Funkcia Notify v službe PowerAppsNotify function in PowerApps

Zobrazí používateľovi správu v banneri.Displays a banner message to the user.

DescriptionDescription

Funkcia Notify zobrazí používateľovi v hornej časti obrazovky správu v banneri a prekryje aktuálne zobrazený obsah.The Notify function displays a banner message to the user at the top of the screen, overlaying what is currently displayed.

V závislosti od typu správy sa použije príslušná farba a ikona.An appropriate color and icon are used depending on the type of the message. Typ sa určuje druhým argumentom funkcie:The type is specified by the second argument to the function:

Argument NotificationTypeNotificationType Argument DescriptionDescription
NotificationType.ErrorNotificationType.Error Zobrazí správu ako chybu.Displays the message as an error.
NotificationType.Information (predvolené)NotificationType.Information (Default) Zobrazí správu ako informatívnu.Displays the message as informational.
NotificationType.SuccessNotificationType.Success Zobrazí správu ako úspech.Displays the message as success.
NotificationType.WarningNotificationType.Warning Zobrazí správu ako upozornenie.Displays the message as a warning.

Správy sa zobrazujú pri vytváraní aplikácie aj vtedy, keď koncoví používatelia používajú vašu aplikáciu.Messages are shown both when authoring your app and when end users are using your app.

Funkciu Notify možno použiť len vo vzorcoch správania.Notify can only be used in behavior formulas.

Funkciu Notify možno spárovať s funkciou IfError na zisťovanie a hlásenie chýb s vlastným chybovým hlásením.Notify can be paired with the IfError function to detect and report errors with a custom error message.

Služba PowerApps môže odosielať zobrazované oznámenia aj pomocou úplne iného mechanizmu, ako je funkcia Notify.PowerApps can also send push notifications using an entirely different mechanism from Notify. Ďalšie informácie nájdete v téme o odosielaní oznámenia v službe PowerApps.For more information see Send a notification in PowerApps.

Funkcia Notify vždy vracia hodnotu true.Notify always returns true.

Poznámka: Táto funkcia mala predtým názov ShowError a umožňovala zobrazovať iba chybové hlásenia.Note: This function was previously named ShowError when it could only display error messages.

SyntaxSyntax

Notify( Správa, [ NotificationType ] )Notify( Message, [ NotificationType ] )

 • Message – povinné.Message – Required. Správa, ktorá sa zobrazí používateľovi.Message to display to the user.
 • NotificationType – voliteľné.NotificationType – Optional. Typ správy z tabuľky vyššie, ktorý sa zobrazí.Type of the message to display from the table above. Predvoleným typom je NotificationType.Information.The default is NotificationType.Information.

PríkladyExamples

Podrobný postupStep by step

 1. Pridajte na obrazovku ovládací prvok Tlačidlo.Add a Button control to your screen.

 2. Vlastnosť OnSelect tlačidla nastavte na:Set the OnSelect property of the Button to:

  Notify( "Hello, World" )Notify( "Hello, World" )

 3. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo.Click or press the button.

  Pri každom kliknutí na tlačidlo sa používateľovi zobrazí správa Hello, World ako informácia.Each time the button is clicked, the message Hello, World is displayed to the user as informational.

  V prostredí na vytváranie obsahu je zobrazená akcia Button.OnSelect, ktorá volá funkciu Notify a zobrazuje používateľovi výslednú správu Hello, World ako modrý pruh.

 4. Zmeňte typ správy na chybové hlásenie.Change the type of message to indicate an error. Pridajte do vzorca druhý argument:Add a second argument to our formula:

  Notify( "Hello, World", NotificationType.Error )Notify( "Hello, World", NotificationType.Error )

 5. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo.Click or press the button.

  Pri každom kliknutí na tlačidlo sa teraz používateľovi zobrazí správa Hello, World ako chyba.Now each time the button is clicked, the message Hello, World is displayed to the user as an error.

  V prostredí na vytváranie obsahu je zobrazená akcia Button.OnSelect, ktorá volá funkciu Notify a zobrazuje používateľovi výslednú správu Hello, World ako červený pruh.

 6. Zmeňte typ správy na upozornenie.Change the type of message to indicate a warning. Zmeňte vo vzorci druhý argument:Change the second argument in our formula:

  Notify( "Hello, World", NotificationType.Warning )Notify( "Hello, World", NotificationType.Warning )

 7. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo.Click or press the button.

  Pri každom kliknutí na tlačidlo sa teraz používateľovi zobrazí správa Hello, World ako upozornenie.Now each time the button is clicked, the message Hello, World is displayed to the user as a warning.

  V prostredí na vytváranie obsahu je zobrazená akcia Button.OnSelect, ktorá volá funkciu Notify a zobrazuje používateľovi výslednú správu Hello, World ako oranžový pruh.

 8. Zmeňte typ správy na správu o úspechu.Change the type of message to indicate success. Zmeňte vo vzorci druhý argument:Change the second argument in our formula:

  Notify( "Hello, World", NotificationType.Success )Notify( "Hello, World", NotificationType.Success )

 9. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo.Click or press the button.

  Pri každom kliknutí na tlačidlo sa teraz používateľovi zobrazí správa Hello, World ako správa o úspechu.Now each time the button is clicked, the message Hello, World is displayed to the user as success.

  V prostredí na vytváranie obsahu je zobrazená akcia Button.OnSelect, ktorá volá funkciu Notify a zobrazuje používateľovi výslednú správu Hello, World ako zelený pruh.