Technické dokumentácie pre službu Power BIWhitepapers for Power BI

Technické dokumentácie umožňujú preskúmať témy služby Power BI na podrobnejšej úrovni.Whitepapers allow you to explore Power BI topics at a deeper level. Tu nájdete zoznam dostupných technických dokumentácií pre služby Power BI.Here you can find a list of available whitepapers for Power BI.

Technická dokumentáciaWhitepaper PopisDescription DátumDate
Plánovanie nasadenia služby Power BI EnterprisePlanning a Power BI Enterprise Deployment Táto aktualizovaná Technická dokumentácia načrtáva dôležité informácie a osvedčené postupy pre dobre fungujúce a bezpečné nasadenie organizácie Power BI.This updated technical whitepaper outlines considerations and best practices for a well-performing and secure organizational Power BI deployment. Jún 2020June 2020
Služba Power BI a toky údajovPower BI and Dataflows Táto technická dokumentácia uvádza technické podrobnosti o tokoch údajov a popisuje možnosti a funkcionalitu funkcií tokov údajov.This whitepaper describes dataflows in technical detail, and describes the capabilities and initiatives behind dataflow features and functionality. November 2018November 2018
Microsoft Power BI PremiumMicrosoft Power BI Premium Popisuje službu Power BI Premium v stave, v akom je v čase spustenia, a tiež ako sa bude ďalej vyvíjať.Describes Power BI Premium, both as it exists when launched and also how it will evolve. Október 2017October 2017
Plánovanie a nasadenie služby Power BI PremiumPower BI Premium Planning and Deployment Obsah tejto technickej dokumentácie bol zahrnutý do všeobecných usmernení.The content of this whitepaper has been incorporated into general guidance. Pozrite si prepojenie na usmernenie a osvedčené postupy na plánovanie a nasadenie kapacity Premium pre presne definované pracovné zaťaženia.See the link for guidance and best practices for planning and deploying Premium capacity for well-defined workloads. Marec 2019March 2019
Pomoc pri plánovaní kapacity Power BI Report ServeraCapacity planning guidance for Power BI Report Server Táto dokumentácia by vám mala pomôcť pri plánovaní kapacity Power BI Report Servera. Je založená na mnohých výsledkoch záťažových testov pri rozličných vyťaženiach servera zostáv.This paper aims to offer guidance on capacity planning for Power BI Report Server by sharing results of numerous load test executions of various workloads against a report server. Marec 2018March 2018
ZabezpečenieSecurity Poskytuje podrobné vysvetlenie zabezpečenia v rámci služby Power BI.Provides a detailed explanation of security within Power BI. Marec 2019March 2019
Distribúcia obsahu Power BI externým hostiteľským používateľom pomocou služby Azure Active Directory B2BDistribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B Táto dokumentácia obsahuje prehľad spôsobu distribuovania obsahu používateľom mimo organizácie pomocou integrácie služby Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B).This paper outlines how to distribute content to users outside the organization using the integration of Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B). Marec 2019March 2019
Pokročilá analýza so službou Power BIAdvanced Analytics with Power BI Popisuje možnosti pokročilej analýzy služby Power BI vrátane prediktívnej analýzy, vlastných vizualizácií, integrácie s jazykom R a jazyka DAX.Describes the advanced analytics capabilities of Power BI, including predictive analytics, custom visualizations, R integration, and data analysis expressions. Február 2017February 2017
Obojsmerné filtrovaniaBidirectional filtering Vysvetľuje obojsmerné krížové filtrovanie v aplikácii Power BI Desktop (technická dokumentácia sa vzťahuje aj na služby SQL Server Analysis Services 2016, keďže sa správajú rovnako).Explains bidirectional cross-filtering in Power BI Desktop (the whitepaper also covers SQL Server Analysis Services 2016, both have the same behavior). Júl 2018July 2018
Režim DirectQuery v službe SQL Server 2016 Analysis ServicesDirectQuery in SQL Server 2016 Analysis Services Pre SQL Server 2016 bol režim DirectQuery prepracovaný, čím sa výrazne zlepšila jeho rýchlosť a výkon. Teraz je však podstatne zložitejší na pochopenie a implementáciu.For SQL Server 2016, DirectQuery was redesigned for dramatically improved speed and performance, however, it is also now more complex to understand and implement. Január 2017January 2017
Power BI a SAP BWPower BI and SAP BW Táto dokumentácia popisuje, ako môžu zákazníci systému SAP získať výhody vyplývajúce z pripojenia Power BI do svojich existujúcich systémov SAP Business Warehouse (BW).This document describes how SAP customers can benefit from connecting Power BI to their existing SAP Business Warehouse (BW) systems. Aktualizované v novembri 2019.Updated in November 2019. November 2019November 2019
Zabezpečenie tabuľkového sémantického modelu BISecuring the Tabular BI Semantic Model V tejto dokumentácii sa predstavuje model zabezpečenia pre tabuľkové sémantické BI a Power BI.This paper introduces the security model for tabular BI semantic and Power BI. Naučíte sa, ako vytvárať roly, implementovať dynamické zabezpečenie, konfigurovať nastavenia infiltrácie, spravovať úlohy a vybrať spôsob pripojenia k modelom, ktorý funguje v kontexte zabezpečenia vašej siete.You will learn how to create roles, implement dynamic security, configure impersonation settings, manage roles, and choose a method for connecting to models that works in your network security context. Apríl 2016April 2016
Power BI a nariadenie GDPRPower BI and GDPR Toto prepojenie odkazuje na zoznam technických dokumentácií na portáli Service Trust Portal, ktorý obsahuje aj technickú dokumentáciu týkajúcu sa nariadenia GDPR pre službu Microsoft Power BI.This link takes you to the list of whitepapers on the Service Trust Portal, including the Microsoft Power BI GDPR whitepaper. Apríl 2018April 2018

Poznámka

Ak máte záujem o zobrazenie alebo vymazanie osobných údajov, skontrolujte sprievodný materiál spoločnosti Microsoft v téme Žiadosti dotknutých osôb vo Windowse v rámci nariadenia GDPR.If you’re interested in viewing or deleting personal data, please review Microsoft's guidance in the Windows Data Subject Requests for the GDPR site. Ak máte záujem o všeobecné informácie týkajúce sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), pozrite si tému Časť portálu Service Trust Portal týkajúca sa GDPR.If you’re looking for general information about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste sa informovať v komunite Power BITry asking the Power BI Community