Funkcie DateAdd, DateDiff a TimeZoneOffset v službe PowerAppsDateAdd, DateDiff, and TimeZoneOffset functions in PowerApps

Pridáva alebo zisťuje rozdiel v hodnotách času a dátumu a prevedie miestny čas na UTC (koordinovaný svetový čas).Adds to or finds the difference in date/time values and converts between local time and UTC.

PopisDescription

Funkcia DateAdd pripočíta k hodnotám dátumu a času počet jednotiek.The DateAdd function adds a number of units to a date/time value. Výsledkom je nová hodnota dátumu a času.The result is a new date/time value. Zadaním zápornej hodnoty môžete tiež odčítať počet jednotiek z hodnoty dátumu a času.You can also subtract a number of units from a date/time value by specifying a negative value.

Funkcia DateDiff vracia rozdiel dvomi hodnotami dátumu a času.The DateDiff function returns the difference between two date/time values. Výsledkom je počet jednotiek.The result is a number of units.

V prípade oboch funkcií je možné použiť jednotky Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters alebo Years.For both functions, units can be Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. V predvolenom nastavení používajú obe funkcie jednotku Days.By default, both functions use Days as units.

Funkcia TimeZoneOffset vracia počet minút medzi miestnym časom a UTC (koordinovaným svetovým časom).The TimeZoneOffset function returns the number of minutes between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time).

Funkciu DateAdd spolu s funkciou TimeZoneOffset môžete použiť na prevod medzi miestnym časom a UTC (koordinovaným svetovým časom).You can use DateAdd with the TimeZoneOffset to convert between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time). Pridaním funkcie TimeZoneOffset sa miestny čas prevedie na UTC a jej odčítaním (pridaním negatívnej hodnoty) sa UTC prevedie na miestny čas.Adding TimeZoneOffset will convert a local time to UTC, and subtracting it (adding the negative) will convert from UTC to local time.

Ďalšie informácie nájdete tiež v časti týkajúcej sa práce s dátumami a časmi.Also see working with dates and times for more information.

SyntaxSyntax

DateAdd( DateTime, Prírastok [, Jednotky ] )DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )

  • DateTime - povinné.DateTime - Required. Hodnota dátumu a času s ktorou sa má operácia vykonať.Date/time value to operate on.
  • Addition – povinné.Addition - Required. Číslo v Jednotkách, ktoré sa majú pripočítať k hodnote DateTime.Number, in Units, to add to the DateTime.
  • Jednotky – voliteľné.Units - Optional. Typ Jednotiek, ktoré sa majú pripočítať: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters alebo Years.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Ak jednotku nezadáte, použije sa Days.If not specified, Days are used.

DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Jednotky ])DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )

  • StartDateTime – povinné.StartDateTime - Required. Počiatočná hodnota dátumu a času.Starting date/time value.
  • EndDateTime – povinné.EndDateTime - Required. Koncová hodnota dátumu a času.Ending date/time value.
  • Jednotky – voliteľné.Units - Optional. Typ Jednotiek, ktoré sa majú pripočítať: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters alebo Years.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Ak jednotku nezadáte, použije sa Days.If not specified, Days are used.

TimeZoneOffset( [ DateTime ] )TimeZoneOffset( [ DateTime ] )

  • DateTime – voliteľné.DateTime - Optional. Hodnota dátumu a času, ktorej posun sa má vrátiť.Date/time value for which to return the offset. Podľa predvoleného nastavenia sa použije aktuálny dátum a čas.By default, the current date/time is used.

PríkladyExamples

Vo všetkých týchto príkladoch sa predpokladá, že aktuálny dátum a čas je 15. júl 2013, 13:02.In all of these examples, assume that the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM.

