Reakcia na žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb (DSR) v súvislosti so zákazníckymi údajmi v službe Common Data Service pre aplikácieResponding to Data Subject Rights (DSR) requests for Common Data Service for Apps customer data

Úvod do žiadostí DSRIntroduction to DSR requests

Všeobecné nariadenie Európskej únie (EÚ) o ochrane údajov (GDPR) poskytuje práva ľuďom (v nariadení uvádzaným ako dotknuté osoby) na spravovanie ich osobných údajov, ktoré zhromaždil zamestnávateľ alebo iný druh agentúry či organizácie (uvádzanej ako prevádzkovateľ údajov alebo iba prevádzkovateľ).The European Union (EU) General Data Protection Regulation (GDPR) gives rights to people (known in the regulation as data subjects) to manage the personal data that's been collected by an employer or other type of agency or organization (known as the data controller or just controller). Osobné údaje sú v nariadení GDPR vymedzené veľmi široko ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.Personal data is defined very broadly under the GDPR as any data that relates to an identified or identifiable natural person. Nariadenie GDPR poskytuje dotknutým osobám v súvislosti s ich osobnými údajmi právo na nasledovné:The GDPR gives data subjects the right to do the following, as it pertains to their personal data:

 • získanie kópie,Obtain copies
 • požadovanie opravy,Request corrections
 • obmedzenie spracovania údajov,Restrict processing
 • odstránenie údajov,Delete it
 • získanie údajov v elektronickej podobe, aby mohli byť presunuté inému prevádzkovateľovi údajov.Receive it in electronic format so it can be moved to another controller

Formálna žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľovi údajov, aby vykonal akciu s príslušnými osobnými údajmi sa nazýva žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb (DSR).A formal request by a data subject to a controller to take an action on his or her personal data is called a Data Subject Rights (DSR) request.

Tento článok popisuje, ako sa Microsoft pripravuje na vstup nariadenia GDPR do platnosti a obsahuje príklady krokov, ktoré môžete podniknúť, na podporu súladu s nariadením GDPR pri používaní služby PowerApps, Microsoft Flowu a služby Common Data Service (CDS) pre aplikácie.This article describes how Microsoft is preparing for the GDPR, and also provides examples of steps you can take to support GDPR compliance when using PowerApps, Microsoft Flow, and Common Data Service (CDS) for Apps. Naučíte sa, ako používať produkty, služby a nástroje na správu od Microsoftu tak, aby pomohli zákazníkom v pozícii prevádzkovateľov údajov vyhľadať osobné údaje, pristupovať k nim a vykonať akcie v cloude Microsoftu v reakcii na žiadosti DSR.You'll learn how to use Microsoft products, services, and administrative tools to help controller customers find, access, and act on personal data in the Microsoft cloud in response to DSR requests.

V tomto článku sú popísané nasledovné akcie:The following actions are covered in this article:

 • Zisťovanie – použite nástroje vyhľadávania a zisťovania na jednoduchšie vyhľadávanie zákazníckych údajov, ktoré môžu byť predmetom žiadosti DSR.Discover — Use search and discovery tools to more easily find customer data that may be the subject of a DSR request. Po zhromaždení potenciálne potrebných dokumentov môžete vykonať jednu alebo viacero nasledovných akcií potrebných na vyhovenie žiadosti DSR.Once potentially responsive documents are collected, you can perform one or more of the following DSR actions to respond to the request. Prípadne sa môžete rozhodnúť, že žiadosť nespĺňa predpisy vašej organizácie pre reagovanie na žiadosti DSR.Alternatively, you may determine that the request doesn't meet your organization’s guidelines for responding to DSR requests.

 • Prístup – načítajte osobné údaje, ktoré sa nachádzajú v cloude Microsoftu, a ak o to dotknutá osoba požiada, urobte kópiu údajov, ktorú jej môžete dať k dispozícii.Access — Retrieve personal data that resides in the Microsoft cloud and, if requested, make a copy of that data available to the data subject.

 • Oprava – v prípade potreby urobte zmeny alebo vykonajte iné požadované akcie s osobnými údajmi.Rectify — Make changes or implement other requested actions on the personal data, where applicable.

 • Obmedzenie – obmedzte spracúvanie osobných údajov, a to buď odstránením licencie pre rôzne online služby, alebo vypnutím požadovaných služieb, ak je to možné.Restrict — Restrict the processing of personal data, either by removing licenses for various online services or turning off the desired services where possible. Taktiež môžete odstrániť údaje z cloudu spoločnosti Microsoft a uchovať ich lokálne alebo na inom mieste.You can also remove data from the Microsoft cloud and retain it on-premises or at another location.

 • Odstránenie – natrvalo odstráňte osobné údaje, ktoré sa nachádzali v cloude Microsoftu.Delete — Permanently remove personal data that resides in the Microsoft cloud.

 • Export – poskytnite dotknutej osobe elektronickú kópiu osobných údajov (v strojovo čitateľnej podobe).Export — Provide an electronic copy (in a machine-readable format) of personal data to the data subject.

Zákaznícke údaje v službe CDSCDS for Apps customer data

Dôležité

Vzťahuje sa na službu CDS for Apps, ako aj na predchádzajúcu verziu služby Common Data ServiceApplies to both CDS for Apps and the previous version of Common Data Service

CDS for Apps a predchádzajúca verzia služby Common Data Service (CDS) používajú pri komunikácii s osobnými údajmi odlišné procesy.CDS for Apps and the previous version of Common Data Service (CDS) have separate processes for interacting with personal data.

