Funkcie Lower, Upper a Proper v službe PowerAppsLower, Upper, and Proper functions in PowerApps

Konvertujú písmená v textovom reťazci na všetky malé písmená, všetky veľké písmená alebo na všetky začiatočné veľké písmená slov.Converts letters in a string of text to all lowercase, all uppercase, or proper case.

PopisDescription

Funkcie Lower, Upper a Proper konvertujú veľkosť písmen v reťazcoch.The Lower, Upper, and Proper functions convert the case of letters in strings.

 • Funkcia Lower konvertuje všetky veľké písmená na malé.Lower converts any uppercase letters to lowercase.
 • Funkcia Upper konvertuje všetky malé písmená na veľké.Upper converts any lowercase letters to uppercase.
 • Funkcia Proper konvertuje začiatočné písmená v každom slove na veľké (ak sú malé) a všetky ostatné veľké písmená na malé.Proper converts the first letter in each word to uppercase if it's lowercase and converts any other uppercase letters to lowercase.

Všetky tri funkcie ignorujú znaky, ktoré nie sú písmenami.All three functions ignore characters that aren't letters.

Ak funkcii dáte jeden reťazec, vrátená hodnota je konvertovaná verzia tohto reťazca.If you pass a single string, the return value is the converted version of that string. Ak funkcii dáte tabuľku s jedným stĺpcom obsahujúcu čísla, vrátená hodnota bude jednostĺpcová tabuľka s konvertovanými reťazcami.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of converted strings. Ak máte tabuľku s viacerými stĺpcami, preveďte ju na tabuľku s jedným stĺpcom tak, ako je to popísané v časti práca s tabuľkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxSyntax

Lower( Reťazec )Lower( String )
Upper( Reťazec )Upper( String )
Proper( Reťazec )Proper( String )

 • Reťazec - povinné.String - Required. Reťazec, ktorý sa má prekonvertovať.The string to convert.

Lower( SingleColumnTable )Lower( SingleColumnTable )
Upper( SingleColumnTable )Upper( SingleColumnTable )
Proper( SingleColumnTable )Proper( SingleColumnTable )

 • SingleColumnTable – povinné.SingleColumnTable - Required. Tabuľka s jedným stĺpcom obsahujúca reťazce, ktoré sa majú prekonvertovať.A single-column table of strings to convert.

PríkladyExamples

Jeden reťazecSingle string

V príkladoch v tejto časti je ako zdroj údajov použitý ovládací prvok na zadávanie textu s názvom Autor.The examples in this section use a text-input control, named Author, as their data source. Tento ovládací prvok obsahuje reťazec "E.The control contains the string "E. E.E. CummINGS".CummINGS".

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Lower( Autor.Text )Lower( Author.Text ) Konvertuje všetky veľké písmená v reťazci na malé.Converts any uppercase letters in the string to lowercase. "e."e. e.e. cummings"cummings"
Upper( Autor.Text )Upper( Author.Text ) Konvertuje všetky malé písmená v reťazci na veľké.Converts any lowercase letters in the string to uppercase. "E."E. E.E. CUMMINGS"CUMMINGS"
Proper( Autor.Text )Proper( Author.Text ) Konvertuje začiatočné písmeno každého slova na veľké, ak bolo predtým malé, a všetky ostatné veľké písmená konvertuje na malé.Converts the first letter of each word to uppercase if it's lowercase, and converts any other uppercase letters to lowercase. "E."E. E.E. Cummings"Cummings"

Tabuľka s jedným stĺpcomSingle-column table

V príkladoch v tejto časti sa konvertujú reťazce zo stĺpca Address (Adresa) zo zdroja údajov People (Ľudia) obsahujúci tieto údaje:The examples in this section convert strings from the Address column of the People data source, which contains this data:

Každý vzorec vráti tabuľku s jedným stĺpcom obsahujúcu prekonvertované reťazce.Each formula returns a single-column table that contains the converted strings.

VzorecFormula PopisDescription VýsledokResult
Lower( ShowColumns( People, "Address" ) )Lower( ShowColumns( People, "Address" ) ) Prekonvertuje všetky malé písmená na veľké.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Upper( ShowColumns( People, "Address" ) )Upper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Prekonvertuje všetky malé písmená na veľké.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Proper( ShowColumns( People, "Address" ) )Proper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Prekonvertuje začiatočné písmeno každého slova (ak je malé) na veľké a všetky ostatné písmená, ktoré sú veľké, na malé.Converts any first letter of a word that's lowercase to uppercase, and converts any other letter that's uppercase to lowercase.

Podrobný príkladStep-by-step example

 1. Pridajte ovládací prvok Textové zadanie a pomenujte ho Source (Zdroj).Add a Text input control, and name it Source.
 2. Pridajte označenie a jeho vlastnosť Text nastavte túto funkciu:Add a label, and set its Text property to this function:
  Proper(Source.Text)Proper(Source.Text)
 3. Stlačte kláves F5 a potom zadajte text WE ARE THE BEST!Press F5, and then type WE ARE THE BEST! do poľa Source.into the Source box.
  Označenie zobrazí We Are The Best!The label shows We Are The Best!