie transformácie. Power BI transformácie popíše na table Pridať stĺpec z príkladov a stĺpec premenuje na Text pred oddeľovačom.

Transformovaný stĺpec z príkladov

Editor Power Query pridá do transformácií aj ďalšie vami pridané príklady. Keď budete spokojní, pomocou tlačidla OK potvrďte zmeny.

Nový stĺpec môžete kedykoľvek ľubovoľne premenovať tak, že dvakrát kliknete na záhlavie stĺpca alebo naň kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete položku Premenovať.

Pozrite si toto video, kde uvidíte fungovanie tably Pridať stĺpec z príkladov a využitie vzorového zdroja údajov:

Power BI Desktop: Pridanie stĺpca z príkladov.

Zoznam podporovaných transformácií

Pri používaní tably Pridať stĺpec z príkladov možno využiť mnoho transformácií, ale nie všetky z nich. V nasledujúcom zozname sú uvedené podporované transformácie:

Všeobecné

 • Podmienený stĺpec

Odkaz

 • Odkaz na konkrétny stĺpec vrátane transformácií orezania, vyčistenia a veľkých a malých písmen

Transformácie textu

 • Skombinovanie (podporuje kombináciu doslovných reťazcov a hodnôt celých stĺpcov)
 • Nahradenie
 • Dĺžka
 • Extrahovať
  • Prvé znaky
  • Posledné znaky
  • Rozsah
  • Text pred oddeľovačom
  • Text za oddeľovačom
  • Text medzi oddeľovačmi
  • Dĺžka
  • Odstránenie znakov
  • Ponechanie znakov

Poznámka

Všetky transformácie textu zohľadňujú možnú potrebu transformácie orezania, vyčistenia alebo použitia veľkých a malých písmen na hodnotu stĺpca.

Transformácie dátumu

 • Deň
 • Deň v týždni
 • Názov dňa v týždni
 • Deň v roku
 • Mesiac
 • Názov mesiaca
 • Štvrťrok v roku
 • Týždeň v mesiaci
 • Týždeň v roku
 • Rok
 • Vek
 • Začiatok roka
 • Koniec roka
 • Začiatok mesiaca
 • Koniec mesiaca
 • Začiatok štvrťroka
 • Dni v mesiaci
 • Koniec štvrťroka
 • Začiatok týždňa
 • Koniec týždňa
 • Deň mesiaca
 • Začiatok dňa
 • Koniec dňa

Transformácie času

 • Hodina
 • Minúta
 • Sekunda
 • Na miestny čas

Poznámka

Všetky transformácie dátumu a času zohľadňujú potenciálnu potrebu konverzie hodnoty stĺpca na Deň, Čas alebo Dátum a čas.

Transformácie čísel

 • Absolútna hodnota
 • Arkuskosínus
 • Arkussínus
 • Arkustangens
 • Konvertovať na číslo
 • Kosínus
 • Tretia mocnina
 • Delenie
 • Exponent
 • Faktoriál
 • Delenie celého čísla
 • Je párne
 • Je nepárne
 • Ln
 • Dekadický logaritmus
 • Modulo
 • Násobenie
 • Zaokrúhliť nadol
 • Zaokrúhliť nahor
 • Znamienko
 • Sínus
 • Druhá odmocnina
 • Druhá mocnina
 • Odčítanie
 • Súčet
 • Tangens
 • Kontajnery a rozsahy