Funkcia Mod v službe PowerAppsMod function in PowerApps

Vráti zvyšok po delení.Returns the remainder of a division.

PopisDescription

Funkcia Mod vráti zvyšok po delení čísla deliteľom.The Mod function returns the remainder after a number is divided by a divisor.

Výsledok má to isté znamienko ako deliteľ.The result has the same sign as the divisor.

SyntaxSyntax

Mod( Číslo, Deliteľ )Mod( Number, Divisor )

  • Number – povinné.Number - Required. Číslo, ktoré sa má deliť.Number to divide.
  • Deliteľ – povinné.Divisor - Required. Číslo, ktorým sa má deliť.Number to divide by.