Ak chcete zistiť, aký typ prostredia CDS máte k dispozícii, prihláste sa do služby PowerApps a postupujte nasledovne:You can identify which type of CDS environment you have by logging into PowerApps and following these steps:

 1. V rozbaľovacom zozname Prostredie vyberte vaše prostredie.In the Environment drop-down list, select your environment.

 2. Na navigačnej table, kliknite alebo ťuknite na položku Údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Entity.In the navigation pane, click or tap Data, and then click or tap Entities.

  Ak sa v zozname zobrazia nasledovné entity, vaším prostredím je služba CDS for Apps:Your environment is CDS for Apps if you see the following entities listed:

  Zoznam entít služby PowerApps

  Ak sa v zozname zobrazia nasledovné entity, vaším prostredím je predchádzajúca verzia služby CDS:Your environment is the previous version of CDS if you see the following entities listed:

  Zoznam entít staršej verzie PowerApps

Po určení prostredia služby CDS, postupujte podľa krokov v nasledujúcej časti a identifikujte osobné údaje.After you determine which type of CDS environment you have, follow the steps in the following sections to identify personal data.

Poznámka

Niektoré prostredia sa môžu nachádzať v službe CDS for Apps, iné prostredia sa zase môžu nachádzať v predchádzajúcej verzii služby CDS. V takom prípade budete musieť vo vašej organizácii zopakovať dole uvedené procesy pre každé prostredie.You may have some environments in CDS for Apps and others in the previous version of CDS, so you'll need to repeat the processes outlined below for each environment in your organization.

Osobné údaje používateľa v službe CDS for AppsUser personal data in CDS for Apps

PredpokladyPrerequisites

Skôr, ako môžu používatelia pristupovať k službe CDS for Apps a používať ju, musíte vytvoriť používateľov v centre spravovania služieb Office 365 a prideliť im príslušnú používateľskú licenciu a rolu zabezpečenia.You must create users in the Office 365 Admin Center and assign them an appropriate user license and security role before they can access and use CDS for Apps.

Štandardné osobné údaje používateľa (napríklad meno používateľa, identifikačné údaje používateľa, telefón, e-mail a adresa) sú uschované a spravované v centre spravovania služieb Office 365.Standard user personal data (for example, UserName, UserID, Phone, Email, and Address) is kept and maintained in the Office 365 Admin Center. Správca systému môže aktualizovať tieto osobné údaje len v centre spravovania služieb Office 365 a tieto údaje sa potom automaticky zosynchronizujú s entitou používateľa systému CDS for Apps.System administrators can update this personal data only in the Office 365 Admin Center, and the data is then automatically synced to the CDS for Apps system User entity in all environments. Správca systému môže vytvoriť aj vlastné atribúty, pomocou ktorých sa ďalšie osobné údaje zaznamenajú v entite používateľa systému CDS for Apps, a potom manuálne tieto atribúty udržiavať a spravovať.System administrators can also create custom attributes to capture additional user personal data within the CDS for Apps system User entity, and then manually maintain and manage these attributes.

Aby sa predišlo prerušeniu podnikových aplikácií, ktoré môžu byť kriticky dôležité pre chod organizácie, záznamy o používateľovi sa automaticky neodstránia z entity používateľa systému CDS for Apps, keď je daný používateľ odstránený z centra spravovania služieb Office 365.To avoid interruption to business applications that may be critical to your organization’s operations, a user's records are not automatically removed from the CDS for Apps system User entity when that user is deleted from within the Office 365 Admin Center. Stav používateľa v službe CDS for Apps je nastavený na hodnotu Zakázané, ale osobné údaje používateľa v službe CDS for Apps musí lokalizovať a odstrániť správca systému CDS for Apps z vnútra aplikácie.The user’s status is set to Disabled in CDS for Apps, but a CDS for Apps System Administrator must locate and remove the user's personal data from CDS for Apps within the application.

Dole uvedené kroky zisťovania, opravy, exportu a odstraňovania môžu vykonávať iba používatelia, ktorým bola udelená rola globálneho správcu služieb Office 365 a správcu systému CDS.Only Office 365 Global Administrators and CDS System Administrators can perform the discover, rectify, export, and delete actions listed below.

ZisťovanieDiscover

Správcovia systému môžu vytvoriť viacero inštancií služby CDS for Apps.System Administrators can create multiple CDS for Apps instances. Tieto inštancie možno použiť na účely skúšky, vývoja alebo výroby.These instances can be used for trial, development, or production purposes. Každá z týchto inštancií má kópiu entity používateľa systému vrátane všetkých vlastných atribútov, ktoré prípadne pridal správca systému, ako aj osobné údaje používateľa, ktoré boli zosynchronizované z centra spravovania služieb Office 365.Each of these instances has a copy of the system User entity with any custom attributes that may have been added by the system administrator, as well as the user personal data synced from the Office 365 Admin Center.

Správca systému môže prejsť z centra spravovania služby PowerApps do centra spravovania služby Dynamics 365 a vyhľadať zoznam všetkých inštancií služby CDS for Apps.System administrators can find a list of all the CDS for Apps instances by navigating to the Dynamics 365 Administration Center from the PowerApps Admin center.

