Funkcie Left, Mid a Right v službe PowerAppsLeft, Mid, and Right functions in PowerApps

Extrahuje ľavú, strednú alebo pravú časť textového reťazca.Extracts the left, middle, or right portion of a string of text.

PopisDescription

Funkcie Left, Mid a Right vracajú časť reťazca.The Left, Mid, and Right functions return a portion of a string.

 • Funkcia Left vracia počiatočné znaky reťazca.Left returns the beginning characters of a string.
 • Funkcia Mid vracia prostredné znaky reťazca.Mid returns the middle characters of a string.
 • Funkcia Right vracia koncové znaky reťazca.Right returns the ending characters of a string.

Ak ako argument zadáte jeden reťazec, vráti príslušná funkcia požadovanú časť reťazca.If you specify a single string as an argument, the function returns the portion that you requested of the string. Ak zadáte jednostĺpcovú tabuľku, ktorá obsahuje reťazce, vráti príslušná funkcia jednostĺpcovú tabuľku s požadovanými časťami týchto reťazcov.If you specify a single-column table that contains strings, the function returns a single-column table of the portions that you requested of those strings. Ak zadávate viacstĺpcovú tabuľku, môžete ju previesť na jednostĺpcovú tabuľku podľa popisu v téme o práci s tabuľkami.If you specify a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Ak je počiatočná pozícia záporná alebo presahuje za koniec reťazca, funkcia Mid vráti prázdnu hodnotu.If the starting position is negative or beyond the end of the string, Mid returns blank. Dĺžku reťazca môžete skontrolovať pomocou funkcie Len.You can check the length of a string by using the Len function. Ak požadujete viac znakov, ako reťazec obsahuje, vráti funkcia toľko znakov, koľko je možné.If you request more characters than the string contains, the function returns as many characters as possible.

SyntaxSyntax

Left( Reťazec; Počet znakov )Left( String; NumberOfCharacters )
Mid( Reťazec; Počiatočná pozícia; Počet znakov )Mid( String; StartingPosition; NumberOfCharacters )
Right( Reťazec; Počet znakov )Right( String; NumberOfCharacters )

 • String – povinné.String - Required. Reťazec, z ktorého sa má extrahovať výsledok.The string to from which to extract the result.
 • Počiatočná pozícia – povinné (iba v prípade funkcie Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Počiatočná pozícia.The starting position. Prvý znak reťazca je pozícia 1.The first character of the string is position 1.
 • Počet znakov – povinné (doľava a doprava iba).NumberOfCharacters - Required (Left and Right only). Počet znakov, ktoré sa majú vrátiť.The number of characters to return. Ak ho vynecháte pre Mid , funkcia vráti príslušná funkcia od počiatočnej pozície až do konca reťazca.If omitted for the Mid function, the function returns the portion from the starting position until the end of the string.

Left( SingleColumnTable; NumberOfCharacters )Left( SingleColumnTable; NumberOfCharacters )
Mid( SingleColumnTable; StartingPosition; NumberOfCharacters )Mid( SingleColumnTable; StartingPosition; NumberOfCharacters )
Right( SingleColumnTable; NumberOfCharacters )Right( SingleColumnTable; NumberOfCharacters )

 • SingleColumnTable – povinné.SingleColumnTable - Required. Jednostĺpcová tabuľka s reťazcami, z ktorých sa majú extrahovať výsledky.A single-column table of strings from which to extract the results.
 • Počiatočná pozícia – povinné (iba v prípade funkcie Mid).StartingPosition - Required (Mid only). Počiatočná pozícia.The starting position. Prvý znak reťazca je pozícia 1.The first character of the string is position 1.
 • Počet znakov – povinné (doľava a doprava iba).NumberOfCharacters - Required (Left and Right only). Počet znakov, ktoré sa majú vrátiť.The number of characters to return. Ak ho vynecháte pre Mid , funkcia vráti príslušná funkcia od počiatočnej pozície až do konca reťazca.If omitted for the Mid function, the function returns the portion from the starting position until the end of the string.

PríkladyExamples

Jeden reťazecSingle string

Príklady v tejto časti používajú ako zdroj údajov ovládací prvok na textové zadanie.The examples in this section use a text-input control as their data source. Ovládací prvok má názov Author a obsahuje reťazec „E.The control is named Author and contains the string "E. E.E. Cummings“.Cummings".

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Left( Author.Text; 5 )Left( Author.Text; 5 ) extrahuje prvých päť znakov reťazca.Extracts up to five characters from the start of the string. „E."E. E.“E."
Mid( Author.Text; 7; 4 )Mid( Author.Text; 7; 4 ) Extrahuje 4 znaky reťazca, počnúc od siedmeho znaku.Extracts up to four characters, starting with the seventh character, from the string. Cumm"Cumm"
Mid (Author.Text, 7)Mid( Author.Text; 7 ) Extrahuje všetky znaky reťazca, počnúc od siedmeho znaku v reťazci.Extracts all characters, starting with the seventh character, from the string. "Cummings""Cummings"
Right( Author.Text; 5 )Right( Author.Text; 5 ) Extrahuje posledných 5 znakov reťazca.Extracts up to five characters from the end of the string. mings"mings"

Tabuľka s jedným stĺpcomSingle-column table

Každý príklad v tejto časti extrahuje reťazce zo stĺpca Address v tomto zdroji údajov s názvom People a vráti jednostĺpcovú tabuľku, ktorá obsahuje tieto výsledky:Each example in this section extracts strings from the Address column of this data source, named People, and returns a single-column table that contains the results:

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Left( ShowColumns( People; "Address" ); 8 )Left( ShowColumns( People; "Address" ); 8 ) Extrahuje prvých 8 znakov každého reťazca.Extracts the first eight characters of each string.
Mid( ShowColumns( People; "Address" ); 5; 7 )Mid( ShowColumns( People; "Address" ); 5; 7 ) Extrahuje 7 znakov každého reťazca, počnúc od piateho znaku.Extracts the middle seven characters of each string, starting with the fifth character.
Right( ShowColumns( People; "Address" ); 7 )Right( ShowColumns( People; "Address" ); 7 ) Extrahuje posledných 7 znakov každého reťazca.Extracts the last seven characters of each string.

Podrobný príkladStep-by-step example

 1. Naimportujte alebo vytvorte kolekciu s názvom Inventory a zobrazte ju v galérii podľa popisu v prvom postupe v článku o zobrazení obrázkov a textu v galérii.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.

 2. Nastavte do vlastnosti Text dolného označenia v galérii túto funkciu:Set the Text property of the lower label in the gallery to this function:

  Right(ThisItem.ProductName; 3)Right(ThisItem.ProductName; 3)

  Označenie zobrazí posledné 3 znaky každého názvu produktu.The label shows the last three characters of each product name.