Funkcia Reset v PowerAppsReset function in PowerApps

Resetuje ovládací prvok na jeho predvolenú hodnotu, pričom zahodí všetky zmeny, ktoré používateľ urobil.Resets a control to its default value, discarding any user changes.

PopisDescription

Funkcia Reset obnoví ovládací prvok na hodnotu vlastnosti Default.The Reset function resets a control to its Default property value. Všetky zmeny, ktoré používateľ urobil, sa zahodia.Any user changes are discarded.

Ovládacie prvky, ktoré sú vo vnútri ovládacích prvkov Galéria alebo Formulár úprav, nemôžete resetovať z vonkajšieho prostredia týchto dvoch ovládacích prvkov.You cannot reset controls that are within a Gallery or Edit form control from outside those controls. Ovládacie prvky môžete resetovať zo vzorca v ovládacích prvkov vo vnútri rovnakej galérie alebo formulára.You can reset controls from formulas on controls within the same gallery or form. Všetky ovládacie prvky vo vnútri formulára môžete tiež resetovať pomocou funkcie ResetForm.You can also reset all the controls within a form with the ResetForm function.

Funkcia Reset predstavuje alternatívu k prepínaniu vlastnosti Reset ovládacích prvkov pre vstupy a vo všeobecnosti je preferovaná.Using the Reset function is an alternative to toggling the Reset property of input controls and is generally preferred. Použitie vlastnosti Reset môže byť lepšou voľbou v prípade, ak je potrebné resetovať veľa ovládacích prvkov spolu z viacerých vzorcov.The Reset property may be a better choice if many controls need to be reset together from multiple formulas. Vlastnosť Reset sa dá prepnúť z ovládacieho prvku Tlačidlo pomocou vzorca Reset = Button.Pressed alebo z premennej pomocou Reset = MyVar a prepnutím premennej MyVar pomocou vzorca Button.OnSelect = Set( MyVar; true );; Set( MyVar; false ).Toggling the Reset property can be done from a Button control with the formula Reset = Button.Pressed or from a variable with Reset = MyVar and toggling MyVar with the formula Button.OnSelect = Set( MyVar; true );; Set( MyVar; false ).

Ovládacie prvky pre vstupy sa tiež resetujú vtedy, keď sa zmení ich vlastnosť Default.Input controls are also reset when their Default property changes.

Funkcia Reset nemá žiadnu návratovú hodnotu a môžete ju použiť iba vo vzorcoch správania.Reset has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

SyntaxSyntax

Reset( Ovládací prvok )Reset( Control )

  • Control – povinné.Control – Required. Ovládací prvok, ktorý chcete resetovať.The control to reset.

PríkladExample

  1. Vložte na obrazovku ovládací prvok Vstup textu.Insert a Text input control on a screen. V predvolenom nastavení bude jeho názov TextInput1 a jeho vlastnosť Default bude nastavená na "Text input".By default, it's name will be TextInput1 and its Default property will be set to "Text input".
  2. Do textového poľa zadajte novú hodnotu.Type a new value in the text box.
  3. Na obrazovku vložte ovládací prvok Tlačidlo.Insert a Button control on the screen.
  4. Vlastnosť tlačidla OnSelect nastavte na Reset( TextInput1 ).Set the button's OnSelect property to Reset( TextInput1 ).
  5. Vyberte tlačidlo.Select the button. To sa dá dokonca urobiť aj pri vytváraní - výberom ku koncu ovládacieho prvku.This can be done even when authoring by selecting toward the ends of the control.
  6. Obsah textového poľa sa vráti na hodnotu vlastnosti Default.The contents of the text box will return to the value of the Default property.