Tabla Analýza vo vizuáloch Power BIThe Analytics pane in Power BI visuals

Tabla Analýza bola zavedená pre natívne vizuály v novembri 2018.The Analytics pane was introduced for native visuals in November 2018. Tento článok uvádza, ako môžu vizuály Power BI s rozhraním API v2.5.0 prezentovať a spravovať svoje vlastnosti na table Analýza.This article discusses how Power BI visuals with API v2.5.0 can present and manage their properties in the Analytics pane.

Tabla Analýza

Správa tably AnalýzaManage the Analytics pane

Rovnako, ako by ste spravovali vlastnosti na tableFormát, môžete spravovať tablu Analýza, a to definovaním objektu v súbore vizuálu capabilities.json.Just as you'd manage properties in the Format pane, you manage the Analytics pane by defining an object in the visual's capabilities.json file.

V prípade tably Analýza sú rozdiely nasledovné:For the Analytics pane, the differences are as follows:

 • Do definície objektu pridáte pole objectCategory s hodnotou 2.Under the object's definition, you add an objectCategory field with a value of 2.

  Poznámka

  V rozhraní API 2.5.0 bolo zavedené voliteľné pole objectCategory.The optional objectCategory field was introduced in API 2.5.0. Definuje aspekt vizuálu, ktorý daný objekt ovláda (1 = formátovanie, 2 = analýza).It defines the aspect of the visual that the object controls (1 = Formatting, 2 = Analytics). Formatting sa používa pre prvky, akými sú vzhľad a správanie, farby, osi a označenia.Formatting is used for such elements as look and feel, colors, axes, and labels. Analytics sa používa pre prvky, akými sú prognózy, trendové čiary, referenčné čiary a tvary.Analytics is used for such elements as forecasts, trendlines, reference lines, and shapes.

  Ak hodnota nie je špecifikovaná, objectCategory použije východiskovú hodnotu formátovania.If the value isn't specified, objectCategory defaults to "Formatting."

 • Objekt musí mať nasledovné dve vlastnosti:The object must have the following two properties:

  • show typu bool s predvolenou hodnotou false,show of type bool, with a default value of false.
  • displayName typu text.displayName of type text. Predvolená hodnota, ktorú vyberiete, sa stane počiatočným zobrazovaným názvom inštancie.The default value that you choose becomes the instance's initial display name.
{
 "objects": {
  "YourAnalyticsPropertiesCard": {
   "displayName": "Your analytics properties card's name",
   "objectCategory": 2,
   "properties": {
    "show": {
     "type": {
      "bool": true
     }
    },
    "displayName": {
     "type": {
      "text": true
     }
    },
   ... //any other properties for your Analytics card
   }
  }
 ...
 }
}

Ostatné vlastnosti môžete definovať rovnakým spôsobom ako v prípade objektov tably Formát.You can define other properties in the same way that you do for Format objects. Vyčíslenie objektov sa realizuje úplne rovnako ako na table Formát.And you can enumerate objects just as you do in the Format pane.

Známe obmedzenia a problémy tably AnalýzaKnown limitations and issues of the Analytics pane

 • Podpora viacerých inštancií zatiaľ pre tablu Analýza nie je k dispozícii.The Analytics pane has no multi-instance support yet. Objekty nemôžu mať iný ako statický selektor (t. j. "selector": null) a vizuály Power BI nemôžu mať viaceré používateľom definované inštancie karty.Objects can't have a selector other than static (that is, "selector": null), and Power BI visuals can't have user-defined multiple instances of a card.
 • Vlastnosti typu integer sa nezobrazujú správne.Properties of type integer aren't displayed correctly. Ako alternatívne riešenie použite namiesto toho typ numeric.As a workaround, use type numeric instead.

Poznámka

 • Tablu Analýza používajte iba pre objekty, ktoré pridávajú nové informácie alebo vnášajú nové svetlo na prezentované informácie (napríklad dynamické referenčné čiary, ktoré ilustrujú dôležité trendy).Use the Analytics pane only for objects that add new information or shed new light on the presented information (for example, dynamic reference lines that illustrate important trends).
 • Všetky možnosti, ktoré ovládajú vzhľad a správanie vizuálu, čiže formátovanie, by mali byť limitované na tablu Formátovanie.Any options that control the look and feel of the visual (that is, formatting) should be limited to the Formatting pane.