Funkcia Refresh v PowerAppsRefresh function in PowerApps

Umožňuje obnovenie záznamov zdroja údajov.Refreshes the records of a data source.

PopisDescription

Funkcia Refresh načíta aktuálnu kópiu zdroja údajov.The Refresh function retrieves a fresh copy of a data source. Zobrazia sa zmeny vykonané inými používateľmi.You'll see changes that other users made.

Funkcia Refresh nemá žiadnu návratovú hodnotu a môžete ju použiť iba vo vzorcoch správania.Refresh has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

SyntaxSyntax

Refresh( DataSource )Refresh( DataSource )

  • DataSource – povinné.DataSource – Required. Zdroj údajov, ktorý chcete obnoviť.The data source that you want to refresh.

PríkladExample

V tomto príklade obnovíte zdroj údajov s názvom IceCream, ktorá sa začína týmito údajmi:In this example, you'll refresh the data source named IceCream, which starts with this data:

Používateľ na inom zariadení zmení Quantity v zázname Strawberry na 400.A user on another device changes the Quantity in the Strawberry record to 400. Túto zmenu neuvidíte, až kým sa nespustí tento vzorec:You won't see this change until this formula executes:

Refresh( IceCream )Refresh( IceCream )

Po spustení tohto vzorca zobrazia galérie, ktoré sú viazané na zdroj údajov IceCream, aktualizovanú hodnotu pre Strawberry:After that formula executes, galleries that are bound to the IceCream data source will show the updated value for Strawberry: