Stiahnutie zoznamu aktívnych používateľov vo vašom nájomníkoviDownload a list of active users in your tenant

Ak ste globálny správca služby Office 365 alebo správca nájomníka služby Azure Active Directory, môžete si stiahnuť zoznam aktívnych používateľov vo svojom nájomníkovi. Potom uvidíte nielen to, kto použil PowerApps, Microsoft Flow alebo obe služby, ale aj licencie priradené týmto používateľom.If you're a 365 Global admin or Azure Active Directory Tenant admin, you can download a list of active users in your tenant, so you can see not only who's accessed PowerApps, Microsoft Flow, or both, but also the licenses assigned to those users.

V tejto téme sa dozviete, ako si stiahnuť zoznam aktívnych používateľov do .csv súboru a ako potom tento zoznam zobraziť v Exceli.In this topics, you'll learn how to download a list of active users to a .csv file, and then view that list in Excel.

Na vykonanie týchto krokov potrebujete povolenie globálneho správcu služieb Office 365 alebo správcu nájomníka služby Azure Active Directory.To follow the steps, you need Office 365 Global Admin or Azure Active Directory Tenant Admin permissions.

Prihlásenie do Centra spravovania služby PowerAppsSign in to the PowerApps Admin center

Prihláste sa do Centra spravovania na adrese https://admin.powerapps.com.Sign in to the Admin center at https://admin.powerapps.com.

Stiahnutie zoznamu používateľovDownload the list of users

V navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Licencie používateľov a potom kliknite alebo ťuknite na položku Stiahnuť zoznam aktívnych licencií používateľov.In the navigation pane, click or tap User licenses, and then click or tap Download a list of active user licenses.

Súbor a zdieľanie

Zoznam používateľov sa stiahne do súboru .csv.The list of users is downloaded into a .csv file. Môže to trvať niekoľko minút.This process could take several minutes. Nezatvárajte okno, kým sa celý zoznam nestiahne. Inak budete musieť spustiť celý proces od začiatku.Make sure that you don't close the window before the list completely downloads or you may have to restart the process.

Zobrazenie zoznamuView the list

Keď sa súbor .csv vytvorí, otvorte ho v programe Excel.After the .csv file is created, open it in Excel. Zoznam obsahuje meno používateľa, e-mailovú adresu, typ licencie a ďalšie informácie.The list contains each user’s name, email address, license type, and other information.

Používateľ, ktorý použil produkt aspoň raz, sa považuje za aktívneho používateľa.A user who's accessed a product at least once is considered an active user. Keďže ide o zoznam aktívnych používateľov, neobsahuje tých používateľov, ktorí licencie PowerApps a Microsoft Flow vlastnia, ale nikdy ich nepoužili.Since this is a list of active users, it does not contain users who have licenses for PowerApps and Microsoft Flow but have never accessed them. Všetky používateľské licencie môžete zobraziť v Centre spravovania Office 365.You can view all user licenses from the Office 365 admin center.

V nasledujúcom príklade uvidíte dvoch používateľov, ktorí majú licencie pre PowerApps i pre Microsoft Flow.The following example shows two users who have licenses to both PowerApps and Microsoft Flow. Jane Doe má prístup prostredníctvom predplatného Office 365 a John Doe má ku každému produktu skúšobnú licenciu.Jane Doe has access through a subscription to Office 365, and John Doe has a trial license for each product.

Súbor a zdieľanie

Ak používateľ organizáciu opustil, v zozname bude v stĺpcoch s používateľským menom a e-mailovou adresou uvedené Neznámy.If a user has left the organization, the list will show Unknown in the User name and Email address columns. Ak zoznam zobrazí popis Neznámy, hoci nikto organizáciu neopustil, počkajte zopár minút a potom stiahnite zoznam znovu.If the list shows Unknown but nobody has left the organization, wait several minutes, and then download the list again.

Ak chcete pridať používateľské licencie, otvorte Centrum spravovania Office 365.To add user licenses, open the Office 365 admin center.

Ďalšie krokyNext steps

V tejto téme ste sa dozvedeli, ako si stiahnuť a zobraziť zoznam aktívnych používateľov vo vašom nájomníkovi.In this topic, you learned how to download and view a list of active users in your tenant. Ak sa chcete dozvedieť, ako si stiahnuť a zobraziť zoznam aplikácií vytvorených vo vašich prostrediach, pokračujte na ďalšiu tému.To learn how to download and view a list of apps created in your environments, continue to the next topic.