V centre spravovania služby PowerApps vykonajte nasledovné:From the PowerApps Admin center, do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Centrum spravovania služby Dynamics 365.Click or tap Dynamics 365 Administration Center.

  Podrobnosti o prostredí služby PowerApps

  Zobrazí sa zoznam všetkých inštancií.A list of all the instances displays.

  Výber inštancie služby PowerApps

V nasledujúcich zdrojoch môžete vyhľadať osobné údaje používateľov služby CDS for Apps:You can find personal data from CDS for Apps users within the following resources:

ZdrojResource ÚčelPurpose Prístup na webovú lokalituWebsite access Programový prístupProgrammatic access
Záznam entityEntity record Entita používateľa systému ukladá osobné údaje používateľa.Known as the system User entity, it stores a user's personal data. Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center Prostredníctvom webového rozhrania APIThrough the Web API
História audituAudit history Umožňuje zákazníkom určiť zdroje, ktoré používatelia vytvorili, do ktorých vstúpili, prípadne ich zmenili alebo odstránili na úrovni entity.Allows customers to identify resources that users created, accessed, changed, or deleted at an entity level. Centrum spravovania služby PowerAppsPowerApps Admin center Prostredníctvom webového rozhrania APIThrough the Web API

UserUser

Osobné údaje používateľa sú uložené v službe Azure Active Directory a automaticky sa synchronizujú so všetkými prostrediami služby CDS for Apps.User personal data is stored in the Azure Active Directory and is automatically synced to all CDS for Apps environments. Správcovia systému nemôžu aktualizovať tieto osobné údaje priamo v službe CDS for Apps, keď je používateľ aktívny – údaje musia aktualizovať priamo v centre spravovania služieb Office 365.System administrators cannot update this personal data directly in CDS for Apps while the user is active—they must update the data from within the Office 365 Administration Center. Správcovia systému môžu pridávať osobné údaje (napríklad vlastné atribúty) priamo do služby CDS for Apps, ale tieto údaje musia manuálne spravovať.System administrators can add personal data (for example, custom attributes) directly to CDS for Apps, but they must manually manage this data.

Ak chcete vyhľadať používateľa a jeho alebo jej osobné údaje, prejdite do centra spravovania služby PowerApps a vykonajte nasledovné:To find a user and his or her personal data, go to the PowerApps Admin center and do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na centrum spravovania systému Dynamics 365, vyberte v zozname prostredie a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.Click or tap Dynamics 365 Administration Center, select an environment from the list, and then click or tap Open.

 3. Prejdite na položky Nastavenia > Zabezpečenie > Používatelia.Go to Settings > Security > Users.

 4. Do poľa Hľadať zadajte meno používateľa a potom kliknite alebo ťuknite na položku Hľadať.Enter the name of the user in the Search box, and then click or tap Search.

 5. Ak chcete zobraziť osobné údaje používateľa, kliknite alebo ťuknite dvakrát na meno používateľa.To view the user's personal data, double-click or double-tap the user's name.

  Formulár používateľa služby PowerApps

História audituAudit history

Ak je pre entitu v službe CDS for Apps aktivovaná možnosť Sledovanie auditu, osobné údaje používateľa sa budú zapisovať do histórie auditu spolu s akciami, ktoré používateľ vykonával.When audit tracking is enabled for an entity in CDS for Apps, a user's personal data is logged in the audit history along with the actions that the user performs.

OpravaRectify

Ak vás dotknutá osoba požiadala o opravu osobných údajov, ktoré sa nachádzajú medzi údajmi vo vašej organizácii, vy a vaša organizácia musíte zistiť, či je vhodné tejto žiadosti vyhovieť.If a data subject asks you to rectify the personal data that resides in your organization’s data, you and your organization must determine whether it’s appropriate to honor the request. Oprava údajov môže zahŕňať napríklad úpravu, redigovanie alebo odstránenie osobných údajov z dokumentu alebo iného typu položky.Rectifying data may include editing, redacting, or removing personal data from a document or other type of item.

Pomocou služby Azure Active Directory môžete v službe CDS for Apps pre aplikácie spravovať identity (osobné údaje) vašich používateľov.You can use Azure Active Directory to manage the identities (personal data) of your users within CDS for Apps. Podnikoví zákazníci môžu spravovať žiadosti DSR o opravu pomocou obmedzených funkcií úprav v danej službe Microsoftu.Enterprise customers can manage DSR rectify requests by using the limited editing features within a given Microsoft service. Spoločnosť Microsoft ako spracovateľ údajov neposkytuje možnosť opravy systémových denníkov, pretože tieto denníky odrážajú skutočné činnosti a predstavujú historické záznamy o udalostiach v službách Microsoftu.As a data processor, Microsoft does not offer the ability to correct system-generated logs, because they reflect factual activities and constitute a historical record of events within Microsoft services. Podrobné informácie nájdete v téme GDPR: žiadosti dotknutých osôb.See GDPR: Data Subject Requests (DSRs) for details.

Po odstránení záznamu používateľa zo služby Azure Active Directory môžu správcovia systému následne odstrániť všetky zostávajúce osobné údaje týkajúce sa daného používateľa (napríklad vlastné atribúty) zo všetkých inštancií.Once a user record is deleted from Azure Active Directory, System Administrators can then remove any remaining personal data related to that user (such as custom attributes) from all the instances.

