Funkcia Rand v službe PowerAppsRand function in PowerApps

Vráti pseudonáhodné číslo.Returns a pseudo-random number.

DescriptionDescription

Funkcia Rand vráti pseudonáhodné číslo väčšie alebo rovné 0, ale menšie ako 1.The Rand function returns a pseudo-random number that's greater than or equal to 0 and less than 1.

Nestále funkcieVolatile Functions

Funkcia Rand je nestála funkcia.Rand is a volatile function. Pri každom vyhodnotení vracia táto funkcia inú hodnotu.Each time the function is evaluated it returns a different value.

Ak sa nestála funkcia použije vo vzorci toku údajov, vráti v rámci vzorca odlišnú hodnotu len vtedy, keď sa daný vzorec nanovo vyhodnotí.When used in a data flow formula, a volatile function will only return a different value if the formula in which it appears is reevaluated. Ak sa vo vzorci nič iné nezmení, bude mať rovnakú hodnotu počas celého spracovania v aplikácii.If nothing else changes in the formula then it will have the same value throughout the execution of your app.

Ovládací prvok označenia s hodnotou Label1.Text = Rand() sa napríklad nezmení, kým je aplikácia spustená.For example, a label control with Label1.Text = Rand() will not change while your app is active. Nová hodnota sa zobrazí až po zavretí a opätovnom otvorení aplikácie.Only closing and reopening the app will result in a new value.

Funkcia sa nanovo vyhodnotí, ak je súčasťou vzorca, v ktorom sa zmenila aj nejaká iná hodnota.The function will be reevaluated if it is part of a formula in which something else has changed. Ak by sme povedzme zmenili náš príklad tak, aby zahŕňal ovládací prvok jazdca s hodnotou Label1.Text = Slider1.Value + Rand(), potom sa nové náhodné číslo vygeneruje vždy, keď sa zmení hodnota ovládacieho prvku jazdca a vlastnosť textu označenia sa nanovo vyhodnotí.For example, if we change our example to involve a slider control with Label1.Text = Slider1.Value + Rand() then a new random number is generated each time the Slider control's value changes and the label's text property is reevaluated. Pozrite si tento príklad nižšie.See below for this example.

Pri použití vo vzorci správania sa funkcia Rand vyhodnocuje pri každom vyhodnotení vzorca správania.When used in a behavior formula, Rand will be evaluated each time the behavior formula is evaluated. Pozrite si príklad nižšie.See below for an example.

SyntaxSyntax

Rand()Rand()

PríkladyExamples

Zobrazenie iného náhodného čísla vždy, keď sa zmení vstup zadaný používateľomDisplay a different random number as user input changes

 1. Pridajte ovládací prvok Jazdec a ak má iný názov, premenujte ho na hodnotu Slider1.Add a Slider control, and rename it Slider1 if it has a different name.

 2. Pridajte ovládací prvok Označenie a jeho vlastnosť Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Slider1.Value + Rand()Slider1.Value + Rand()

  Označenie zobrazuje číslo 50 (predvolená hodnota jazdca) a náhodné desatinné číslo:The label shows 50 (the default value for the slider) plus a random decimal:

  Obrazovka, ktorá zobrazuje ovládací prvok označenia s hodnotou 50.741

 3. Podržte stlačený kláves Alt a zmeňte hodnotu jazdca.While holding down the Alt key, change the value of the slider.

  Vždy, keď zmeníte hodnotu jazdca, časť označenia za desatinnou čiarkou zobrazí iné náhodné číslo:Every time you change the value of the slider, the decimal portion of the label shows a different random number:

  Štyri obrazovky, ktoré zobrazujú ovládací prvok označenia so štyrmi rôznymi náhodnými desatinnými číslami pre každé zo štyroch rôznych nastavení jazdca: 70,899; 84,667; 90,134; 99,690

Vytvorenie tabuľky náhodných číselCreate a table of random numbers

 1. Pridajte ovládací prvok Tlačidlo a nastavte jeho vlastnosť OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  ClearCollect( RandomNumbers, ForAll( [ 1, 2, 3, 4, 5 ], Rand() ))ClearCollect( RandomNumbers, ForAll( [ 1, 2, 3, 4, 5 ], Rand() ))

  Tento vzorec vytvorí tabuľku s jedným stĺpcom, ktorý sa použije na päťnásobnú iteráciu, výsledkom čoho bude päť náhodných čísel.This formula creates a single-column table that's used to iterate five times, resulting in five random numbers.

 2. Pridajte Tabuľku údajov, nastavte jej vlastnosť Items na hodnotu RandomNumbers a zobrazte pole Hodnota.Add a Data table, set its Items property to RandomNumbers, and show the Value field.

  Obrazovka, ktorá zobrazuje tabuľku údajov s piatimi rôznymi desatinnými hodnotami: 0,857; 0,105; 0,979; 0,167; 0,814

 3. Podržte stlačený kláves Alt a kliknutím alebo ťuknutím vyberte tlačidlo.While holding down the Alt key, select the button by clicking or tapping it.

  Tabuľka údajov zobrazí päť náhodných desatinných čísel:The data table shows five random decimal numbers:

  Obrazovka, ktorá zobrazuje tabuľku údajov s piatimi rôznymi desatinnými hodnotami: 0,857; 0,105; 0,979; 0,167; 0,814

 4. Ak chcete zobraziť iný zoznam náhodných čísel, znova vyberte tlačidlo:Select the button again to show a different list of random numbers:

  Tá istá obrazovka, ktorá zobrazuje tabuľku údajov s novou množinou odlišných piatich desatinných hodnôt: 0,414; 0,128; 0,860; 0,303; 0,568

Ak chcete namiesto celej tabuľky vygenerovať len jedno náhodné číslo, použite vzorec Set( RandomNumber, Rand() ).To generate a single random number instead of a table, use Set( RandomNumber, Rand() ).