Pomocné funkcie

Táto téma obsahuje niekoľko pomocných funkcií, ktoré sa bežne používajú v rozšíreniach M. Tieto funkcie sa nakoniec môžu premiestniť do oficiálnej knižnice M, teraz ich však možno skopírovať do kódu súboru rozšírenia. V kóde rozšírenia by ste nemali označiť shared žiadnu z týchto funkcií ako .

Table.ToNavigationTable

Táto funkcia pridá metaúdaje typu tabuľky potrebné pre vaše rozšírenie, aby vrátila hodnotu tabuľky, Power Query rozpoznáva ako navigačný strom. Ďalšie informácie nájdete v časti Navigačné tabuľky.

Table.ToNavigationTable = (
  table as table,
  keyColumns as list,
  nameColumn as text,
  dataColumn as text,
  itemKindColumn as text,
  itemNameColumn as text,
  isLeafColumn as text
) as table =>
  let
    tableType = Value.Type(table),
    newTableType = Type.AddTableKey(tableType, keyColumns, true) meta 
    [
      NavigationTable.NameColumn = nameColumn, 
      NavigationTable.DataColumn = dataColumn,
      NavigationTable.ItemKindColumn = itemKindColumn, 
      Preview.DelayColumn = itemNameColumn, 
      NavigationTable.IsLeafColumn = isLeafColumn
    ],
    navigationTable = Value.ReplaceType(table, newTableType)
  in
    navigationTable;
Parameter Podrobnosti
tabuľka Vaša navigačná tabuľka.
keyColumns Zoznam názvov stĺpcov, ktoré sa správať ako primárny kľúč pre navigačnú tabuľku.
nameColumn (názov&názov) Názov stĺpca, ktorý sa má použiť ako zobrazovaný názov v navigátore.
dataColumn (zdroj údajov) Názov stĺpca, ktorý obsahuje tabuľku alebo funkciu, ktorá sa má zobraziť.
itemKindColumn Názov stĺpca, ktorý sa má použiť na určenie typu ikony, ktorá sa má zobraziť. Platné hodnoty pre stĺpec sú Table a Function .
itemNameColumn Názov stĺpca, ktorý sa má použiť na určenie typu popisu, ktorý sa má zobraziť. Platné hodnoty pre stĺpec sú Table a Function .
isLeafColumn Názov stĺpca používaného na určenie toho, či ide o listový uzol, alebo ak je možné uzol rozbaliť tak, aby obsahoval inú navigačnú tabuľku.

Príklad použitia:

shared MyExtension.Contents = () =>
  let
    objects = #table(
      {"Name",    "Key",    "Data",              "ItemKind", "ItemName", "IsLeaf"},{
      {"Item1",   "item1",   #table({"Column1"}, {{"Item1"}}), "Table",  "Table",  true},
      {"Item2",   "item2",   #table({"Column1"}, {{"Item2"}}), "Table",  "Table",  true},
      {"Item3",   "item3",   FunctionCallThatReturnsATable(), "Table",  "Table",  true},      
      {"MyFunction", "myfunction", AnotherFunction.Contents(),    "Function", "Function", true}
      }),
    NavTable = Table.ToNavigationTable(objects, {"Key"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName", "IsLeaf")
  in
    NavTable;

Manipulácia s identifikátorom URI

Uri.FromParts

Táto funkcia vytvorí úplnú URL adresu na základe jednotlivých polí v zázname. Správa sa ako opak identifikátora Uri.Parts.

Uri.FromParts = (parts) =>
  let
    port = if (parts[Scheme] = "https" and parts[Port] = 443) or (parts[Scheme] = "http" and parts[Port] = 80) then "" else ":" & Text.From(parts[Port]),
    div1 = if Record.FieldCount(parts[Query]) > 0 then "?" else "",
    div2 = if Text.Length(parts[Fragment]) > 0 then "#" else "",
    uri = Text.Combine({parts[Scheme], "://", parts[Host], port, parts[Path], div1, Uri.BuildQueryString(parts[Query]), div2, parts[Fragment]})
  in
    uri;

Uri.GetHost

Táto funkcia vráti schému, hostiteľa a predvolený port (pre HTTP/HTTPS) pre zadanú URL adresu. Môže sa stať napríklad https://bing.com/subpath/query?param=1&param2=hello https://bing.com:443 .

Je to užitočné najmä pri budovaní ResourcePath .

Uri.GetHost = (url) =>
  let
    parts = Uri.Parts(url),
    port = if (parts[Scheme] = "https" and parts[Port] = 443) or (parts[Scheme] = "http" and parts[Port] = 80) then "" else ":" & Text.From(parts[Port])
  in
    parts[Scheme] & "://" & parts[Host] & port;

ValidateUrlScheme

Táto funkcia skontroluje, či používateľ zadal URL adresu HTTPS, a ak nie, vynechá chybu. Toto sa vyžaduje pre URL adresy zadané používateľom pre certifikované konektory.

ValidateUrlScheme = (url as text) as text => if (Uri.Parts(url)[Scheme] <> "https") then error "Url scheme must be HTTPS" else url;

Ak ho chcete použiť, jednoducho zabaľte url parameter do funkcie prístupu k údajom.

DataAccessFunction = (url as text) as table =>
  let
    _url = ValidateUrlScheme(url),
    source = Web.Contents(_url)
  in
    source;

Načítavanie údajov

Value.WaitFor

Táto funkcia je užitočná pri tvorby asynchrónnej požiadavky HTTP a je potrebné anketu servera, kým sa žiadosť nedokončí.

Value.WaitFor = (producer as function, interval as function, optional count as number) as any =>
  let
    list = List.Generate(
      () => {0, null},
      (state) => state{0} <> null and (count = null or state{0} < count),
      (state) => if state{1} <> null then {null, state{1}} else {1 + state{0}, Function.InvokeAfter(() => producer(state{0}), interval(state{0}))},
      (state) => state{1})
  in
    List.Last(list);

Table.GenerateByPage

Táto funkcia sa používa, keď rozhranie API vráti údaje vo formáte prírastkového/stránkovania, ktorý je bežný pre mnohé rozhrania REST API. Argument je funkcia, ktorá prijíma jeden parameter, čo bude výsledkom predchádzajúceho volania funkcie a mala by getNextPage getNextPage vrátiť nullable table .

getNextPage = (lastPage) as nullable table => ...`

getNextPage sa volá opakovane, kým nevráti null hodnotu . Funkcia zradí všetky strany do jednej tabuľky. Keď je výsledok prvého volania hodnoty getNextPage null, vráti sa prázdna tabuľka.

// The getNextPage function takes a single argument and is expected to return a nullable table
Table.GenerateByPage = (getNextPage as function) as table =>
  let    
    listOfPages = List.Generate(
      () => getNextPage(null),      // get the first page of data
      (lastPage) => lastPage <> null,   // stop when the function returns null
      (lastPage) => getNextPage(lastPage) // pass the previous page to the next function call
    ),
    // concatenate the pages together
    tableOfPages = Table.FromList(listOfPages, Splitter.SplitByNothing(), {"Column1"}),
    firstRow = tableOfPages{0}?
  in
    // if we didn't get back any pages of data, return an empty table
    // otherwise set the table type based on the columns of the first page
    if (firstRow = null) then
      Table.FromRows({})
    else    
      Value.ReplaceType(
        Table.ExpandTableColumn(tableOfPages, "Column1", Table.ColumnNames(firstRow[Column1])),
        Value.Type(firstRow[Column1])
      );

Ďalšie poznámky:

 • Funkcia bude musieť načítať ďalšiu URL adresu stránky (alebo číslo stránky, alebo akékoľvek iné hodnoty getNextPage použité na implementáciu logiky stránkovania). Zvyčajne sa to robí tak, že meta na stránku pridáte hodnoty a potom ich vrátite.
 • Stĺpce a typ tabuľky skombinovanej tabuľky (t. j. všetky stránky dohromady) sa odvodzujú z prvej strany údajov. Funkcia getNextPage by mala normalizovať každú stranu údajov.
 • Prvé volanie, getNextPage ktoré prijíma parameter null.
 • getNextPage Hodnota musí vrátiť hodnotu null, ak nezostalo žiadne strany.

Príklad použitia tejto funkcie môžete nájsť v ukážke Githubu av ukážke stránkovania TripPin.

Github.PagedTable = (url as text) => Table.GenerateByPage((previous) =>
  let
    // If we have a previous page, get its Next link from metadata on the page.
    next = if (previous <> null) then Value.Metadata(previous)[Next] else null,
    // If we have a next link, use it, otherwise use the original URL that was passed in.
    urlToUse = if (next <> null) then next else url,
    // If we have a previous page, but don't have a next link, then we're done paging.
    // Otherwise retrieve the next page.
    current = if (previous <> null and next = null) then null else Github.Contents(urlToUse),
    // If we got data back from the current page, get the link for the next page
    link = if (current <> null) then Value.Metadata(current)[Next] else null
  in
    current meta [Next=link]);

SchemaTransformTable (TabuľkaTransformuláraSchém

EnforceSchema.Strict = 1;        // Add any missing columns, remove extra columns, set table type
EnforceSchema.IgnoreExtraColumns = 2;  // Add missing columns, do not remove extra columns
EnforceSchema.IgnoreMissingColumns = 3; // Do not add or remove columns

SchemaTransformTable = (table as table, schema as table, optional enforceSchema as number) as table =>
  let
    // Default to EnforceSchema.Strict
    _enforceSchema = if (enforceSchema <> null) then enforceSchema else EnforceSchema.Strict,

    // Applies type transforms to a given table
    EnforceTypes = (table as table, schema as table) as table =>
      let
        map = (t) => if Type.Is(t, type list) or Type.Is(t, type record) or t = type any then null else t,
        mapped = Table.TransformColumns(schema, {"Type", map}),
        omitted = Table.SelectRows(mapped, each [Type] <> null),
        existingColumns = Table.ColumnNames(table),
        removeMissing = Table.SelectRows(omitted, each List.Contains(existingColumns, [Name])),
        primativeTransforms = Table.ToRows(removeMissing),
        changedPrimatives = Table.TransformColumnTypes(table, primativeTransforms)
      in
        changedPrimatives,

    // Returns the table type for a given schema
    SchemaToTableType = (schema as table) as type =>
      let
        toList = List.Transform(schema[Type], (t) => [Type=t, Optional=false]),
        toRecord = Record.FromList(toList, schema[Name]),
        toType = Type.ForRecord(toRecord, false)
      in
        type table (toType),

    // Determine if we have extra/missing columns.
    // The enforceSchema parameter determines what we do about them.
    schemaNames = schema[Name],
    foundNames = Table.ColumnNames(table),
    addNames = List.RemoveItems(schemaNames, foundNames),
    extraNames = List.RemoveItems(foundNames, schemaNames),
    tmp = Text.NewGuid(),
    added = Table.AddColumn(table, tmp, each []),
    expanded = Table.ExpandRecordColumn(added, tmp, addNames),
    result = if List.IsEmpty(addNames) then table else expanded,
    fullList =
      if (_enforceSchema = EnforceSchema.Strict) then
        schemaNames
      else if (_enforceSchema = EnforceSchema.IgnoreMissingColumns) then
        foundNames
      else
        schemaNames & extraNames,

    // Select the final list of columns.
    // These will be ordered according to the schema table.
    reordered = Table.SelectColumns(result, fullList, MissingField.Ignore),
    enforcedTypes = EnforceTypes(reordered, schema),
    withType = if (_enforceSchema = EnforceSchema.Strict) then Value.ReplaceType(enforcedTypes, SchemaToTableType(schema)) else enforcedTypes
  in
    withType;

Table.ChangeType

let
  // table should be an actual Table.Type, or a List.Type of Records
  Table.ChangeType = (table, tableType as type) as nullable table =>
    // we only operate on table types
    if (not Type.Is(tableType, type table)) then error "type argument should be a table type" else
    // if we have a null value, just return it
    if (table = null) then table else
    let
      columnsForType = Type.RecordFields(Type.TableRow(tableType)),
      columnsAsTable = Record.ToTable(columnsForType),
      schema = Table.ExpandRecordColumn(columnsAsTable, "Value", {"Type"}, {"Type"}),
      previousMeta = Value.Metadata(tableType),

      // make sure we have a table
      parameterType = Value.Type(table),
      _table =
        if (Type.Is(parameterType, type table)) then table
        else if (Type.Is(parameterType, type list)) then
          let
            asTable = Table.FromList(table, Splitter.SplitByNothing(), {"Column1"}),
            firstValueType = Value.Type(Table.FirstValue(asTable, null)),
            result =
              // if the member is a record (as expected), then expand it. 
              if (Type.Is(firstValueType, type record)) then
                Table.ExpandRecordColumn(asTable, "Column1", schema[Name])
              else
                error Error.Record("Error.Parameter", "table argument is a list, but not a list of records", [ ValueType = firstValueType ])
          in
            if (List.IsEmpty(table)) then
              #table({"a"}, {})
            else result
        else
          error Error.Record("Error.Parameter", "table argument should be a table or list of records", [ValueType = parameterType]),

      reordered = Table.SelectColumns(_table, schema[Name], MissingField.UseNull),

      // process primitive values - this will call Table.TransformColumnTypes
      map = (t) => if Type.Is(t, type table) or Type.Is(t, type list) or Type.Is(t, type record) or t = type any then null else t,    
      mapped = Table.TransformColumns(schema, {"Type", map}),
      omitted = Table.SelectRows(mapped, each [Type] <> null),
      existingColumns = Table.ColumnNames(reordered),
      removeMissing = Table.SelectRows(omitted, each List.Contains(existingColumns, [Name])),
      primativeTransforms = Table.ToRows(removeMissing),
      changedPrimatives = Table.TransformColumnTypes(reordered, primativeTransforms),
    
      // Get the list of transforms we'll use for Record types
      recordColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type record)),
      recordTypeTransformations = Table.AddColumn(recordColumns, "RecordTransformations", each (r) => Record.ChangeType(r, [Type]), type function),
      recordChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(recordTypeTransformations, {"Name", "RecordTransformations"})),