ExportExport

Používateľ systémuSystem user

Osobné údaje používateľa uložené v entite používateľa systému môžete exportovať zo zoznamu používateľov v centre spravovania do Excelu.You can export a user's personal data stored in the system User entity to Excel from the user list within the administration center.

V centre spravovania služby PowerApps vykonajte nasledovné:From the PowerApps Admin center, do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na centrum spravovania systému Dynamics 365, vyberte v zozname prostredie a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.Click or tap Dynamics 365 Administration Center, select an environment from the list, and then click or tap Open.

 3. Prejdite na položky Nastavenia > Zabezpečenie a potom vyberte položku Zobrazenie povolených používateľov.Go to Settings > Security, and then select Enabled Users View.

 4. Kliknite na položku Exportovať do Excelu.Click Export to Excel.

História audituAudit history

Z centra spravovania môžete vytvárať snímky obrazovky histórie auditu.You can take screenshots of the audit history from within the adminisration center.

V centre spravovania služby PowerApps vykonajte nasledovné:From the PowerApps Admin center, do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na centrum spravovania systému Dynamics 365, vyberte v zozname prostredie a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.Click or tap Dynamics 365 Administration Center, select an environment from the list, and then click or tap Open.

 3. Prejdite na položky Nastavenia > Auditovanie a potom vyberte položku Zobrazenie súhrnu auditu.Go to Settings > Auditing, and then select Audit Summary View.

  Ponuka História auditov služby PowerApps

 4. Vyhľadajte záznam auditu používateľa a potom vytvorte snímku obrazovky stlačením kombinácie klávesov Alt + PrtScn.Locate the user audit record, and then press Alt+PrtScn to take the screenshot.

  Podrobnosti o histórii auditu v službe PowerApps

 5. Uložte snímku do súboru, ktorý budete môcť poslať žiadateľovi DSR.Save the screenshot to a file, which you can then send to the DSR requestor.

OdstránenieDelete

UserUser

Aby sa predišlo prerušeniu podnikových aplikácií, ktoré môžu byť kriticky dôležité pre chod organizácie, záznamy o používateľovi sa automaticky neodstránia z entity používateľa systému CDS for Apps, keď je daný používateľ odstránený z centra spravovania služieb Office 365.To avoid interruption to business applications that may be critical to your organization’s operations, a user's records are not automatically removed from the CDS for Apps system User entity when that user is deleted from within the Office 365 Admin Center. Stav používateľa v službe CDS for Apps je nastavený na hodnotu Zakázané, ale osobné údaje používateľa v službe CDS for Apps musí lokalizovať a odstrániť správca systému CDS for Apps z vnútra aplikácie.The user’s status is set to Disabled in CDS for Apps, but a CDS for Apps System Administrator must locate and remove the user's personal data from CDS for Apps within the application.

Odstránenie osobných údajov používateľa zo stránky so súhrnomRemove a user's personal data from the user's Summary page

Po odstránení záznamu používateľa zo služby Azure Active Directory sa na stránke so súhrnom používateľa zobrazí toto hlásenie:When a user record is deleted from the Azure Active Directory, the following message is displayed on the user's Summary page:

Táto informácia o používateľovi sa už nespravuje v službách Office 365. Záznam môžete aktualizovať, aby ste mohli odpovedať na žiadosti DSR, a to tak, že odstránite alebo nahradíte všetky osobné údaje, ktoré sú priradené k tomuto používateľovi.This user’s information is no longer managed by Office 365. You can update this record to respond to DSR requests by removing or replacing all personal data associated with this user.

V centre spravovania služby PowerApps vykonajte nasledovné:From the PowerApps Admin center, do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na centrum spravovania systému Dynamics 365, vyberte v zozname prostredie a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.Click or tap Dynamics 365 Administration Center, select an environment from the list, and then click or tap Open.

 3. Prejdite na položky Nastavenia > Zabezpečenie > Používatelia a potom vyberte položku Zobrazenie zakázaných používateľov.Go to Settings > Security > Users, and then select Disabled Users View.

 4. Do poľa Hľadať zadajte meno používateľa a potom kliknite alebo ťuknite na položku Hľadať.Enter the name of the user in the Search box, and then click or tap Search.

 5. Kliknite dvakrát na meno používateľa v zozname výsledkov vyhľadávania.Double-click the user's name in the search results list.

 6. Na stránke súhrnu používateľa odstráňte všetky osobné údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť.On the user's Summary page, remove all personal data, and then click or tap Save.

Odstránenie osobných údajov používateľa pomocou ExceluRemove a user's personal data by using Excel

V centre spravovania služby PowerApps vykonajte nasledovné:From the PowerApps Admin center, do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na centrum spravovania systému Dynamics 365, vyberte v zozname prostredie a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.Click or tap Dynamics 365 Administration Center, select an environment from the list, and then click or tap Open.

 3. Prejdite na položky Nastavenia > Zabezpečenie > Používatelia a potom vyberte položku Zobrazenie zakázaných používateľov.Go to Settings > Security > Users, and then select Disabled Users View.

 4. Vytvorte a stiahnite súbor šablóny Excelu z osobných údajov používateľa.Create and download an Excel template file from the user's personal data. Podrobné pokyny nájdete v časti Vytvorenie novej šablóny Excelu.For step-by-step instructions, see Create a new Excel template.

