Pripojenie k službe Dynamics 365 zo služby PowerAppsConnect to Dynamics 365 from PowerApps

PowerApps vám umožňuje rýchlo vytvárať, prispôsobiť, zdieľať a spúšťať mobilné aplikácie bez alebo len s malým množstvom kódu.PowerApps lets you quickly generate, customize, share, and run mobile apps with little or no code. Pomocou konektora Dynamics 365 môžete vytvoriť užitočné mobilné aplikácie a zdieľať ich so svojou organizáciou v priebehu niekoľkých minút.By using the Dynamics 365 connector, you can create useful mobile apps to share with your organization in just a few minutes.

Podľa postupu uvedeného v tomto článku vytvoríte aplikáciu, v ktorej používatelia môžu prehľadávať, pridať, odstrániť a aktualizovať kontakty v Dynamics 365.By following the steps in this topic, you'll create an app in which users can browse, add, delete, and make updates to contacts in Dynamics 365. Používatelia môžu aplikáciu spúšťať v prehliadači alebo v mobilnom zariadení, ako napríklad v telefóne.Users can run the app in a browser or on a mobile device such as a phone.

PožiadavkaPrerequisite

Na pokračovanie v tomto kurze potrebujete konto služby Microsoft Office 365, v ktorom je zahrnuté predplatné na Dynamics 365.To follow this tutorial, you need a Microsoft Office 365 account that includes a Dynamics 365 subscription.

Vytvorenie pripojeniaCreate a connection

 1. Prihláste sa do služby PowerApps.Sign in to PowerApps.

 2. Na ľavej navigačnej table kliknite na možnosť Pripojenia.In the left navigation pane, click Connections.

  Možnosť Pripojenia v ponuke Súbor

 3. V pravom hornom rohu kliknite na možnosť Nové pripojenie.Near the upper-right corner, click New connection.

  Nové pripojenie

 4. V zozname pripojení kliknite na možnosť Dynamics 365.In the list of connections, click Dynamics 365.

  Možnosť Pripojenia v ponuke Súbor

 5. V dialógovom okne kliknite na možnosť Vytvoriť.In the dialog box, click Create.

  Vytvorenie pripojenia

 6. V dialógovom oknePrihlásenie do konta zadajte svoje poverenia pre (online) nájomníka Dynamics 365.In the Sign in to your account dialog box, provide your credentials for the Dynamics 365 (online) tenant.

  Pripojenie je vytvorené.A connection is created.

Automatické vygenerovanie aplikácieGenerate an app automatically

 1. Prihláste sa do služby PowerApps a potom kliknite na tlačidlo Nová aplikácia v ľavom dolnom rohu.Sign in to PowerApps, and then click New app near the lower-left corner.

  Nová aplikácia

 2. V časti Začnite svojimi údajmi kliknite na dlaždici Dynamics 365 na položku Rozloženie pre telefón.Under Start with your data, click Phone layout on the Dynamics 365 tile.

  PowerApps výber konektora Dynamics 365

 3. V časti Pripojenia vyberte pripojenie, ktoré chcete a potom vyberte množinu údajov, ktorá zodpovedá inštancii Dynamics 365, ktorú budete v aplikácii spravovať.Under Connections, select the connection that you want, and then choose a dataset, which corresponds to the instance of Dynamics 365 that you'll manage in the app.

 4. V časti Vybrať tabuľku kliknite na tlačidlo Kontakty a potom na tlačidlo Pripojiť.Under Choose a table, click Contacts, and then click Connect.

 5. V pravom hornom rohu ľavého navigačného panela kliknite alebo ťuknite na ikonu a prepnite tak na zobrazenie miniatúr.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Prepnutie zobrazení

PowerApps vygeneruje aplikáciu s tromi obrazovkami na základe záznamov kontaktov.PowerApps generates a three-screen app based on contact records.

 • BrowseScreen1.BrowseScreen1. Táto obrazovka sa predvolene zobrazí vtedy, keď používatelia otvoria aplikáciu.This screen appears by default when users open the app. V ľavom navigačnom paneli sa nad zvyšnými dvoma obrazovkami zobrazí miniatúra tejto obrazovky.In the left navigation bar, a thumbnail for this screen appears above the other two screens.
 • DetailScreen1.DetailScreen1. Táto obrazovka sa zobrazí vtedy, keď používatelia kliknú na položku na obrazovke BrowseScreen1.This screen appears when users click an item in BrowseScreen1. V ľavom navigačnom paneli sa medzi zvyšnými dvoma obrazovkami zobrazí miniatúra obrazovky DetailScreen1.In the left navigation bar, a thumbnail for DetailScreen1 appears between the other two screens.
 • EditScreen1.EditScreen1. Táto obrazovka sa zobrazí po kliknutí na ikonu úpravy položky na obrazovke DetailScreen1.This screen appears when users click the edit icon for an item in DetailScreen1. V ľavom navigačnom paneli sa pod zvyšnými dvoma obrazovkami zobrazí miniatúra obrazovky EditScreen1.In the left navigation bar, a thumbnail for EditScreen1 appears under the other two screens.