      // Get the list of transforms we'll use for List types
      listColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type list)),
      listTransforms = Table.AddColumn(listColumns, "ListTransformations", each (t) => List.ChangeType(t, [Type]), Function.Type),
      listChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(listTransforms, {"Name", "ListTransformations"})),

      // Get the list of transforms we'll use for Table types
      tableColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type table)),
      tableTransforms = Table.AddColumn(tableColumns, "TableTransformations", each (t) => @Table.ChangeType(t, [Type]), Function.Type),
      tableChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(tableTransforms, {"Name", "TableTransformations"})),

      // Perform all of our transformations
      allColumnTransforms = recordChanges & listChanges & tableChanges,
      changedRecordTypes = if (List.IsEmpty(allColumnTransforms)) then changedPrimatives else Table.TransformColumns(changedPrimatives, allColumnTransforms, null, MissingField.Ignore),

      // set final type
      withType = Value.ReplaceType(changedRecordTypes, tableType)
    in
      if (List.IsEmpty(Record.FieldNames(columnsForType))) then table else withType meta previousMeta,

  // If given a generic record type (no predefined fields), the original record is returned
  Record.ChangeType = (record as record, recordType as type) =>
    let
      // record field format is [ fieldName = [ Type = type, Optional = logical], ... ]
      fields = try Type.RecordFields(recordType) otherwise error "Record.ChangeType: failed to get record fields. Is this a record type?",
      fieldNames = Record.FieldNames(fields),
      fieldTable = Record.ToTable(fields),
      optionalFields = Table.SelectRows(fieldTable, each [Value][Optional])[Name],
      requiredFields = List.Difference(fieldNames, optionalFields),
      // make sure all required fields exist
      withRequired = Record.SelectFields(record, requiredFields, MissingField.UseNull),
      // append optional fields
      withOptional = withRequired & Record.SelectFields(record, optionalFields, MissingField.Ignore),
      // set types
      transforms = GetTransformsForType(recordType),
      withTypes = Record.TransformFields(withOptional, transforms, MissingField.Ignore),
      // order the same as the record type
      reorder = Record.ReorderFields(withTypes, fieldNames, MissingField.Ignore)
    in
      if (List.IsEmpty(fieldNames)) then record else reorder,

  List.ChangeType = (list as list, listType as type) =>
    if (not Type.Is(listType, type list)) then error "type argument should be a list type" else
    let
      listItemType = Type.ListItem(listType),
      transform = GetTransformByType(listItemType),
      modifiedValues = List.Transform(list, transform),
      typed = Value.ReplaceType(modifiedValues, listType)
    in
      typed,

  // Returns a table type for the provided schema table
  Schema.ToTableType = (schema as table) as type =>
    let
      toList = List.Transform(schema[Type], (t) => [Type=t, Optional=false]),
      toRecord = Record.FromList(toList, schema[Name]),
      toType = Type.ForRecord(toRecord, false),
      previousMeta = Value.Metadata(schema)
    in
      type table (toType) meta previousMeta,

  // Returns a list of transformations that can be passed to Table.TransformColumns, or Record.TransformFields
  // Format: {"Column", (f) => ...) .... ex: {"A", Number.From}
  GetTransformsForType = (_type as type) as list =>
    let
      fieldsOrColumns = if (Type.Is(_type, type record)) then Type.RecordFields(_type)
              else if (Type.Is(_type, type table)) then Type.RecordFields(Type.TableRow(_type))
              else error "GetTransformsForType: record or table type expected",
      toTable = Record.ToTable(fieldsOrColumns),
      transformColumn = Table.AddColumn(toTable, "Transform", each GetTransformByType([Value][Type]), Function.Type),
      transformMap = Table.ToRows(Table.SelectColumns(transformColumn, {"Name", "Transform"}))
    in
      transformMap,

  GetTransformByType = (_type as type) as function =>
        if (Type.Is(_type, type number)) then Number.From
    else if (Type.Is(_type, type text)) then Text.From
    else if (Type.Is(_type, type date)) then Date.From
    else if (Type.Is(_type, type datetime)) then DateTime.From
    else if (Type.Is(_type, type duration)) then Duration.From
    else if (Type.Is(_type, type datetimezone)) then DateTimeZone.From
    else if (Type.Is(_type, type logical)) then Logical.From
    else if (Type.Is(_type, type time)) then Time.From
    else if (Type.Is(_type, type record)) then (t) => if (t <> null) then @Record.ChangeType(t, _type) else t
    else if (Type.Is(_type, type table)) then (t) => if (t <> null) then @Table.ChangeType(t, _type) else t
    else if (Type.Is(_type, type list)) then (t) => if (t <> null) then @List.ChangeType(t, _type) else t
    else (t) => t
in
  Table.ChangeType