 5. Otvorte stiahnutý súbor šablóny Excelu, odstráňte osobné údaje používateľa a potom ho uložte.Open the downloaded Excel template file, remove the user's personal data, and then save the file.

 6. Prejdite späť na stránku Zobrazenie zakázaných používateľov a kliknite alebo ťuknite na položku Importovať údaje.Return to the Disabled Users View page and click or tap Import Data.

 7. Vyberte súbor šablóny Excelu v dialógovom okne Odovzdanie údajového súboru a vykonajte všetky potrebné zmeny v okne Priradiť polia.Select the Excel template file in the Upload data file dialog box and make all the necessary changes in the Map Fields window.

 8. Kliknite alebo ťuknite na položku Ďalej a potom kliknite alebo ťuknite na položku Odoslať.Click or tap Next, and then click or tap Submit.

Odstránenie histórie auditu zo stránky Súhrnné zobrazenie audituRemove audit history from the Audit Summary View page

V centre spravovania služby PowerApps vykonajte nasledovné:From the PowerApps Admin center, do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na centrum spravovania systému Dynamics 365, vyberte v zozname prostredie a potom kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť.Click or tap Dynamics 365 Administration Center, select an environment from the list, and then click or tap Open.

 3. Prejdite na položky Nastavenia > Auditovanie a potom vyberte položku Zobrazenie súhrnu auditu.Go to Settings > Auditing, and then select Audit Summary View.

 4. Vyhľadajte históriu zmien vykonaných používateľom, kliknite alebo ťuknite na začiarkavacie políčka vedľa riadkov a potom kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť históriu zmien.Locate the user's change history, click or tap the check box next to the row(s), and then click or tap Delete Change History.

Osobné údaje uložené v databázach služby CDS for AppsPersonal data stored in databases of CDS for Apps

PredpokladyPrerequisites

Do vašich entít služby CDS for Apps môžete ukladať osobné údaje konkrétnych osôb (napr. vašich vlastných zákazníkov).You may be storing personal data from individuals (such as your own customers) within your CDS for Apps entities.

Správcovia systému CDS zodpovedajú za udržiavania súpisu miest s uloženými osobnými údajmi v rámci rôznych entít pre každú konkrétnu osobu, aby bolo možné na základe žiadosti DSR vyhľadať dané údaje.CDS System Administrators are responsible for maintaining an inventory of where personal data is being stored within various entities for each individual so that he or she can locate that data in response to any DSR requests.

Osobné údaje v entite možno exportovať, opraviť alebo odstrániť pomocou funkcií zabudovaných v produkte.Personal data can then be exported, rectified, or deleted in an entity using the in-product functionality.

ZisťovanieDiscover

Keď správcovia systému CDS prijmú žiadosť DSR od konkrétnej osoby, musia určiť prostredia alebo inštancie CDS, ktoré obsahujú osobné údaje tejto osoby.When CDS System Administrators receive a DSR request from an individual, they must identify which environments/CDS instances contain personal data for that individual. Osobné údaje sa zvyčajne ukladajú v kľúčových entitách (napríklad konto, kontaktné údaje, potenciálny zákazník, príležitosť atď.), ale je vašou zodpovednosťou vyvinúť politiky a postupy na správu súpisu s miestami obsahujúcimi osobné údaje konkrétnych osôb, aby ste boli pripravení reagovať na žiadosti DSR.Personal data is typically stored in key entities (for example, Account, Contact, Lead, Opportunity, etc.), but it’s your responsibility to develop policies and procedures for maintaining an inventory of where you store each individual's personal data so you're prepared to respond to DSR requests.

Pomocou súpisu môžu správcovia systému CDS konfigurovať entity a polia vyhľadávania a následne pristupovať do prostredí služby CDS for Apps s cieľom nájsť osobné údaje.Using an inventory, CDS System Administrators can configure the search entities and fields and then access the CDS for Apps environment to discover personal data. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia vyhľadávania podľa relevantnosti.For more information, see Configure Relevance Search.

V centre spravovania služby PowerApps vykonajte nasledovné:From the PowerApps Admin center, do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na centrum spravovania systému Dynamics 365, vyberte v zozname prostredie, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo hľadania a potom kliknite alebo ťuknite na položku Vyhľadávanie podľa relevancie.Click or tap Dynamics 365 Administration Center, select an environment from the list, click or tap the search button, and then click or tap Relevance Search.

  Ponuka vyhľadávania podľa relevantnosti v službe PowerApps

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte osobné údaje jednotlivca a potom kliknite alebo ťuknite na položku Hľadať.Enter the individual’s personal data in the search box, and then click or tap Search.

  Výsledky vyhľadávania podľa relevantnosti v službe PowerApps

OpravaRectify

Správca systému CDS môže aktualizovať osobné údaje jednotlivca použitím zoznamu výsledkov vyhľadávania podľa relevantnosti.CDS System Administrators can update an individual’s personal data by using the list of results from the Relevance Search. Osobné údaje konkrétnej osoby však môžu byť uložené aj v iných vlastných entitách.However, an individual’s personal data may also be stored in other custom entities. Správcovia systému CDS sú zodpovední za vedenie súpisu iných vlastných entít a za vykonávanie vhodnej aktualizácie osobných údajov jednotlivca.CDS System Administrators are responsible for maintaining an inventory of these other custom entities and making the appropriate updates to an individual’s personal data.

