Vytvorenie aplikácie v službe SharePointCreating an app from SharePoint

Vytvorte aplikáciu s tromi obrazovkami zo zoznamu služby SharePoint a potom preskúmajte obrazovky a ovládacie prvky z aplikácie.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Môžete aktualizovať obrazovky, ovládacie prvky a polia aplikácie a pomocou vzorcov ďalej prispôsobiť správanie aplikácie.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.