Aplikáciu môžete spúšťať v tomto počiatočnom stave. Ak ale spresníte informácie na každej obrazovke, bude užitočnejšia.The app can run in its initial state, but we can make it more useful by refining the information on each screen.

Prispôsobenie obrazovky BrowseScreen1Customize BrowseScreen1

V rámci tohto postupu budeme konfigurovať obrazovku BrowseScreen1 tak, aby zobrazovala meno a priezvisko každého kontaktu.In this procedure, you'll configure BrowseScreen1 to show the first and last names of each contact. Údaje sa zoradia podľa abecedne podľa priezviska a budú zahŕňať obrázky na mriežke s dvoma stĺpcami.The data will be sorted alphabetically by last name and include images in a two-column grid.

 1. Na obrazovke BrowseScreen1 vyberte galériu kliknutím na akýkoľvek záznam v nej okrem prvého.In BrowseScreen1, select the gallery by clicking any record in it except the first one.

  Vybrať rozloženie

 2. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na kartu Údaje.In the right-hand pane, click or tap the Data tab.

 3. V zozname rozložení kliknite alebo ťuknite na to, ktoré zobrazuje obrázky a text v mriežke s dvomi stĺpcami.In the list of layouts, click or tap the one that shows pictures and text in a two-column grid.

  Aby sa vám táto možnosť zobrazila, možno budete musieť posunúť nadol.You might need to scroll down to show this option.

  Vybrať rozloženie

 4. Skopírujte tento vzorec, galériu majte stále vybratú a prilepte vzorec do riadka vzorcov (napravo od tlačidla fx):Copy this formula and then, with the gallery still selected, paste the formula in the formula bar (to the right of the fx button):

  SortByColumns(Search(Filter(Contacts,statuscode=1), TextSearchBox1.Text, "lastname"), "lastname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 5. Na pravej table nastavte horný rozbaľovací zoznam na hodnotu firstname a stredný rozbaľovací zoznam na hodnotu lastname.In the right-hand pane, set the top drop-down list to firstname and the middle drop-down list to lastname.

  Vybrať Body1

 6. (voliteľné) V ponukeSúbor, kliknite na tlačidlo Uložiť ako, zadajte názov aplikácie a kliknite na tlačidlo Uložiť.(optional) On the File menu, click Save as, type a name for the app, and then click Save.

  Predvolene sa aplikácia uloží do cloudu.By default, the app will be saved to the cloud. Kliknite na možnosť Tento počítač, ak chcete aplikáciu uložiť lokálne.Click This computer to save your app locally.

Prispôsobenie obrazoviek DetailsScreen1 a EditScreen1Customize DetailsScreen1 and EditScreen1

 1. Kliknutím na prostrednú miniatúru v ľavom navigačnom paneli vyberte obrazovku DetailScreen1.In the left navigation bar, click the middle thumbnail to select DetailsScreen1.

 2. Na obrazovke DetailScreen1 kliknite na ľubovoľné miesto pod záhlavím okna a na pravej table sa zobrazia možnosti prispôsobenia.On DetailScreen1, click anywhere below the title bar to show customization options in the right-hand pane.

  Zobrazenie prispôsobenia formulára

 3. Na pravej table kliknite na ikonu oka pri každom poli, ktoré chcete skryť.In the right-hand pane, click the eye icon for each field to hide it.

  Skryť polia

 4. Kliknite na ľubovoľné miesto pod záhlavím okna a vyberte možnosť Form1.Click anywhere under the title bar to select Form1.

  Výber možnosti Form1

 5. Na pravej table kliknite na ikonu oka pri každom z týchto polí, aby sa na obrazovke zobrazil obrázok (ak tabuľka nejaký obsahuje) a ďalšie štyri polia pre každý kontakt:In the right-hand pane, click the eye icon for each of these fields, so that the screen will show an image (if the table contains one) and four other fields for each contact:

  • entityimageentityimage

  • firstnamefirstname

  • lastnamelastname

  • mobilephonemobilephone

  • emailaddress1emailaddress1

   Pravá tabla by mala vyzerať podobne, ako na tomto obrázku:The right-hand pane should resemble this graphic:

   Výber možnosti Form1

 6. Kliknutím na dolnú miniatúru v ľavom navigačnom paneli vyberte obrazovku EditScreen1.Select EditScreen1 by clicking the bottom thumbnail in the left navigation bar.

 7. Týmto postupom prispôsobíte obrazovku EditScreen1 rovnako ako obrazovkuDetailsScreen1.Repeat the steps in this procedure to customize EditScreen1 the same way as DetailsScreen1.

 8. (voliteľné) Uloženie aplikácie.(optional) Save the app.

Ďalšie krokyNext steps