V časti výsledkov vyhľadávania podľa relevantnosti vykonajte nasledovné:From the Relevance Search results, do the following:

 1. Kliknite alebo ťuknite na položku, ktorá obsahuje osobné údaje konkrétnej osoby.Click or tap an item that contains the individual's personal data.

 2. Aktualizujte osobné údaje konkrétnej osoby, kde je to vhodné, a potom kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť.Update the individual's personal data where appropriate, and then click or tap Save.

  Podrobnosti o konte PowerApps

ExportExport

Môžete urobiť snímku obrazovky s údajmi a zdieľať ju so žiadateľom DSR.You can take a screenshot of the data and share it with your DSR requestor.

V centre spravovania služby PowerApps vykonajte nasledovné:From the PowerApps Admin center, do the following:

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom v zozname vyberte prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then select an environment from the list.

 2. Kliknite alebo ťuknite na centrum spravovania systému Dynamics 365, vyberte v zozname prostredie, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo hľadania a potom kliknite alebo ťuknite na položku Vyhľadávanie podľa relevancie.Click or tap Dynamics 365 Administration Center, select an environment from the list, click or tap the search button, and then click or tap Relevance Search.

  Ponuka vyhľadávania podľa relevantnosti v službe PowerApps

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte osobné údaje jednotlivca a potom kliknite alebo ťuknite na položku Hľadať.Enter the individual’s personal data in the search box, and then click or tap Search.

  Výsledky vyhľadávania podľa relevantnosti v službe PowerApps

 4. Kliknite dvakrát na položku v zozname výsledkov vyhľadávania.Double-click the item in the search results list.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Alt + PrtScn vytvorte snímku obrazovky.Press Alt+PrtScn to take the screenshot.

 6. Uložte snímku do súboru, ktorý budete môcť poslať žiadateľovi DSR.Save the screenshot to a file, which you can then send to the DSR requestor.

OdstránenieDelete

Správcovia systému CDS môžu odstrániť osobné údaje konkrétnej osoby zo záznamov, v ktorých sú tieto údaje uložené.CDS System Administrators can delete an individual’s personal data from records where that data is stored. Správca systému CDS môže buď odstrániť záznam, v ktorom sú osobné údaje uložené, alebo môže odstrániť obsah osobných údajov zo záznamu.The CDS System Administrator can choose to either delete the record where the personal data is stored, or remove the contents of the personal data from the record.

Poznámka

Správcovia systému CDS môžu prispôsobiť prostredie, čím zabránia odstráneniu záznamu z entity.CDS administrators can customize an environment to prevent a record from being deleted from an entity. V prípade takejto konfigurácie budete musieť odstrániť obsah osobných údajov zo záznamu a nemusíte odstrániť samotný záznam.If configured in this way, you'll have to remove the contents of the personal data from the record rather than delete the record itself.

V časti výsledkov vyhľadávania podľa relevantnosti vykonajte nasledovné:From the Relevance Search results, to the following:

 1. Kliknite alebo ťuknite na položku, ktorá obsahuje osobné údaje konkrétnej osoby.Click or tap an item that contains the individual's personal data.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite alebo ťuknite na položku Odstrániť.In the ribbon, click or tap Delete. (Všimnite si, že položka Odstrániť je neaktívna, ak nie je možné odstrániť záznam).(Note that Delete is disabled if the record cannot be deleted).

  Odstránenie konta PowerApps

Osobné údaje uložené v databázach predchádzajúcej verzie služby CDSPersonal data stored in databases of the previous version of CDS

PredpokladyPrerequisites

Do vašich entít služby CDS môžete ukladať osobné údaje konkrétnych osôb (napr. vašich vlastných zákazníkov).You may be storing personal data from individuals (such as your own customers) within your CDS entities.

Správcovia systému CDS zodpovedajú za udržiavania súpisu miest s uloženými osobnými údajmi v rámci rôznych entít pre každú konkrétnu osobu, aby bolo možné na základe žiadosti DSR vyhľadať dané údaje.CDS System Administrators are responsible for maintaining an inventory of where personal data is being stored within various entities for each individual so that he or she can locate that data in response to any DSR requests.

Osobné údaje v entite možno exportovať, opraviť alebo odstrániť pomocou funkcií zabudovaných v produkte.Personal data can then be exported, rectified, or deleted in an entity using the in-product functionality.

ZisťovanieDiscover

Keď správcovia systému CDS prijmú žiadosť DSR od konkrétnej osoby, musia určiť prostredia alebo inštancie CDS, ktoré obsahujú osobné údaje tejto osoby.When CDS System Administrators receives a DSR request from an individual, they must identify which environments/CDS instances contain personal data from that individual. Osobné údaje sa zvyčajne ukladajú v kľúčových entitách (napríklad konto, kontaktné údaje, potenciálny zákazník, príležitosť atď.), ale je vašou zodpovednosťou vyvinúť politiky a postupy na správu súpisu s miestami obsahujúcimi osobné údaje konkrétnych osôb, aby ste boli pripravení reagovať na žiadosti DSR.Personal data is typically stored in key entities (for example, Account, Contact, Lead, Opportunity, etc.), but it’s your responsibility to develop policies and procedures for maintaining an inventory of where you store each individual's personal data so you're prepared to respond to DSR requests.