Jednoduchá funkcia DateAddSimple DateAdd

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Text( DateAdd( Now(), 3 ),
"dd-mm-rrrr hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 3 ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
K aktuálnemu dátumu a času pripočíta tri dni (predvolená jednotka).Adds three days (default units) to the current date and time. "18-07-2013 13:02""18-07-2013 13:02"
Text( DateAdd( Now(), 4, Hours ),
"dd-mm-rrrr hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 4, Hours ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
K aktuálnemu dátumu a času pripočíta štyri hodiny.Add four hours to the current date and time. "15-07-2013 17:02""15-07-2013 17:02"
Text( DateAdd( Today(), 1, Months ),
"dd-mm-rrrr hh:mm" )
Text( DateAdd( Today(), 1, Months ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
K aktuálnemu dátumu (bez času) pripočíta jeden mesiac, keďže funkcia Today nevracia zložku času.Adds one month to the current date, without time as Today doesn't return a time component. "15-08-2013 00:00""15-08-2013 00:00"
Text( DateAdd( Now(), ‑30, Minutes ),
"dd-mm-rrrr hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), ‑30, Minutes ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Od aktuálneho dátumu a času odčíta 30 minút.Subtracts 30 minutes from the current date and time. "15-07-2013 12:32""15-07-2013 12:32"

Jednoduchá funkcia DateDiffSimple DateDiff

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014") )DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014") ) Vráti rozdiel medzi dvomi jednotkami v predvolených jednotkách DaysReturns the difference between the two units in the default units of Days 170170
DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014"), Months )DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014"), Months ) Vráti rozdiel medzi dvomi hodnotami v jednotkách MonthsReturns the difference between the two values in Months 66
DateDiff( Now(), Today(), Minutes )DateDiff( Now(), Today(), Minutes ) Vráti rozdiel medzi aktuálnym dátumom a časom a iba aktuálnym dátumom (bez času) v minútach.Returns the difference between the current date/time and the current date only (no time) in minutes. Keďže Now je neskoršie ako Today, bude výsledok záporný.Since the Now is later than Today the result will be negative. -782-782

Prevod na UTCConverting to UTC

Ak chcete urobiť prevod na UTC (koordinovaný svetový čas), pridajte k danému času funkciu TimeZoneOffset.To convert to UTC (Coordinated Universal Time), add the TimeZoneOffset for the given time.

Predpokladajme, že aktuálny dátum a čas je 15. júl 2013, 13:02 v letnom tichomorskom čase (PDT, UTC-7).For example, imagine the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM in Pacific Daylight Time (PDT, UTC-7). Aktuálny čas v UTC zistíte takto:To determine the current time in UTC, use:

  • DateAdd( Now(), TimeZoneOffset(), Minutes )DateAdd( Now(), TimeZoneOffset(), Minutes )

Funkcia TimeZoneOffset používa ako predvolený aktuálny čas, takže nemusíte pre ňu zadávať argument.TimeZoneOffset defaults to the current time, so you don't need to pass it an argument.

Na zobrazenie výsledku použite funkciu Text s formátom dd-mm-rrrr hh:mm, ktorá vráti hodnotu 15-07-2013 20:02.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will return 15-07-2013 20:02.

Prevod z UTCConverting from UTC

Ak chcete urobiť prevod z UTC, odčítajte funkciu TimeZoneOffset (pripočítaním jej zápornej hodnoty) od daného času.To convert from UTC, subtract the TimeZoneOffset (by adding the negative) for the given time.

Predpokladajme napríklad, že UTC dátum a čas 15. júl 2013, 20:02 sú uložené v premennej s názvom StartTime.For example, imagine the UTC date and time July 15, 2013, 8:02 PM is stored in a variable named StartTime. Tento čas prevediete do časového pásma používateľa takto:To adjust the time for the user's time zone, use:

  • DateAdd( StartTime, -TimeZoneOffset( StartTime ), Minutes )DateAdd( StartTime, -TimeZoneOffset( StartTime ), Minutes )

Všimnite si záporné znamienko pred funkciou TimeZoneOffset, použitím ktorého sa posun nepripočíta, ale odčíta.Note the negative sign before TimeZoneOffset to subtract the offset rather than add it.

Na zobrazenie výsledku použite funkciu Text s formátom dd-mm-rrrr hh:mm, ktorej výsledkom bude 15-07-2013 13:02, ak sa nachádzate v letnom tichomorskom čase.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will result in 15-07-2013 13:02 if you're in Pacific Daylight Time.