Osobné údaje používateľov predchádzajúcej verzie služby CDS nájdete v nasledovných zdrojoch:You can find personal data from users of the previous version of CDS within the following resources:

ZdrojResource ÚčelPurpose Prístup na webovú lokalituWebsite access Programový prístupProgrammatic access
Záznamy entityEntity records Zaznamenáva obchodných transakcií v príslušných obchodných entitách.Captures business transactions in the respective business entity. PowerAppsPowerApps NieNo

Záznamy entityEntity records

Osobné údaje konkrétnej osoby možno uložiť v ľubovoľnej obchodnej entite.An individual's personal data can be stored in any business entity.

Táto verzia služby CDS obsahuje vlastnú schému databázy a infraštruktúry.This version of the CDS contains its own database schema and infrastructure. Má vlastné entity, ktoré možno spravovať v službe PowerApps.It has its own entities, and you manage these entities in PowerApps.

Ak chcete zobraziť svoj zoznam entít, vykonajte nasledovné:To see a list of your entities, do the following:

 1. V rozbaľovacom zozname Prostredie vyberte vaše prostredie.In the Environment drop-down list, select your environment.

 2. Na navigačnej table, kliknite alebo ťuknite na položku Údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Entity.In the navigation pane, click or tap Data, and then click or tap Entities.

  Entity staršej verzie PowerApps

 3. V zozname entít kliknite alebo ťuknite na entitu (napríklad na entitu Konto), ako je uvedené nižšie.From the list of entities, click or tap an entity (for example, the Account entity), as shown below.

  Zoznam podrobností o entitách staršej verzie PowerApps

 4. Kliknite alebo ťuknite na kartu Údaje. Zobrazí sa zoznam záznamov pre entitu.Click or tap the Data tab. A list of records for the entity displays.

  Údaje o konte staršej verzie PowerApps

 5. Kliknite alebo ťuknite na položku Exportovať údaje.Click or tap Export data.

 6. Po dokončení exportu kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť v programe Excel a potom kliknite alebo ťuknite na položku Povoliť úpravy.When the export is complete, click or tap Open in Excel, and then click or tap Enable editing.

 7. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo hľadania a do vyhľadávacieho poľa zadajte osobné údaje jednotlivca a potom kliknite alebo ťuknite na položku Hľadať.Click or tap the search button, enter the individual’s personal data in the search box, and then click or tap Search.

 8. Pomocou súpisného zoznamu zopakujte vyššie uvedené kroky pre každú podnikateľskú entitu a vyhľadajte všetky osobné údaje konkrétnej osoby.Using your inventory list, repeat the above steps for each of the business entities to discover all of the individual's personal data.

OpravaRectify

Ak vás dotknutá osoba požiadala o opravu osobných údajov, ktoré sa nachádzajú medzi údajmi vo vašej organizácii, vy a vaša organizácia musíte zistiť, či je vhodné tejto žiadosti vyhovieť.If a data subject asks you to rectify the personal data that resides in your organization’s data, you and your organization must determine whether it’s appropriate to honor the request. Oprava údajov môže zahŕňať napríklad úpravu, redigovanie alebo odstránenie osobných údajov z dokumentu alebo iného typu položky.Rectifying data may include editing, redacting, or removing personal data from a document or other type of item.

Pomocou služby Azure Active Directory môžete v predchádzajúcej verzii služby CDS spravovať identity (osobné údaje) vašich používateľov.You can use Azure Active Directory to manage the identities (personal data) of your users within the previous version of CDS. Podnikoví zákazníci môžu spravovať žiadosti DSR o opravu pomocou obmedzených funkcií úprav v danej službe Microsoftu.Enterprise customers can manage DSR rectify requests by using the limited editing features within a given Microsoft service. Spoločnosť Microsoft ako spracovateľ údajov neposkytuje možnosť opravy systémových denníkov, pretože tieto denníky odrážajú skutočné činnosti a predstavujú historické záznamy o udalostiach v službách Microsoftu.As a data processor, Microsoft does not offer the ability to correct system-generated logs, because they reflect factual activities and constitute a historical record of events within Microsoft services. Podrobné informácie nájdete v téme GDPR: žiadosti dotknutých osôb.See GDPR: Data Subject Requests (DSRs) for details.

Na opravu osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v prostredí CDS, môžete exportovať údaje v entite do hárka programu Excel, aktualizovať ich a tieto aktualizácie potom importovať späť do databázy.To rectify personal data that resides in the CDS environment, you can export the entity data into an Excel spreadsheet, update it, and then import the updates back to the database.

Správcovia systému CDS sú zodpovední za určenie všetkých entít, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje konkrétnej osoby, ako aj za opakované vykonávanie nasledujúceho postupu pre každú z týchto entít.CDS System Administrators are responsible for identifying all entities that contain personal data for an individual and repeating the following steps for each of those entities.

V službe PowerApps vykonajte nasledovné:From PowerApps, do the following:

 1. Na navigačnej table, kliknite alebo ťuknite na položku Údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Entity.In the navigation pane, click or tap Data, and then click or tap Entities.

  Entity staršej verzie PowerApps

 2. V zozname entít kliknite alebo ťuknite na entitu (napríklad na entitu Konto), ako je uvedené nižšie.From the list of entities, click or tap an entity (for example, the Account entity), as shown below.

  Zoznam podrobností o entitách staršej verzie PowerApps

 3. Kliknite alebo ťuknite na kartu Údaje. Zobrazí sa zoznam záznamov pre entitu.Click or tap the Data tab. A list of records for the entity displays.

  Údaje o konte staršej verzie PowerApps

 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Exportovať údaje.Click or tap Export data.

 5. Po dokončení exportu kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť v programe Excel a potom kliknite alebo ťuknite na položku Povoliť úpravy.When the export is complete, click or tap Open in Excel, and then click or tap Enable editing.

 6. Na paneli s ponukami kliknite alebo ťuknite na položku Súbor, kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť ako a potom vyberte umiestnenie, do ktorého chcete súbor uložiť.In the menu bar, click or tap File, click or tap Save As, and then select a location in which to save the file.

 7. Vykonajte potrebné aktualizácie osobných údajov a uložte tabuľkový hárok.Make the necessary personal data updates and save the spreadsheet.

 8. V službe PowerApps prejdite späť na kartu Údaje patriacej entite a potom kliknite alebo ťuknite na položku Import údajov.In PowerApps, go back to the Data tab of the entity, and then click or tap Import data.

 9. Kliknite na položku Hľadať a potom vyberte a otvorte hárok programu Excel, ktorý ste práve aktualizovali.Click Search, and then select and open the Excel spreadsheet that you just updated.

 10. Kliknite na položku Importovať.Click Import.

ExportExport

Môžete exportovať osobné údaje z každej entity do hárka programu Excel a zobraziť ich.You can export personal data from each entity into an Excel spreadsheet and view it.

V službe PowerApps vykonajte nasledovné:From PowerApps, do the following:

 1. Na navigačnej table, kliknite alebo ťuknite na položku Údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Entity.In the navigation pane, click or tap Data, and then click or tap Entities.

  Entity staršej verzie PowerApps

 2. V zozname entít kliknite alebo ťuknite entitu (napríklad na entitu Konto), ktorú chcete exportovať a zobraziť, ako je uvedené nižšie.From the list of entities, click or tap the entity that you want to export and view (for example, the Account entity), as shown below.

  Zoznam podrobností o entitách staršej verzie PowerApps

 3. Kliknite alebo ťuknite na kartu Údaje. Zobrazí sa zoznam záznamov pre entitu.Click or tap the Data tab. A list of records for the entity displays.

  Údaje o konte staršej verzie PowerApps

 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Exportovať údaje.Click or tap Export data.

  Tento export prebieha na pozadí a po dokončení exportu budete na to upozornení.The export operation runs in the background and you'll be notified when it’s complete.

 5. Ak chcete zobraziť exportované údaje, kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť v programe Excel.To view the exported data, click or tap Open in Excel.

OdstránenieDelete

Pomocou funkcie exportu/importu údajov môžete odstrániť osobné údaje, ktoré sú uložené v entitách.You can delete personal data that's stored in entities by using the Export/Import data feature.

Správcovia systému CDS sú zodpovední za určenie všetkých entít, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje konkrétnej osoby, ako aj za opakované vykonávanie nasledujúceho postupu pre každú z týchto entít.CDS System Administrators are responsible for identifying all entities that contain personal data for an individual and repeating the following steps for each of those entities.

V službe PowerApps vykonajte nasledovné:From PowerApps, do the following:

 1. Na navigačnej table, kliknite alebo ťuknite na položku Údaje a potom kliknite alebo ťuknite na položku Entity.In the navigation pane, click or tap Data, and then click or tap Entities.

  Entity staršej verzie PowerApps

 2. V zozname entít kliknite alebo ťuknite na entitu, z ktorej chcete odstrániť osobné údaje (napríklad z entity Konto), ako je uvedené nižšie.From the list of entities, click or tap the entity from which you want to remove personal data (for example, the Account entity), as shown below.

  Zoznam podrobností o entitách staršej verzie PowerApps

 3. Kliknite alebo ťuknite na kartu Údaje. Zobrazí sa zoznam záznamov pre entitu.Click or tap the Data tab. A list of records for the entity displays.

  Údaje o konte staršej verzie PowerApps

 4. Kliknite alebo ťuknite na položku Exportovať údaje.Click or tap Export data.

 5. Po dokončení exportu kliknite alebo ťuknite na položku Otvoriť v programe Excel a potom kliknite alebo ťuknite na položku Povoliť úpravy.When the export is complete, click or tap Open in Excel, and then click or tap Enable editing.

 6. Na paneli s ponukami kliknite alebo ťuknite na položku Súbor, kliknite alebo ťuknite na položku Uložiť ako a potom vyberte umiestnenie, do ktorého chcete súbor uložiť.In the menu bar, click or tap File, click or tap Save As, and then select a location in which to save the file.

 7. Odstráňte riadky obsahujúce osobné údaje, ktoré chcete odstrániť z entity, a uložte tabuľkový hárok.Delete the rows containing the personal data that you want to remove from the entity and save the spreadsheet.

 8. V službe PowerApps prejdite späť na kartu Údaje patriacej entite a potom kliknite alebo ťuknite na položku Import údajov.In PowerApps, go back to the Data tab of the entity, and then click or tap Import data.

 9. Kliknite na položku Hľadať a potom vyberte a otvorte hárok programu Excel, ktorý ste práve aktualizovali.Click Search, and then select and open the Excel spreadsheet that you just updated.

 10. Kliknite na položku Importovať.Click Import.